AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

AXUNDOVA NİGAR RƏŞİD QIZI

AXUNDOVA NİGAR RƏŞİD QIZI

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu «Azərbaycan mədəniyyəti tarixi» şöbəsi aparıcı elmi işçi.

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nigar Rəşid qızı Axundova 1960-cı il oktyabrın 5-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 1977-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İn­sti­tutunun Tarix fakultəsinə daxil olmuş və 1981-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə oranı bitirmişdir.

Nigar Axundova 1983-1986-cı illərdə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır.

N.R.Axundova 1989-cu ildə «Azərbaycan SSR ziyalıların elmi-texniki tə­rəq­qidə rolu (1971-1980-ci illər)» adlı dissertasiya işi müdafiə etmiş, tarix üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 15 fevral 2011-ci il tarixli (protokol № 6) qərarı ilə Vətən tarixi ixtisası üzrə dosent elmi adı verilmişdir.

Nigar Axundova hazırda AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun «Azərbaycan mədəniyyəti tarixi» şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir. Nigar Axun­do­vanın elmi axtarışlarının əsas istiqamətini Azərbaycan müasir dövr tarixinin mədə­niyyət sahəsində  müxtəlif məsələlərinin araşdırılması təşkil edir. O, 5 kitabın (o cümlədən 3 həmmüəllifliklə), 1 dərslik, 13 proqramın, 120-dən çox elmi məqalənin (onlardan 16-sı xaricdə çap olunmuşdur) müəllifidir. N.R.Axun­dova 46 beynəlxalq və 29 respublika səviyyəli konfransların iştirakçısı olmuşdur.

Azərbaycan Tarix Qurumunun üzvü, Bakı Biznes Universitetinin Elmi Şurasının üzvüdür.

2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Fəxri fərman, 2013-cü il Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Fəxri Fər­man, ilin ən yaxşı müəllimi (2004-cü il, Bakı Biznes Universiteti), Tarix İnsti­tutunun Fəxri fərmanı (2015-ci il) ilə təltif olunmuşdur. 

Çap olunmuş monoqrafiyalar:

 1. «Tarix elminə həsr olunmuş ömür». Bakı, 2008 (Redaktor), 111 s.
 2. К вопросу историографии проблемы вклада художественной интелли­генции Азербайджана в победу в войне 1941-1945 гг. в кн.: «Azərbaycan 1941-1945-ci illər mühasibəsində» məqalələr toplusu, Bakı, Elm, 2008, с.117-143.
 3. Из истории развития культуры Азербайджана ХХ-ХХI век. Баку, книга, 2013, 411 с.
 4. Heydər Əliyev (iki cilddə), 2013 (kollektiv monoqrafiya), I cilddə,  VI fəsil Heydər Əliyev və Azərbaycan  SSR-də mədəniyyatın inkişafı. 6.3. Respub­li­kada mədəniyyətin inkişafı (1969-1982 illər), s.295-319.  II s. 500 s. Heydər Əliyev və – Azərbaycan Respublikasında milli mənəvi tərəqqi. II-ci cild birgə İ.Hacıyevlə. 5.3 Milli mənəvi dəyərlərin dircəldilməsi və görünməsi, s.494-503 (1993-2003-cü illər). Bakı. Turxan NPB, 2013.
 5. Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2003), cild 1, Heydər Əkiyev dövrü. Bakı, 2016. VIII Fəsil Azərbaycan Respublikasına Milli Mənəvi həyat.

8.3.Milli-mənəvi dəyərlərin dirçəldilməsi və qorunması s.481-489 (Akademik İ.M.Hacıyev lə həm müəllif).

Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016), cild 2, İlham Əliyev dövrü. Bakı, 2016.

VII Fəsil Azərbaycan Respublikasında mənəvi-mədəni inkişaf.

7.1.Mədəniyyətin inkişaf, s.307-315.

7.2.Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, s.315-323.

7.7.Beynəlxalq mədəni əlaqələr, s.364-376.

XI Fəsil Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan Respublikasının sosial mədəni inkişafında rolu.

11.2. Fondun Milli mədəniyyətin inkişafında rolu, s.515-529.

Məqalələr azərbaycan dilində:

 1. «Azərbaycan mədəniyyəti müstəqillik dövründə (1991-2004-cü illər)» Faşizm üzərində qələbədə Azərbaycanın rolu mövzusunda elmi praktiki konfransın tezisləri. Bakı. Qərb Universiteti, 2005, s.97-101.
 2. Müasir dövrdə Azərbaycanın mədəniyyəti, ədəbiyyəti və incəsənətinin inkişafında bədii yaradıçı ziyalılarının rolu. «Tarix və onun problemləri» nəzəri, elmi, metodik jurnal №2. Bakı, 2007, s.248-252.
 3. Azərbaycanın ədəbiyyəti və incəsənəti Böyük Vətən Müharibəsi illərində (1941-1945-ci illər). Audit, jurnal, №3-4, 2007, s.81-89.
 4. Bədii-yaradıcı ziyalıların beynəlxalq əlaqəsinə dair fəaliyyəti və Azər-baycan incəsənətinin  inkişafında rolu (1960-2007-ci illər). Jurnal Audit 1/2009, s.63-67.
 5. Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq mədəni əlaqələrin inkişafında rolu. Jurnal Audit 4/2009, Məqalə 0,33, s.75-79.
 6. «Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında Şamaxı şəhərinin yeri». Azərbaycan Milli Akademiyası. Elmi əsərlər. 2009, cild 28, Bakı, 2009, s.187-193.
 7. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının inkişaf strateqiyasında mədə­niyyət məsələsi. Audit 1/2012, s.90-97.
 8. XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində müasir Azərbaycan Respublikasında mədəniyyatın inkişafı məsələləri (təsviri sənətin inkişafı haqqında Azərbaycan Respublikası uğurlar və perspektivlər. Bakı, 16 noyabr, 2011-ci  il, s.148-156, Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı), 2012.
 9. Heydər Əliyev və mədəniyyət. Audit №2, 2013-cü il, s.69-77.
 10. Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin  hamısıdır. Tarix və onun prob­lemləri, №2, 2013, s.140-144.
 11. Heydər Əliyev və Azərbaycan  mədəniyyətinin  inkişafı (1993-2003-cü il). В кн.: Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 ilin yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının aktual problemləri» mövzu­sunda elmi-praktiki konfransın Materialları. Bakı, 2013, s.122-131.
 12. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında mədəniyyətin inkişafı (1993-2003-cu illər).«Azərbaycan şünaslığın aktual problem-ləri». Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları. I hissə. 5-7 may 2015-ci il. Bakı, Azərbaycan, s.58-98.
 13. «İlham Əliyev və mədəniyyətin inkişafı». 5 may 2015 il. Beynəlxalq konfransın. Bakı Biznes Universiteti.
 14. Bədii-yaradıcı ziyalıların sənətşünaslıq elminin inkişafında rolu (XX əsrin 60-ci illəri – XXI əsrin əvvəlləri). International conferece actual problems of the histori of the Caucasus volume 2, 15-16 October 2015, Qafqaz tarixinin actual məsələləri beynəlxalq konfrans 15-16 oktyabr 2015-ci il, II hissə, Gəncə, 2015, s.56-59.
 15. Bədii – yaradıcı ziyalıların sənətşünaslıq elminin inkişafında rolu (XX əsrin 60-cı illəri – XXI  əsrin əvvəlləri), s.56-59, Qafqazın mədə-niyyət tarixi, GDU, I h., s.56-57, İnternational conference. Actual problems of the History of the Caucases, 2016.

Məqalələr rus dilində:

 1. «Вклад интеллигенции Азербайджана в научно-технический прогресс в сельском хозяйстве (1971-1980 гг.)» – Труды конференции молодых учё­ных Академии наук Азербайджанской ССР. Баку, Элм,  1987, с.196-197.
 2. «Успех ученых Азербайджана в борьбе за научно-технический прогресс (1971-1980 гг.)» – Материалы II научной конференции молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР, посвященной 40-летию победы советского народа в Великой Оте-чественной войне, ч.1, Баку, 1987, с.31-35.
 3. «Вклад советской интеллигенции в научно-технический прогресс в 1971-1980 гг. (на примере Азербайджанской ССР)» – Конференция молодых ученых Академии наук «Великий Октябрь и современность: актуальные проблемы обществоведения». Баку, Элм, 1988, с.87-89.
 4. «О материальных и социально-экономических условиях повышения роли интеллигенции Азербайджана в научно-техническом прогрессе (1971-1980 гг.)» – Материалы научной конференции, посвященной 70-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. Баку, 1988, с.44.
 5. Основные направления и особенности развития научно-технического прогресса в 70-е годы Азербайджанской ССР – Материалы научной кон­ференции. Баку, 1989, с.152-154.
 6. Некоторые вопросы историографии проблем вклада интеллигенции в научно-техническом прогрессе. Труды научной конференции, посвя­щён­ной «Дню восстановления Азербайджанской государственной  государст­веннос­ти». Баку, Элм, 1991, с.244-249.
 7. К вопросу истории развития художественной интеллигенции Азер­байджана (1960-1990-е гг.). Доклады первой научной конференции моло­дых исследователей проблем Азербайджана. Вторая часть. Баку, 1991, с.240-242.
 8. К вопросу истории художественной интеллигенции Азербайджана в 1960-1990-х гг. Azərbaycan tarixi problemləri üzrə məruzələr məcmuəsi. Доклады второй республиканской научной конференции молодых иссле­дователей проблем истории Азербайджана  (27-28 марта 1992 г.), с.285-287.
 9. «Художественная интеллигенция Азербайджана и её роль в сфере куль­турного сотрудничества с зарубежными странами в 1960-1980 гг. Док­лады Бакинского Международного симпозиума». Азербайджан в между­­народных экономических взаимосвязях (20-22 октября 1994). Баку, 1995, с.173-175.
 10. Художественная интеллигенция Азербайджана и её роль в демокра­тиза­ции общества (1960-1990 гг.). (Архитектура, изобразительное искус­ство: живопись, скульптура, графика, монументальное и декора­тивно-при­к­ладное искусство). Проблемы истории Азербайджан: Сб. статей АН  Азерб.Респ. Ин-т истории, Баку, 1995, с.114-116. Деп. В ИОПИИ АНА, 01.03.95. Ежеквартальный библиотечный указатель 1995 г., №1, с.14.
 11. Художественная интеллигенция Азербайджана на современном этапе: (Ли­тература) (1960-1990 гг.). Проблемы истории. Баку, 1995, с.32-26. Деп. ВИОПИИ 30.06.95,  №29 (1995, №2, с.17).
 12. Отражение в научной и учебной литературе проблемы художест-венной интеллигенции Азербайджана на современном этапе (1960-1990-х гг.). The conference “The problems of Azerbaijan history and their reflection in modern textbooks and research literature”, Баку, 1995, 15 апреля, с.94-95.
 13. Культура Азербайджана на современном этапе: (на примере музы­каль­ного искусства 1960-1990-е гг.). Исследование по истории Азербайд­жана: Сб. статей (Ин-т истории АН Азерб. Респ. Баку, 1996, с.192-196 – Деп. В ИОПИИ 24.06.96 №40 – 1996, №2, с.24, (№41)).
 14. Некоторые проблемы развития культуры Азербайджана в период рыноч­ной экономики в кн.: «Bazar münasibətləri şəraitində biznesin sosial-iqtisadi problemləri» mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 1996, s.67-69.
 15. Международные связи художественной интеллигенции Азербайджана в области музыкального искусства в 1960-1990-е годы, в кн.: «Азербайджан в международных многосторонних взаимосвязях». Доклады второго Ба­кинс­­кого международного симпозиума (БМС-95) 22-24 ноября, 1995, Баку. Элм, 1997, с.230-233.
 16. Роль Баку в развитии международных связей азербайджанского кине­матографа (1960-1990-е гг.), в кн.: Üçüncü Bakı Beynəlxalq simpozium. «Azərbaycan beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrində Bakının rolu». Bakı. Elm, 1997, s.166-169.
 17. Художественная интеллигенция Азербадйжана на современном этапе: (Худ. Лит. Литературоведение, театр, музыка). Исследование по истории Азербайджана, Баку, 1998, с.140-148, 1998, №1, с.19 (№43).
 18. Некоторые вопросы истории музыкального искусства в период  рыночной экономики в кн.: Mustəqil Azərbaycan  Respublikasının Milli iqtisadi inkişafı problemlərinə həsr edilmiş elmi-nəzəri konfransının tezisləri. Bakı, 1998, s.152-155.
 19. Многогранные культурные взаимосвязи Азербайджана и Норвегии в современный период в кн.: Азербайджан в многовековых многогранных культурных взаимосвязях Сборник докладов Четвертого Бакинского Между­­народного Симпозиума (4-6 июнь, 1999). Баку-Насир-1999, c.159-162.
 20. Развитие культуры Азербайджана и роль в этом художественной интел­лигенции в переходный период в кн.: Azərbaycan Respublikasında iqtisadi-islahatlar və problemlər elmi-praktiki konfransın tezisləri. 25 may, 1999, s.98-99.
 21. К вопросу истории художественной интеллигенции Азербайджана на современном этапе (изобразительное искусство), в кн.: “Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının formalaşması və sahibkarlığın inkişaf problemləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın tezisləri. 27 may 2000-ci il. Bakı-2000, s.178-180.
 22. «Роль и степень исследования вопросов развития культуры на сов­ременном этапе», в кн.: «Müstəqil Azərbaycan Respublikası üçüncü minilliyi birinci yüzilliyində mövzusunda elmi-praktiki konfransın tezisləri 26 may 2001-ci il», Baku, 2001, s.297-300.
 23. «Искусство Азербайджана вчера, сегодня, завтра» в кн.: «Azərbaycan Res­publikasında sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri» mövzusunda həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları. 24 may 2002-ci il. Bakı, 2002, s.206-209.
 24. К вопросу о развитии культуры на современном этапе Азербайд-жанской Республики (1991 по наши дни), в кн.: Azərbaycan Elmi və Mədə­niyyəti: Azərbaycan Problemlər elmi-praktik konfrans Tezislər III Bakı, 2003, Qərb Universiteti, s.45-46.
 25. Международные творческие контакты художественной интеллигенции на современном этапе (1960 г. по наши дни) в кн.: «Azərbaycan Respubli­ka­sında milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirilməsi istiqamətləri» mövzusunda elmi-praktiki konfransın tezis-materialları 26 may 2004-ci il, Bakı-2004, s.185-193.
 26. Из истории роли художественной интеллигенции в развитии культуры Азербайджана в 1960-1990-е гг. – «Azərbaycan dünyanın ən qədim sivili­zasiya  mərkəzlərindən biridir» kitabında, Bakı, 2004, s.54-57.
 27. «Женщины-лидеры, представители творческой интеллигенции Азер­байд­жана ХХ-ХХI века (цифры, факты, события)», в кн.: «Müasir sosial-siyası dəyişikliklər kontekstində qender təhsilinin inkişafı (elmi-praktiki konfransın materialları)». Bakı, 2004, s.192-195.
 28. «К вопросу историографии проблем развития культуры, культурно-просветительской деятельности художественной интеллигенции Азер­байд­жана» в кн.: «Azərbaycanşünaslar müstəqil birliyinin beynəlxalq elmi-nəzəri yubiley konfransının Məruzələr məcmuəsi». Bakı-2004, s.185-189 (1 ç.v.).
 29. Из истории художественной интеллигенции Азербайджана (1960-1990 гг.).  В кн.: Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). XXVI. Bakı. Səda-2006, s.213-219.
 30. Из истории вклада художественной интеллигенции в развитие изобра­зительного искусства, скульптуры и графики Азербайджана (на примере деятельности женщин-художниц ХХ-ХХI веков и образов женщин, соз­данных художниками Азербайджана). В кн.: «Elmi axtarışlar (folklorşü­naslıq: biloloqiya, fəlsəfə, tarix incəsənət və nəzəriyyə aspektləri)». XXVIII. Bakı, «Səda»-2006, s.193-197.
 31. Из истории вклада художественной интеллигенции  в победу в великой отечественной войне (1941-1945 гг.), журнал: АИДIТ, №4, 2006, с.86-94.
 32. Из истории вклада художественной интеллигенции в развитие культуры на современном этапе (на примере развития живописи и скульп­туры и роли женщин в данной процессе, в кн.: Davamlı inkişafın təmin edil­məsində Gender tədqiqadçılarının rolu (elmi-praktiki konfransın materialları). Bakı-Baku, 2007, s.51-57.
 33. «Из истории  вклада художественной интеллигенции в развитие культуры Азербайджана (1960-2006 гг.)». В журнале «Tarix və onun prob­lemləri», №3. Bakı, 2007, s.159-166.
 34. Из истории международных культурных связей художественной интел­лигенции (1960-2006 гг.). В журнале «Tarix və onun problemləri», №4. Bakı, 2007, s.273-279.
 35. Незабываемый учитель в книге «Tarix elminə həsr olunmuş». Bakı, 2008, с.76-79.
 36. Об истории развития культуры  Азербайджана  на современном этапе и о международных связях тюркоязычных стран на примере Тюрксой. Tarix və Gerçəklik жур. 2(4), 2008. Azərbaycan tarix qurumu, с.74-80.
 37. К вопросу историографии проблемы вклада художественной интел­лигенции Азербайджана в победу в войне 1941-1945 гг. В кн.: «Azər­baycan 1941-1945-ci illər mühasibəsində» məqalələr toplusu, Bakı, Elm, 2008, с.117-143.
 38. Из истории международных культурных связей художественной ин­тел­лигенции Азербайджана (1960-2006 гг.) в журнале «Азербайджан и азер­байджанцы», №1-4, Баку, 2008, с.194-199.
 39. Роль культуры в национальном самоутверждении азербайджанского народа на современном этапе «Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri beynəlxalq konfransın materialları». 29-30 noyabr. Bakı, 2010, s.363-365.
 40. К истории культурных связей Азербайджанской Республики на совре­менном этапе (на рубеже ХХ-XXI вв.). В кн.: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər «Azərbaycan-Dağıstan: qardaşlıq mü­­na­­sibətləri tarixi, müasirlik, perspektivlər» mövzusunda Seyid Qurbanovun xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış 2010/33, s.465-476.
 41. К вопросу преподавания истории Азербайджана в вузах. (Qlobalaşma şəra­i­tində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi praktik konfran­sının tezisləri (0305 oktyabr, 2011), Gəncə-2011, с.301-303, (319 с.)
 42. «Из истории Тюрксоя сегодня. Роль художественной интеллигенции в деятельности Тюрксоя». В кн.: «Türk dünyası: Dünəni və bu günü 23-24 may 2011-ci il. Beynəlxalq elm konfrasın materialları I». Bakı, 2012, s.167-174.
 43. Роль города Дербента в культурных связях Азербайджанской Республики с Республикой Дагестан Российской Федерации. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix institutu Elmi əsərlər. Dərbənd şəhərinin tarixi: Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin parlaq səhifələri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. Dər­bənd şəhərinin 5000 illiyinə həsr olunmuş 2012/40, s.361-373.
 44. Культурные связи Азербайджанской Республики и Республики Да­гестан Российской Федерации. Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın mate­rialları. Multi­kulturalizm prosesləri Qlobalaşma şəraitində. Materiallar ADMİQ-nun 90 illiyinə həsr olunur. Bakı-2014, s.242-247.
 45. Художественная интеллигенция Азербайджанской Республики и Рес­публики Дагестан Российской Федерации: культурные связи и пути их дальнейшего совершенствования. Международная научно-практическая Конференция: Актуальные проблемы развития общества: поиск путей ре­ше­­ния. Московский государственный машиностроительный Универ­си­тет, г.Махачкала, апрель 2014 г.
 46. Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и роль худо­жественной интеллигенции в военно-патриотическом воспитании моло­дёжи. Министерство молодёжи и спорта. Международная кон­ференция «Вклад Азер­байджана в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 5-8 мая 2014 г., г.Баку. Азербайджан.
 47. «Из истории вклада азербайджанского  народа в победу в годы Второй миро­вой войны». В кн.:  «Вторая мировая война 1939-1945 гг. в исто­ри­ческих судьбах народов России и Кавказа» Международная научная конференция, посвящённая 70-летию окончания Великой Оте­чественной войны 1941-1945 гг. Материалы конференции, Магас, 2015, с.70-78.
 48. Из истории международных культурных связей художественной интел­лигенции Азербайджана и России (60-е годы ХХ века – начало XXI века). Третьей Всероссийские (с международным участием) историко-этно­гра­фические чтения, посвящённые памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Сборник статей, ч. I, Махачкала, 2016, с.79-83.
 49. Из истории сотрудничества художественной интеллигенции Азербайд­жана и России в области кино (60-е гг. ХХ в. – начало ХХ в.) в книге «Кавказ в отражении мировой истории. Сб.науч.статей к 75-летию про­фес­сора А.А.Кудрявцева. Ставрополь, изд-во СКФУ, 2017, с.123-125.
 50. Из истории развития культурных связей Азербайджана с Россией и другими государства в 60-е годы ХХ – начале ХХI вв. в книге: «Обра­зование, наука и культура Кавказа: традиции и современность. Мате­риалы Между­народной научной конференции, посвящённой 25-летию образования Республики Ингушетия», Магас 2017, с.56-60.
 51. Культура и духовные ценности – составная часть Азербайджанской Национальной Государственности. Труды Института истории НАН Азер­байджана. Материалы международной научной конференции «Азер­байд­жанская Народная Республика: яркая страница истории государст­вен­ности Азербайджана». Специальный выпуск, 74,75,76 2018 год, с.30-33.
 52. «Из истории развития науки и техники в 70-80-ые годы ХХ века», I Bakı Beynəlxalq Elmi Konfrans. 29-31 oktyabr 2018-çi il. В кн.: «Первая между­­народная научная конференция на тему: «История науки и науко­ведение: «Междисциплинарные исследования 29-30 октября 2018 года». Баку, «Elm və təhsil», 2018, с.117-120, 334 c.

İngilis dilində

 1. Heydar Aliyev and Azerbaijani culture. Jurnal «Азербайджан и азер­байд­жанцы», №9-12. Baku, 2008, s.117-121.
 2. Heydar Aliyev and Azerbaijani culture. The place of cultural contacts in inter­national policy of Azerbaijan and development of culture in Azerbaijan. Жур­нал «Азербайджан и азербайджанцы», vol.107-108. Baku, 2010, s.36-45.
 3. International Scientific conference “Modern problems of teacher’s training”. October 28-29, 2011, Baku. Этнические проблемы преподавания истории и культуры Азербайджана в вузах, с.119-123.
 4. Heydar Aliyev and the development of culture of Azerbaijan Respublik. Между­народный научный журнал, 34-43, Кавказ и мир, 2012, №12, с.39-43.
 5. «Heydar Aliyev and Azərbaycan culture», III Beynəlxalq elmi-praktiki kon­fransın materialları, «Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Universiteti, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. Tarix institute, Gənclərin elmi araşdırmalarına dəstək ictimai  birliyi «Səs» media qrupu. Umummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 və hakimiyyətə qayıdışının 22-ci il dönümünə həsr olunmuş «Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxası» Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2015 nəşr Azərbaycan Universiteti, s.236-239.
 6. «Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan». Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. «Devolopment of culture and strengthening of the moral values in the Republic of Azerbayjan», «Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultral və Tolerant dəyərlər» mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, I hissə, s.90-93, 3-5 may. Bakı, 2016.

Türk dilində

 1. Azərbaycanın Uluslararası Kültürel ilişki-lerində böyük ipek yolu. Atatürk universitesi edebiyyat fakültəsi, rus dili və ədəbiyyatı bölümü, Uluslararası ipək yolu kültür diyaloqu, İnternational sumposium on «Culture dialogue of the Silk road sountries» Erzurum, 5-6 mayıs 2016.

Macar dilində

 1. A müveszerfelmiseg szerepe Azerlaidzsan Köztarsasaq Nemzefköri kulturalis kapcsolataiban “Macarıstan-Azərbaycan mədəniyyətinin dialoqu”. IV Beynəl­xalq Elmi Konfrans (tarix, etnologiya, folklor, ədəbiyyat, linqvistika. Buda­peşt-2009, s.10-11.

Polyak dilində

 1. Azerbejdzan-Polska kultura jako waznysrodek komunikacji. Dialektyka rozkwitu i zblizenia kultur narodowycn. Kontakty kulturalne inteligengji Azerbejdzanu i Polski (XX-XXI wiek 29-32) в кн.: Materialy III konferencji naukoüey Azerbeldzan-Polska. Azerbejdzan-Polska, Warszawa, grudnia, 12, 2014 roku.

Dərslik və proqramlar:

 1. Программа по курсу «Культурология», Баку, 1998, с.17.
 2. Программа по курсу «История Азербайджана», Баку-2001, 2 п.л., с.54.
 3. Программа по курсу «Культурология», Баку, 2002. Приказом Минис­тер­ства Образования Азербайджанской Республики №142 от 17 февраля 2003 г. выдан гриф (с.37).
 4. Программа по курсу «История», Баку, 2004 (Приказом Министерства Образования Азербайджанской Республики №100 от 06 февраля 2004 г. выдан гриф.) 105 с.
 5. Tarix fənni üzrə proqram (bakalavr pilləsi üzrə bütün ixtisaslar üçün). Bakı-2004, s.87.
 6. Mədəniyyatşünaslıq fənni üzrə proqram (bakalavr hazırlığı üçün). Bakı, 2004, s.1-24. Azərbaycan respublikası təhsil nazirliyi. Bakı Biznes Universiteti.
 7. Политическая история (краткий курс лекций). В соавторстве с д.и.н. Сулеймановой С.Ю. (Утверждён Министерством Образования Азербайд­жанской Республики №766  от 14.11.2005 г.). Баку-2006, 203 с.
 8. Программа для бакалавров по курсу психологии (программа). Баку, 2008.
 9. Программа по курсу «История Азербайджана». Баку, 2010.
 10. Программа по философии. Баку, 2012, бакалавр: ВВИ.
 11. Программа по курсу «История Азербайджана» (для уровня бакалавриата). Баку, 2014, 78 с.
 12. Программа по курсу «История Азербайджана» (для уровня бакалавриата). Баку, 2014, 72 с.
 13. Proqram. The History of Azerbaijan (for bаschelor’s degree). Baki, 2018 (6 c.v.) (The program was approved and recommended for publication by the order of the Minister of Education of Azerbaijan Republic-№366 pn 18.05/2018), p.90.

Xaricdə çıxan məqalələr:

 1. A müveszerfelmiseg szerepe Azerlaidzsan Köztarsasaq Nemzefköri kulturalis kapcsolataiban “Macarıstan-Azərbaycan mədəniyyətinin dialoqu”. IV Beynəl­xalq Elmi Konfrans (tarix, etnologiya, folklor, ədəbiyyat, linqvistika. Buda­peşt-2009, s.10-11.
 2. Heydar Aliyev and the development of culture of Azerbaijan Respublik. Международный научный журнал, 34-43, Кавказ и мир, 2012, №12, с.39-43.
 3. Azerbejdzan-Polska kultura jako waznysrodek komunikacji. Dialektyka rozkwitu i zblizenia kultur narodowycn. Kontakty kulturalne inteligengji Azerbejdzanu i Polski (XX-XXI wiek 29-32) в кн.: Materialy III konferencji naukoüey Azerbeldzan-Polska. Azerbejdzan-Polska, Warszawa, grudnia, 12, 2014 roku.
 4. Художественная интеллигенция Азербайджанской Республики и Респуб­лики Дагестан Российской Федерации: культурные связи и пути их даль­нейшего совершенствования. Международная научно-практическая Кон­фе­ренция: Актуальные проблемы развития общества: поиск путей ре­шения. Московский государственный машиностроительный Универ­си­тет, г.Махачкала, апрель 2014 г.
 5. Из истории исследования проблемы Великой Отечественной войны в работах азербайджанских учёных. Даггосуниверситет, г.Махачкала.
 6. Художественная интеллигенция Азербайджанской Республики и Рес­пуб­лики Дагестан Российской Федерации: культурные связи и пути их даль­нейшего совершенствования. Махачкала 2014 г. Международная кон­фе­ренция: «Актуальные проблемы развития общества: поиск путей ре­ше­ния». Дзагуровские чтения сборник трудов Махачкала, 2014, Да­гес­тан­ский Государственный Университет.
 7. Вклад художественной интеллигенции Азербайджана в победу над фа­шизмом (1941-1945 гг.). В кн.: «Четвёртый международный историко-куль­турный форум «Великая Победа, добытая единством: к 70-летию освобождение Украины и Белоруссии от фашизма»», г.Курск, 29 апреля 2014 г., с.179-190.
 8. Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти В.П.Дзагуровой. Сборник трудов выпуск XII. Махачкала, 2014;  Из исто­рии исследования проблемы Великой  Отечественной войны в работах азербайджанских учёных, с.70-73.
 9. «Из истории вклада азербайджанского  народа в победу в годы Второй мировой войны». В книги  «Вторая мировая война 1939-1945 гг. в исто­рических судьбах народов России и Кавказа» Международная научная конференция, посвящённая 70-летию окончания Великой Оте­чественной войны 1941-1945 гг. Материалы конференции, Магас, 2015, с.70-78.
 10. Azərbaycanın Uluslararası Kültürel ilişki-lerində böyük ipek yolu. Atatürk universitesi edebiyyat fakültəsi, rus dili və ədəbiyyatı bölümü, Uluslararası ipək yolu kültür diyaloqu, İnternational sumposium on «Culture dialogue of the Silk road sountries» Erzurum, 5-6 mayıs 2016.
 11. Из истории международных культурных связей художественной интел­лигенции Азербайджана и России (60-е годы ХХ века – начало XXI века). Третьей Всероссийские (с международным участием) историко-этно­гра­фические чтения, посвящённые памяти профессора Магомедова Ра­сула Магомедовича. Сб. статей, ч.I, Махачкала, 2016, с.79-83.
 12. Azərbaycan Respublikasında təsviri Sənətin inkişafı – Türk xalqları mədə­niyyətinin bir hissəsi kimi (XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəl-lərində),  IV Ulus­lararas Türk dünyası araşdırmalar sempozyumu 26-28 NİSAN 2017 Niğ­də. Bildirilər kitabı çild 3, 26-28 Aprel, 2017 Niqde s.595-602.
 13. Из истории сотрудничества художественной интеллигенции Азербайд­жана и России в области кино (60-е гг. ХХ в. – начало ХХ в.). В кн.: «Кав­каз в отражении мировой истории. Сб. науч. статей к 75-летию про­фессора А.А.Кудрявцева. Ставрополь, изд-во СКФУ, 2017, с.123-125.
 14. Из истории развития культурных связей Азербайджана с Россией и другими государства в 60-е годы ХХ – начале ХХI вв., в книге: «Обра­зование, наука и культура Кавказа: традиции и современность. Мате­ри­а­лы Международной научной конференции, посвящённой 25-летию обра­зования Республики Ингушетия», Магас 2017, с.56-60.
 15. Развитие культуры и укрепление духовных ценностей в Азербайд­жанской Республике (начало XXI века). Москва. Транскавказ, 2017 (в печати).
 16. Development of Culture and Cultural Connections in the Pepublic of Azer­baijan, EUROPAEA, STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, (LXII) 2017, december 4, p.209-219.
 17. Современное состояние традиционной культуры тюркских народов на примере азербайджанского народа. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. «Традиционная культура народов Поволжья». Казань, 2018, с.23-32.
 18. Из истории развития культуры Кавказа на примере литературы Азер-байджана (1960-1970 годы XX века) в книги: «Пятые Всероссийские (с международным участием) историко-этнографического чтения, посвя­щён­ные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича»). Сбор­ник статей. Махачкала, 2018, с.137-144.

Beynəlxalq konfranslarda məruzələr:

 1. «Художественная интеллигенция Азербайджана и её роль в сфере куль­турного сотрудничества с зарубежными странами в 1960-1980 гг. Док­лады Бакинского Международного симпозиума». Азербайджан в между­на­родных экономических взаимосвязях (20-22 октября 1994). Баку, 1995, с.173-175.
 2. Международные связи художественной интеллигенции Азербайджана в области музыкального искусства в 1960-1990-е годы. В кн.: «Азер­байд­жан в международных  многосторонних взаимосвязях». Доклады второго Ба­кинс­кого международного симпозиума (БМС-95) 22-24 ноября, 1995, Баку. Элм, 1997, с.230-233.
 3. Роль Баку в развитии международных связей азербайджанского кине­матографа (1960-1990-е гг.) в кн.: Üçüncü Bakı Beynəlxalq simpozium. «Azərbaycan beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrində Bakının rolu». Bakı. Elm, 1997, s.166-169.
 4. Многогранные культурные взаимосвязи Азербайджана и Норвегии в современный период в кн.: Азербайджан в многовековых многогранных культурных взаимосвязях Сборник докладов Четвертого Бакинского Между­­народного Симпозиума (4-6 июнь, 1999). Баку-Насир-1999, c.159-162.
 5. Azərbaycan bədii yaradıcı ziyalıların tarixşünaslığın bəzi məsələlərinə dair (1960-1990-cı illər) – Azərbaycan Şünasların beynəlxalq elmi-nəzəri yubileyi konfransının (Bakı, 24-25 yanvar, 2002-ci il, Bakı, Rafiqun, 2002) (proq­ramm).
 6. Müstəqillik dövründə mədəniyyətin inkişafı haqqında (Turksoy haq-qında). «Из истории развития культуры Азербайджана на современном этапе» (о Тюркской международной организации по совместному развитию тюрк­ской культуры и искусства). В кн.: «Azərbaycan Dövlətçilik ənələlərinin ta­rixi». Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium tezislər. Bakı şəhəri 13-14 sent­yabr. Bakı, 2008, s.77-80.
 7. A müveszerfelmiseg szerepe Azerlaidzsan Köztarsasaq Nemzefköri kulturalis kapcsolataiban “Macarıstan-Azərbaycan mədəniyyətinin dialoqu”. IV Bey­nəl­xalq Elmi Konfrans (tarix, etnologiya, folklor, ədəbiyyat, linqvistika. Buda­peşt-2009, s.10-11.
 8. Роль культуры в национальном самоутверждении азербайджанского на­ро­да на современном этапе «Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri beynəlxalq konfransın materialları». 29-30 noyabr. Bakı, 2010, s.363-365.
 9. Из истории Тюрксоя сегодня. Роль художественной интеллигенции в деятельности Тюрксоя. В кн.: «Türk dünyası. Dünəni və bu günü (beynəlxalq elmi konfrans)». Tezislər. 23-24 май 2011. Бакы, 2011, с.246-249.
 10. International Scientific conference “Modern problems of teacher’s training”. October 28-29, 2011, Baku. Этнические проблемы преподавания истории и культуры Азербайджана в вузах, с.119-123.
 11. Qlobalaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri ümümmilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə və Müasir Azərbaycan dövlətlərinin 93 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrasının materiaaları. Bakı. Azərbaycan Universiteti, 4-5 may 2011-ci il. Clobalization and culture Heydar Aliyev and Azerbaijan culture pr.354-359.
 12. К вопросу преподавания истории Азербайджана в вузах. (Qlobalaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi  praktik konf­ransının tezisləri (03-05 oktyabr, 2011), Gəncə-2011, с.301-303, (319 с.).
 13. «Из истории Тюрксоя сегодня. Роль художественной интеллигенции в деятельности Тюрксоя». В кн.: «Türk dünyası: Dünəni və bu günü 23-24 may 2011-ci il. Beynəlxalq elm konfrasın materialları I». Bakı, 2012, s.167-174.
 14. Роль города Дербента в культурных связях Азербайджанской Республики с Республикой Дагестан Российской Федерации. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix institutu Elmi əsərlər. Dərbənd şəhərinin tarixi: Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin parlaq səhifələri möv­zu­sunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. Dər­bənd şəhərinin 5000 illiyinə həsr olunmuş 2012/40, s.361-373.
 15. XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində müasir Azərbaycan Respub-likasında mədəniyyatın inkişafı məsələləri (təsviri sənətin inkişafı haqqında Azərbaycan Respublikası uğurlar və perspektivlər). Bakı, 16 noyabr, 2011-ci  il, s.148-156, (Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı), 2012.
 16. Культурные связи Азербайджанской Республики и Республики Дагестан Российской Федерации. Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Multikulturalizm prosesləri Qlobalaşma şəraitində. Materiallar ADMİQ-nun 90 illiyinə həsr olunur. Bakı-2014, s.242-247.
 17. К вопросу о вкладе художественной интеллигенции Азербайджана в победе  над фашизмом (1941-1945 гг.). Beynəlxalq konfrans, 6-7 XII. 2013-ci il.
 18. Художественная интеллигенция Азербайджанской Республики и Респуб­лики Дагестан Российской Федерации: культурные связи и пути их даль­нейшего совершенствования. Международная научно-практическая Кон­фе­ренция: Актуальные проблемы развития общества: поиск путей ре­шения. Московский государственный машиностроительный Универ­ситет, г.Махачкала, апрель 2014 г.
 19. К вопросу развития культуры Азербайджанской Республики в конце ХХ – начале XXI веке. Elmi əsərlər 38-cild, Bakı-2011. Материалы между­на­родной научной конференции «Азербайд-жанская Республика – исто­ри­ческий преемник Азербайджанской Демократической Республики», №38/2011, с.139-144.
 20. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri V beynəlxalq elmi konfransın proq­rammı. 05-07 may 2014-cü il. Bakı, 2014. Heydər Əliyev və mədəniyyəti inkişafı (1969-1982-ci illər), s.71-73.
 21. Художественная интеллигенция Азербайджанской Республики и Респуб­лики Дагестан Российской Федерации: культурные связи и пути их даль­нейшего совершенствования. Махачкала 2014 г. Международная кон­фе­рен­ция: «Актуальные проблемы развития общества: поиск путей ре­шения». Дзагуровские чтения сборник трудов Махачкала, 2014, Дагес­танский Государственный Университет.
 22. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. May 2014. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında mədəniyyətin inkiafı.
 23. Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и роль ху­до­жественной интеллигенции в военно-патриотическом воспитании моло­дёжи. Министерство молодёжи и спорта. Международная конференция «Вклад Азербайджана в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 5-8 мая 2014 г., г.Баку. Азербайджан.
 24. Вклад художественной интеллигенции Азербайджана в победу над фа­шизмом (1941-1945 гг.). В кн. «Четвёртый международный историко-культурный форум «Великая Победа, добытая единством: к 70-летию освобождение Украины и Белоруссии от фашизма»», г.Курск, 29 апреля 2014 г., с.179-190.
 25. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında mədəniyyətin inkişafı (1993-2003-cu illər).«Azərbaycan şünaslığın aktual problem-ləri». Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları. I hissə. 5-7 may 2015-ci il. Bakı, Azərbaycan, s.58-62.
 26. Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти В.П.Дзагуровой. Сборник трудов выпуск XII. Махачкала, 2014;  Из исто­рии исследования проблемы Великой  Отечественной войны в работах азербайджанских учёных, с.70-73.
 27. «Heydar Aliyev and Azərbaycan culture», III Beynəlxalq elmi-praktiki kon­fransın materialları, «Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azər­baycan Universiteti, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. Tarix institute, Gən­c­lərin elmi araşdırmalarına dəstək ictimai birliyi «Səs» media qrupu. Umu­mmilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 və hakimiyyətə qayıdışının 22-ci il dönümünə həsr olunmuş «Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxası» Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2015 nəşr Azərbaycan Universiteti, s.236-239.
 28. «İlham Əliyev və mədəniyyətin inkişafı». 5 may 2015 il. Beynəlxalq konf­ransın. Bakı Biznes Universiteti.
 29. Международная конференция III, 2015 г., Дагестанский Университет. Доклад «Из истории тюркских народов в период II Мировой войны. Участие Азербайджана в войне. Стратегическая роль бакинской нефти».
 30. Bədii-yaradıcı ziyalıların sənətşünaslıq elminin inkişafında rolu (XX əsrin 60-ci illəri – XXI əsrin əvvəlləri). International conferece actual problems of the histori of the Caucasus volume 2, 15-16 October 2015, Qafqaz tarixinin actual məsələləri beynəlxalq konfrans 15-16 oktyabr 2015-ci il, II hissə, Gəncə, 2015, s.56-59.
 31. «İkinci dünya savaşında azərbaycanlıların rolu». 5 may 2015 il – konfrans Beynəlxalq Mətbuat mərkəzində – çıxış «Azərbaycan mədəniyyəti müharibə illərində».
 32. Международная научная конференция «Вторая мировая война 1939-1945 гг. в исторических судьбах народов России и Кавказа», посвящённой 70-летию окончания Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Доклад  «Роль азербайджанского народа в победе в войне 1941-1945 гг.».
 33. Bədii – yaradıcı ziyalıların sənətşünaslıq elminin inkişafında rolu (XX əsrin 60-cı illəri – XXI  əsrin əvvəlləri), s.56-59, Qafqazın mədə-niyyət tarixi, GDU, I h., s.56-57, İnternational conference. Actual problems of the History of the Caucases, 2016.
 34. «Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mədəni əlaqələrində multikul­tu­ra­liz­min yeri», Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Uni­versiteti. «Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan». Beynəlxalq elmi-praktiki kon­frans. Bakı, s.138-140, 9 aprel, 2016.
 35. «Mədəniyyətin inkişafında turizmin rolu», «Dünya iqtisadiyyatı və Azər­bay­canda turizmin inkişaf istiqamətləri, BBU, beynəlxalq konfrans, Bakı, 5-6 may, 2016.
 36. «Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan». Beynəlxalq elmi-praktiki kon­frans. «Devolopment of culture and strengthening of the moral values in the Republic of Azerbayjan», «Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultral və Tolerant dəyərlər» mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, I hissə, s.90-93, 3-5 may. Bakı, 2016.
 37. Из истории международных культурных связей художественной интел­лигенции Азербайджана и России (60-е годы ХХ века – начало XXI века). Третьей Всероссийские (с международным участием) историко-этно­гра­фические чтения, посвящённые памяти профессора Магомедова Расу­ла Магомедовича. Сборник статей, часть I, Махачкала, 2016, с.79-83.
 38. Армянский геноцид против азербайджанской культуры. XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları, IV Beynəlxalq elmi konfransın mate­rialları. 22-27 aprel 2017-ci il Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri, s.240-244.
 39. Роль культуры в национальном самоутверждении азербайджанского на­ро­да на современном этапе. Qərb Universiteti 1-2 iyun 2017-ci il tarixində “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin akteal problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirilib, captadır.
 40. Azərbaycan mədəniyyəti – islam mədəniyyətinin bir hissəsi kimi Beynəlxalq konfrans. Bakı-Biznes Universiteti “Səmərəli islahatların uğurlu nəticələri: real­­lıqlar, perspektivlər”. Bakı, 2017, (Həm müəllif Məmmədov N.Z.), s.318-321.
 41. Из истории армянского вандализма против материальных и культурных ценностей азербайджанского народа в период карабахской войны (90-е годы ХХ – начало ХХI вв.). XX əsrdə Türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları. V beynəlxalq elmi konfrans, 25-29 aprel 2018-ci il Azərbaycan Respublikası, Qusar şəhəri, s.38-41.
 42. Azərbaycanda sənətşünaslıq elminin inkişafı tarixindən (XX əsrin 60-ci illərin sonu – XXI əsrin əvvəllərində). Azərbaycan Universiteti, 14-15 may 2018-ci il tarixində, “Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri-2018”, elmi konfrans. International Conference on sustainable development and actual problems of Humanitarian sciences. May 14-15, 2018. Baku, Azerbaijan, s.407-411.
 43. Из истории развитии культуры Азебайджана в 60-70-х годах ХХ века (музыка, искусство, скульптура и архитектура), Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir Azərbaycanın iqtisadi inkişaf istiqamətləri” mövzu­sunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı, 3-4 may, 2018-ci il.
 44. Культура и духовные ценности – составная часть Азербайджанской На­циональной Государственности. Труды Института истории НАН Азер­байджана. Материалы международной научной конференции «Азер­байд­жанская Народная Республика: яркая страница истории госу­дар­ствен­ности Азербайджана». Специальный выпуск, 74,75,76, 2018 год, с.30-33.
 45. «Из истории развития науки и техники в 70-80-е годы ХХ века», I Bakı Beynəlxalq Elmi Konfrans. 29-31 oktyabr 2018-çi il. В книге: «Первая между­­народная научная конференция на тему: «История науки и науко­ведение: «Междисциплинарные исследования 29-30 октября 2018 года». Баку, «Elm və təhsil», 2018, с.117-120, 334 c.

 

Elmi-praktik, elmi konfranslarda məruzələr:

 1. «Участие интеллигенции Азербайджана в изобретательском и рацио­нализаторском движении в 70-е годы» – V Республиканская  научная конференция аспирантов вузов Азербайджана, Тезисы докладов (I том), Баку, 1985, с.85.
 2. «Роль интеллигенции Азербайджана в научно-техническом прогрессе по развитию производственных сил (1971-1985 гг.)» – Программа конфе­рен­ции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР, Баку, 1986.
 3. «Успех учёных Азербайджана в борьбе за научно-технический прогресс (1971-1980 гг.)» – Материалы II научной конференции молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР, посвященной 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, ч.1, Баку, 1987, с.31-35.
 4. Вклад советской интеллигенции в научно-технический прогресс в 1971-1980 гг. (на примере Азербайджанской ССР). Программа конференции молодых учёных Академии наук «Великий Октябрь и современность: актуальные проблемы обществоведения». Баку, Елм, 1987, с.6.
 5. «Вклад советской интеллигенции в научно-технический прогресс в 1971-1980 гг. (на примере Азербайджанской ССР)» – Конференция моло­дых ученых Академии наук «Великий Октябрь и современность: актуальные проблемы обществоведения». Баку, Элм, 1988, с.87-89.
 6. «О материальных и социально-экономических условиях повышения роли интеллигенции Азербайджана в научно-техническом прогрессе (1971-1980 гг.)» – Материалы научной конференции, посвященной 70-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. Баку, 1988, с.44.
 7. Основные направления и особенности развития научно-технического прогресса в 70-е годы Азербайджанской ССР – Материалы научной конференции, Баку, 1989, с.152-154.
 8. К вопросу истории развития художественной интеллигенции Азер­байджана (1960-1990-е гг.). Доклады первой научной конференции молодых исследователей проблем Азербайджана, вторая часть, Баку, 1991, с.240-242.
 9. К вопросу истории художественной интеллигенции Азербайджана в 1960-1990-х гг. Azərbaycan tarixi problemləri üzrə məruzələr məcmuəsi. Доклады второй республиканской научной конференции молодых исследователей проблем истории Азербайджана  (27-28 марта 1992 г.), с.285-287.
 10. Отражение в научной и учебной литературе проблемы художественной интеллигенции Азербайджана на современном этапе (1960-1990-х гг.). The conference “The problems of Azerbaijan history and their reflection in modern textbooks and research literature”, Баку, 1995, 15 апреля, с.94-95.
 11. К вопросу истории художественной интеллигенции Азербайджана на современном этапе (изобразительное искусство). В кн.: “Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının formalaşması və sahibkarlığın inkişaf problemləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın tezisləri. 27 may 2000-ci il. Bakı-2000, s.178-180.
 12. «Роль и степень исследования вопросов развития культуры на современном этапе». В кн.: «Müstəqil Azərbaycan Respublikası üçüncü minilliyi birinci yüzilliyində mövzusunda elmi-praktiki konfransın tezisləri 26 may 2001-ci il», Baku, 2001, s.297-300.
 13. «Искусство Азербайджана вчера, сегодня, завтра». В кн.: «Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri» mövzusunda həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları. 24 may 2002-ci il. Bakı, 2002, s.206-209.
 14. К вопросу о развитии культуры на современном этапе Азербайд-жанской Республики (1991 по наши дни). В кн.: Azərbaycan Elmi və Mədəniyyəti: Azərbaycan Problemlər elmi-praktik konfrans Tezislər III Bakı, 2003, Qərb Universiteti, s.45-46.
 15. Международные творческие контакты художественной интеллигенции на современном этапе (1960 г. по наши дни). В кн.: «Azərbaycan Res­publikasında milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirilməsi istiqamətləri» mövzu­sunda elmi-praktiki konfransın tezis-materialları 26 may 2004-ci il, Bakı-2004, s.185-193.
 16. «Женщины-лидеры, представители творческой интеллигенции Азербайджана ХХ-ХХI века (цифры, факты, события)». В кн.: «Müasir sosial-siyası dəyişikliklər kontekstində qender təhsilinin inkişafı (elmi-praktiki konfransın materialları)». Bakı, 2004, s.192-195.
 17. «К вопросу историографии проблем развития культуры, культурно-прос­ветительской деятельности художественной интеллигенции Азер­байджана». В кн.: «Azərbaycanşünaslar müstəqil birliyinin beynəlxalq elmi-nəzəri yubiley konfransının Məruzələr məcmuəsi». Bakı-2004, s.185-189 (1 ç.v.).
 18. «Azərbaycan mədəniyyəti müstəqillik dövründə (1991-2004-cü illər)» Faşizm üzərində qələbədə Azərbaycanın rolu mövzusunda elmi praktiki konfransın tezisləri. Bakı. Qərb Universiteti, 2005, s.97-101.
 19. Живопись Азербайджана на современном этапе. В кн.: «ВТС: iqtisadi inkişaf, sülh və əminamanlıq kəməridir» Elmi-praktik konfrans. Bakı, 05 may 2006-cı il (proqramm).
 20. Из истории вклада художественной интеллигенции в развитие культуры на современном этапе (на примере развития живописи и скульптуры и роли женщин в данной процессе. В кн.: Davamlı inkişafın təmin edil­məsində Gender tədqiqadçılarının rolu (elmi-praktiki konfransın materialları). Bakı-Baku, 2007, s.51-57.
 21. Heydər Əliyev və Azərbaycan  mədəniyyətinin  inkişafı (1993-2003-cü il). V kn.: Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 ilin yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının aktual problemləri» möv­zu­sunda elmi-praktiki konfransın Materialları. Bakı, 2013, s.122-131.
 22. İslamda multikulturalizm və Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələri.

  “İslam həmrəyliyi-2017: realliqlar və perspektivlər”, Respublika elmi-metodik  

   konfransının materialları, 25-26 aprel 2017-ci il. Bakı, 2017, s.46-47.

 1. Azərbaycan Pesrublikasında turizmin inkişafı və mədəniyyətin inkişafında mənəvi dəyərlərin möhkəmlənməsi.Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. Xüsusi buraxılış-2017. Konfrans materialları, “Azərbaycanda davamlı turizm məhsulları mövzusunda Respuçlika məqalə müsabiqəsinin yekunlarına nəsr olunmuş. Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. 21 noyabr 2017-ci il. Bakı-2017, s.154-160.
 2. Гендерный аспект в вопросе лидерства азербайджанских женщин – представителей творческой и научной интеллигенции (ХХ-XXI вв.), 25 noyabr 2017-ci il Azərbaycan Universiteti, «Cender Problemi və Müasir Azərbaycan mövzusunda elmi-praktik konfrans», s.54-60.
 3. «Образование и культура – важные факторы в становлении демо­кратического государства». 20 fevral 2018-ci il «Azərbaycan Xalq Cum­huruyyəti: tarixi retrospektivlik və müasirlik» elmi konfransın materialları. Bakı-2018, s.228-232.
 4. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mədəni əlaqələsi AXC-nin mədəni siyasətinin davamı kimi. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100: tarixi irs və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransının. Bakı, 2018-ci il. Azər­baycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət idarəçinin Akademiyası, 24 may 2018-ci il.
 5. «Гендер и азербайджанская литература (ХХ-ХХI века)». Azərbaycan Uni­versitetində 24 noyabr 2018-ci il, II Respublika elmi-praktik konfrans «Gender problemi və Müasir Azərbaycan». Bakı, Azərbaycan 23 noyabr 2018-ci il, с.28-30.
 6. Azərbaycan Respublikasında turizm-rekrasiya zonalarının yaradılması perspektivləri – Respublika Elmi-Praktiki konfrans. Bakı şəhəri. 22.12.2018. “Azərbaycan Respublıkasında mədəniyyətin inkişafında turizmin rolu”.

 

Sənədlər və materiallar:

 1. Heydər Əliyev Azərbaycan elminin keşiyində (sənədlər və materiallar). I cild Turxan, Bakı, 2013 (668 s.); II cild Turxan, Bakı, 2013 (638 s.). Tərtibində iştirak etmişəm.

Qəzet materialları:

1.  Qəzet məqalələr: Российская газета 28 апреля 2015 год – статья «И музыка была оружием».

Paylaş: