AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MƏHƏRRƏMOV ELMAR ƏLİ OĞLU

MƏHƏRRƏMOV ELMAR ƏLİ OĞLU

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, İnformasiya mərkəzinin müdiri.

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, İnformasiya mərkəzinin müdiri Elmar Əli oğlu Məhərrəmov 1949-cu ildə iyul ayının 9-da keçmiş Ermənistan SSR-in Sisian rayonunda anadan olub. 

1973-1979-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Tarix fakültəsində təhsil almışdır.

1975-ci ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda işləyir. 2002-ci il dekabrın 25-dən müvafiq mərkəzin rəhbəridir. 2004-2014-cü illərdə Tarix üzrə Problem Şurasının elmi katibi olub.

2001-ci ildə tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə etmişdir. Müasir Azərbaycan tarixinə dair bir sıra elmi məqalə, tezislər və dərs vəsaitinin, o cümlədən, «"Kommunist" qəzetinin yaranması və inkişafı (1920-1928-ci illər)» (rus dilində), «"Kommunist" qəzeti və Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatının bərpası məsələləri» (1920-1928-ci illər)» (rus dilində), “Xalq qəzeti: yaranması və inkişafı tarixindən (A.E.Məhərrəmli ilə müştərək) adlı monoqrafiyaların, «Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri» (akademik İ.H.Əliyevlə müştərək) kitabçasının, abituriyentlər üçün 3 yardımçı vəsaitin (t.e.n.R.S.Məlikovla müştərək), orta məktəblərin 9-cu sinfi üçün «Yeni tarix» dərsliyinin I hissəsinin müştərək müəllifidir, 60-dan artıq elmi məqaləsi və kitabları işıq üzü görüb. Bir sıra əsərlərin elmi redaktorudur.

1982-2008-ci illərdə – Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Mühəndisləri İnstitutu, Azərbaycan Politexnik İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Quba filialı, 2 №-li Bakı Tibb Məktəbi, 17 saylı orta ümumtəhsil məktəbi, Məktəbəqədər tərbiyə məktəbində tədris fəaliyyəti ilə də məşğul olub. 

Kitabları və monoqrafiyaları

 • Становление и развитие газеты «Коммунист» (на азерб. языке) 1920-1928 г.: К 80-летию газеты /АН Азерб., Ин-т Истории им. А.Бакиханова, Ин-т Археологии и Этнографии. Монография. Б.: Элм, 2000. 84 s.;
 • Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri. Kitab. Bakı, Ağrıdağ, 2000, 40 s. 2,5 ç.v. (Akademik İ.H.Əliyev);
 • Газета «Коммунист» и вопросы восстановления сельского хозяйства Азербайджанской ССР. Монография. Баку, Nurlan, 2004, 344 с. 21,5 ç.v.
 • Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri. Yenidən işlənilmiş nəşri. Kitab. Bakı, Nurlan, 2008. 56 s. Akad. İ.H.Əliyev
 • «Xalq qəzeti»nin (“Kommunist”) yaranması və inkişafı tarixindən. Nəşrinin 90 illiyi münasibətilə. Monoqrafiya. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2009. 88 s. (Məhərrəmli A.E.)
 • Bakı komsomolunun tarixi (rusca). Bakı, Elm, 1983 (Y.Ələsgərov və b.).
 • Vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın əsasları. Kitab. Bakı: 1998, Həmmüəllif, - 1.7 ç. v.
 • История древнего мира. Пособие для абитуриентов. Баку: 2000, 54 с. 3,38 п.л. (Р.Меликов).
 • История средних веков. Пособие для абитуриентов. Баку: 2000, 104 с. 6,5 п.л. (Р.Меликов).
 • Новая история. Пособие для абитуриентов. Баку: 2001, 120 с. 7,5 п.л. (Р.Меликов).
 • Yeni tarix, 9-cu sinif üçün dərs vəsaiti. Dərs vəsaiti. Bakı: Çıraq, 2001, 250 s. 15,62 ç.v. (T.Mustafazadə, Q.Əliyev, R.Aslanov, H.Həsənov)
 • Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Коллективная монография. Баку: Nurlan, 2003. 208 с.
 • Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Коллективная монография. Доработанное второе издание. Бишкек: Мегамедиа – 2009. 432 c.
 • Qubadlı: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Коллективная монография. Bakı, Turxan, 2013, 424 s.
 • Губатли: Древняя Азербайджанская земля – ворота Зангезура. Коллективная монография. Bakı, Turxan, 2013
 • Gubatli Ancient Azerbaijani land – Zangazur gate. Коллективная монография. Bakı, Turxan, 2013
 • Azərbayсan Respublikası Milli Atlası. Bakı: bxf 2014, 444 s.
 • Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2016). Fotokitab. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016, 280 s.

Elmi məqalələri

 • “Kommunist” qəzeti Azərbaycan sovet mətbuatının mübariz avanqardıdır // Azərbaycan EA Tarix İnstitutunun və ADU Tarix fakültəsinin gənc alimlərinin elmi konfransının tezisləri. Bakı, Elm, 1983. s. 23, 0,1 ç.v.
 • «Kommunist» qəzeti və Azərbaycanda fəhlə-kəndli müxbiri hərəkatı (1920-1928-ci illər) // Azərbaycanın ali məktəbləri aspirantlarının VIII konfransının məruzələrinin tezisləri. I c. Bakı, Elm, 1985. s. 92. (0.1 ç.v.)
 • İki cəbhədə keçən ömür // Məzahir Abbasov haqqında. «Elm» qəzeti, 1986. 0,4 ç.v.
 • Azərbaycan su təsərrüfatının bərpa və inkişaf etdirilməsində “Kommunist” qəzetinin rolu (1921-1928) (rusca) // Gənc alimlərin II elmi konfransının materialları. I hissə. Bakı, Elm, 1987. s. 68-78 (0.6 ç.v.)
 • Maldarlığın bərpa və inkişaf etdirilməsi uğrunda mübarizədə respublika mətbuatının rolu haqqında (1921-1928) (rusca) // Elmlər Akademiyası gənc alimlərinin konfransının materialları. Bakı, Elm, 1988. s. 79-81 (0.2 ç.v.)
 • Azərbaycanda kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafında mətbuatın rolu haqqında (1921-1928) (rusca) // Elmi konfransın materialları. Bakı, Elm, 1988. s. 15 (0.1 ç.v.).
 • Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatının texniki təchizatı uğrunda mübarizədə “Kommunist” qəzetinin rolu haqqında (1920-1930-cu illər) // Elmi konfransın materialları. Bakı, Elm, 1989. s. 94-95 – (0,1 ç.v.).
 • 1921-1928-ci illərdə Azərbaycan SSR-də dənli bitkilərin bərpasının təbliğində respublika mətbuatının rolu // Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının birinci elmi konfransının məruzələri. Bakı, 1991, I hissə. s.187-189 (0.2 ç.v.)
 • “Kommunist” qəzeti və kənd təsərrüfatı vergisi məsələləri (1920-1928) (rusca) // Azərbaycan tarixi üzrə tədqiqatlar. Bakı, 1998, s. 40-51. İOPİİ-də depozitə qoyulub, Bakı, 1998, №1 (№29). s. 18 (0.5 ç.v.).
 • Sovet totalitarizmi və Azərbaycan mətbuatı (rusca) // “Qafqazda Sovet totalitarizmi (20-30-cu illər)” Beynəlxalq elmi konfrans. Khazar University Press. Baku, 1998, 6-7 noyabr. s. 108-112 (0.4 ç.v.).
 • Demokratiya dərsləri // Hər gün. “Hər gün” qəzeti, 27 noyabr, 1998. 0,2 ç.v.
 • Elmdə keçən ömür (prof. İ.Əliyevin 75 illiyi münasibəti ilə) // Azərbaycan arxeologiyası, 1999, №1-2, s. 77-78 (0.1 ç.v.). 1999, №1-2, s. 79-82. 0.3 ç.v.
 • Vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın əsasları. IX-XI siniflər üçün tədris proqramı və metodik vəsait. Bakı, 1998. 1,7 ç.v. (Əliyev T., Həsənov H., Bağırzadə M.)
 • Şərəfli tarixdən sətirlər (Naxçıvan MR 75 illiyi münasibəti ilə — Naxçıvan tarixinə dair icmal) // Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi xəbərləri, xüsusi buraxılış. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, xüsusi buraxılış, 1999, №5, s. 43-45. s. 43-45 (0,4 ç.v.)
 • Azərbaycan SSR-də pambıqçılığın bərpa edilməsinə dair (“Kommunist” qəzetinin materialları əsasında – 1920-1928-ci illər) (rusca) // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 81-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. 31 may 1999-cu il. Bakı, Elm, 2000. s. 102-120 (1 ç.v.).
 • Azərbaycanda 20-ci illərdə kənd təsərrüfatının bərpası üçün maddi-texniki bazanın yaradılması məsələsinə dair (rusca) // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 82-ci ildönümünə həsr olunmuş respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, Elm, 2000. s. 82-94 (0,6 ç.v.)
 • Talanmış abidələrimiz barəsində // Azərbaycan arxeologiyası, 1999, №1-2. s. 77-78. s. 0,2 ç.v.
 • Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyası // Xalq qəzeti, 2001. 19 aprel, №87; 20 aprel №88, 2001. 0,7 ç.v.
 • Üzümçülüyün və ipəkçiliyin bərpa edilməsi (XX əsrin 20-ci illəri) // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, 2001, s. 55-60. 0,5 ç.v. (O.Sadıqov)
 • Azərbaycanlıların deportasiyası // «Azərbaycan ordusu» qəzeti, aprel, 2001. 0,6 ç.v.
 • Kənd təsərrüfatı vergisinin tənzimlənməsi (“Kommunist” qəzetinin materialları əsasında) (1920-1928-ci illər) (rusca) // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, 2002, s. 38-52. 0,8 ç.v.
 • Депортация азербайджанцев из Западного Азербайджана // Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Баку, Nurlan, 2003. с.63-74
 • Azerbaijanians Deportation from West Azerbaijan // Historical facts of Armenia’s actions in Azerbaijan land. Baku, Nurlan, 2003. s.246-255
 • Akademik İqrar Əliyevin xatirəsinə // Azərbaycan arxeologiyası. 2004, №1-4, s. 151-154. 0.5 ç.v. (F.Osmanov)
 • Erməni terrorunun qurbanlarından biri (Həşim bəy Hacıyev haqqında). «Yeni Avrasiya» qəzeti, 26 mart-1 aprel, 2005, №7(58). s. 5
 • Bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqına xidmət edən mətbuat orqanı. Xalq qəzeti, 20 aprel 2005, №88 (24958). s. 4
 • Bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqına xidmət edən mətbuat orqanı. Xalq qəzeti, 21 aprel 2005, №89 (24959). s. 6
 • Bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqına xidmət edən mətbuat orqanı. Xalq qəzeti, 23 aprel 2005, №90 (24960). s. 5
 • «Tarixçi» Fəridə Məmmədovaya açıq məktub. Xalq qəzeti, 23 dekabr 2005, №297 (25167). s. 7
 • «Tarixçi» Fəridə Məmmədovaya açıq məktub. Geopolitika, 24, XII, 2005, №49 (61). s. 11-12
 • Взгляд на историю: о фальсификации истории или о книге Ф.Мамедовой «Кавказская Албания и албаны». Kaspi, 21 fevral 2006, №30. T.e.d. T.M.Məmmədov, t.e.n. H.N.Həsənov
 • Tarixə baxış: tarixin saxtalaşdırılması və ya F.Məmmədovanın «Qafqaz Albaniyası və albanlar» kitabı haqqında. «Elm» qəzeti, 2006, 29 aprel, 24 may, 16 iyun. T.e.d. T.M.Məmmədov, t.e.n. H.N.Həsənov
 • «Tarixçi» Fəridə Məmmədovaya açıq məktub. «Elm» qəzeti, 2006, 13 iyul. t.e.n. H.N.Həsənov
 • Депортация азербайджанцев из Западного Азербайджана // Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Бишкек, Мегамедиа – 2009. c. 81-88
 • Azerbaijanians Deportation from West Azerbaijan // Historical facts of Armenia’s actions in Azerbaijan land. Bishkek. Megamedia, 2009. p. 215-221
 • Депортация азербайджанцев из Западного Азербайджана // Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Baku, Təhsil, 2009. c. 99-108
 • Azerbaijanis deportation from West Azerbaijan // Genocide and deportation of Azerbaijanis / Administrative Department of the President of the Republic of Azerbaijan Presidential Library. Baku, Təhsil, 2009. p. 310-318
 • 90 il xalqın xidmətində (Xalq qəzeti-90). Xalq qəzeti, №187, 2009, 25 avqust. Məhərrəmli Aynur
 • 90 il xalqın xidmətində (Xalq qəzeti-90). Xalq qəzeti, №188, 2009, 26 avqust. Məhərrəmli Aynur
 • 90 il xalqın xidmətində (Xalq qəzeti-90). Xalq qəzeti, №189, 2009, 27 avqust. Məhərrəmli Aynur
 • 90 il xalqın xidmətində (Xalq qəzeti-90). Xalq qəzeti, №190, 2009, 28 avqust. Məhərrəmli Aynur
 • 90 il xalqın xidmətində (Xalq qəzeti-90). Xalq qəzeti, №191 (26249), 2009, 28 avqust. Məhərrəmli Aynur
 • Как закалялся Коммунист (Часть I). 12.10.2010 //http://ethnoglobus.com/index.php?l=ru&m=news&id=723
 • Как закалялся Коммунист (Часть II). 27.10.2010 //http://ethnoglobus.com/index.php?l=ru&m=news&id=734
 • Ocupaciones extranjeras a comienzos del siglo XIX. Historia. Ni elogios ni dicterios: sólo trabajos serios. AÑO XXXII - MARZO-MAYO 2012 - TOMO 32 ■ № 125. - Argentina. p. 69-80 (Haji Hasanov)
 • Səfəvilərin kimliyi ilə bağlı tarixşünaslığa dair bir neçə söz //“Tarix və gerçəklik”, №2, 2012, s. 15-25
 • Из истории общественно-политической ситуации на Южном Кавказе в начале Первой Мировой войны. // Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти В.П.Дзагуровой . Сборник трудов. Выпуск VIII/ - Махачкала, 2015, с. 181-184. (Г.Н.Гасанов, З.А.Гафарова)
 • 1915-ci ildə Şərqi Anadoluda antiosmanlı erməni qiyamlarının təşkili haqqında (Rusiya arxiv sənədləri əsasında). // Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri, Sosial və humanitar elmlər bölməsi XI cild, №2, Sumqayıt, 2015, s. 33-38. (Г.Н.Гасанов)
 • Yalançı “erməni genosidi” ərəfəsində Şərqi Anadoluda nə qədər erməni yaşayırdı. // “Ermənilərin soyqırım siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt 2015, s.137-138. (Г.Н.Гасанов)
 • Некоторые русскоязычные массовые источники ХIХ века о Дербенде. //Кавказ и Мир. Международный научный журнал, №21, Тбилиси, 2016, с. 105-108.
 • Из истории социально-экономической жизни г. Дербента в первой половине и средине ХIХ века // Третьи Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Сборник статей. Часть I. Махачкала, 2016. с.165-170
 • О Зангезурской трагедии 1918-1919 года // Кавказ и Мир. 2016, №22
Paylaş: