AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2007-ci ildə

 1. Гаджи Гасанов. Из истории североазербайджанской деревни в конце XIX- начале XX вв. Баку, 2007
 2. Vaqif Piriyev. Zəki Vəlidi Toğan. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası. Bakı, 2007
 3. Yaqub Mahmudov, K.K.Şükürov. Naxçıvan: tarixi və abidələri. Bakı, 2007
 4. Yaqub Mahmudov. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri. Bakı, 2007.
 5.  Şirinbəy Hacıəli. Şimal-Qərbi Azərbaycan: ingiloylar. Bakı, 2007
 6. Фахри Аббасов. Гарабагское ханство. Баку, 2007
 7. Solmaz Qaşqay. Ön Asiyada miqrasiya proseslərinə dair. Bakı, 2007
 8. Azərbaycanın Tarixi Atlası. Bakı, 2007
 9. Azərbaycan gömrüyü: tarixi ənənələr və müasirlik. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında Gömrük Komitəsi yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2007
 10. Vaqif Abışov. Azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1918-ci illər), Bakı, 2007
 11. Guntəkin Nəcəfli. XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaradılması cəhdləri. Bakı, 2007.
 12. Zenfira Hacıyeva. Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu. Bakı, 2007
 13. Şikar Qasımov. Azərbaycan SSR yaradıcılıq ittifaqlarının yaranması və fəaliyyəti (1920-30-cu illər). Bakı, 2007
 14. Алмас Мурадова. Вовлечение женщин Азербайджанской ССР в органы государственной власти (20-30-ые годы ХХ века). Баку, 2007
 15. İradə Məmmədova. Lənkəran xanlığı I Rusiya-İran müharibəsi dövründə. Bakı, 2007
 16. Azərbaycan Səfəvişünaslığının banisi. Oqtay Əfəndiyev 80. Bakı, 2007
 17. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 19-cu cild. Bakı, 2007
 18. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 20-ci cild. Bakı, 2007
 19. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 21-ci cild. Bakı, 2007
 20. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 22-ci cild. Bakı, 2007

Paylaş: