AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2018-ci ildə

 1. Yagub Mahmudov. Pseudoscience by falsificators or "the history by Armenian".  Bаkı: «Turxan» NPB, 2018, 84 s.
 2. Yagub Mahmudov. Genocide of turkic-muslim population of Azerbaijan in 1918-1920.  Bакı: «Turxan» NPB, 2018, 96 s.
 3. Ягуб Махмудов. Геноцид тюрко-мусульманского населения Аяербай­джана в 1918-1920 годах. (Təkrar tiraj) Bакı: «Turxan» NPB, 2018, 100 s.
 4. Yaqub Mahmudov. Real tarix və "böyük Ermənistan" uydurması. Tiflis, 2018. 128 s. (gürcü dilində).
 5. İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. Ankara, 2018, 568 s. (Türk dilində)
 6. Rəxşəndə Bayramova. Azərbaycanın Quba bölgəsi tarixin dönüş mərhə­ləsində (1917-1920-ci illər). Bakı, 2018, 236 s.
 7. Ильгар Нифталиев «Кадровая политика в Азербайджанской ССР в 1920-1930-е гг.». Баку, 2018, 480 с.
 8. Азиза Назарли. Кадровая политика Азербайджанской ССР в културно – просве­ти­тельной сфере (1920-1953). Москва, 2018,330 с.
 9. Азиза Назарли. Армянский след в бесчинствах ХI Красной Армии в Северном Азербайджане (1920-1921 гг.). Баку, 2018, 116 с.
 10. R.H.Rüstəmov, Ş.F.Rəhmanzadə, Ə.F.Məmmədov, İ.H.Əliyeva. Azər­baycan Xalq Cüm­huriyyəti Xadimlərinin dövlətçilik fəaliyyətinin Tiflis dövrü. Bakı, 2018, 440 s.
 11. R.H.Rüstəmov, Ş.F.Rəhmanzadə, Ə.F.Məmmədov, İ.H.Əliyeva. Azər­baycan Xalq Cüm­huriyyəti Xadimlərinin dövlətçilik fəaliyyətinin Tiflis dövrü. Bakı, 2018, 440 s. (Gürcü dilində)
 12. R.H.Rüstəmov, Ş.F.Rəhmanzadə, Ə.F.Məmmədov, İ.H.Əliyeva. Azər­baycan Xalq Cüm­huriyyəti Xadimlərinin dövlətçilik fəaliyyətinin Tiflis dövrü. Bakı, 2018, 440 s. (Rus dilində)
 13. Polad Xəlilov. Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayının fəaliyyəti tarixindən (XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləri). Bакı: «Turxan» NPB, 2018, 212 s.
 14. Əsəd Qurbanlı. Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən deportasiyası tarixindən (1947-1953-cü illər). Bакı: «Turxan» NPB, 2018, 168 s.
 15. Tofig Mustafazadeh “The Armenian case in history”. Warsawa, 2018, 110 p.
 16. Həsən Əlibəyli. Birinci Dünya müharibəsi illərində Urmiyada türk-müsəl­man əhalinin soyqırımı. Bakı: “Turxan” NPB, 2018.
 17. Nazir Əhmədli. İrəvan əyalətinin kameral təsviri. I cild. İrəvan şəhərinin Kameral təsviri., Bakı: “Turxan” NPB, 2018, - 328 s.
 18. Гюльзар Новрузова. Азербайджанская диаспора в Российской Федерации: проблемы исторической демографии
 19. Güntəkin Nəcəfli. İrəvan qalası – qəhrəmanlıq qalası. Bakı, “ATİB”,  2018, 48 s. (Erməni dilində)
 20. Güntəkin Nəcəfli. Cuxursəd hakimləri və İrəvan xanları. Bakı, “ATİB”, 2018, 44s. (Erməni dilində)
 21. Nazim Mustafa. Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri. Bakı, “ATİB”, 2018, 44 s. (Erməni dilində)
 22. Nazim Mustafa. Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayi. Bakı, “ATİB”,  2018, 48 s. (Erməni dilində)
 23. Güntəkin Nəcəfli. İrəvan qalası – qəhrəmanlıq qalası. Bakı, “ATİB”,  2018, 44 s. (Fars dilində)
 24. Güntəkin Nəcəfli. Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları. Bakı, “ATİB”, 2018, 44s. (Fars dilində)
 25. Nazim Mustafa. Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri. Bakı, “ATİB”, 2018, 44 s. (Fars dilində)
 26. Nazim Mustafa. Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayi. Bakı, “ATİB”, 2018, 48 s. (Fars dilində)
 27. Севиндж Алиева, Ирада Баирова. Тюркские народы в Северного Кавказа. Баку, 2018, 344 с.
 28. Мехрибан Фахраддин. Армянский террор против Азербайджанского народа в ХХ веке. Баку, 2018. 248 с.
 29.  Гусейн Рагимли. Азербайджанские ханства в дипломатических отношениях Турции, России и Ирана (во второй половине ХVIII – начале ХIХ века). Баку, 2018, 332 с.
 30. Альбом фотоматериалы российских музеев и библиотек по истории Азербайджана. Баку, 2018, 96 с.
 31. Hacı Nərimanoğlu. Zəngəzur: köç, deportasiya, soyqırımı, işğal tarixi. Bakı, 2018, 240 s.
 32. Sona Məhərrəmova. Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ Respublikası ilə münasibətləri (1991-2011-ci illər). Bakı: Turxan NPB, 2018, 212 s.
 33. Qaraş Mədətov. Azərbaycan SSR 1941-1945-ci illər müharibəsi. Bakı, 2018, 544 s.
 34. Nazim Məmmədov. Akademik Yaqub Mahmudov yaradıcılığında Qarabağ mövzusu. Bakı: Avropa, 2018, 246 s.
 35. Наргиз Ахундова. Развитие суфизма в Азербайджане. Возвышение шейха Сефи Ад-Дина Исхака Ардебили в эзоху ильханата на основе сведений западной историографии. М.: НИИ ИЭП, 2018, 200 с.
 36. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, cild 69. Bakı: Turxan NPB, 2018, 160 s.
 37. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. Xüsusi buraxılış, XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları V beynəlxalq elmi konfrans materialları. cild 70, 71,72. Bakı, 2018, Turxan NPB, 524 s.
 38. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, cild 73. Bakı: Turxan NPB, 2018, s.
 39. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. Xüsusi buraxılış, «Azərbaycan Xalq Cüm­huriyyəti: Azərbay­canin dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi» mövzusuna həsr olunmuş  beynəlxalq elmi konfransın materialları. Cild 74,75,76. Bakı, 2018, Turxan NPB, 548 s.

Paylaş: