AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

AXUNDOVA NƏRGİZ FAİQ QIZI

AXUNDOVA NƏRGİZ FAİQ QIZI

Tarixçi

“Beynəlxalq əlaqələr” şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

“Beynəlxalq əlaqələr” şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nərgiz Faiq qızı Axundova 1974-cü ildə iyun ayının 26-da Bakı şəhərində anadan olub. İlk ali təhsilini Bakı Dövlət Universitetində almışdır. Vətən tarixi və ictimai fənlər ixtisası üzrə "XV-XVI əsr Azərbaycan dövlətləri “İranın Kembric Tarixi”ndə" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 30-dan çox çapdan çıxmış əsərin müəllifidir. 6 il pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. Ali Təhsil Müəssilərində “Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi”, “Avropa və Amerika ölkələrinin tarixi”, “Türk xalqlarının tarixi”, “Mədəniyyətşünasliq”(rus dilində) və “Vətən tarixi”(ingilis dilində) fənləri üzrə dərs demişdir.  

Kitablar:

«Азербайджанские государства в 15-16 вв. по материалам «Кембриджской истории Ирана»», «Об истории азербайджанских государств Аккоюнлу и Каракоюнлу. Туркманские династии (выдержки из «Кембриджской истории Ирана»)», «Об исторических соприкосновениях азербайджанской и китайской культур».

Elmi məqalələr:

«Azərbaycan Atabəyləri, Ağqoyunlu və Səfəvilər dövrünün görkəmli azərbaycanlı qadınları», «Вопросы сефевидо-османских взаимоотношений по материалам КИИ», «История хазар по материалам Ахмада Ибн Фадлана», «О взаимоотношениях государств Аккоюнлу и Сефевидов с польским государством», «Вопросы исследования средневековой истории Азербайджана в годы независимости», «О распространении китайского фарфора в сефевидском государстве», «Об освещении некоторых проблем из истории Аккоюнлу авторами КИИ», «Освещение периода правления Тахмасиба авторами КИИ», «Знаменитая усыпальница шейха Сефи ад-Дина в Ардебиле – как колыбель истории азербайджанского государства Сефевидов и великолепный памятник архитектуры», «Личность Джаханшаха в «Кембриджской истории Ирана»» və s.

Paylaş: