AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Avtoreferatlar

TARİX ÜZRƏ ELMLƏR DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ ÜÇÜN (2005-2016-CI İLLƏR)

Müdafiə tarixi

S.A.A.

Dissertasiyanın adı

 Avtoreferat 

29/01/2005

RƏCƏBLİ A.Ə.

TƏHLÜKƏSİZLİK SAHƏSİNDƏ TƏSİSATLARIN VƏ BEYNƏLXALQ SİYASƏTİN TƏKAMÜLÜ (XX ƏSRİN II YARISI-XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ)

Yüklə

09/02/2005

VERDİYEVA H.Y.

RUSİYA İMPERİYASININ ŞİMALİ AZƏRBAYCANDA KÖÇÜRMƏ SİYASƏTİ (XİX-XX ƏSRİN ƏVVƏLİ)

Yüklə

28/02/2005

QULİYEVA V.A.

XIX - XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ ŞİMALİ AZƏRBAYCANIN SOSIAL-SIYASİ VƏ MƏDƏNİ HƏYATINDA MÜSƏLMAN RUHANİLƏRİN ROLU VƏ MÖVQEYİ ERMƏNİ-AZƏRBAYCANLI SIYASİ MÜNASİBƏTLƏRİ RAKURSUNDA

Yüklə

08/06/2005

HƏSƏNOVA L.L.

AZƏRBAYCAN ƏHALİSİ XX YÜZİLLİYİN İKİNCİ YARISINDA

Yüklə

16/11/2005

MƏMMƏDOV Ə.M.

MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN BƏRPASI VƏ MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ UĞRUNDA MÜBARİZƏ (1980-Cİ İLLƏRİN SONU - 1997-Cİ İL)

Yüklə

25/10/2006

ƏMRAHOV M.İ.

AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİ İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ İLLƏRİNDƏ

Yüklə

27/12/2006

FƏTƏLİYEV M.B.

TÜRKİYƏ, YUNANISTAN BÖYÜK DÖVLƏTLƏRİN MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ (1914-1923-CÜ İLLƏR)

Yüklə

24/01/2007

ŞÜKÜROV K.K.

AZƏRBAYCAN ƏHALİSİ:ÖYRƏNİLMƏSİ TARİXİ VƏ QAYNAQLARI (QƏDİM ZAMANLARDAN MÜASİR DÖVRƏDƏK)

Yüklə

14/02/2007

ƏLİYEV N.A.

AZƏRBAYCANIN HƏRBİ-DƏNİZÇİLİK TARİXİ

Yüklə

25/04/2007

SƏLİMOV Ş.D.

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRDƏ AZƏRBAYCAN NEFTİ MƏSƏLƏSİ

Yüklə

09/07/2007

AXUNDOVA N.Ç.

ABBASİLƏR XİLAFƏTİNİN HƏRBİ-SİYASİ STRUKTURUNDA TÜRKLƏRİN ROLU

Yüklə

23/01/2008

PAŞAYEV A.Ə.

XIX-XX ƏSRLƏRDƏ ERMƏNİLƏRİN AZƏRBAYCANLILARA QARŞI TÖRƏTDİKLƏRİ SOYQIRIMLARI VƏ DEPORTASİYALAR

Yüklə

29/02/2008

HÜSEYNOV C.Ə.

XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA KƏNDLİ HƏRƏKATI (1900-1907-Cİ İLLƏR).

Yüklə

11/12/2008

QASIMOV Ş.M.

AZƏRBAYCAN SSR YARADICILIQ İTTİFAQLARININ YARANMASI VƏ FƏALİYYƏTİ (1920-30-CU İLLƏR)

Yüklə

17/02/2010

CƏFƏROV C.M.

AZƏRBAYCAN SOVET KƏNDİ XX ƏSRİN 20-Cİ İLLƏRİNİN SONU-30-CU İLLƏRDƏ

Yüklə

02/06/2010

ABBASOVA M.Ə.

BORÇALI TARİXİ (XİX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ)

Yüklə

25/06/2011

QASIMOV Ə.Q.

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ İNKİŞAF TARİXİ (1969-2003-CÜ ILLƏR)

Yüklə

17/12/2011

MƏMMƏDOVA H.İ.

ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XARİCİ SİYASƏTİNDƏ

Yüklə

24/12/2011

MƏMMƏDOV N.R.

AZƏRBAYCAN SSR-IN DAĞLIQ QARABAĞ MUXTAR VİLAYƏTİNİN TARİXİ (1923-1991)

Yüklə

18/02/2012

ƏLİYEVA N.A.

AZƏRBAYCANIN ELMİ-MƏDƏNİ MÜHİTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ ƏRƏBDİLLİ ƏDƏBİYYATIN ROLU (XI-XIII)

Yüklə

17/03/2012

SEYİDBƏYLİ M.H.

RUSİYA FEDERASİYASINDA AZƏRBAYCAN DİASPORUNUN FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFI (1988-2007)

Yüklə

08/12/2012

AĞASİYEV İ.K.

QAFQAZDA ALMAN MƏSKƏNLƏRİNİN YARANMASI VƏ ONUN REGİONAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ (ŞİMALİ QAFQAZ VƏ GÜRCÜSTANIN NÜMUNƏSİNDƏ)

Yüklə

30/09/2013

HACIYEVA Z.Ə.

QARABAĞ VƏ İRƏVAN XANLIQLARININ TARİXŞÜNASLIĞI

Yüklə

19/11/2014

ƏSƏDOVA M.R.

YUSİF ZİYA TALIBZADƏNİN İCTİMAİ-SİYASİ VƏ ELMİ-PUBLİSİSTİK FƏALİYYƏTİ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİ KONTEKSTİNDƏ

Yüklə

30/06/2014

MƏMMƏDOVA Ş.R.

AZƏRBAYCAN SSR-DƏ İNZİBATİ-AMİRLİK SİSTEMİ (1920-1930-CU ILLƏR)

Yüklə

25/06/2014

ƏLİYEVA S.İ.

AZƏRBAYCAN VƏ ŞİMALİ QAFQAZ XALQLARININ QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİ (XIX-XX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRI)

Yüklə

17/06/2015

MƏMMƏDOV N.Z.

AZƏRBAYCAN SSR MƏRKƏZİ İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN YARADILMASI VƏ FƏALİYYƏTİ (1921-1938-CI ILLƏR)

Yüklə

27/01/2016

MÜSEYİBLİ N.Ə.

ÖN ASİYA-QAFQAZ XALKOLİTİNDƏ LEYLATƏPƏ MƏDƏNİYYƏTİ 

Yüklə 

13/04/2016

HACIYEV F.V.

AZƏRBAYCAN XALQININ XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ YADELLİ İŞĞALLARINA VƏ ERMƏNİLƏRİN TÖRƏTDİKLƏRİ SOYQIRIMI CİNAYƏTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏSİ TARİXİNDƏN BORÇALI VƏ ƏTRAFINDAKI BÖLGƏLƏRƏ AID MATERIALLAR ƏSASINDA 

Yüklə

 21/05/2016

BAXŞƏLİYEV F.E. 

ŞİMALİ AZƏRBAYCANIN SAHİBKAR KƏNDİ XIX ƏSRİN SONU - XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ 

Yüklə

24/09/2016

NƏCƏFLİ T.H.

AZƏRBAYCAN SƏFƏVİ DÖVLƏTİNİN XARİCİ SİYASƏTİ TÜRKİYƏ TARİXŞÜNASLIĞINDA

Yüklə

28/02/2018

İSAKOV H.V.

(BÖYÜK İPƏK YOLU) NUN BƏRPASI SİYASƏTİ VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SOSİAL-İQTİSADİ VƏ MƏDƏNİ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ (1991-2005-Cİ İLLƏR)

Yüklə

28/03/2018

ABIŞOV V.Ş.

ŞİMALİ AZƏRBAYCANDA SOVET HAKİMİYYƏTİ QURULMASININ TARİXŞÜNASLIĞI

Yüklə

22/06/2018

QULİYEV R.Ə.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA GÖMRÜK İŞİNİN TƏŞKİLİ VƏ İNKİŞAFI TARİXİ (1991-2011-Cİ İLLƏR)

Yüklə

04/07/2018

MƏDƏTLİ E.Y.

XX ƏSR AZƏRBAYCAN TARİXİ MƏSƏLƏLƏRİ İRAN TARİXŞÜNASLIĞINDA

Yüklə

26/09/2018

XƏLİLOV A.X.

AZƏRBAYCAN SSR-DƏ SOVET NOMENKLATURASI: HAKİMİYYƏT DAXİLİ MÜBARİZƏ (XX ƏSRİN 20-30-CU İLLƏRİ)

Yüklə

 

HƏMÇİNİN BAX: TARİX ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ ÜÇÜN (2005-2017-CI İLLƏR)

 

Paylaş: