AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2017-ci ildə

 1. Yagub Mahmudov. Real history and confabulation on great Armenia.  Baku: Elm, 2017, 152 p.
 2. Ягуб Махмудов. Реальная история и вымысел о «Великой Армении. Баку, Элм, 2017, 148 с.
 3. Ягуб Махмудов. Лженаука фальсификаторов или "история по армян­ски".  Баку: ИПО «Турхан», 2017, 84 c.
 4. Yaqub Mahmudov. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində). Bakı, Elm, 2017, 68 s.
 5. Güntəkin Nəcəfli. 1917-1918-ci illərdə Urmiya bölgəsində azərbay­canlılara qarşı soyqırımı (ATASE-nin sənədləri əsasında). Bakı, Elm, 2017, 112 s.
 6. Нифтелиев И.В. Геноцид Азербайджанцев в Иреванской губернии (1918-1920). Баку: Баку: Элм, 2017, 188 s.
 7.  Nəcəfli G.C. 1918-1920-ci illərdə Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan böl­gəsində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı. Bakı: Elm, 2017, 248 s.
 8. Mustafa N. İrəvan quberniyasında Azərbaycanlıların soyqırımı (1918-1920). Bakı: Elm, 2017, 328 s.
 9. Abışov V.V. Bakıda 1918-ci il mart soyqırımı. Bakı: Elm, 2017, 320 s.
 10. Abışov V.V. Şamaxı qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı. Bakı: Elm, 2017, 120 s.
 11.  Abışov V.V. Quba qəzasında türk-müsəlman soyqırımı. Bakı: Elm, 2017, 96 s.
 12. Мамедзаде Н. Геноцид Азербайджанцев в Карабахском регионе Азер­бай­джана (1918-1920). Баку: Элм, 2017, 340 c.
 13. İsmayılov K. Zəngəzurda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı. (1918-1920). Bakı: Elm, 2017, 248 s.
 14. Güntəkin Nəcəfli. İrəvan xanlığının paytaxtı – İrəvan şəhəri. Bakı: Azər­bay­can Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2017, 40 s.
 15.  Гюнтекин Наджафли. Столица Иреванского ханства город Иреван. Баку: Об­щест­вен­ного обьединение историков Азербайджана, 2017, 44 с.
 16.  Güntəkin Nəcəfli. Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan qalaları. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2017, 44 s.
 17. Гюнтекин Наджафли. Иреванские крепости, разрушенные армянскими ван­далами. Баку: Общественного обьединение историков Азербайджана, 2017, 48 с.
 18. Güntəkin Nəcəfli. İrəvan xanlığının mahalları. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2017, 40 s.
 19.  Гюнтекин Наджафли. Магалы Иреванского ханства. Баку: Общес­твенного обье­динение историков Азербайджана, 2017, 44 с.
 20.  İradə Məmmədova. İrəvan xanlığının əhalisi. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2017, 56 s.
 21.  Ирада Мамедова. Население Иреванского ханство. Баку: Общес­твен­ного обье­ди­нение историков Азербайджана, 2017, 60.
 22.  Севиндж Алиева. Азербайджанская Демократическая Республика и госу­дар­ст­вен­ные образования Северного Кавказа (1918-1920). Ростов-на-Дону, 2017, 408 с.
 23.  Zakirə Əliyeva, İradə Əliyeva. Soyqırım, terrorizm, deportasiya. Biblio­qra­fik gös­tərici. Bakı: Turxan NPB, 2017, 336 s.
 24.  Zəfər Kərimov. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziy­yət mətbuat səhifələrində. Bakı: Turxan NPB, 2017, 180 s.
 25.  Ramil Ağayev. Ərəb Xilafəti dövründə Azər­baycan əhalisi. Bakı, Turxan NPB, 2017, 360 s. 
 26.  Ламия Кафар-заде. Вопросы раннесредневековой истории Азербай­джана в ан­гло­язычной историографии. Баку: 2017, 248 c.  
 27.  Qara Mustafayev, Anar Məmmədov, Yusif Mahmudov. Ekologiyadan əvvəlki “eko­logiya”. Bakı: Turxan NPB, 2017, 520 s.
 28.  Севиндж Алиева. Взаимоотношения Азербайджана и народов Север­ного Кав­каза (19-нач.20 в). Баку: ИПО «Турхан», 2017, 456 с.
 29.  Нигяр Гезалова. Место Азербайджана в восточной политике Великоб­ри­тании. Баку: Elm və təhsil, 2017, 360 c.
 30.  Nazim Məmmədov. Azərbaycan Respublikası Tərtər rayonunun tarixi. Bakı: “Avropa”, 2017, 960 s.
 31.  Nazim Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1950-1960-cı illərdə  /Т.К.Məmmədov; elmi məsləhətçi Y.M.Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxa­nov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Avropa, 2017, 250 s.
 32.  Nazim Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi: 1941-1945-ci illərdə /elmi məsləhətçi Y.M.Mahmudov; Azərb. Milli Elmlər Akad., A.A.Bakı­xanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Avropa, 2017,188 s.
 33.  Тельман Айдамиров. Подготовка кадров для промышленности Азер­бай­­джансой ССР (1941-1945). Баку: 2017, 184 с.
 34.  Гюльзар Новрузова. Кто есть кто в азербайджанской диаспоре России.   Баку: Авропа, 2017, 211 с.
 35.  Almaz Muradova. Azərbaycan SSR qadınları 1941-1945-ci illər müharibəsi döv­ründə. Bakı: 2017, 96 s.
 36.  Soyqırım muzeyi. Bakı: 2017, 152 s.
 37.  Şollar-Bakı 100. Bakı: Turxan NPB, 2017, 126 s.
 38.  “XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları” IV Beynəlxalq elmi kon­fransın Materialları 22-27 aprel 2017-ci il, Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri. /Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, Xüsusi buraxılış,. Cild, 64-66. Bakı: Turxan NPB, 2017, 716 s.
 39.   İbrahim Kazımbəyli. Azərbaycanın İrəvan bölgəsi: sosial-iqtisadi və siyasi tarix (XIX-XX əsrin əvvəlləri). Bakı: Turxan NPB, 2017, 400 s.
 40.  Asəf Hacıyev. Dərbənd XIX-XX əsrin əvvəllərində. Bakı: Turxan NPB, 2017, 244 s.
 41.  Sevinc Hüseynova. XIX-XX əsrin əvvəllərində Şimali azərbaycanın qərb bölgə­sinin sosial-iqtisadi və siyasi həyatında köçkünlərin iştirakı tarixindən (Gən­cəbasar, Gədə­bəy, Allahverdi və Şəmkir materialları əsasında). Bakı: Turxan NPB, 2017, 230 s.
 42.  Verner fon Simens. Qafqaz səyahətləri. Bakı: Turxan NPB, 148 s.
 43.  Emilya Əliyeva. Xanlıqlar dövründə Şimali Azərbaycanda əkinçilik və suvar­ma sistemi. Bakı: Turxan NPB, 2017, 176 s.
 44.  Sevinc Rəhimova. Dərbənd şəhərinin tarixindən. Bakı: Turxan NPB, 2017, 200 s.
 45.  Tofiq Mustafazade. Avrupa diplomasisinin “ermeni meselesi” mi, yoxsa Türkiyenin bölüşdürülmesi planı mı. Ankara: ATAM, 2017, 164 s. 
 46. Şahin Fazil Ferzelibeyli. Azerbaycan ve Osmanlı İmparatorluğu (XV-XVI. Yüzyıl­lar). Teas Press Yayınevi, İstanbul, 2017, 378 s.
 47.  Наргиз Ахундова. Развитие суфизма в Азербайджане: Возвышение Шейха Сефи ад-Дина Исхака Ардебили в эпоху Ильханата (на основе сведений западной историографии). Баку: ИПО «Турхан», 2017, 248 с.
 48.  Нармина Амирбекова, Сабухи Ахмедов. Елизаветпольское (Гянджин­ское) сра­жение 13 сентября 1826 года. Баку: ИПО «Турхан», 2016, 232 с.
 49.  Лятиф Шамхал. Во имя Азербайджана: Беседы журналиста с исто­риком. Сбор­ник интервью журналиста Лятиф Шамхала с академиком Ягуб Махмудовым. Баку: ИПО «Турхан», 2017, 536 с.
 50.  Şahin Fazil. İran səfərnamələri. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 816 s.
 51.  Ulduz Quliyeva. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq iqtisadi-mədəni əlaqələrində Sumqayıtın iştirakı.  
 52.  Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. Xüsusi buraxılış, Şollar-Bakı 100. 62 cild. Bakı: Turxan NPB, 2017, 150 s.
 53.  Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, cild 63. Bakı: Turxan NPB, 2017, 200 s.
 54. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, cild 67. Bakı: Turxan NPB, 2017, 160 s.

Paylaş: