AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

BƏKİROVA ELLADA ABUBƏKİR QIZI

BƏKİROVA ELLADA ABUBƏKİR QIZI

Tarixçi

AMEA Tarix Institutunun Elmi Katibi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

Ellada Bəkir qızı Bəkirova 1983-cü ildə fevral ayının 24-də Azərbaycan Respublikası, Ağdaş şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsində ilk ali təhsilini alıb. Vətən tarixi ixtisası üzrə "“Azərbaycan Albaniyasının qərb torpaqları antik dövrdə” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

 • Kambisena vilayəti Azərbaycan Albaniyasının tərkib hissəsi kimi / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları (may 2010-cu il). Bakı, “Elm”, c. 334-338
 • Albaniyanın Kambisena vilayəti Azərbaycan və gürcü tarixşünaslığında / Gənc alimlərin I Respublika innovativ ideya yarmarkası. Bakı, 18-23 noyabr 2010-cu il, s.286-291
 • Strabon antik Albaniyanın qərb torpaqlarının əhalisinin təsərrüfat həyatı barədə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları (may 2011-ci il). Bakı.Elm, s.190-195
 • Klavdi Ptolemeye görə Albaniyanın qərb sərhədləri / AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Bakı,2011, 36-37-ci cild, s. 3-8
 • Antik Yunan-Roma və orta əsr gürcü mənbələrinin müqayisəsində buntürklər / AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Bakı, 2011, 39-cu cild, s. 3-8
 • Southern Caucasus and Early Albanian Civilization / Abstracts collection on new chellenges in the European area: İnternational Baku Forum of Young Scientists. Baku,2013, p.484-487
 • Албанские следы на территории нынешной Грузинской Республики / Гилея, вып. 85 (№6), 2014, c.113-115
 • Antik dövrdə Albaniyanın qərbində yaşayan əhali / Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər. Fundamental, Humanitar və Təbiət elmləri seriyası, 2014, №3, s.195-204
 • Azərbaycan Albaniyasının sərhədləri problemi Azərbaycan tarixşünaslığında / AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Bakı, 2014, 51-ci cild, s.176-186
 • Roma sərkərdəsi Qney Pompeyin Qafqaza yürüşü və bunun Azərbaycan Albaniyasinin qərb torpaqlarına təsiri / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri, ictimai elmlər №3, 2015, s.153-158
 • Antik dövrdə Azərbaycan Albaniyasinin sərhədləri / IV International Scientific Conference of Young Researchers, 29-30 April 2016, Baku, Azerbaijan, s. 1676-77
 • Alban yazısı barədə / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı, 05-06 May 2017, s. 1081-1082
 • Antik mənbələrdəki “Caspia via”- Kaspi yolu, “Caspiae portae”- Kaspi qapıları ifadələri barədə / Xəzər forumu (çapda)
 • Albaniya tarixinin öyrənilməsində akademik Z.M.Bünyadovun xidmətləri/“Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans (16-17oktyabr 2017-ci il, Bakı)-çapda
Paylaş: