AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2004-cü ildə

Annotasiyası
Tədqiqat işinin elmi yeniliyi başlıca olaraq problemin qoyuluşu ilə bağlıdır. Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğal olunması gedişində müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə vətən tarixşünaslığımızda ilk hərtərəfli tədqiqat işidir. İlk dəfə olaraq problemlə bağlı çoxlu sənəd elmi dövriyyəyə daxil edilib. Əsas diqqət Rusiyanın işğalçılıq məqsədlərinə, onun, amansız məmurlarının başçılıq etdiyi qoşun hissələri tərəfindən realaşmasına və xalqın milli-azadlıq mübarizəsinə yönəldilib.
 
Səidə Hacıyeva. Azərbaycan II Yekaterina hökümətinin xarici siyasətində. Bakı, 2004 (rusca)
Annotasiya
Kitabda çoxsaylı arxiv materialları və ədəbiyyat əsasında XVIII əsrin II yarısında Rusiyanın xarici siyasətində Azərbaycanın yerinin müəyyən edilməsinə və bu siyasətin müstəmləkə xarakterinin aşkar edilməsinə cəhd göstərilmişdir.
Ramil Ağayev. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri (XV-XVII əsrlər). Bakı, 2004
Annotasiya
Təqdim olunan əsər Azərbaycan tarixinin az araşdırılmış məsələlərindən biri olan orta əsrlər dövründə Azərbaycan və Mərkəzi Asiya münsibətlərinə işıq salır. Ümid edirik ki, həm oxucular, həm də tədqiqatçılar üçün faydalı bir paylaşım olacaqdır. Kitabda XV-XVI əsrlərdə Azərbaycan dövlətlərinin (Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Şirvanşahlar və Səfəvilər) Mərkəzi Asiyanın Şeybanilər və Teymurilər dövləti ilə qarşılıqlı münasibətlərinin başlıca cəhətləri, mühüm xüsusiyyətləri ilkin mənbələr, mövcud olan elmi ədəbiyyat əsasında araşdırılmışdır.
 
Nərminə Əmirbəyova. Xanlıqlar dövründə Azərbaycanın hərb tarixi məsələləri. Bakı, 2004
 
L.Lokkart. Nadir şah. Bakı, 2004 (rusca)
Annotasiya
İngiltərənin Kembric Universitetinin professoru Lourens Lokkartın "Nadir şah" monoqrafiyası "Asiyanın son sərkərdəsi"nə həsr olunmuş ən sanballı əsəridir. Bu tədqiqat faktiki materiallarının zənginliyinə görə Nadir şah barədə yazılmış digər əsərlərdən daha sanballıdır. Kitabda L.Lokkart Nadirin mənşəyi, hakimiyyətdə yüksəlişini, nəhəng imperiya yaratmasını və daxili çəkişmələr nəticəsində həmin imperiyanın süquta uğramasını nəzərdən keçirir.   
 
Gülcamal İsmayılova. Şuşa şəhərinin tarixi (XIX - XX əsrin əvvəlləri). Bakı, 2004 (rusca)
 
İsrafil Məmmədov. İrəvan dəftəri. II. Sətirlənmiş duyğuların qəribsəyən sədası. Bakı, 2004
 
Nazim Məmmədov. Şuşa və şuşalılar. Bakı, 2004
 
Kamal Əliyev. Annenfelddə mənim həyatım. Bakı, Karellhaus-Rostok. 2004 (almanca)
 
Əsəd Qurbanlı. Azərbaycan türklərinin Ermənistandan deportasiyası (1947-1953). Bakı, 2004
Annotasiya
Monoqrafiya 1921-1928-ci illərdə "Kommunist" qəzeti və Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatının bərpası məsələlərinə həsr edilib. 
Nigar Maksvell. İqrar Əliyev. Müzəffər olmaq üçün doğulan. Баку, 2004 (rusca)
Аннотация
Nigar Maksvellin müəllifi olduğu bu kitabda İqrar Əliyevin tərcümeyi-halının əsas mərhələləri fonunda onun elmi irsinin tədqiq edilməsi istiqamətində ilk ciddi cəhd edilmişdir.

Paylaş: