AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLAR

DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLAR (2022)
 

1. İddiaçı:  MAHİRƏ ƏFSƏR QIZI ƏZİZOVA
    Müdafiə tarixi: 21.01.2022
    Müdafiə şurası: ED 1.30
   
İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: DƏRBƏND TARİXİ QAFQAZ ARXEOQRAFİYA KOMİSSİYASININ AKTLARI ƏSASINDA
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


2. İddiaçı: ELNUR RASİM OĞLU NƏCİYEV
    Müdafiə tarixi: 21.01.2022
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: SƏFƏVİLƏR DÖVLƏTİNİN ƏHALİSİ (TARİXİ DEMOQRAFİK TƏDQİQAT)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


3. İddiaçı: QƏRİB AZAD OĞLU ƏSGƏROV
    Müdafiə tarixi: 04.02.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30/1
    
İxtisas: 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCANIN MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN OLUNMASINDA SƏRHƏD MÜHAFİZƏSİNİN ROLU (1993 -2013-CÜ İLLƏR)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


4. İddiaçı: NİGAR RÖVŞƏN QIZI GÖZƏLOVA
    Müdafiə tarixi: 11.02.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30/1
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi, 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: BÖYÜK BRİTANİYANIN ŞƏRQ SİYASƏTİNDƏ AZƏRBAYCANIN
YERİ VƏ ROLU (XVIII-XIX əsrin əvvəlləri)

    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində, Rus dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


5. İddiaçı: ƏDİBƏ İMAŞ QIZI İSMAYILOVA
    Müdafiə tarixi: 18.02.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30
   
İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq

    Dissertasiya işinin mövzusu: KİTABXANA-İNFORMASİYA XİDMƏTİNİN ELEKTRONLAŞDIRILMASI: MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ (M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının təcrübəsi əsasında)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


6. İddiaçı: DİLARƏ ƏLİƏSGƏR QIZI MUXTAROVA
    Müdafiə tarixi: 04.03.2022
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    
İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: A.M.NAĞIYEVİN SAHİBKARLIQ, XEYRİYYƏÇİLİK VƏ İCTİMAİ FƏALİYƏTİ
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


7. İddiaçı: İSA ATAXAN OĞLU HÜSEYNOV
    Müdafiə tarixi: 04.03.2022
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    
İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: ABŞ-da AZƏBAYCAN DİASPORUNUN YARANMASI VƏ İNKİŞAFI (XX ƏSRİN SONU XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


8. İddiaçı: SEVİNC MƏLİKMƏMMƏD QIZI MƏLİKZADƏ
    Müdafiə tarixi: 18.03.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30/1
    
İxtisas: 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları

    Dissertasiya işinin mövzusu: İTALYAN “KARMELİTLƏRİN XRONİKASI” NDA AZƏRBAYCAN TARİXİ MƏSƏLƏLƏRİ
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


9. İddiaçı: GÜNEL MİSİR QIZI MUSAYEVA
    Müdafiə tarixi: 18.03.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30/1
    
İxtisas: 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu:BÖYÜK BRİTANİYANIN AZƏRBAYCAN SİYASƏTİNDƏ NEFT AMİLİ (1991-2013-CÜ İLLƏR)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində, Rus dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


10. İddiaçı: FİRUZƏ AKİF QIZI HƏYATOVA
      Müdafiə tarixi: 21.01.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      
İxtisas: 5502.01 - Ümumi tarix
      Dissertasiya işinin mövzusu: 1914-1919-cu İLLƏRDƏ BÖYÜK BRİTANİYANIN CƏNUBİ QAFQAZ SİYASƏTİNDƏ ERMƏNİ AMİLİ
      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
      Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində, Rus dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


11. İddiaçı: VƏFA ƏZBƏR QIZI MAHMUDOVA
      Müdafiə tarixi: 15.04.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5505.02 - Arxeologiya
      Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCANIN ERKƏN ƏKİNÇİLİK MƏDƏNİYYƏTLƏRİ VƏ ONLARIN YAXIN ŞƏRQ PARALELLƏRİ
      Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


12. İddiaçı: GÜNEL ZƏFƏR QIZI MEHDİZADƏ
      Müdafiə tarixi: 13.05.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
      Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ŞƏRQ-QƏRB ENERJİ VƏ NƏQLİYYAT DƏHLİZLƏRİNİ İNKİŞAF ETDİRMƏK SİYASƏTİ (1993-2003-CÜ İLLƏR)

      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


13. İddiaçı: RAUF BAYRAM OĞLU ƏLİYEV
      Müdafiə tarixi: 13.05.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
      Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SİYASİ MARAQLARININ MÜDAFİƏSİNDƏ MİLLİ DİASPORUN FƏALİYYƏTİ

      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


14. İddiaçı: AYGÜN ZAHİD QIZI KOÇAK
      Müdafiə tarixi: 27.05.2022
      Müdafiə şurası: BED 1.30
      İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
      Dissertasiya işinin mövzusu: KİTABXANALARDA BİBLİOMETRİYA: MÖVCUD VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


15. İddiaçı: GÜNEL NAZİM QIZI HACIYEVA
      Müdafiə tarixi: 27.05.2022
      Müdafiə şurası: BED 1.30
      İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
      Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCANDA MEMARLIQ VƏ İNŞAAT ÜZRƏ KİTABXANA-İNFORMASİYA RESURSLARI

      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


16. İddiaçı: ŞAHMAR UMUD OĞLU HƏSƏNOV
      Müdafiə tarixi: 10.06.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
      Dissertasiya işinin mövzusu: ŞİMALİ AZƏRBAYCANDA RUSİYA KOMMERSİYA BANKLARININ FƏALİYƏTİ (XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ)

      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


17. İddiaçı: İLHAM HACIBALA OĞLU ƏLİZADƏ
      Müdafiə tarixi: 10.06.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
      Dissertasiya işinin mövzusu: HEYDƏR ƏLİYEVİN NEFT STRATGİYASININ REALLAŞMASINDA BP VƏ TƏRƏFDAŞLARININ İŞTİRAKI VƏ ROLU (1994-2013-CÜ İLLƏR)

      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


18. İddiaçı: FƏRHAD RAFİQ OĞLU CABBAROV
      Müdafiə tarixi: 24.06.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5503.02 -Vətən tarixi, 5502.1 - Ümumi tarix
      Dissertasiya işinin mövzusu: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ И МАССОВАЯ РЕЗНЯ В 1905-1906 ГГ.

      Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində, Rus dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


19. İddiaçı: İRADƏ ZÜLFƏLİ QIZI ƏLİYEVA
      Müdafiə tarixi: 16.09.2022
      Müdafiə şurası: BED 1.30
      İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
      Dissertasiya işinin mövzusu: MÜASİR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANDA EKOLOJİ PROBLEMLƏRİN BİBLİOQRAFİK İNFORMASİYA TƏMİNATI

      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


20. İddiaçı: VASİF VAQİF OĞLU QAFAROV
      Müdafiə tarixi: 30.09.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5502.1 - Ümumi tarix
      Dissertasiya işinin mövzusu: BİRİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ İLLƏRİNDƏ OSMANLI İMPERİYASININ AZƏRBAYCAN SİYASƏTİ

      Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə

 21. İddiaçı:İLQAR VAHİD OĞLU NİFTƏLİYEV
    Müdafiə tarixi: 21.10.2022
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР (20-30-е годы ХХ века)

    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində, Rus dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


22. İddiaçı:ƏSGƏR SÜCAYƏT OĞLU ƏHMƏD
    Müdafiə tarixi: 28.10.2022
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: SƏFƏVİLƏR DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN XALQININ MƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏTİ (TARİXİ-ETNOQRAFİK TƏDQİQAT)
    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


23. İddiaçı: MƏLƏK XANIM MƏMMƏD QIZI HACIYEVA
    Müdafiə tarixi: 25.11.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30
    İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
    Dissertasiya işinin mövzusu: M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASININ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİ: İNKİŞAFI VƏ MÜASİR VƏZİYYƏTİ (1923-2017-ci illər)

    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


24. İddiaçı: LAMİYƏ SƏXAVƏT QIZI NAMAZOVA
    Müdafiə tarixi: 09.12.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30/1
    İxtisas: 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN SƏFƏVİ DÖVLƏTİNİN TARİXİ BÖYÜK BRİTANİYA TARİXŞÜNASLIĞINDA (R.M.SEYVORİNİN TƏDQİQATLARI ƏSASINDA)

    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində

 


25. İddiaçı: SEVDA HƏMİD QIZI KƏRİMOVA
    Müdafiə tarixi: 23.12.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30
    İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BİZNES MÜHİTİNİN FORMALAŞMASI SAHƏSİNDƏ KİTABXANALARIN FƏALİYYƏTİ

    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində

 


26. İddiaçı: ELÇİN GÜLAMMƏDDİN OĞLU GÜLALIYEV
    Müdafiə tarixi: 23.12.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30
    İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN KİTABXANALARININ NADİR VƏ QİYMƏTLİ NƏŞRLƏRİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ ELEKTRONLAŞDIRILMASI

    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində

 

 

AVTOREFERATLAR (2023)

27. İddiaçı: RAMİNƏ MƏMMƏD QIZI HÜSEYNLİ
    Müdafiə tarixi: 26.05.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5502.01 - Ümumi tarix
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN VƏ ABŞ BEYNƏLXALQ TERRORİZMƏ QARŞI MÜBARİZƏDƏ

    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində

 


28. İddiaçı: KÖNÜL QABİL QIZI ƏLİYEVA
    Müdafiə tarixi: 26.05.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: İRƏVAN QUBERNİYASININ İQDIR (SÜRMƏLİ) BÖLGƏSİNDƏ ERMƏNİLƏRİN TÜRK-MÜSƏLMAN ƏHALİSİNƏ QARŞI TÖRƏTDİKLƏRİ SOYQIRIMLARI (XX əsrin əvvəlləri)

    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində

 


29. İddiaçı: RAMİL ƏYYUB OĞLU AĞAYEV
    Müdafiə tarixi: 09.06.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: ƏRƏB XİLAFƏTİ DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN ƏHALİSİNİN ETNİK VƏ SOSİAL TƏRKİBİ (VII - IX ƏSRLƏR)

    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində

 


30. İddiaçı: ZAUR HƏSƏN OĞLU HƏSƏNOV
    Müdafiə tarixi: 23.06.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi, 5505.02 - Arxeologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: SKİFLƏR VƏ ONLARIN AZƏRBAYCAN TARİXİNDƏ YERİ

    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru  
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində, Rus dilində


31. İddiaçı: İSMAYIL BALI OĞLU UMUDLU
    Müdafiə tarixi: 15.09.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: XIX-XX ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANIN QAZAX QƏZASINDA ƏSİLZADƏLƏRİN ŞƏCƏRƏSİ

    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində

 


32. İddiaçı: RAHİM RAFİQ OĞLU HƏSƏNOV
    Müdafiə tarixi: 15.09.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ SİYASİ XADİMLƏRİNİN DÖVLƏTÇİLİK FƏALİYYƏTİ (1917-Cİ İL FEVRAL - 1918-Cİ İL MAY)

    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru  
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində

 


33. İddiaçı: KAMRAN NOVRUZ OĞLU İSMAYILOV
    Müdafiə tarixi: 29.09.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: CÜMHURİYYƏT DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN BÖLGƏLƏRİNDƏ İCTİMAİ-SİYASİ PROSESLƏR (1918-1920-Cİ İLLƏR)

    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru  
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində

 


34. İddiaçı: İRADƏ NİZAM QIZI AVŞAROVA
    Müdafiə tarixi: 20.10.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5505.02 - Arxeologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCANIN MADDİ MƏDƏNİYYƏTİNDƏ BƏDİİ, MİFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏR VƏ SİMVOLİK MOTİVLƏR (ENEOLİT-TUNC DÖVRLƏRİ)

    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində


35. İddiaçı: RUSLAN ƏNVƏR OĞLU AĞAMALIYEV
    Müdafiə tarixi: 27.10.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5502.01 - Ümumi tarix
    Dissertasiya işinin mövzusu: II DÜNYA MÜHARİBƏSİ VƏ AZƏRBAYCAN İNGİLİSDİLLİ TARİXŞÜNASLIQDA

    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində

 


36. İddiaçı: VÜQAR MƏMMƏD OĞLU SƏMƏDOV
    Müdafiə tarixi: 27.10.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu:AZƏRBAYCAN DÖVLƏTLƏRİNİN BİZANS EKSPANSİYASINA QARŞI MÜBARİZƏSİ (IX ƏSRİN İKİNCİ YARISI - XI ƏSR)

    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində, Rus dilində

 

Paylaş: