AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

İSKƏNDƏROVA MƏRZİYƏ SABİR QIZI

İSKƏNDƏROVA MƏRZİYƏ SABİR QIZI

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi.

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru‎, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu  "Beynəlxalq münasibətlər tarixi" şöbəsinin a.e.i. İskəndərova Mərziyə Sabir qızı 1953-ci il yanvarın 28-də anadan olmuşdur. O, 1971-1975-‎ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almışdır. 

Mərziyə İskəndərova 1978-1981-ci illərdə AMEA A.A.Bakıxanov adına ‎Tarix İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır. ‎

M.S.İskəndərova 1983-cü ildə “Bakı xanlığı və onun Rusiyaya birləşdirilməsi” adlı dissertasiya işi müdafiə etmiş, tarix üzrə fəlsəfə doktoru alimlik ‎dərəcəsinə layiq görülmüşdür. ‎

Mərziyə İskəndərova hazırda AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun ‎"Beynəlxalq münasibətlər tarixi"  şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir. 

Mərziyə İskəndərovanın elmi axtarışlarının əsas istiqamətini Azərbaycanın ‎müasir dövr tarixinin müxtəlif məsələlərinin araşdırılması təşkil edir. O, 2 ‎kitabın və 30-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. M.İskəndərova elmi konfransların ‎iştirakçısı olmuşdur. ‎

Çap olunmuş monoqrafiyaları

 1. Бакинское ханство, Баку, 1999, 220 с.

 2. Азербайджано-русские отношения XVIII – начале XIX вв. в азербайджанской и русской историографии. Баку, 2009, 440 с.

Çap olunmuş məqalələri
Rus dilində

 1. О приеме посланника Бакинского ханства в Петербурге в 1796 г.  –Известия АН Азерб.ССР. Серия история, философии и права, 1980, №3, с.56-62.

 2. К истории взаимоотношений Бакинского ханства с русским государством на рубеже XVIII – начале XIX веков. – Известия АН Азерб. ССР. Серия история, философии и права, 1981, №4, с.68-77.

 3. К изучению вопросов истории ханств Азербайджана. – Преподавание истории, обществоведения и географии, приложение к журналу «Azərbaycan məktəbi», 1982,  №4, с.53-58.    

 4. О состоянии нефтяного дела на Апшероне в последней четверти XVIII в. – Известия АН Азерб.ССР. Серия история, философии и права, 1983, №2, с.37-46.

 5. Бакинское ханство и его присоединение к России. - Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Баку, 1984.

 6. Азербайджано-русские отношения конца XVIII – начале XIX вв. в трудах азербайджанских историков хронистов XIX в. – Известия АН Азерб.ССР. Серия история, философии и права, 1988, №3, с.29-36.

 7. К вопросу о русской ориентации в Азербайджане в I трети XVIII века в освещении советских историков (по материалам периодических изданий). Известия АН Азерб.ССР. Серия история, философии и права, 1991, №1, с.56-63.

 8. К вопросу об оценке советской историографией значения присоединения Северного Азербайджана к России. Журнал «Коммунист Азербайджана»,  май, №5, 1991, с.47-52.

 9. Bakı xanlığının tarixinə dair. Jurnal “Elm və həyat”, №8, 1991, c.1-4.

 10. Вопросы политических взаимоотношений Азербайджана с Россией в  XVIII – начале XIX вв. в Азербайджанской историографии (70-80-е гг. XX в.). Известия АН Азерб. ССР. Серия история, философии и права, 1992, №3-4, c.51-58.

 11. Вопросы политической истории Азербайджана II половины XVIII века в трудах академика П.Г.Буткова. Проблемы истории Азербайджана (сборник статей). Баку,1993, c.47-55.

 12. Историография вопроса взаимоотношений Азербайджанских ханств с Россией во II половине  XVIII – начале XIX вв. Материалы симпозиума «Азербайджан в международных экономических и культурных взаимосвязях» (Доклады), Баку, 1995, c.191-196.

 13. Баку в политических взаимосвязях Азербайджана с Россией во II половине XVIII века. N.Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialının və  Azərbaycan Tarix Qurumunun Azərbaucan Cumhuriyyətinin yaranmasının 79-cu il dönümünə həsr olunmuş birgə elmi konfransının materialları. Bakı, Elm, 1997, s.87-93.

 14. К разработке некоторых вопросов торгово-экономических связей Азербайджана с Россией в XVIII – начале XIX вв. Известия НАН. Серия гуманитарных и общественных  наук, 2002, №1-2, с.21-29.

 15. Bakı xanlığı. “Türklər”, №7, Yeni türklər yayımları, 2002, s.44-56.

 16. О роли Южного Кавказа во внешнеполитических планах России в азербайджанской историографии (конец XVIII – начале XIX вв.). Azərbaycan Tarix Gurumu. Tarix və gərçəklik, 2011, №1, c.50-60.

 17. К вопросу о походе русских войск во главе с В.Зубовым в Азербайджан (1796 г.) и его последствия в Баку. Дагуниверситет. XII Дзагуровские чтения. Сборник трудов, г.Махачкала, 2014, с.124-128. 

 18. Освещение подстрекательской роли армян в политике России на Южном Кавказе в XVIII – начале XIX вв. в трудах современных историков. ABU Xəbərləri,  №2,  2015, с.185-190.

 19. Освещение политики России на Южном Кавказе в XVIII – начале XIX вв. в современной русской историографии. «Сходознавство», Институт востоковедения. НАН Украины, 2014, № 65-66, с.55-69.

 20. Baku Hanlığı. Kafkaslar Özel Sayısı II, Temmuz-Aralık 2015, sayı 72, s.651-668.

 21. Из истории судоходства на Каспии. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Хəbərlər  məcmuəsi. Cild 4, №2-3, iyun-sentyabr 2017, с.29-35.

 22. Современная историография о политике России на Южном Кавказе в XVIII – начале XIX вв. Материалы Международной научной конференции, посвящённой 25-летию образования Республики Ингушетия: Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность. – Магас, 2017, с.145-151.

 23. К вопросу об оценке южнокавказской политики России в XVIII – нач. XIX вв. в современной историографии. Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им.Ч.Э.Ахриева, №2, 2016, с.30-36.

 24. К вопросу о восприятии южнокавказской политики России в Азербайджане в XVIII – нач. XIX вв. современными исследователями. Lənkəran Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər (Humanitar elmlər seriyası). Lənkəran, 2016, с.187-196.

 25. Южнокавказская политика России в XVIII – нач.  XIX вв. в современной отечественной и российской историографии. Milli Azərbaycan tarixi muzeyi. Bakı, 2016, с.288-299.

 26. К вопросу о некоторых сторонах политики России на Южном Кавказе в XVIII – начале  XIX вв. в трудах современных исследователей. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Xəbərlər (ictimai elmlər seriyası), №2, 2015, с.43-48.

 27. Проблема южнокавказской политики России  в XVIII – нач.  XIX вв. в интерпретации современных исследователей. Journal of Qafqaz University. History.  Lau  and political sciences. 2016, Volume 4, Number 1. Pages 94-102.

 28. К вопросу о методах реализации политики России на Южном Кавказе в XVIII – нач.  XIX вв. в современной историографии. Geo strategiya №05(23) sentyabr-oktyabr 2014, с.25-31. 

 29. Политика России на Южном Кавказе в XVIII – начале XIX вв. в трудах современного историка. Вопросы истории, №10, 2016, с.168-173.

 30. Азербайджанский аспект кавказской политики России в XVIII – нач. XIX вв. (исторический анализ внешнеполитических дипломатических актов). – Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi, №29 iyun (hazıran), 2018, c.225-240.

 31. Из истории города Баку – Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. Tourizm and hospitality studies Beynəlxalq jurnal/İnternational journal. Le 7, say 1, 2018/Volume 7, number 1, c.181-187.

Paylaş: