AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MƏMMƏDZADƏ NATİQ NAZİM OĞLU

MƏMMƏDZADƏ NATİQ NAZİM OĞLU

Tarixçi

“Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımları tarixi” şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyinin üzvü

“Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımları tarixi” şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədzadə Natiq Nazim oğlu 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. İlk ali təhsilini Bakı Dövlət Universitetində alıb. Vətən tarixi ixtisası üzrə "1918-1920-ci illərdə Azərbaycan dövlətinin iqtisadi kursunun formalaşdırılmasında siyasi partiyaların rolu" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun fəxri fərmanı ilə təltif olunub. Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyinin üzvüdür.  

Kitabları 

 • “Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində azərbaycanlıların soyqırımı” (“Геноцид азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджана (1918-1920)”) adlı monoqrafiya. Bakı, 2014.

Kollektiv monoqrafiyalar:

 • Геноцид азербайджанского народа весной 1918 г. Палачи и организаторы («Степан Шаумян – главный организатор геноцида тюрко-мусульманского населения Азербайджана» adlı məqalə). Баку, 2013.
 • Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları (1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində azərbaycanlıların soyqırımı” adlı məqalə). Bakı, 2016.

Məqalələri:

 

 • Влияние политических партий на экономический курс Азербайджанской Демократической Республики в конце 1918 – начале 1919 гг. Tarix və onun problemləri, 1998, № 2, 238-248.
 • Специфика партийной системы и ее отражение в экономической политике АДР. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının birgə keçirdiyi gənc alimlərin Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi konfransının materialları. Bakı, Елм, 1999, с. 25-26.
 • Позиции политических партий Азербайджана по экономическим вопросам накануне провозглашения независимости (февраль 1917-май 1918). Материалы научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджана – май 1999 г. Баку, Елм, 2000, с. 113-115.
 • Sosial böhranın artması şəraitində (aprel 1919 – aprel 1920) Azərbaycan Cümhuriyyətinin iqtisadi kursuna siyasi partiyaların təsiri. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 81-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfran¬sının materialları. Bakı, Elm, 2000, с. 78-84.
 • Роль политических партий в формировании экономического курса Азербайджанской Демократической Республики. «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri» beynəlxalq elmi sessiyanın materialları (9-cu iclas). Bakı, 2003, 28-37.
 • Экономический курс правительства правых сил в начальный период деятельности Азербайджанской Демократической Республики (май - декабрь 1918). Müstəqillik yollarında. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 86 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, Елм, 2004, с. 77-92.
 • Складывание основ социально направленного экономического курса АДР как результат взаимодействия центристских и левых политических сил (декабрь 1918 - апрель 1919). Müstəqillik yollarında. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 86 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, Елм, 2004, с. 93-108.
 • Экономический курс левоцентристской коалиции в условиях обострения социального кризиса в АДР (апрель – декабрь 1919). Tarix və onun problemləri, 2004, №2, с. 115-123.
 • К вопросу о торгово-промышленной политике Азербайджанской Демократической Республики. Труды Института истории НАН Азербайджана, 2008, том 25, с.47-61.
 • Степан Шаумян – главный организатор геноцида тюрко-мусульманского населения Азербайджана. // Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. I cild. 26 Bakı Komissarlarının əsl tarixi. Bakı, 2009, s.39-46.
 • Геноцид азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджана в период Первой мировой войны. // Труды Института истории НАН Азербайджана, Материалы международной научной конференции «Первая мировая война и Азербайджан», 2014, № 48, 49, 50, с. 331-340.
 • Армянская агрессия против Азербайджанской Демократической Республики и геноцид азербайджанцев в Карабахе (1918-1920). // Труды Института истории НАН Азербайджана, Материалы II международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии (1914-1920)», 2015, № 52, 53, 54, 55, с. 75-80.
 • Геноцид азербайджанцев в контексте политики великих держав (1918-1920). // Труды Института истории НАН Азербайджана, Материалы III международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии (1914-1920)», 2015, № 56, 57, 58, с. 279-284.
 • “1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində azərbaycanlıların soyqırımı”. // “Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları”. Bakı, 2016, s. 105-114.

Rus dilinə tərcümə etdiyi əsərlər:

 • Иреванское ханство. Российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана. Баку, «Чашыоглу», 2010, 620 с.
 • Губадлы. Ворота древней Азербайджанской земли Зангезура. Баку, 2013, 100 с.
Paylaş: