AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2010-cu ildə

 1. Qafar Cəbiyev. Girdiman tarixi. Bakı, Şərq-Qərb, 2010
 2. Ираванское ханство: Российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана. Баку, 2010
 3. The Iravan khanate: The Russian occupation and the relocation of Armenians to the lands of North Azerbaijan. Baku, 2010
 4. Mehmet Saray. Quzey və Güney Azərbaycan türklərinin tarixi. Bakı, 2010
 5. İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. Bakı, 2010
 6. Tofiq Mustafazadə. Qarabağ xanlığı. Bakı, Sabah, 2010
 7. Нягар Гезалова. Вопросы истории Азербайджана XVIII века (англоязычных источников и историографии). Москва, 2010.
 8. Cəbi Bəhramov. Azərbaycan nefti. Bakı, 2010
 9. Zemfira Hacıyeva. Qarabağ xanlığının tarixşünaslığı. Bakı, 2010
 10. Ильгар Нифталиев. Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян. Баку, 2010
 11. Якуб Махмудов. Азербайджан и Европа. Москва, 2010
 12. Yaqub Mahmudov. Azerbaijan and Europe (Medieval diplomatic relations). London-New-York, 2010
 13. Şamil Rəhmanzadə. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələ­ləri. Bakı, 2010
 14. Ədalət Qasımov. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası. Bakı, 2010
 15. Mариам Сеидбейли. Азербайджанская диаспора в России. Баку, 2010
 16. Эльвира Латифова. Илисуйское султанство. Баку, 2010
 17. Севиндж Алиева. Азербайджан и народы северного Кавказа. Баку, 2010
 18. İskəndər bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Bakı, 2010
 19. Azərbaycan tarixçiləri I. Bakı, 2010
 20. Osmanlı sənədlərində Qarabağ. Bakı, 2010
 21. Əziz Ubeydullin. Əsərləri. Bakı, 2010
 22. Nazim Məmmədov. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və regionlarının tarixi (XX əsrin 20-90-cı illəri). Bakı, 2010
 23. İkram Ağasiyev. Qafqazın Alman əhalisi. Bakı, 2010
 24. Севиндж Алиева. Ногайские тюрки (XV-XX вв.). Баку, 2010
 25. Гасан Гасанов. На пути к первой республике. Bakı, 2010
 26. Гюнтакин Наджафли. Азербайджан в XVIII-XIX веках. Бишкек, 2010
 27. Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri. Bakı, 2010
 28. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 32-ci cild. Bakı, 2010
 29. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 33-cü cild. Bakı, 2010
 30. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 34-cü cild. Bakı, 2010
 31. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 35-ci cild. Bakı, 2010

Paylaş: