AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏLİMİRZƏYEV ALLAHVERDİ NÜSİ OĞLU

ƏLİMİRZƏYEV ALLAHVERDİ NÜSİ OĞLU

Tarixçi

"Azərbaycanın qədim tarixi" şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan tarix elmində Elamşünaslığa həsr olunmuş ilk dissertasiyanın müəllifi.

"Azərbaycanın qədim tarixi" şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan tarix elmində Elamşünaslığa həsr olunmuş ilk dissertasiyanın müəllifi Əlimirzəyev Allahverdi Nüsi oğlu 1960-cı il aprel ayının 30-da Bakı şəhərində anadan olub. İlk ali təhsilini N.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialında alıb. Ümumi tarix ixtisası üzrə "Erkən Elam cəmiyyəti piktoqrafik sənədlərdə" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. 

 • Erkən Elam cəmiyyəti: siyasi-iqtisadi münasibətlər və yazı tarixi (e.ə. IV-III minilliklər). Bakı, Şərq-Qərb, 2011, 265 s.
 • Отражение ранних контактов Урука с Эламом в историко-эпической традиции шумеров//Известия Академии Наук Азербайджана. Серия истории, философии и права, 1992, №3-4, с. 92-98.
 • К расшифровке знаков – цифр протоэламского письма//Вестник древней истории, 1993, №3, 3-20. (həmmüəllif)
 • Как мидийцы называли свою столицу / Труды Научной конференции посвященной 80 летию академика Играра Алиева, 12 март, 2004, Баку, c.67-75
 • Месилим – царь Киша//Азербайджан и азербайджанцы, 2010, №1-2, вол. 105-106, с.139-143.
 • Эламский город URU x A = Хухнур//Труды Института Истории НАН Азербайджана. Баку, 2010, Том 32, с. 3-9.
 • К расшифровке знаков-сосудов протоэламской письменности// Azərbaycan arxeologiyası və Etnoqrafiyası, 2010, №2, с.35-40.
 • Борьба царей Кутиума за власть (К новой интерпретации старых источников)// Азербайджан и азербайджанцы, 2011, №1-2,Vol. 109-110, с.119-128.
 • Azərbaycan diplomatiyasının miladdan öncəki tarixindən//Amea Tarix İnstitutu Elmi əsərlər, 2011, Cild 36-37, s. 49-54.
 • Anubanini// Azərbaycan arxeologiyası və Etnoqrafiyası, 2012, №1, с.98-103.
 • Из ранней истории Аванской династии Элама// Кавказ и Мир. Международный научный журнал. Тбилиси, 2013, №16,с. 54-57.
 • Azərbaycanın naxçıvan bölgəsinin Urartu ilə siyasi əlaqələri tarixindən// Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ, 27-28 iyul 2012-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun matürialları. Naxçıvan, 2013, s.112-114.
 • Kür-Araz mədəniyyəti cəmiyyətlərinin inzibati idarəetməsinə dair yeni tapıntılar// Azərbaycan arxeologiyası və Etnoqrafiyası, 2013, №1, s.34-39.(həmmüəllif)
 • О первых царях Кутиума//Азербайджан и азербайджанцы, 2013, c. 49-54.
 • İlk atəşpərəstlər mixi yazılı mənbələrdə// BDU İlahiyat fakultəsinin elmi məcmuəsi, № 23, 2015,s. 213-220.
 • Qubadlı. Qədim azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı, 2013 (həmmüəllif).
 • Azərbaycanın qədim tarixinə dair yazılı mənbələr. Müntəxəbat. Bakı, Turxan, 2014 s. 203 (həmmüəllif və tərtibçi).
 •  Marağa şəhərinin tarixində skiflərin roluna dair//Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. 41-43 cild, 2012, s. 3-14
Paylaş: