AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MAKSVELL NİGAR ƏLİAĞA QIZI

MAKSVELL NİGAR ƏLİAĞA QIZI

Tarixçi

"Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi" şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

"Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi" şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Maksvell Nigar Əliağa qızı 1954-cü il may ayının 24-də Bakı şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetində ilk ali təhsilini alıb. SSRİ tarixi ixtisası üzrə "1926-1940-cı illərdə zəhmətkeşlərin sağlamlığının mühafizəsi haqqında Lenin ideyalarının həyata keçirilməsi (Azərbaycan SSR-in materialları əsasında)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin sayı 40-dan çoxdur. Soros fondunun Azərbaycan tarixinin yeddi cildliyinin elektron variantının hazırlanması layihəsinə kordinatorluq etmişdir. 

Çapdan çıxmış əsas elmi əsərləri:

 • Азербайджанская Демократическая Республика. Страницы политической истории. 1918-1920 гг. Баку, Сабах, 1994.
 • История Азербайджана. С древнейших времен до начало ХХ века. Баку, Элм, 1995. (XI-XIV fəsillərin müəllifi).
 • Azərbaycan tarixi.V cild. Bakı, Elm, 2001.( Məsul redaktor və II hissənin əsas müəllifi )
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. (1918- 1920). Bakı, Elm, 1998. (Məsul redaktor və əsas müəllif).
 • Азербайджанская Демократическая Республика. (1918-1920 гг.). Баку, 1998. (Ответственный редактор и автор).
 • Играр Алиев. Рожденный побеждать. Баку, Элм, 2004.
 • Böyük Britanıyanın arxiv sənədləri.(İngilis dilində), Bakı, Caşıoglu, 2008. (toplayanı və tərtibçisi).
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi Böyük Britaniya arxivlərində. (Rus dilində). Bakı, 2011. (tərtibi və tərcüməsi).
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi Hindistan Dövlət Arxivinin fondalarında.(İngilis dilində),(toplayanı və tərtibçisi) (çapdadır).
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi Hindistan Dövlət Arxivinin fondalarında. (rus dilində),(toplayanı və tərtibçisi) (çapdadır).
 • Azərbaycanın 1917-1918- ci illər tarixinə dair Piter Hopkirkin şəxsi arxivindən sənədlər toplusu. ( Aberdin arxivindən) (çapdadır).
 • 26 Bakı komissarları məsələsi Brayan Pirsin əsərlərində. Məqalə toplusu (çapdadır).

Məqalələr:

 • Участие трудящихся в деле охраны здоровья населения в годы первых пятилеток (по материалам Азербайджанской ССР). -Материалы республиканской научной конференции аспирантов, II книга.- Баку, 1981.
 • Из истории борьбы за охрану материнства и детства в Азербайджане (1926-1940 годы) Азербайджане // Известия Академии Наук Азербайджанской ССР. Серия истории, философии и права, 1982, №1.
 • К истории создания санаторно-курортной сети в Советском Азербайджане (1926-1940 гг.). Азербайджанский медицинский журнал, 1982, №9.
 • Основные этапы медицинской науки в Азербайджане (1926-1940 гг.). Материалы республиканской научной конференции аспирантов, II книга.- Баку, 1982.
 • Подготовка медицинских кадров высшей и средней квалификации в Азербайджанской ССР (1926-1940 гг.). Известия Академии Наук Азербайджанской ССР. Серия истории, философии и права, 1983, №1.
 • Апрельский переворот в Баку и оккупация XI Красной Армии РСФСР Азербайджана в 1920 г. // Müstəqillik yollannda. Azərbaycan Xalq Cümhüriyyətinin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş məqablər toplusu. - Bakı: Elm, 2004. - c. 155-164.
 • Борьба за коллективный договор в Азербайд¬жане - важный фактор завоевания пролетарских масс на сторону партии большевиков // Великий Октябрь - торжество идей марксизма-ленинизма: Материалы научной конференции АН СССР. - Москва, 1987, с. 200-211.
 • К вопросу о Бакинской группе плехановской организации « Единство» Известия Академии Наук Азербайджанской ССР. Серия истории, философии и права.1988, № 1.
 • К вопросу о контрреволюционной деятельности правительства "Диктатуры Центрокаспия” в Баку // Рабочий класс России, его союзнические противники в 1917 г. - Ленинград, 1989, с.120-126.
 • К вопросу о мусульманской эсеровской группы Халгчи" // Материалы научной конференции Института Истории АН Азербайджана 1989, с. 80-83.
 • О создании левоэсеровской организации в декабре 1918 г. // Материалы научной, конференции посвященной 70-летию Великой Октябрьской революции. - Баку, 1989. - с. 81-83.
 • О выборах в Учредительном Собрании в Азербайджане // Известия АН Азербайджанской сер. ИФП. - 1990. - №4. - с.20-25.
 • Комитет Бакинских мусульманских общественных организаций в политической системе Азербайджана 1917 г. // Труды научной конференции, посвященной дню восстановления азербайджанской государственности. - Баку: Элм, 1991, с. 112-120.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası Parlamentinin fəaliyyətinə dair. ADR :tarix, ictimai- siyasi və ədəbi- mədəni həyat. Bakı, Azərnəşr, 1992, s.89-93 .
 • По поводу деятельности мусульманских политических партий накануне созыва 1-го съезда АКП (б) // Проблемы истории Азербайджана. - Баку: Изд-во АН Азербайджана, 1992.-с. 133-135.
 • Демократизация местных органов самоуправле¬ния и роль политических партий в этом процессе // Проблемы истории Азербайджана. Сб. статей. T.2. Баку, 1993, с. 123-135.
 • Буржуазная революция в России и вопрос само¬определения мусульман // N.Tusi ad. ADPU-nın Şamaxı filialının və Azərbaycan Tarix Qurumunun AXC-nin yaradılmasının 79-cu ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransımn materialları. - Bakı: Elm, 1997, с. 68-72.
 • К изучению проблемы истории АДР (февраль 1917 г. - март 1918 г.) // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi sessiya (mart-may 2003.) Bakı, 2003, с. 30-34.
 • О судьбе мелкобуржуазных партий в Азербайджане после установления Советской власти. // Проблемы археологии и этнографии Азербайджана. Баку, 1995. - с.37-39.
 • О судьбе некоторых политических партии Азербайджана после установления Советской власти. // Без истории нет настоящего: Сб. докладов III Республиканской научной конференции молодых исследователей проблем истории Азербайджана. Баку, 1995, с. 259-261.
 • Oil issue in the policy of Azerbaijan Demokratik Government (1918-1920) // Caspian Crossroads.Washington D.S. 1997, v. 12, №3, p. 39-45.
 • Тактика правосоциалистического мелкобуржуазного блока по вопросу независимости Закавказья // Таrix və onun problemləri. 1998, №2, с. 216-225.
 • Тактика российских социалистов-революционеров в вопросе независимости Азербайджана (март 1917 - апрель 1920) // Azərbaycan tarixinin problemlərinin müasir tədris və elmi məsələlərdə əksi.Bakı: Xəzər Universiteti, 1998, с.86-89.
 • Last Parlament Session. Before The Bolsheviks Came - 1920 // Azerbaijan international 1999. Vol.7.3 p.30
 • Bakıda bolşevik diktaturasının qurulmasında sosial demokratiyanın rolu. N.Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialı və Azərbaycan tarixi qurumu konfransının materialları- Bakı:Elm, 1999.
 • Политическая ситуация в Азербайджане после Февральской революции // Müstəqillik yollarında. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 86 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. - Ваkı: Е1m, 2004, s. 5-20.
 • Роль социалистических партий в установлении ком-мунистического правительства "Бакинская коммуна" в марте 1918 г. // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 79-cu ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Ваkı, 2000, с.10-21.
 • К изучению проблемы истории АДР (февраль 1917 г. - март 1918 г.) // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi sessiya (mart-may 2003 г.) Bakı, 2003, s. 30-34.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası. I cild, Bakı,“Lider”, 2004.
 • Turkey`s role in creating independent Azerbaijan in 1918-1920. The Qaucasus at imperial twilight: nationalism, etnicity & nationbulding (1870 s. - 1920 s.). Tiflis. 5 iyun. 2013. The 4 th Turkish Studies Project of the University of Utah Conferense.Tiflis. 5 iyun. 2013.
 • “Азербайджан в геополитических планах Великобритании. 1917-1918 (по материалам британских архивов)». // “AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri”, 48, 49, 50-ci cild, Bakı, 2014, s. 94-104.
 • “Оккупация и независимость: второй приход английских войск в Азербайджан и деятельность Азербайджанского государства по построению демократического общества (осень 1918 г. - лето 1919 г.)”, ”AMEA Tarix İnstitutu, Elmi Əsərlər. 2015, 52, 53,54 55-ci cildlər, s.187-194, 2015.
 • “Влияние последствий Первой мировой войны на экономическое развитие АДР в свете азербайджанско-британских отношений в 1918-1919 гг. (на основе британских архивов)”AMEA Tarix İnstitutu, Elmi Əsərlər. 2015, 56, 57, 58-ci cildlər.s.88-94,
 • “1918-de Azerbaycanda bağımsızlığın teşkilində Türkiyenin rolu” Yeni Türkiye dergisi, cild 5, sayı 75,Temmuz - Aralık 2015, s. 419-425
 • “Британское присутствие на Каспии (1918-1919 гг.) исторические сюжеты (по материалам британских источников) (istehsaldadır)
Paylaş: