AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2005-ci ildə

 1. Yaqub Mahmudov, K.K.Şükürov. Qarabağ. Suallar və faktlar, Bakı, 2005
 2. Yaqub Mahmudov. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi. Bakı, 2005
 3. Якуб Махмудов. Азербайджан: краткая история государственности., Баку 2005
 4. Yagub Mahmudlu. Azerbaijan short history of statehood. İslamabad, Kiyev, Baku, 2005
 5. Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürov. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər. Bakı, 2005, (12 dildə)
 6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası. I cild. Bakı, 2005
 7. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası. II cild. Bakı, 2005
 8. Тамилла Мусаева, Адиль Мамедов. На путях создания Национальной Академии наук и формирования кадров научной интеллигенции Азербайджана (1920-1945 гг.). Баку, 2005
 9. Tofiq Mustafazadə. Quba xanlığı. Bakı, 2005
 10. Elçin Qarayev. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində. Bakı, 2005
 11. Зейнаб Гафарова. Формирование рабочего класса Азербайджана. Баку,2005.
 12. Nüşabə Məmmədova. «Nəşri maarif» cəmiyyətinin yaranması və fəaliyyəti. Bakı, 2005
 13. Vəkil Həsənov. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının tarixi (1905-2005-ci illər). Bakı, 2005
 14. Sevil Piriyeva. Ahıska türkləri Azərbaycanda. Bakı, 2005
 15. Nazim Məmmədov. Azərbaycanın Şuşa qəzası (1900-1917-ci illər). Bakı, 2005
 16. Oqtay Sayadov. Azərbaycan SSRİ-nin beynəlxalq münasibətlər sistemində. Bakı, 2005.
 17. Alı Balayev. Azərbaycanda ictimai-iqtisadi  siyasi vəziyyət (1985-1995-ci illər). Bakı, 2005
 18. Azərbaycan Diasporu: tarix və nəzəriyyə. (Məqalələr toplusu, I buraxılış). Bakı, 2005
 19. Akademik Ə.Ə.Əlizadə müasir Azərbaycan şərqşünaslıq elminin banisidir. Bakı, 2005.
 20. Venesiyalılar Şah I Təhmasibin sarayında. Bakı, 2005
 21. Фазиль Османов. История и культура Кавказской Албании. Баку, 2005
 22. Гарабаг. Кюрекчайский договор – 200. Баку, 2005
 23. Фарах Гусейн. Османо – Сефевидская война 1578-1590. Баку, 2005

Paylaş: