AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

1590-CI İL TARİXLİ “İRƏVAN VİLAYƏTİNİN MÜFƏSSƏL DƏFTƏRİ”

Müəllif TRANSLİTERASİYA VƏ TƏRCÜMƏ EDƏNLƏR: TARİX ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, DOSENT HÜSAMƏDDİN QARAMANLI VƏ MEHMET ALAUDDİN İSLAMOĞLU
Nəşr olunduğu il 2023
Bölmə tarix
Səhifə sayı 576
Dil Azərbaycan
Baxış sayı 283
Yükləmə sayı 42

1590-cı il tarixli“İrəvanvilayətininmüfəssəldəftəri”//Osmanlı türkcəsindən tərcümə, Bakı,“Nəşriyyat” şöbəsi,2023,–576s.

Azərbaycanın İrəvan bölgəsinəaid mühüm Osmanlı qaynaqlarından olan “Müfəssəl dəftər”in (1590) tarix elmi üçünən böyük dəyəriodur ki, “Ermənistan respublikası” adlanan vəmənşəyi 1918-ci ildənbaşlanan dövlətin yerləşdiyiərazinin tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu – elmi həqiqəti sübut edən ilk mənbələrdəndir. “Müfəssəl dəf-tər” İrəvan bölgəsinin həmin dövrdəki inzibati-ərazi bölgüsü, sosial-iqtisadi vəziyyəti, tarixi coğrafiyası, toponimikası, həyat tərzi barədəqiymətli faktlarla zəngindir.
Kitabdan tarixçilər, regionun tarixini öyrənən tələbələr, həmçiningeniş oxucu auditoriyası faydalana bilərlər.


 

Paylaş: