AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2015-ci ildə

 1. “II kanato di Irevan. La conquista russa e la migrazione degli armeni nelle terre dell’Azerbaigian settenttrionale”. Roma, Eurasian Books, 2015 (italiyan dilində), 640 p.
 2. El kanato de Iravan. La ocupacion de Rusia y la repubicacion de los armenios hacia las tierras al Norte de Azerbaiyan. Mexica, 2015, 614 p.
 3. Yaqub Mahmudov. “Azerbaigian e Europa”. Roma, Eurasian Books, 2015 (italyan dilində), 272 p.
 4. Ягуб Махмудов. Геноцид тюрко-мусульманского населения Азер­байджана в 1918-1920 годах. Баку, Турхан ИПО, 2015, 100 c.
 5. Yagub Mahmudov. «Historia real y la confabulacion sobre la «Gran Armenia». Mexica, 2015, 150 p.
 6. Yagub Mahmudov. Real history and confabulation on great Armenia.  Baku: Turkhan NPB, 2015, 152 p.
 7. Yaqub Mahmudov. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində). Bakı, “Turxan” NPB, 2015, 68 s.
 8. Güntəkin Nəcəfli. 1917-1918-ci illərdə Urmiya bölgəsində azərbay­canlılara qarşı soyqırımı (ATASE-nin sənədləri əsasında). Bakı, “Turxan” NPB, 2015, 112 s.
 9. Tofiq Mustafazadə. Avropa diplomatiyasında «Erməni məsələsi» və ya Türkiyəni bölüşdürmək planı (Rusdilli sənədlər əsasında). Bakı, “Turxan” NPB, 2015, 352 s.
 10.  Tofiq Mustafazadə. Karabağ hanlığı. İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2014, 333 s.
 11. Tofiq Nəcəfli. Səfəvi-Osmanlı münasibətləri. Bakı, Turxan, NPB, 2015, 516 s.
 12.  Nərgiz Əliyeva.  Azərbaycan ziyalılarının elmi əlaqələri və tədris fəaliyyəti. Bakı, “Turxan” NPB, 2015,  168 s.
 13. Aslan Xəlilov. Azərbaycan SSR 1920-1930-cu illərdə: hakimiyyətdaxili qarşı­durmalar. Bakı, “Turxan” NPB, 2015, 356 s.
 14.  Наиля Мамедова. Взаимоотношения Азербайджанского государства Се­фе­видов с Османской империей в начале XVI века во французской исто­риографии. Баку, Муаллим, 2015, 174 c.
 15. 16. Nazim Mustafa. İrevan şehri. Türk-islam varlığı nasıl yok edildi. Ankara, Berikan Yayınevi, 2015, 269 s.
 16. Vaqif Abışov. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası qurulmasının tarix­şünaslığı. Bakı: Turxan  NPB, 2015, 528 s.
 17. Vasif Qafarov. A törtênelem vêres, elfelejthetetlen pillanatai “Qenecîdium”. Budapest, 2015, 76 p.
 18. Севиндж Алиева. Взаимоотношения Азербайджана и народов Се­верного Кавказа (XIX – начало ХX вв.). Баку, Турхан ИПО, 2015, 456 с.
 19. Наргиз Ахундова. Азербайджанские государсва в XV-XVI веках. Баку, Турхан ИПО, 2015, 172 с.
 20. Rəna Əsədova. Birinci dünya müharibəsi və Şimali Azərbaycan iqti­sadiyyatı. Bakı, Turxan  NPB, 2015, 200 s.
 21. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər) II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, Xüsusi buraxılış, cild 52-55. Bakı, Turxan  NPB, 2015, 580 s.
 22. Güntəkin Nəcəfli. İrəvan qalası – qəhrəmanlıq qalası. Bakı, “ATİB”,  2015, 48 s.
 23. Güntəkin Nəcəfli. Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları. Bakı, “ATİB”, 2015, 48s.
 24.  Nazim Mustafa. Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri. Bakı, “ATİB”, 2015, 44 s.
 25.  Nazim Mustafa. Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı. Bakı, “ATİB”,  2015, 44 s.
 26.  Эсмира Вагабова. Из истории развития образования в северном Азер­бай­джане. Баку, Издательство «Сада», 2015, 440 с.
 27. Тамилла Мусаева.  Культура Азербайджана на рубеже эпох (20-30-ые годы ХХ столетия). – Баку, Издательство “Elm və Təhsil”‎,  2015, 376 с.
 28.   Güntəkin Nəcəfli. İrəvan qalası – qəhrəmanlıq qalası. Bakı, “ATİB”, 2015, 48 s.
 29.  Güntəkin Nəcəfli. Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları. Bakı, “ATİB”,  2015, 48 s.
 30.  Nazim Mustafa. Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri. Bakı, 2015, “ATİB”, 44 s.
 31.  Nazim Mustafa. Erməni vandallarının yox etdiyi xan sarayları. Bakı, “ATİB”, 2015, 44 s.
 32. “İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi”  (“Il kanato di Irevan. La conquista russa e la migrazione degli armeni nelle terre dell’Azerbaigian settenttrionale”), Roma, 2015 (italiyan dilində), 640 p.
 33.  Ягуб Махмудов. Геноцид тюрко-мусульманского населения Азер­байджана в 1918-1920 годах. Баку, “ATİB”, 2015, 110 c.
 34.  Yaqub Mahmudov. Azərbaycan və Avropa” (“Azerbaigian e Europa”). Roma, 2015 (italyan dilində), 272 p.
 35. Yaqub Mahmudov. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində). Bakı, “Turxan NPB”, 2015, 68 s.
 36.  Güntəkin Nəcəfli. 1917-1918-ci illərdə Urmiya bölgəsində azərbay­canlılara qarşı soyqırımı (ATASE-nin sənədləri əsasında). Bakı, 2015, 112 s.
 37.   Aslan Xəlilov. Azərbaycan SSR 1920-1930-cu illərdə: hakimiyyətdaxili qarşıdurmalar. Bakı, 2015, 356 s.
 38.  Наиля Мамедова. Взаимоотношения Азербайджанского государства Сефевидов с Османской империей в начале XVI века во французской историографии. Баку, 2015 , 174 c.
 39.  Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər) II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan Milli Elmlər Aka­de­miyası Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər Xüsusi buraxılış. Bakı, 2015, 580
 40. R.Ə.Quliyev. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi. (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920)). Bakı, Turxan NPB, 2015, 360 s.
 41. R.Ə.Quliyev. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi. (Azərbaycan SSR Sovet Gömrük sistemi şəraitində (1920-1991)). Bakı,  Turxan NPB, 2015, 308 s.
 42.  R.Ə.Quliyev. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi. (Azərbaycan Respub­likasında gömrük sisteminin inkişafı (1991-2014). Bakı, Turxan NPB, 2015, 448 s.
 43. Q.C.Cəbiyev. Girdiman tarixi və tarixi coğrafiyası. Bakı, Elm və təhsil, 2015, 450 s.
 44. M.Şərifli. IX əsrin ikinci yarısı-XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri. Bakı, Turxan NPB, 2015, 460 s.

Paylaş: