AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2013-cü ildə

 1.  Heydər Əliyev. İki cilddə. 1-ci cild./Layihə rəhbəri, elmi redaktoru, giriş məqaləsi və son sözün müəllifi: Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2013.
 2.  Heydər Əliyev. İki cilddə. 2-ci cild./Layihənin rəhbəri, elmi redaktoru, giriş məqaləsi və son sözün müəllifi: Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2013.
 3.  Qubadlı: Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı: Turxan NPB, 2013.
 4.  Gubadly: The ancient Azerbaijani land Zangazur’s gateway. Baku: Turkhan PPA, 2013.
 5.  Губадлы: ворота древней Азербайджанской земли Зангезур. Баку, Турхан ИПО, 2013.
 6.  Якуб Махмудов. Переможнийхıв iдей Гейдара Алиева. – Киев: Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2013.
 7.  Fəxri Valehoğlu. Tiflis quberniyasında azərbaycanlılara qarşı 1905-ci il kütləvi qırğınları. Bakı, “Turxan” nəşriyyatı, 2013.
 8.  Геноцид азербайджанского народа 1918 года: организаторы и палачи. Руководитель проекта, научный редактор и автор предисловия Ягуб Махмудов. Баку, 2013.
 9.  Ədalət Qasımov. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi.  Layihənin rəhbəri, elmi redaktoru və ön sözün müəllifi Yaqub Mahmudov. Bakı, 2013.
 10.  Verner fon Simens. Qafqaz səyahətləri. Layihənin rəhbəri, ön sözün müəllifi Yaqub Mahmudov. Bakı, 2013
 11.  Rauf Məlikov. Qədim fars kitabələri (transliterasiya, tərcümə, qlossari). Layihənin rəhbəri, elmi redaktoru Yaqub Mahmudov. Bakı, 2013.
 12.  Tofiq Mustafazadə. XVIII əsrin II yarısı – XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan-Rusiya münasibətləri. Layihənin rəhbəri, elmi redaktoru və ön sözün müəllifi Yaqub Mahmudov. Bakı, 2013.
 13.  Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi. Layihənin rəhbəri, elmi redaktoru və ön sözün müəllifi Yaqub Mahmudov. Bakı, 2013.
 14.  İbrahim Məmmədov. Azərbaycana qarşı Sumqayıt təxribatı: “Qriqoriyanın işi”. Bakı, 2013.
 15.  İsrafil Məmmədov. Vedibasar qətliamları 1918-1988. Bakı, 2013
 16. Vaqif Abışov. Azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1920-ci illər), Bakı, 2013

Paylaş: