AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ABBASQULU AĞA BAKIXANOV ADINA TARİX İNSTİTUTUNUN TARİXİ

İNSTİTUT HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

Tarix İnstitutu milli tarixin öyrənilib doğma xalqa çatdırılması sahəsində böyük uğurlarla zəngin inkişaf yolu keçmişdir. Azərbaycan tarixinin kompleks şəkildə araşdırılmasına və tarixi tədqiqatların məqsədyönlü surətdə təşkilatlandırılması işinə hələ 1923-cü ildə Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin yaradılması ilə başlanılmışdır. Bununla, əslində, Azərbaycan tarixi problemlərinin elmi surətdə araşdırılması və ümumiləşdirilməsi işini həyata keçirə biləcək akademik elmi tədqiqat institutunun – bu günkü A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun özülü qoyulmuşdur. Elmi tədqiqat işlərinin xeyli genişlənməsi nəticəsində 1929-cu ildə həmin cəmiyyətin bazasında yaradılan Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutunun tərkibində Tarix və Etnoqrafiya şöbəsi yaradılmışdır. 1932-ci ildə həmin İnstitut SSRİ Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya Filialının Azərbaycan Sektorunun tərkibinə daxil edilmişdir. 1935-cı ildə bu sektorun bazasında SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Filialı nəzdində müstəqil Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu yaradılması barədə qərar qəbul olunmuşdur. İnstitut 1936-cı ildən fəaliyyətə başlamışdır. SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan Filialı tərkibində Tarix İnstitutu ayrıca bir elmi tədqiqat müəssisəsi kimi 1940-cı ildən fəaliyyətə başlamışdır. 1945-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası təşkil olunarkən Tarix İnstitutu müstəqil elmi müəssisə kimi onun tərkibinə daxil edilmişdir. Sonradan 1951-ci ildə Tarix İnstitutu Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix və Fəlsəfə İnstitutuna çevrilmiş və 1956-cı ildə AEA Rəyasət Heyəti yanında Fəlsəfə Sektoru yaradıldıqdan sonra yenidən əvvəlki adı ilə müstəqil institut kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 1974-cü ildə Tarix İnstitutunun müvafiq şöbələri əsasında institutun nəzdində Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru yaradılmış, 1993-cü ildən isə həmin Sektor AEA tərkibində müstəqil Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutuna çevrilmişdir.

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutuna yarandığı gündən indiyədək aşağıdakı alimlər rəhbərlik etmişlər:

ŞÜKÜROV KƏRİM KƏRƏM OĞLU 2021-ci il 28 yanvar tarixindən
MAHMUDOV YAQUB MİKAYIL OĞLU (YAQUB MAHMUDLU) 13.09.2004 - 28.01.2021
ƏLİYEV İQRAR HƏBİB OĞLU 17.01.1978 - 11.06.2004
QULİYEV CƏMİL BAHADUR OĞLU 27.03.1972 - 17.01.1978
KOZİN YAKOV DMİTRİYEVİÇ 09.01.1940 - 28.10.1940
SUMBATZADƏ ƏLİSÖHBƏT SUMBAT OĞLU 16.04.1970 - 24.03.1972
İBRAHİMOV ZÜLFƏLİ İMAMƏLİ OĞLU 12.11.1960 - 06.06.1967
QULİYEV ƏLİÖVSƏT NƏCƏFQULU OĞLU 05.04.1953 - 16.01.1958 (1) / 06.06.1967 – 06.11.1969 (2)
ŞƏRİFLİ MƏMMƏDƏLİ XƏLİL OĞLU 16.06.1950 – 16.02.1951
ƏLİZADƏ ƏBDÜLKƏRİM ƏLİ OĞLU 25.02.1944 - 16.06.1950
HÜSEYNOV İSMAYIL ABBAS OĞLU 10.04.1941 - 25.02.1944
KLİMOV ALEKSEY ALEKSEYEVİÇ 17.02.1938 - 01.01.1939 (1)/ 29.10.1940 - 10.04.1941 (2)
HƏSƏNOV İDRİS MƏŞƏDİ ZAMAN OĞLU 19.07.1937- 17.02.1938
ƏHMƏDOV ƏHMƏD ƏLİ OĞLU 1 iyun, 1937-ci il – 11 iyul, 1937-ci il
ZİFFELD-SİMUMYAQİ ARTUR RUDOLFOVİÇ 08.05.1937 - 01.06.1937
MEŞŞANİNOV İVAN İVANOVİÇ 1936-1937-ci illər

Paylaş: