AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2011-ci ildə

 1. Yaqub Mahmudov. History of Azerbaijan Early Renaissance (second half of the IX – early XIII centuries) London-Los Angeles, 2011 (p. 131).
 2. Yaqub Mahmudov. Azərbaycanlılar (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). Bakı. 2011
 3. Yaqub Mahmudov. Азербайджан и Европа. Москва. 2011, (400 с.).
 4.  Yaqub Mahmudov. Heydər Əliyev ideyalarının zəfər  yürüşü. Bakı, «Təhsil», 2011, 608 s.
 5. Azərbaycan xalçaları «İrəvan qrupu» (azərbaycan, ingilis, fransız, alman, rus, ərəb dillərində). Bakı, «Elm», 2011.
 6. Azərbaycan xalçaları «Qarabağ qrupu» (azərbaycan, ingilis, fransız, alman, rus, ərəb dillərində). Bakı, «Elm», 2011.
 7. Azərbaycan xalçaları «Naxçıvan qrupu» (azərbaycan, ingilis, fransız, alman, rus, ərəb dillərində). Bakı, «Elm», 2011.
 8. Hakim İsakov. Azərbaycan Respublikasının «Böyük İpək Yolu»nun bərpasında iştirakı. Bakı, 2011.
 9. Şəhla Məmmədli. XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycan-Hindistan ticarət əlaqələri. Bakı, 2011.
 10. Şimali-Qərbi Azərbaycan tarixi. Bakı, 2011.
 11. Захида Ализаде. Развитие высшего исторического образования и подготовка кадров историков в Азербайджанской ССР. Bakı, 2011, 96 s.
 12. Mарям Сеидбейли. Азербайджанская диаспора в России: особен­ности и тенденции формирования и развития. Баку, 2011
 13. Севиндж Алиева. Азербайджан и народы Северного Кавказа. Баку, 2011
 14. Zemfira Hacıyeva. İrəvan xanlığının tarixşünaslığı. Bakı, 2011.
 15. Əhməd Quliyev. XVI əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin ictimai-siyasi vəziyyəti (Mikel Membrenin «səyahətnamə»si əsasında). Bakı, 2011.
 16.  Allahverdi Əlimirzəyev. Erkən Elam  cəmiyyəti: siyasi-iqtisadi münasibətlər və  yazı tarixi (e.ə. IV-III minilliklər). 2011
 17. Qasım Hacıyev. Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyəti (Azərbaycan, ingilis və fransız dillərində). Bakı, 2011.
 18. Nazim məmmədov. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və  rayonlarının tarixi (XX əsrin 20-90-cı illəri). Bakı, 2011.
 19. Məmməd Sadıqov. Gürcüstan Respublikasında azərbaycanlıların sosial iqtisadi və ictimai-siyasi vəziyyəti. Bakı, 2011.
 20. Алекпер Алекперов. Турки Азербайджана. Баку, 2011.
 21. Азербайджанская Демократическая Республика. Архивные документы Великобритании. Баку, 2011
 22. İrade Memmedova. Rusiya ile İran arasında Azerbaycan (Lenkeran hanlığı). İstanbul, 2011.
 23.  AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan xalq Cümhuriyyətinin tarixi varisidir” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi Buraxılış. Bakı, 2011
 24. Qarabağ Osmanlı sənədlərində. Bakı, 2011
 25. Yeganə Gözəlova. Orta əsrlərdə Avrasiyanın ticarət əlaqələri. Bakı, Təhsil, 2011.

Paylaş: