AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2014-cü ildə

 1. Yaqub Mahmudov.  İlham Əliyev və Azərbaycan tarix elmi. Bakı: Turxan NPB, 2014
 2.  Yaqub Mahmudov. Real tarix və “böyük Ermənistan” uydurması. Bakı: Turxan NPB, 2014
 3.  Yaqub Mahmudov. Real history and confabulation on great Armenia.  Baku: Turkhan NPB, 2014
 4.  Якуб Махмудов. Реальная история и вымысел о «Великой Армении».  Баку: Turxan NPB, 2014
 5.  İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. Roma, 2014, (italyan dilində).
 6.  İsgəndər bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. II kitab. Fars dilindən tərcümə t.e.d. Ş.F.Fərzəliye­vindir. Bakı: Şərq-Qərb, 2014
 7.  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası. c I. Bakı, Şərq-Qərb, 2014
 8.  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası. c II. Şərq-Qərb, Bakı, 2014
 9.  Илгар Нифтелиев. Геноцид Азербайджанцев в Иреванской губернии (1918-1920). Баку: ИПО Турхан, 2014
 10.  Güntəkin Nəcəfli. 1918-1920-ci illərdə Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgəsində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı. Bakı: Turxan NPB, 2014
 11. Nazim Mustafa. İrəvan quberniyasında Azərbaycanlıların soyqırımı (1918-1920).   Bakı: Turxan NPB, 2014
 12.  Guntekin Necefli. XVIII. asırda Azerbaycan torpaklarında ermeni devleti kurma teşebbüsleri. “İQ Kültür Sanat Yayıncılık”. İkinci baskı. İstanbul, 2014
 13.  Vandalizm. Tarixi adlara qarşı soyqırımı. Bakı: Turxan NPB, 2014, 176 s.
 14.  Vaqif Abışov.  Bakıda 1918-ci il mart soyqırımı. Bakı: Turxan NPB, 2014,
 15.  Vaqif Abışov. Şamaxı qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı. Bakı: Turxan NPB, 2014.
 16.  Vaqif Abışov. Quba qəzasında türk-müsəlman soyqırımı. Bakı: Turxan NPB, 2014.
 17.  Натиг Мамедзаде. Геноцид Азербайджанцев в Карабахском регионе Азер­бай­джана (1918-1920). Баку: ИПО Турхан, 2014
 18.  Kamran İsmayılov. Zəngəzurda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı (1918-1920). Bakı: Turxan NPB, 2014
 19.  Ərəstun Mehdiyev. Əsrin müqaviləsi: Azərbaycan neft strategiyasının təməl daşı. Bakı: Turxan NPB, 2014
 20.  Akif Məmmədli. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin tarixi abidələri. Bakı: Turxan NPB, 2014
 21.  Akif  Məmmədli. Haylada unudulan tariximiz və dambur. Bakı: Turxan NPB, 2014
 22.  Dilavər Əzimli. Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı – XVII əsrin I yarısı). Bakı: Turxan NPB, 2014
 23.  Azərbaycanın qədim tarixi yazılı mənbələrdə. Bakı: Turxan NPB, 2014
 24.  Афаг Таирова. История города Шеки. Баку: Elm və təhsil, 2014
 25.  Тельман Айдемиров. Вывоз Бакинской нефти из Азербайджана. Баку, Elm və təhsil, 2014
 26.  Aypara Rüstəmova. Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti. Bakı, Elm və təhsil, 2014.
 27.  Rəhman Hacıyev. Azərbaycan gəncliyinin himayədarı. Bakı, Aspoliqraf, 2014.
 28.  AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. c. 48-50. Bakı: Turxan NPB, 2014
 29.  Sahibə Budaqova. Naxçıvan diyarının siyasi tarixi. Bakı, Elm və təhsil, 2014
 30.  Tofiq Mustafazadə. Karabah hanlığı. İstanbul, “İQ Kültür Sanat Yayıncılık”. İstanbul, 2014
 31.  Tofiq Nəcəfli. Səfəvi-Osmanlı münasibətləri. Bakı, 2014
 32. Nərgiz Əliyeva. “İbn Makula və Azərbaycan”. Bakı, “Turxan” NPB, 2014, 148 s.
 33.  Elman Qurbanov. Beynəlxalq terrorçuluğun ifşasında islam amilinin rolu. Bakı, 2014.

Paylaş: