AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2016-cı ildə

 1. Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2003), c.1. (Elmi məslə­hətçi: Akademik A.Əlizadə, layihənin rəhbəri, elmi redaktor AMEA-nın müxbir üzvü Y.M.Mahmudov). Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016, 704 s.
 2. Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016), c.2. (Elmi məs­lə­hətçi: Akademik A.Əlizadə, layihənin rəhbəri, elmi redaktor AMEA-nın müxbir üzvü Y.M.Mahmudov). Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016, 716 s.
 3. Azərbaycan Respub­likasının tarixi (1991-2016. Tarixi-bibloqrafik araş­dırma. Layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y.M.Mahmudov. - Bakı: Azər­baycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016, 372 s.
 4. Azər­baycan Respublikasının tarixi (1991-2016 Fotokotab. Tərtibçi: t.ü.f.d. E,Ə.Məhərrəmov. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016, 280 s.
 5. Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2016) tarixi-xronoloji araşdırma. Tərtibçi, t.ü.f.d. İ.V.Niftəliyev. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016, 244 s.
 6. “İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan tor­paqlarına köçürülməsi” (“El hanato de Iravan. La ocupacion de Rusia y la reubicacion de los armenios hasia las tierras al norte de Azerbaiyan”), Mexico, 2016 (ispan dilində), 614 p.
 7. “İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan tor­paqlarına köçürülməsi”. Qahirə-Bakı, 2016, (ərəb dilində), 600 s.
 8. Я.М.Махмудов. Реальная история и вымысел о «Великой Армении. Саарбрюкен, 2016, 148 с.
 9. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları. Bakı, Azərbaycan Tarix­çiləri İctimai Birliyi, 2016, 408 s.
 10. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırıları (1914-1929-ci illər). III Beynəlxalq elmi konfransın Materialları 07-10 aprel 2016-cı il Azər­baycan Respublikası. Şamaxı şəhəri. //Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, Xüsusi buraxılış, c. 56-58, Bakı, 2016,  624 s.
 11. N.Ə.Məmmədova. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan milli-ictimai təşkilatların maarifçilik fəaliyyəti. Bakı, Təhsil, 2016, 272 s.
 12.  Н.Ф.Ахундова Об исторических соприкосновениях Азербай­джансой и Китайской культур. Баку, НАНА, Институт Истории, 2016, 84 с.
 13.  Н.Ф.Ахундова Об истории Азербайджанских государств Кара­коюнлу и Аккоюнлу. Выдержки из “Кембриджской истории Ирана” Турк­менские династии. Перевод с английского Наргиз Ахундовой. Баку, НАНА, Институт Истории, 2016, 172 с.
 14.  T.T.Mustafazadə. “Erməni məsələsi”ndən erməni terrorizminə. Bakı, Turxan NPB, 2016, 140 s.
 15.  Ş.F.Fərzəliyev. Quba tarixi. Bakı, TEAS Press, 2016, 700 s.
 16. N.R.Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun tarixi. Bakı, Avropa, 2016, 678 s.
 17.  N.R.Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhərinin tarixi. Bakı, 2016, 960 s.
 18.  V.V.Abışov. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası qurulmasının tarix­şü­nas­lığı. Bakı, Turxan NPB, 2016, 528 s.
 19.   Ə.F.Məmmədov. Göynük hərəkatı (1805-1930-cu illər). Bakı, Turxan NPB, 2016, 524 s.
 20.  Ş.Ş.Şərifov. Qurani-Kərimdə və hədisi-şərif­lərdə Qiyamətin təsviri. Bakı, Elm-təhsil, 2016, 296 s.
 21. Т.С.Айдамиров Подготовка инженерно-технических кадров для нефтянной промышленности Азербайджансой ССР (1938-1945). Баку, Авропа, 2016, 137 с.
 22. Azərbaycan diasporu: Tarix və müasirlik. Bakı, 2016, Bakı: «Turxan» NPB, 2016, 384 s.
 23. Y.Babanlı. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti və diaspor fəaliyyəti (1991-2011). Bakı, Elm və təhsil, 2016, 320 s.
 24. N.Mustafa. İrəvan xanlığı. Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı, Bakı, ATİB, 2016, 48 s.
 25. N.Mustafa. İrəvan xanlığı. Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri, Bakı, ATİB, 2016, 44 s.
 26. G.C.Nəcəfli. İrəvan xanlığı. İrəvan qalası-qəhrəmanlıq qalası, Bakı, ATİB, 2016, 48 s.
 27. G.C.Nəcəfli. Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları, Bakı, ATİB, 2016, 44 s.
 28. Н.Мустафа. Иреванское ханство. Ханский дворец, разрушенный армян­скими вандалами. Баку, НАНА, Институт Истории, 2016, 48 s.
 29. Н.Мустафа. Иреванское ханство. Мечети Иревана, разрушенный армянскими вандалами. Баку, НАНА, Институт Истории, 2016, 48 s.
 30. Г.Дж.Наджафли.  Иреванское ханство. Иреванское  крепость – символ героизма. Баку, НАНА, Институт Истории, 2016, 48 s.
 31. Г.Дж.Наджафли.  Иреванское ханство. Чухурседские правители и Иреванские ханы. Баку, НАНА, Институт Истории, 2016, 44 s.
 32. N.Mustafa. The Iravan khanate. Khans palase wiped out by Armenian vandals. Baku, Public Sosiety of Azerbaijan Historians,  2016, 48 s.
 33. N.Mustafa. The Iravan khanate. Mosque of Iravan obliterated by Armenian vandals. Baku, Public Sosiety of Azerbaijan Historians,  2016, 44 s.
 34. G.J.Najafli. The Iravan khanate. Iravan fortress – the fortress of heroism.  Baku, Public Sosiety of Azerbaijan Historians,  2016, 48 s.
 35. G.J.Najafli. The Iravan khanate. Rulers of Chukhursad and khans of Iravan. Baku, Public Sosiety of Azerbaijan Historians,  2016, 44 s.
 36. Алиев Э.С. Из истории общественно-политической и культурно-прос­­ве­ти­тельской жизни азербайджанских студентов в вузах Российской империи (II половина ХIХ в. – февраль 1917 г.). Баку, ИПО Турхан, 2015, 188 с.
 37. T.S.Qocayeva. Azərbaycan Mil­li Elmlər Akademiyasının yaranması. Bakı, ”Elm və təhsil”, 2016 , 488 s.
 38. F.Ə.Əliyeva. Cənubi Qafqazın Azərbaycanlı əhalisi. Bakı, Avropa, 2016, 168 s.
 39. Коджаева Т.С. Алес­кер Гаджи Кязим оглы Алекперов: Жизнь, творчество, судьба ученого (Документы, материалы, письма, хроника, статьи, библиография). Баку, Изд-во «Университета Хазар», 2016, 576 с. (в соав­торстве с И.Садыговой и И.Алиевым)
 40. AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, cild 59, I hissə, Bakı ATİB, 2016, 236 s.
 41. AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, cild 59, II hissə, Bakı ATİB, 2016, 237 s.
 42. AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, cild 59, III hissə, Bakı ATİB, 2016, 226 s.
 43. Русскоязычные источники по истории Азербайджана первой поло­вины XVIII века, том 1 (1701-1725 гг.). Составитель, автор транслитерации и комментарий  Т.Т.Мустафазаде.  Баку, Элм, 2016, 816 с.
 44. E.T.Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən (XVII yüzilliyin sonu – XIX yüzilliyin ortalarında). Bakı, 2016, 544 s.
 45. Yaqub Mahmudov.  Real tarix və “böyük Ermənistan” uydurması. Bakı: Elm, 2016, 160 s.

Paylaş: