AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2009-cu ildə

 1. Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürov. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi 1639-1828. Bakı, 2009
 2. Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürov. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər. Bakı, 2009
 3. Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Баку, 2009
 4. Tofiq Məmmədov. Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə. Bakı, 2009
 5. Historical facts of Armenians actions in Azerbaijan land. Baku, 2009
 6. Nailə Bayramova. Şamaxı xanlığı. Bakı, 2009
 7. Nazim Məmmədov. Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri, soyqırımı, terror, deportasiya, işğal. Bakı, 2009
 8. İkram Ağasiyev. XVIII əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində almanların Qafqazda məskunlaşması. Bakı, 2009
 9. Quba əyalətinin kameral təsviri (tərcümə, giriş, qeydlər və yekun cədvəllərinin müəllifi t.e.d.,prof. T.T.Mustafazadə). Bakı, 2009
 10. İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. Bakı, 2009
 11. Марзия Искендерова. Азербайджано-Русские отношения XVIII–начала XIX вв. в Азербайджанской и Русской историографии (20-80-е годы ХХ века). Баку, 2009
 12. Nazim Məmmədov. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində ictimai-siyasi həyat, iqtisadi və mənəvi inkişaf (1923-1991). Bakı, 2009
 13. Севиндж Мустафаева. Из истории взаимосвязей народов Азер­бай­джана и Туркестана в борьбе против гнета Российской империи. Баку, 2009
 14. Arzu Məmmədova. Car-Balakən camaatlığı (XIX əsrin sonu – XX əsrin 30-cu illəri). Bakı, 2009
 15.  İsgəndər bəy Münşi. “Tarixi-aləm arayi - Abbasi”. Bakı, 2009
 16. Исрафил Мамедов. Об истории, исконной земле и горькой судбе азербайджанцев, изгонных из нынешной Ресрублики Армении. Баку, 2009
 17. İsrafil Məmmədov. İrəvan dəftəri III. Teatr tariximizdən səhifələr, depor­tasiya, qaçqınlıq, mənəvi soyqırım tarixindən. Bakı, 2009
 18. Ədalət Qasımov. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası. Bakı, 2009
 19. Qasım Hacıyev. Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyəti (Azərbaycan, ingilis və fransız dillərində). Bakı, Təhsil, 2009
 20. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. I cild, Bakı, 2009
 21. Elmar Məhərrəmov, Aynur Məhərrəmova. Xalq qəzeti: yaranması və inkişafı tarixindən. Bakı, 2009
 22. İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri. Bakı, 2009
 23. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Bakı, 2009
 24. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 27-ci cild. Bakı, 2009
 25. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 28-ci cild. Bakı, 2009
 26. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 29-cu cild. Bakı, 2009
 27. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 30-cu cild. Bakı, 2009
 28. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 31-ci cild. Bakı, 2009

Paylaş: