AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Qarabağ tarixi ilə bağlı görülən elmi işlər (2015-2020)

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda Qarabağ tarixi ilə bağlı 2015-2020-ci illərdə görülən elmi işlər barədə

Monoqrafiyalar:

2020-ci il

 1. Yaqub Mahmudov. Real tarix və “böyük Ermənistan” uydurması. Bakı, 2015-2020 (Azərbaycan, türk, ingilis, alman, fransız, ispan, rus, ərəb, ivrid, gürcü, fars dilərində).
 2. Yagub Mahmudov. Genocide of the Azerbaijani people in 1918: the organizers and executioners. Baku, PPA Turkhan, 2020, 284 p.
 3. Ягуб Махмудов. Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербай­джа­на в 1918-1920 годах. (Gürcü dilində) Bакı: «Turxan» NPB, 2020, 125 s.
 4. Yaqub Mahmudov, Güntəkin Nəcəfli. “Ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsinin regional təhlükəsizlik üçün nəticələri”. Bakı, ATİB, 2020, 100 s.

2019-cu il

 1. Jakub Mahmudow “Ludobójstwo turkijsko-muzułmańskiej ludności Azerbejdżanu w latach 1918-1920”.  Warszawa: Ambasada Azrbejdzanu w Polsce, 2019. – 79 p.
 2. Nazim Məmmədov. “Akademik Yaqub Mahmudovun elmi yaradıcılığında Qarabağ mövzusu” Bakı, “Turxan” NPB, 2019, 248 s.
 3. Nazim Məmmədov, Kamran Məmədov. “Müqəddəs Yurd: Xocalı”. Bakı, “Avropa” 2019, 454 s.
 4. Kamran İsmayılov. Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsi 1918-1920-ci illərdə. Bakı: Turxan NPB, 2019, 144 s.

2018-ci il

 1. Tofig Mustafazadeh.  “The Armenian case in history”. Warsawa, 2018, 110 p.
 2. Мехрибан Фахраддин. Армянский террор против Азербайджанского народа в ХХ веке. Баку, 2018. 248 с.
 3. Hacı Nərimanoğlu. Zəngəzur: köç, deportasiya, soyqırımı, işğal tarixi. Bakı, 2018, 240 s.

2017-ci il

 1. Nazim Məmmədov. Azərbaycan Respublikası Tərtər rayonunun tarixi. Bakı: “Avropa”, 2017, 960 s.
 2. Nazim Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi: 1941-1945-ci illərdə. Bakı: Avropa, 2017,188 s.
 3. Nazim Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1950-1960-cı illərdə. Bakı: Avropa, 2017, 250 s.
 4. Мамедзаде Н. Геноцид Азербайджанцев в Карабахском регионе Азер­байджана (1918-1920). Баку: Элм, 2017, 340 c.
 5. İsmayılov K. Zəngəzurda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı. (1918-1920). Bakı: Elm, 2017, 248 s.

2016

 1. Nazim Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun tarixi. Bakı, Avropa, 2016, 678 s.
 2. Nazim Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhərinin tarixi. Bakı, 2016, 960 s.

2015

 1. Tofiq Mustafazadə. Avropa diplomatiyasında «Erməni məsələsi» və ya Türkiyəni bölüşdürmək planı (Rusdilli sənədlər əsasında). Bakı, 2015, 352 s.
 2. Vasif Qafarov. A törtênelem vêres, elfelejthetetlen pillanatai “Qenecîdium”. Budapest, 2015, 76 p.

Məqalələr:

2015-ci il

 1. Nazim Məmmədov. 1920-1930-cu illərdə Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Mux­­tar Vilayətinin kəndlərində sosial-siyasi proseslər. //”Təfəkkür” elmi xə­bərlər jurnalı,  №1 (7), 2015, s. 40-51.
 2. Nazim Məmmədov.  Qarabağda erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasəti (mart 1918-ci il). //“Ermənilərin soyqırımı siyasəti bəşə­riyyətə qarşı cinayətdir” adlı Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sum­qayıt, 2015, s. 170 -173.
 3.  Nazim Məmmədov. 1920-1930-cu illərdə DQMV-nin kəndində sosial-siyasi pro­seslər. //“Təfəkkür” elmi xəbərlər jurnalı. №2(8), Bakı, 2015, s. 41-52.
 4.  Nazim Məmmədov. Azərbaycannın Qarabağ bölgəsi qəzalarının tarixindən. // “Bakı Dövlət Universitenin xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası)”, №1.  Bakı, 2015, s. 134-144.
 5.  Nazim Məmmədov. Azərbaycanın Zəngəzur qəzasında ermənilərin azəbay­can­lılara qarşı törət­dikləri soyqırımlar (1918-ci il). //ADPU-nin Xəbərləri, Bakı, 2015,  s. 48-56.
 6. Ədalət Mustafayev. Ermənilərin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vila­yətində törətdiyi kütləvi qətllər. Xocalı soyqırımı. //”Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşi soyqırımlar (1914-1920-ci illər)” adli II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri. cild 52-55, Bakı, 2015, s. 212-218.
 7. Bəxtiyar Əhmədov. 1905-1906-ermənilərin Azərbaycanın Qarabağ regionunda azər­bay­canlı əhaliyə qarşı törətdiyi kütləvi qırğınlar. //”Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımlar (1914-1920-ci illər)” adli II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri. cild 52-55, Bakı, 2015,  s. 287-293.
 8. Bəxtiyar Əhmədov. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanlı əhaliyə qarşı ermənilərin törətdiyi soyqırımları. //Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri”. VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 2015, s. 448-451.
 9. Bəxtiyar Əhmədov. “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ regionuna ermə­nilərin köçürülməsi və demoqrafik vəziyyət” //AMEA Naxçıvan bölməsi “Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası”, cild 11, №3. Naxçıvan, 2015, s. 60-69.
 10.  Рана Бахышова. Хроники “Гарабагнаме” по истории Гарабага. //“Гилея”.  Киев, 2015, с.120-123.
 11.  Rəna Baxışova.XIX əsrdə Cənubi Qafqazda təhsil tarıxindən (əsasnamələr əsasında). //“Qafqaz tarixinin aktual məsələləri”. Beynəl­xalq konfransın materialları. Gəncə, 2015, s. 87-91
 12.  Rəna Baxışova. “Ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri soyqırımları”. “Ermənilərin soyqırım siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir” adlı Bey­nəlxalq elmi konfransın Materialları. Sumqayıt, 2015, s. 392-394.
 13.  Həlimə Kazımova.  “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vasitəçiliyində ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə dair”. “Qafqaz tarixinin aktual məsələləri” adlı Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Gəncə, 2015, s. 210- 216.
 14.  Həlimə Kazımova. “Xocalı soyqırımının törədilməsində Rusiyanın ermənilərə dəstəyi”. “Ermənilərin soyqırım siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir” adlı Beynəlxalq elmi konfrans materialları, Sumqayıt, 2015,  s. 398-400.
 15.  Qasım Hacıyev. “I Dünya müharibəsi dövründə Qarabağda erməni separatizminə qarşı mübarizə. Xosrov Paşa bəy Sultanov”  //AMEA Tarix İnstitutu,  “Elmi Əsərlər”, Xüsusi buraxılış, Bakı, 2015, s. 263-270.
 16. Qasım Hacıyev. “Ermənizm türkə qarşı tarixi və müasir problemdir” //Qarabağ dünən, bu gün və sabah. XII Buraxılış. Bakı, 2015, s. 42-48.
 17. Qasım Hacıyev. Azerbaycan'ın Karabağ  bölgesinin eski tarih ve mimari anıtları.  //Nax­çıvan Dövlət Universiteti və Ağrı İbrahim Çeçen Universitetinin “Nax­çıvan və Doğu Anadolu abidələri” beynəlxalq simpoziumunun material­ları. Nax­çıvan, 2015, s. 123-129.
 18. Qasım Hacıyev. Tarix-tarixdir, tarixi saxtakarlıq isə bütün dəyərlərə hörmətsizlik. //QAT materialları, XIV sayı, 2015,  s. 46-53.
 19.  Qasım Hacıyev. XIX əsrdə Qarabağda təhsil, elm və mədəniyyət. //“Azər­baycan” qəzeti 25 may 2015.
 20. Qasım Hacıyev. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində ermənilər aborigen deyillər //Tarix, insan və cəmiyyət. 1 (11), Bakı, 2015, s. 123-130.
 21. Qasım Hacıyev. О наборе маафов в российскую армию в Карабахе. //İRS-Nasledie, №2.  M., 2015, с. 45-52.
 22. Qasım Hacıyev. Qarabağda ermənilərin separatizmi və azərbaycanlılara qarşı soy­qı­rımı. //Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşi soy­qırımlar (1914-1920-ci illər) adli II Beynəlxalq elmi konfransın material­ları. Tarix İnsti­tutunun Elmi Əsərləri. Bakı, 2015, s. 118-125.
 23. Qasım Hacıyev. Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti və bunun ağır nəticələri. //“Ermənilərin soyqırımı siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir” adlı Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt, 2015, s. 18-20.
 24. Camal Mustafayev. Qarabağ xanlığı. Azərbaycan qəzeti №37, 17 fevral 2015-ci il.
 25. Camal Mustafayev. XVIII əsrin ikinci yarısında Rusiyanın Qarabağda erməni dövləti yaratmaq planları.  Azərbaycan qəzeti №39, 19 fevral 2015-ci il.
 26. Camal Mustafayev. XVIII. Yüzyılın ikinci yarısında Rus-Ermeni Blokunun Karabağda Ermeni Devleti Kurmak Planları. /Azerbaycan ve Dağlık Karabağ Üzerine Analizler. İstanbul, 2015, s. 109-121.
 27. İlqar Niftəliyev Azerbaycan’ın Zengezur Bölgesinin Ermenistan  Tarafından İşgali. Yeni Türkiye,  77 sayı, Ermeni meselesi özel sayısı  VII ,  2015, s. 197-205.
 28. İlqar Niftəliyev. Erməni məsələsi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 18 mart.
 29. İlqar Niftəliyev. Erməni məsələsi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 19 mart.
 30. İlqar Niftəliyev. Erməni məsələsi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 20 mart.
 31. İlqar Niftəliyev. Erməni məsələsi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 30 mart.
 32. İlqar Niftəliyev. Erməni məsələsi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 31 mart.
 33. İlqar Niftəliyev. Erməni məsələsi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 1 aprel.
 34. İlqar Niftəliyev. Erməni məsələsi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 2 aprel.
 35. İlqar Niftəliyev. Qarabağ məsələsinin tarixi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 17 iyun. 
 36. İlqar Niftəliyev. Qarabağ məsələsinin tarixi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 18 iyun.
 37. İlqar Niftəliyev. Qarabağ məsələsinin tarixi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 19 iyun.
 38. İlqar Niftəliyev. Qarabağ məsələsinin tarixi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 23 iyun.
 39. İlqar Niftəliyev. Qarabağ məsələsinin tarixi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 25 iyun.
 40. İlqar Niftəliyev. Qarabağ məsələsinin tarixi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 30 iyun.
 41. İlqar Niftəliyev. Qarabağ məsələsinin tarixi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 1 iyul.
 42. İlqar Niftəliyev. Qarabağ məsələsinin tarixi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 2 iyul.
 43. İlqar Niftəliyev. Qarabağ məsələsinin tarixi. Kaspi qəzeti, Bakı, 2015, 3 iyul
 44.  Vaqif Abışov. Qarabağın qısa tarixi. //Via Seta jurnalı, yanvar-iyun. Bakı, 2015, s.  18-21.
 45. Vaqif Abışov. Bakı və Yelizavetpol (Gəncə) quberniyalarında türk-müsəlman soyqırımı (1918-ci il). //Geostrategiya jurnalı, №3, Bakı, 2015, s.35-38.
 46. Tofiq Musstafazadə. Rusiyanın Cənubi Qafqaz və Ön Asiya siyasətində erməni amili (XVIII-XIX əsrin əvvəli). Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-mü­səl­man əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər). II Beynəlxalq Elmi Kon­fransın Materialları. Azərb. MEA Tarix institutu Elmi Əsərlər. Xüsusi bura­xılış. 52, 53, 54, 55 cild, Bakı, 2015, s.352-358.
 47. Tofiq Mustafazadə. ”Ermeni sorunu”nun oluşumunda Rus Diplomasisinin Ro­lü. Kadim Dostluğun Yüzyıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Ulus­lara­ra­sı Sempo­zyumu: Toplumsal Bellek, Önyarqılar ve Gerçekler. 08-11 Nisan 2015. Bildiri Özetleri, Antalya, 2015, s. 79.
 48. İrade Mamedova. Karabağ Hanlarının Nüfus Politikası //Azerbaycan ve Dağlık Karabağ Üzerine tespitler/Analizler. "Gündoğan" yayınları. İstanbul 2015, s. 111-121.
 49. Kamran İsmayılov. Azərbaycanın Cəbrayıl qəzasının türk-müsəlman əhali­sinə qarşı ermənilərin soyqırımı (1918-1920). //“Azərbaycan və Şərqi Ana­doluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)” adlı II Beynəl­xalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış, Tarix İnstitu­tunun Elmi Əsərləri, cild 52-55, Bakı, 2015, s.119-125.
 50. Natiq Məmmədzadə. Армянская агрессия против Азербайджанской Демок­рати­ческой Республики и геноцид азербайджанцев в Карабахе (1918-1920). //“Azər­baycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqı­rımları (1914-1920-ci illər)” adlı II Beynəlxalq elmi konfransın ma­terialları. Xüsusi buraxılış, Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, cild 52-55, Bakı, 2015,  s.75-80.
 51. Mehriban Əliyeva. “Hərbi terror dünyada və Azərbaycanda”. “Qarabağ dünən, bugün, sabah”. Bakı, 2015, s. 48-54.
 52. Fuad Tağəyev. XX əsrin əvvəlində Azərbaycan xalqının soyqırımında erməni “Daş­naksutyun”partiyasının rolu. //Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-mü­səl­man əhalisinə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)”- II beynəlxalq elmi konfransın materialları. //AMEA Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri. Xüsusi bu­raxılış, 52-55-ci cildlər. Bakı, 2015, s. 225-233.

2016-cı il

 1. İrade Memmedova. Karabağ Hanlarının Nüfus Politikası //Azerbaycan ve Dağlık Karabağ Üzerine tespitler/Analizler. "Gündoğan" yayınları. İstanbul 2015, s. 111-121.
 2.  İrade Memmedova. “Sözlü Tarih Yöntemi İle Hocalı Soykırımı”//Tarih, Siyaset ve Hukuk Bağlamında Uluslararası Hocalı Sempozyumu (Ankara, 26-27 Şubat 2018), Tarih, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Bağlamında Hocalı Katliamı, Bildiri kitabı, Ankara, 2019, s. 76-95.
 3. İrade Memmedova.  Karabağ’in İşgalinin, Azerbaycan’a ve Bütün Türk Dunyası’na Verdiği Büyük İktisadi Zayiat, III. Uluslararası Hocalı Soykırımı ve Turk Dunyası Sempozyumu (26-27 Şubat 2019) Bildiri E-kitabı, ISBN: 978-605-4239-94-8, Giresun, 2019, s.221-247.  
 4. İradə Məmmədova. Xocalı soyqırımı Dürdanə Ağayevanın ifadəsində (sözlü tarix) //Məktəb Press qəzeti, № № 33/34 (34), 20 Xıdır (fevral)-31 Məhərrəm (mart), 2019-ci il, s. 8-9.
 5. İlqar Niftəliyev. Ermenistan - Azerbaycan Arazi Munakaşasında Ankara Hükümetinin Mevkii (1920-1921)// Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumunun (23-25 Ekim 2013, Eskişehir) bildirileri, Cilt: II.-  Ankara: 2016.-  s. 1243-1254

2017-ci il

 1. Rəna Baxışova. “Azerbaycan 19. Yüzyılın sonu-20. Yüzyılın Başlarında  Kuzey Azerbaycan’ın Garabağ Bölgesinde Anadilli Okulların Tesisi ve Durumu” /Ahmet Yesevi Üniversitesi. Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu Ankara: 2017, s. 246-247
 2. Bəxtiyar Həsənov. “Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində Qarabağ (XX əsr)” //II. Milletlerararasi Azerbaycan–Türkiye münasebetleri sempozyumu (Bakü, 12-14 ekim 2017).  Elektronik kitab Fevral,  2018,  s. 237-247.

2018-ci il

 1. İlqar Niftəliyev. Azərbaycanla Ermənistanın sərhəd məsələsi: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Qarabağ və Zəngəzur bölgələrində erməni separatçılığı // Azərbaycan. – 2018. – 11 fevral. – s.5.
 2. İlqar Niftəliyev. AHC Sırasında Karabağ ve Zangazur Bölgeleri için Askeri-Diplomatik Mücadele (1918-1920). Van Yüzüncü  Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Uluslararasi hakemli dergi, ISSN: 1302-6879), Van, 2018 Sayı: Azerbaycan Özel Sayısı. - s. 195-215
 3. İlqar Niftəliyev. Diplomatic struggle around  Karabakh and Zangezur under the ADR (1918-1920) // Irs- Heritage.- 2018.- 1-2 (33-34).- p. 36-41.
 4. Ильгар Нифталиев. История Карабахского вопроса // Каспий. – 2015. - 19,23,25,30, июня,01,02,03, июля.
 5. Ильгар Нифталиев. Армянский мятеж в Карабахе в  марте 1920 года  в исторических документах // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Azərbaycan dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi: AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans (Gəncə 26-30 iyun 2018).- s. 420-424.
 6. Ильгар Нифталиев. Военно – дипломатическая борьба вокруг Карабаха и Зангезура в период АДР (1918-1920 гг.) // Diplomatiya aləmi. – 2018. - № 48.- c. 230-241.
 7. Nazim Məmmədov. “Azərbaycanın Beyləqan ərazisində erməni vandalizmi (XIX əsrin 90-cı illəri)” // “Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri”,  2018, № 3, s.114-123.
 8. Rəna Baxışova. “XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanın Qarabağ regionunda təsviri və tətbiqi incəsənətin inkişafı tarixinə dair” //AMEA Naxçıvan Bölməsi, “Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası” Naxçıvan, №3, 2018, s.281-287.
 9. Rəna Baxışova. “XIX yüzyılda Kuzey Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin kültürü”  // “XVII. Türk Tarih Kongresi. Kongreye sunulan bildiriler. II.Cilt, Orta Asya ve Kafkasya tarihi. (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018, s.623-653.
 10. Bəxtiyar Həsənov. “Kuzey Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinin Tarihî Coğrafyası” // “Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”, Cilt: XXXIV, Güz: 2018, Sayı: 98, Ankara, 2018, s. 445-468.
 11. Bəxtiyar Həsənov. “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması dövründə  Böyük dövlətlərin Cənubi Qafqaz siyasəti və Qarabağ problemi” // IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu,  Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin ve Kafkas İslam Ordusunun Kuruluşunun 100  Yılı nedeniyle. TURKCESS 2018 Haziran 2018 Bakü/AZERBAYCAN. s. 14-22.
 12. Bəxtiyar Həsənov. “Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində Qarabağ (XX əsr)” //II. Milletlerararasi Azerbaycan–Türkiye münasebetleri sempozyumu (Bakü, 12-14 ekim 2017).  Elektronik kitab Fevral,  2018,  s. 237-247.
 13. Nazim Məmmədov. “Azərbaycanın Beyləqan ərazisində erməni vandalizmi (XIX əsrin 90-cı illəri)” // “Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri”,  2018, № 3, s.114-123.

2019-cu il

 1. Nazim Məmmədov. “Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda erməni vandalizmi (1988-1994)” // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti “Universitet xəbərləri”, №2, 2019, s.160-167.
 2. Nazim Məmmədov. “Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl ərazisində erməni vandalizmi (1988-1994)” // Bakı Dvlət Universiteti “Tarix və onun problemləri”, №4, 2019, s. 86-95.
 3. Nazim Məmmədov. “Карабахский регион Азербайджана в 1941-1945 годы” // «Вестник» Серия: «Международная жизнь и политика», №3 (46), Алматы, 2019, с.79-83.
 4. Ильгар Нифталиев. Политика Великобритании в территориальном конфликте между Арменией и Азербайджаном в 1918-1919 гг.//«Sosial elmlər» jurnalı, 2019, №2, s.44-54
 5. Həlimə Kazımova. “Dağlıq Qarabağ məsələsi beynəlxalq münasibətlər sistemində” // Azərbaycan Dillər Universiteti “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri”. Məruzələrin tezisləri. Bakı, 2019, s.232-237.
 6. Rəna Baxışova. “Şuşa şəhər məktəbinin tarixindən (XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri)” // “Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər: Sosial və Humanitar elmlər bölməsi”, cild 15, №3, 2019, s. 58-62.
 7. Rəna Baxışova. “Şimali Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində elmin inkişafi (XIX-XX əsrin əvvəlləri)” //Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Azerbaycan özel sayısı -1- “Azerbaycan Dosyası”. Mayıs-Haziran 2019, sayı 108. s.174-191.
 8. Rəna Baxışova. “Rusiya imperiyasının Şimali Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müstəm­ləkəçilik siyasətinin tarixindən (XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri)”. //Azərbaycan Dillər Universiteti “Beynəlxalq müna­sibətlərin aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı, Məruzələrin tezisləri. Bakı, 25 oktyabr, 2019, s. 399-403.
 9. Rəna Baxışova. “XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Şimali Azər­baycanın Qarabağ regionunun Cəbrayıl qəzasında kənd məktəblərinin tarixindən (mənbələr əsasın­da)”. /Gəncə Dövlət Universiteti. “Gənc alimlərin III Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları” 17-18 oktyabr 2018-ci il. I hissə. Bakı, 2019, 60-64.
 10. Rəna Baxışova. “Şuşa qəzasının qız məktəbləri (XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri)” // AMEA Tarix İnstitutu. “Elmi əsərlər”, 78-ci cild. Bakı, “Tur­xan” NPB 2019, s.278-284.
 11. Ədalət Mustafayev. “Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müna­qişəsində vasitəçi dövlətlərin rolu və fəaliyyətinə dair” // “Geo-strategiya”, Bakı, 2019, №4(52), s.111-115.
 12. Güntəkin Nəcəfli. «Предпосылки создания государства для армян на землях Азербайджана» // “Вопросы истории, (ежемесячный журнал)”, Москва, 2/2019, с. 94-101.
 13. Güntəkin Nəcəfli. “Qarabağda erməni dövləti qurmağa dair general Zubova verilən məxfi təlimatlar (Rusiya arxiv sənədləri işığında)” // “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” (18-ci elmi-əməli konfransın materialları), Bakı, 2019, s.106-113.
 14. Güntəkin Nəcəfli. “Azerbaycan ve Doğu Anadolu’da Ermenilerin Türk-Müslüman Ahaliye Yönelik Soykırımları (Alman Arşiv Belgelerine Göre İncelenme)” // "5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiri Kitabı”, Ankara, 2019, s.125-134.

2020-ci il

 1. Ягуб Махмудов. Армяне переселились в Малую Азию с Балканского полуострова. //http://turktoday.info
 2. Ягуб Махмудов. Какова цель вымысла о «Великой Армении»?
 3. Реальная история и вымысел о «Великой Армении». //http://turktoday.info
 4. Ягуб Махмудов. Присвоенные армянами древние названия «Aрмина», «Aрмения» и «Армяне» не имеют никакого отношения к современным армянам. //http://turktoday.info
 5. Ягуб Махмудов.  Где находилась территория «АРМЕНИИ», описанная в «Анабасисе» Ксенофонта? В истории никогда не было государства под названием «Великая Армения». //http://turktoday.info
 6. Ягуб Махмудов. Когда и как было выдумано название «Великая Армения» В истории никогда не было государства под названием «Великая Армения». //http://turktoday.info
 7. Güntəkin Nəcəfli.  “Qarabağ bölgəsində ermənilərin törətdiyi soyqırımları yeni arxiv sənədlərində” // “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” (19-cu elmi-əməli konfransın materialları, Bakı, 2020, s.60-64-.
 8. Güntəkin Nəcəfli. Ermənilərin Qacarlar İranından Şimali Azərbaycan torpaqlarına məqsədli şəkildə köçürülməsi. //http://turktoday.info
 9. Güntəkin Nəcəfli. Ermənilərin Osmanlı imperyasından Şimali Azərbaycan torpaqlarına məqsədli şəkildə köçürülməsi. //http://turktoday.info
 10. Ədalət Mustafayev. “Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişə­sində SSRİ daxili qoşun­larının iştirakı” //“Qarabağ dünən, bu gün və sabah” (19-cu elmi-əməli konfransın materialları, Bakı, 2020, s.30-36.
 11. Nigar Camalova. Ararat (Ermənistan) Respublikasının Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində soyqırımı və etnik təmizləmə siyasəti (1918-1920) // Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi – Türkiyə: DərgiPark, 2020. – Cilt 7 (sayı: 1) – s.719-732
 12. Həlimə Kazımova. “1988-ci il Sumqayıt təxribatını yaradan amillər Rusiya tarixşünaslığında”  // “Qarabağ dünən, bu gün və sabah”  19-cu elmi-əməli konfransın materialları, Bakı, 2020, s.65-70.
 13. Nazim Məmmədov. “Xocavənddə erməni vandalizmi. Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən Azərbaycanın Xocavənd rayonunun işğalı və bu işğalın ağır nəticələri haqqında”. /Kredo qəzeti №37 (1017) 15 okyabr, s. 5; 38 (1018) 22 oktyabr 2020-ci il., s. 4,15.
 14. Cəbi Bəhramov. Erməni faşizminin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətlər tarixi faktların dili ilə. // İki sahil qəzeti, 28-29 oktyabr 2020-ci il.

Dissertasiya işləri

 1. Мехрибан Фахраддин. “Армянский террор против Азербайджанского народа в ХХ веке”, Bakı, 2017 (Namizədlik dissertasiyası müdafiə olunub).
 2. Ədalət Mustafayev. “Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müna­qişəsində Rusiya Fede­rasiyasının mövqeyi (1988-2005-ci illər)”. Bakı, 2018. (Namizədlik disser­tasiyası müdafiə olunub).
 3. Bəxtiyar Həsənov. “Azərbaycanın Qarabağ regionu XX əvvəllərində. Bakı, 2018. (Namizədlik dissertasiyası müdafiə olunub).
 4. Rəna Baxışova. “XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Şimali Azər­baycanın Qarabağ regionunda mədəniyyət” . Bakı, 2019 (Namizədlik dissertasiyası müdafiəyə təqdim olunub).
 5. Həlimə Kazımova. “Ermənistan – Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müna­qişəsində Rusiya tarix XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəlləri” (Namizədlik dissertasiyası başa çatmaq üzrədir).

Beynəlxalq Konfranslar

2020-ci il

 • 2020-ci il 25 fevralda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Universitetində Xocalı soyqırımına həsr olunan Beynəlxalq elmi konfrans institutun əməkdaşı məruzə ilə çıxış etmişdir.
 • 2020-ci il 26 fevralda Türkiyədə fəaliyyət göstərən Tarixdaş Millətlər və Cəmiyyətlər Dərnəyi, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi və Ankaradakı Yıldırım Bəyazid Universitetinin birgə təşkilatçılığı və Tarix İnstitutunun elmi dəstəyi ilə “Xocalı soyqırımı və Dağlıq Qarabağın işğalı” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib.
 • 2020-ci il 27 fevral

Paylaş: