AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

İBRAHİMOV MAHİR NADİR OĞLU

İBRAHİMOV MAHİR NADİR OĞLU

Tarixçi

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Beynəlxalq münasibətlər tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

12 yanvar 1969-cu ildə Şəki rayonunun Kiş kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1992-1997-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində təhsil almış, oranı fərqlənmə ilə bitirərək “Beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssis” ixtisasına yiyələnmişdir.

1997-2008-ci illər ərzində Respublikanın müxtəlif idarə və təşkilatlarında məsul vəzifələrdə çalışmışdır, 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusudur.

2009-cu ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Beynəlxalq münasibətlər tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi vəzifəsində çalışır. Beynəlxalq münasibətlər tarixi ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. Bir sıra elmi konfransların iştirakçısı, monoqrafiya və çoxlu sayda elmi məqalələrin müəllifidir.

Monoqrafiyası

1. Sahilyanı dövlətlərin xarici siyasətində Xəzər problemi (ХХ əsrin sonu – ХХI əsrin əvvəlləri). Bakı: «Turxan» NPB, 2020, 222 səh.

Elmi məqalələri

 1. Azərbaycan Respublikasının dünyanın aparıcı ölkələri ilə əlaqələrində Xəzər neftinin rolu //AMEA Tarix İnstitutu “Elmi əsərlər” jurnalı,cild 31, Bakı-2009,s.161-166.

 2. Xəzər bölgəsi Rusiya-Sovet-İran tarixşünaslığında //“Tarix və onun problemləri”, №4, Bakı-2009, s.375-379.

 3. Каспийский регион как важный фактор мира и сотрудничества//Журнал «Исторические науки», ИССН 1811-3540, №1 (37), Москва-2010, s.68-71.

 4. Xarici siyasətdə milli mənafe amili//“Dirçəliş-XXI əsr” jurnalı, iyul-avqust, 147-148/2010, s.202-208.

 5. Azərbaycan Respublikasının Xəzəryanı ölkələrlə elmi-mədəni əlaqələrində Heydər Əliyev şəxsiyyətinin rolu//AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq Institutu “Elmi əsərlər”, №1 (16), Bakı-2011, s.276-278.

 6. «НАБУККО-реалии и перспективы в интеграционных процессах» //ПНАНА, журнал «Азербайджан и азербайджанцы», № 1-2 Вол. 109-110, Баку-2011, s.223-228.

 7. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət tarixi müstəqillik illərində//Azərbaycan  Respublikası uğurlar və perspektivlər. 16 noyabr 2011-ci il. Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Bakı-2012,s.193-197.

 8. Türkiyə respublikasi müasir regional geosiyasi proseslər kontekstində //TÜRKİYƏ-90, Türkiyə Cümhuriyyətinin müstəqilliyinin 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Bakı, 28 oktyabr 2013, Qafqaz universiteti nəşri, Bakı-2014, s. 63-65.

 9. Правовой статус каспийского моря и проблемы геополитического соперничества // журнал «Гiлея» науковий вiсник, Випуск 90(№ 11), Київ, 2014, s.179-182.

 10. Qlobal inteqrasiya prosesləri və Azərbaycan: müasir meyllər və problemlər// Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları, Beynəlxalq jurnal / İnternational journal, Volume 7, Number 1, 2018, səh.168-180.

 11. Xəzəryanı dövlətlərin qarşılıqlı əlaqələrində təhlükəsizlik məsələləri// Azərbaycan Tarix Qurumu, Tarix və Gerçəklik. 1/11/2015.

 12. Xəzərə sahiblik uğrunda mübarizədə tarixi-siyasi münasibətlərin dinamikası //Azərbaycan Tarix Qurumu, Tarix və Gerçəklik. 1/14/2018.

 13. Müasir Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisidir.// Respublika qəzeti, 30 may 2018, №119(6152), səh.12.

 14. Azərbaycan Dillər Universiteti.“Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransı. // M.İbrahimov, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq münasibətlər sisteminin subyekti kimi // Məruzələrin tezisləri  Bakı, "Elm və təhsil", 2019, 580 səh.  

 15. К-38: Кизляр на перекрестке эпох и культур: социокультурный, исторический и экономический облик города. // Материалы международной научно-практической конференции посвященной 285-й годовщине г.Кизляра и 75–летию со дня победы в Великой Отечественной Войне //Ибрагимов М.Н. Экономические интеграционные процессы Каспийского региона в контексте современных реалий, стр. 301-311. Махачкала: АЛЕФ, 2020. – 370 с. ISBN 978-5-00128-525-0.

 16. Ponto-Caspian and Caucasus Region: Changes in the Connection and Isolation of Ecosystems, Phylogeny, Geology, Ecology and Geography” Multidisciplinary International Conference (online).// Ibrahimov Mahir Historical-political analysis of events in the Caspian region as an object of interstate relations, p.92// November 27-28th, 2020.-619 p. Baku, Azerbaijan. Qərbi Kaspi Universiteti Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2021. ISSN:2227-5118.

Paylaş: