AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏZİMLİ DİLAVƏR MİRZƏKİŞİ OĞLU

ƏZİMLİ DİLAVƏR MİRZƏKİŞİ OĞLU

Tarixçi

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, CİEPO-nun üzvü.

Dilavər Mirzəkişi oğlu Əzimli 1959-cu il dekabrın 5-də Cəlilabad rayonunun Ağdaş kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Cəlilabad rayonunun Ağdaş kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1978-1980-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Uzun müddət istehsalatda çalışmışdır. O, 1987-1992-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini qırmızı dipıoma bitirmiş və həmin fakültənin aspiranturasında saxlanılmışdır. Dilavər Əzimli 1992-1994-cü illərdə Xarici İqtisadi Əlaqələr nazirliyində aparıcı mütəxəssis işləmişdir. 1994-cü ildən 2004-cü ilə kimi Azərbaycan mətbuatında müxtəlif qəzet və jurnallarda çalışmışdır. 2003-cü ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsində çalışır, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində "Türk və Şərqi Avropa xalqları" kafedrasının müəllimidir. Evlidir, iki övladı var.

Tarixçi Dilavər Əzimli hal-hazırda CİEPO-nun (Beynəlxalq Osmanlı Öncəsi və Osmanlı Dövrü Araşdırmaları Komitəsi) üzvü, "Dünya Uyğarlığı içərisində Türk uyğarlığı" beynəlxalq türk qurumunun İdarə Heyətinin Azərbaycan təmsilçisi, Bütöv Azərbaycan Ocaqlarının Sözçüsü və ideologiya üzrə başkan müavinidir. 

125 məqaləsi var. Bir monoqrafiya, bir kitab müəllifidir.

Əsərləri

Monoqrafiyaları

 1. Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı-XVII əsrin I yarısı). Bakı: Turxan NPB, 2014, 292 səh.

Seçilmiş məqalələri

 1. Azərbaycanın Qərb ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin zəmini (XVI əsrin II yarısı-XVII əsrin əvvəli) // «Tarix və onun öyrənilməsi problemləri». I buraxılış. BDU, Bakı, 1994. s.78-80.
 2. XVI əsrin 60-70-ci illərində Azərbaycanın iqtisadi həyatı (ingilis səyyahlarının məlumatları əsasında) // «Tarix və onun öyrənilməsi problemləri». IV buraxılış. BDU. Bakı, 1994. s.119-123.
 3. Səfəvilər dövründə Azərbaycan-İngiltərə münasibətlərinə dair // «Elm» qəzeti. 20 iyul 2001. №21-22 (586-587).
 4. Səfəvi dövlətinin 500 illiyi qarşısında // «Elm» qəzeti. 08 avqust 2001. №23-24 (588-589).
 5. Azərbaycan iqtisadiyyatı Qərb diplomatlarının gözü ilə // «Elm» qəzeti. 28 avqust 2001. №25-26 (590-591).
 6. Новый взгляд на взаимоотношения Азербайджана с Англией в период Сефевидов // Журн. Президиума Нац. Академии наук Азерб. Респуб. «Азербайджан и азербайджанцы. №15-16, 2001. с. 77-79.
 7. Торговые связи между Западом и Востоком и их последствия. «Tarix və onun problemləri» jurnalı. BDU. №3/4, Bakı, 2001. s.25-29.
 8. О значение караванных путей в средних веках. Журн. Президиума Нац. Академии наук Азерб. Респуб. «Азербайджан и азербайджанцы. №1-2 (21-22), 2002. с.55-57.
 9. Azərbaycan-Avropa əlaqələrində ipək problemi. BDU-nun «Elmi xəbərlər» jurn. №3, Bakı, 2002. с.158-164.
 10. Səfəvilər dövründə neft hasilatı. BDU-nın «Elmi xəbərlər» jurn. №4, Bakı, 2002. с.164-174.
 11. Səfəvilər dövründə beynəlxalq vəziyyət və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf xüsusiyyətləri (XVI əsrin I yarısı-XVII əsrin I yarısı). «Tarix və onun problemləri» jurn. №4, Bakı, 2003. с.30-46.
 12. Orta əsrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatında neftin rolu. «Elm» qəzeti. 27 avqust 2003.№ 27-28 (668-669). с.5,12.
 13. İngiltərə-Azərbaycan münasibətləri. İngilis səyyahı Artur Eduardsın Azərbaycana ikinci səyahəti (XVI əsrin II yarısı). «Elm» qəzeti. 02 iyul 2004.№ 19-20 (704-705). с.11.
 14. İngiltərə-Azərbaycan əlaqələrini zəruriləşdirən səbəblər (I məqalə). Azərb. Milli Elmlər Aka. Şərqşünaslıq in-nun «Elmi Araşdırmalar» jurn. №1-2. VI buraxılış, Bakı, 2004. с.191-195.
 15. İngiltərə-Azərbaycan əlaqələrini zəruriləşdirən səbəblər. XVI əsrin 60-70-ci illərində ingilis səyyahı və diplomatı Artur Eduardsın Azərbaycanın iqtisadi həyatı haqqında qeydləri. Artur Eduardsın Azərbaycana I səyahəti (II məqalə). Azərb. Milli Elmlər Aka. Şərqşünaslıq in-nun «Elmi Araşdırmalar» jurn. №3-4. VII buraxılış, Bakı, 2004. с.231-235.
 16. Orta əsrlərdə Şərq və Qərb iqtisadi sistemində baş verən dəyişikliklər və onların xarakteri. Azərb. Milli Elmlər Aka. Şərqşünaslıq in-nun «Elmi Araşdırmalar» jurn. №3-4. VII buraxılış, Bakı, 2004. с.238-241.
 17. Silk problem in Azerbaijani-European connections. Журн. Президиума Нау. Академии наук Азерб. Респуб. «Азербайджан и азербайджанцы.№ 1-6, 2005. с.15-18.
 18. XVI əsrin sonu-XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrində ipək problemi. Azərb. Milli Elmlər Aka. Şərqşünaslıq in-nun «Elmi Araşdırmalar» jurn. №1-4. VIII buraxılış, Bakı, 2006. s.393-404.
 19. Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrində Şirvan bölgəsinin rolu (qədim dövrlərdən XVII əsrin əvvəllərinə qədər). «Şah İsmayıl Xətai» elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı.2006. s.16-20.
 20. Volqa-Xəzər ticarət marşrutunun səfəvilərin iqtisadi həyatında rolu. «Şah İsmayıl Xətai» III elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2006. с.76-85.
 21. Səfəvilər imperiyası tarixində I Şah Abbasın rolu. «Şah İsmayıl Xətai» IV elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2007. с.66-81.
 22. Azərbaycanın Avropa ilə ticarət əlaqələrində gömrük məsələləri (XV əsrin II yarısı-XVII əsrin I yarısı). Azərbaycan gömrüyü: tarixi ənənələr və müasirlik. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında Gömrük Komitəsinin yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunan respublika elmi konfransının materialları. Bakı, «Elm», 2007. s.55-70.
 23. Azərbaycanın Avropa ilə ticarət əlaqələrində vergi güzəştlərinin rolu (XV əsrin II yarısı-XVII əsrin I yarısı). Şah İsmayıl Xətai VI Ümumrespublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2007. s.115-128.
 24. «Əvəzolunmaz insan, gözəl alim». Azərbaycan Səfəvişünaslığının banisi. AMEA-nın müxbir üzvü Oqtay Əbdülkərim oğlu Əfəndiyev (Biblioqrafiya). «Təhsil». Bakı, 2007, 108 səh. (kitab). s.103-107.
 25. Customs Issues regarding trade relations between Azerbaijan and Europe (2 nd Half of the XV-1 st Half of the XVII centuries). Customs service of Azerbaijan: historic traditions and modernity. Dedicated to the 15 th anniversary of the establishment of the State Cuctoms Committee in the independent Republic of Azerbaijan. Baku, 2007. p. 44-55.
 26. I Şah Abbas Azərbaycan tarixində qüdrətli şəxsiyyətlərdən biridir. Şah İsmayıl Xətai IX elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2008. s.67-71.
 27. Азербайджано-индийские торговые отношения (XV-XVII вв.). Журн. Президиума Нац. Академии наук Азерб. Респуб. «Азербайджан и азербайджанцы. №5-8, 2008. c.148-154. - Т.Наджафли
 28. Место и роль Азербайджана в политической и этнокультурной истории Кавказа (период средневековья). Чеченцы в сообществе народов России. Материалы Всероссийской научно-практической конеренции, посвященной 420-летию установления добрососедских отношений между народами России и Чечни, т. I, Назрань, 2008. c.291-295. - Х.Гасымов
 29. Dərbənddə beynəlxalq elmi konfrans // «Elm» qəzeti, 15 iyul 2009-cu il. s.11. X.Qasımov, R.Niftəliyev
 30. Özünəqaydış həvəsi (Mahaçqalada beynəlxalq elmi konfrans haqqında mülahizələr). «Elm» qəzeti, 30 yanvar 2009-cu il. s.14. X.Qasımov
 31. Азербайджан, мюридизм, Шамиль. Борьба народов Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в.: спорные вопросы и новые дискуссии. Материалы Международной научно-практической конференции (18 июня 2009 г.). Дербент, 2009. c.59-67. - X.Qasımov
 32. Шейх Исмаил-идеологический руководитель движения горцев под руководством имама Шамиля. Борьба народов Северо-Восточного Кавказа 20-50 гг. XIX в.: спорные вопросы и новые дискуссии. Материалы Международной научно-практической конференции (18 июня 2009 г.). Дербент 2009. c.80-85.
 33. Səfəvilər dövlətinin qorunub saxlanmasında qızılbaşlığın rolu və yeri // «Qarapapaqlar» jur. Marneuli, №10 (28), oktyabr 2009. s. 27-34.
 34. Реальности XI-XII вв. и Азербайджан // Современные процессы в российской социологии, экономике, исторической науке. Сборник научных статей научно-практической конференции с международным участием. Кизляр, Республика Дагестан, 8-9 декабря 2009 года, с.44-46. Х.Гасымов
 35. Из истории торгово-экономических и культурных взаимосвязей Московского княжества и Азербайджана // Актуальные проблемы науки и практики». Сборник научных статей научно-практической конференции с международным участием, часть I, Кизляр, Республика Дагестан, 15 декабря 2009 года. c.59-62 – Х.Гасымов
 36. Труд «Мюридизм и Шамиль» М.Казим-бека как источник по истории народов Кавказа. «Актуальные проблемы истории Кавказа». Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Р.М.Магомедова (Махачкала, 14-15 апреля 2010 г.). Махачкала, Из-во ДГУ, 2010. c.272-274. Х.Гасымов,
 37. Шейх Исмаил - идейный вождь освободительного движения народов Кавказа. Международный научный журнал Кавказ и мир, Тбилиси, 2010, №5. c.106-111.
 38. The role of the Volga-Caspian trade route in the economic and cultural life of the Safavi state. The Caucasus and the world International scientific jornal, Tbilisi, 2010, №7. p. 126-129.
 39. Azərbaycan Səfəvilər imperiyası tarixində Şah I Abbasın rolu. «Qarapapaqlar» jur. Marneuli, №3 (33), mart 2010. s.16-20.
 40. XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Meçhul Bir Rus Harb Esirinin Hatıralarında Osmanlı İmparatorluğunun Tasviri. Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu. Yüzüncü Yıl Universitesi, 26-30 Temmuz 2010, Van-Türkiye. s.25-26.
 41. Торговые связи Азербайджана с Московским государством (первая половина XVII века.). «Tarix və onun problemləri» jurn. BDU. №1, Bakı, 2010. c.24-28.
 42. Роль Дербенда в экономических и торговых взаимосвязях Азербайджана (XVI-XVII вв.). Международный научный журнал Кавказ и мир, Тбилиси, 2010, №8. c.91-94.
 43. Balkanlarda İslamın Yayılmasında Tasavvufun Rolu (Avrupa ve Rus Dilli Kaynaklar Temelinde) // Balkanlar ve İslam. Karşılaşma, Dönüşüm, Kırılma, Devamlılık. Uluslararası Sempozyum. 03-05 Kasım. 2010. Çanakkale Onsekiz Mart University. Çanakkale-Türkiye. s.25-26.
 44. Из истории культуры и торговли города Дербенда (средневековья). Россия и Кавказ: прошлое и настоящее. Сборник научных статей II международной научно-практической конференции 8-10 июня 2010 года. Г.Кизляр, Республика Дагестан. Кизляр 2010. с.48-53. - Х.Гасымов
 45. Шейх Исмаил - идейный руководитель освободительного движения народов Кавказа. Россия и Кавказ: История и Современность. Международная научная конференция 22 октября 2009 года. Махачкала 2010. с.461-468.
 46. Торговые связи Сефевидов с Россией в первой половине XVII в. Материалы международной конференции «Эндиреевский владетель Султан-Махмуд Тарковский в истории российско-кавказских взаимоотношений (вторая половина XVI – первая половина XVII вв.)», посвященной 460-летию Султан-Махмуда 18 ноября 2008 года. Махачкала 2010. с.341-348.
 47. Истинный облик армянской пропаганды, армянского зверства. Международный научный журнал Кавказ и мир, Тбилиси, 2010, №9. с.155-158. - Х.Гасымов
 48. Индийские купцы во внешне торговле Азербайджана (XV-XVII вв.). Россия и Кавказ: прошлое и настоящее. Сборник научных статей II международной научно-практической конференции 8-10 июня 2010 года. Г.Кизляк, Республика Дагестан. Кизляр 2010. с.12-17.
 49. Türk Dünyası’nda Ortak Tarih Bilinci Oluşturma Çalışmaları. 21 Yüzyılda Türk Dünyası uluslararası sempozyum bildirileri 02-05 Aralık 2010. LEFKE, K.K.T.C. EKOAvrasya, s.473-479. - H.Şamıyeva
 50. The role of the Volga-Caspian trade route, the Safavi state, economic and cultural life epoch // Журн. Президиума Нац. Академии наук Азерб. Респуб. «Азербайджан и азербайджанцы. №3-4 Vol. 107-108. Baku 2010. p.96-100.
 51. Azərbaycanın cənub-şərq bölgəsinin ictimai-iqtisadi həyatında Lənkəran şəhərinin rolu (XVİ-XVİİ əsrlər). BDU-nun «Elmi xəbərlər» jurn. №4, Bakı, 2010. s.172-179. - Х.Гасымов
 52. XVI-XVII YÜZYILLARDA OSMANLI-SAFEVİ İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖR: VOLGA-HAZAR TİCARET YOLU// CİEPO ULUSLARARASI OSMANLI ÖNCESI ve OSMANLI TARİHİ ÇALIŞMALARI 4. ARA DÖNEM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI. UŞAK ÜNİVERSITESİ. 14-17-Nısan 2011. s.23.
 53. Qızılbaşlıq və onun mahiyyəti. Türk dünyası: Dünəni və bu günü (beynəlxalq elmi konfrans). 23-24 may 2011. Bakı-2011. s.87-90.
 54. Сельджукский период общетюркской истории и Азербайджан. Şarkşunoslar Anjumani. 5-Son. Uzbekiston Respublikasi Oliy va Urta Maxsus Tağlim Vazirliqi. Toşkent Davlat Şarkhunoslik İnstituti. Toşkent 2011. с.45-50. - Х.Гасымов
 55. Safevı-Osmanlı İlişkilerinde Doğu Anadolu Meselesi (Ekonomık Yönden). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011. s.100-114.
 56. Lənkəran şəhəri XVI-XVII əsrlərdə // “Şah İsmayıl Xətai: Müasirlik və ənənə” elmi-praktik konfransının materialları. Bakı-2011. s.104-112. - Х.Гасымов
 57. Azərbaycan dövləyçiliyi və M.Ə.Rəsulzadə. «Qarapapaqlar» jur. Marneuli, №1 (53), mart 2010. s.27-31. - X.Qasımov
 58. Təbriz şəhərinin ticarət tarixindən. “Geostrategiya” yur. Bakı, №01 (07) yanvar-fevral 2012. s.46-50.
 59. M.Ə.Rəsulzadə və Azərbaycan dövlətçiliyi. Azərbaycan Respublikası. Uğurıar və perspektivlər beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı-2012. s.221-224. - X.Qasımov
 60. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və tariximiz». Folklor və Tariximiz mövzusunda Respublika ElmiKonfransının materialları, 19-20 noyabr 2012-ci il. Bakı-2012. s.46-55.
 61. Müstəqillik illərində Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə dair (sosial-iqtisadi məsələlər). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu, Elmi Əsərlər, “Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi varisidir” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, 38-ci cild, Bakı-2011. Xüsusi buraxılış. s.104-107.
 62. Azərbaycanın iqtisadi həyatında Şəki şəhərinin rolu (XV əsrin II yarısı-XVII əarin I yarısı). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu, Elmi Əsərlər, cild 31, 2009. s.79-85.
 63. Azərbaycan ipəyi uğrunda ingilis-holland mübarizəsi (XVII əsrin I yarısı). “Yaxın və Orta Şərq: Dünəni, Bu günü, Sabahı” beynəlxalq elmi konfransı 2007-ci il 24-25 oktyabr, Bakı, 2011. Elmi araşdırmalar elmi-nəzəri məqalələr toplusunun xüsusi buraxılışı. s.208-212.
 64. Российский экспансионизм и его последствия на Кавказе (XVIII-XIX вв.). Журн. Президиума Нац. Академии наук Азерб. Респуб. «Азербайджан и азербайджанцы. №1-2. Vol. 111-112. Baku- 2012. с.107-113.
 65. О некоторых святынях Дагестана. Дагестан в истории Кавказа и России. Материалы Международной научно-практической конференции, г.Махачкала, 25 ноября 2011 г. Махачкала, 2012. с.52-56- X.Qasımov
 66. Дагестано-русские взаимоотношения в XVI-XVII вв. и Азербайджан. Роль России в исторических судьбах народов Кавказа. Материалы Международной научной конференции, 26-27 февраля 2013 г. г.Махачкала. Махачкала, 2013. с.95-99. -X.Qasımov
 67. Orta Əsrlərdə Azərbaycan-Osmanlı münasibətlərində Anadolu məsələsi (iqtisadi cəhətdən). Qaraqoyunlular-600. Respublika konfransının materialları. Bakı, 27 oktyabr 2010-cu il. Bakı-2013. s.44-64.
 68. Azərbaycan Türk dövlətçilik sistemində qızılbaşlığın roluna dair. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları (Bakı, 7-8 may 2012-ci il). Bakı-“Elm”-2012. s.280-282.
 69. Səfəvi və Osmanlı imperiyalarının yaranmasında sufizmin roluna dair. Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları. Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 27-28 iyun 2013-cü il. Bakı 2013. s.598-599.
 70. О личности и духовном наследии Шейх Исмаила Сираджеддина Курдамири. Elmi Əsərlər. Azərbaycan-Dağıstan: qardaşlıq münasibətləri tarixi, müasirlik, perspektivlər” mövzusunda Seyid Qurbanovun xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış, 33-cü cild. Bakı-2010. s.186-206.
 71. Горoд Дербенд в экономических и торговых взаимосвязях Азербайджана и горских народов Кавказа (XVI-XVII вв.). Elmi Əsərlər. Dərbənd şəhərinin tarixi: Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin parlaq səhifələri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış, 40-cı cild. Bakı-2012. s.217-227.
 72. Накшибандийские шейхи против Царского колониализма. «Народы Северного Кавказа: История и Современность» посвящается 15-летию филиала ДГУ в г.Хасавюрте. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Хасавюрт-2012. с.63-70.
 73. Надир-Шах Афшар-полководец, воин и правитель. Кавказ и Ближний Восток: от Каспийского похода Петра I до распада державы Надир-шаха. Материалы международной конференции, проведенной в рамках «Года Российской истории», 25 мая 2012 года г.Махачкала. Махачкала, 2012. с.40-45.
 74. XV-XVI əsrlərdə Təbriz şəhərinin ticarət həyatından. Antik və Orta Əsr Azərbaycan şəhərləri: Arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. 27-28 oktyabr 2010, Azərbaycan, Şəmkir-Gədəbəy. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2012. s.445-452.
 75. Azərbaycanın Gədəbəy bölgəsi orta əsrlərdə. İctimai-iqisadi və mədəni tarix. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, cild 29, 2009-cu il. s.26-31. - X.Qasımov
 76. Volqa-Xəzər ticarətində Azəbaycanın Şirvan bölgəsinin rolu (XV əsrin II yarısı-XVII əsrin I yarısı). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, cild 28, 2009-cu il. s.98-107.
 77. Гюлистанский мирный договор и христианский мир. Интеграция народов Кавказа и России. Материалы международной научно-практической конференции к 200-летию Гюлистанского договора 1813 г. г.Махачкала, 15 мая 2013 г. с.105-115. - X.Qasımov
 78. Əsl insan haqqında povest. Tanınmış filosof, ekoloq və sosiloq S.Hüseynov. Bakı Hüquq Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, 2013. s.39-41.
 79. Azerbaycan Devlet Geleneğinde Kızılbaşlıkın Rolü. Çınqı. Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Yıl;4, Sayı;21, Eylül/Ekim 2013. s.21-28.
 80. Qarabağ folklorunda Şah I Abbas. Qarabağ folkloru: Problemlər, perspektivlər mövzusunda II Respublika Elmi konfransının materialları, Ağcabədi şəhəri, 15 noyabr 2013-cü il. s.126-143.
 81. Дагестан и накшибандийские шейхи. Дагестан в Российском историческом процессе. Материалы Международной научной конференции, посвященной Году Российской истории 16 ноября 2012 г. г.Махачкала, Республика Дагестан. Махачкала, 2013. с.160-165.
 82. Совместная борьба народов Дагестана и Азербайджана против политики царизма (XVIII-XIX вв.). Единение народов Дагестана в борьбе против иноземных завоевателей. Материалы Международной научной конференции, посвященной 270-летию разгрома войск Надир-шаха в 1741 году в Дагестане. Махачкала, 2013. с.63-75
 83. Vətənini, millətini sevən böyük insan və fədakar alim. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu. Elmlər əsərlər, 30-cu cild. Baki-2009. .s.175-180
 84. Səfəvilər dövrü Azərbaycan alimlərinin son tədqiqatlarında. Xəzər xəbər. Elmi-kütləvi, ədəbi-publisistik toplu. Bakı-2013. s.14-16
 85. Türk dövlətlətçilik sistemində sufizm, Şeyx Səfiəddin və Azərbaycan. “Qarapapaqlar” aylıq elmi-kütləvi dərgi, №12 (75). Bakı, 2013. s.29-34
 86. Влияние Гюлистанского договора на этническую панораму Южного Кавказа. Международная научно – практическая конференция, посвященная паьяти В.П.Дзагуровой. Сборник трудов. Выпуск XII. Махачкала-2014. с.25-29
 87. Şirvanşahlarda dini həyat. Tarixi və milli-mənəvi dəyərlər konteksində Azərbaycan kimliyi Bakı, Elm və Təhsil, 2014. s.281-297.
 88. İrena Melikoff-ələvi-bektaşi-qızılbaş araşdırmalarının banisi kimi. Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2014. s.293-296.
 89. Azərbaycanda xalq oyunları və tamaşaları tarixindən (“Qarabağ: folklor da bir tarixdir” çoxcildliyi əsasında). Ümumtürk konteksində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Tərtər şəhəri, 14 noyabr 2014-cü il. Bakı-2014. s.120-135.
 90. XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Meçhul Bir Rus Harp Esirinin Hatıralarında Osmanlı İmparatorluğunun Tasviri. CİEPO 19. Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araştırmaları. I. Editörler: İlhan Şahin-Hikari Egawa, Emine Erdoğan Özünlü-Tuncay Ögün. İstanbul, 2014. s.55-62.
 91. Sovyetler Döneminde Türk Tarihinin Tahrifine Dair. Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı Tarih ve Dil Meseleleri Kurultayı. 26-29 Haziran 2014. Tarih Meseleleri Tebliğleri. Eskişehir Valiliği Kültür Yayınları, 2014. s.49-58.
 92. Изображение Османской империи во второй половине XVII в. в воспоминаниях одного неизвестного русского военнопленного. Вестник тюркского мира. Международный научно-практической журнал. №2 (7), 2014. с.88-95.
 93. Sovet kəşfiyyatçısının gözü ilə “Kipr” böhranı. Türkiyə-90 – Türkiyə Cümhuriyyətinin müstəqilliyinin 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 28 oktyabr 2013-cü il. Bakı/Azərbaycan. s.86-91.
 94. Некоторые соображения о Гюлистанском мирном договоре. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. 44, 45, 46, 47-ci cild. “XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. Bakı-2013. c.258-260. - X.Qasımov

Həmçinin bax: Əsərlərinin tam siyahısı

Paylaş: