AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

AĞALAROV MÜBARİZ ZAHİD OĞLU

AĞALAROV MÜBARİZ ZAHİD OĞLU

Tarixçi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

Bioqrafik məlumat

 • 1975-ci il yanvarın 9-da Şahbuz rayonunun Nurs kəndində anadan olub.
 • 1992-ci ildə Şahbuz rayonunun Arınc kənd orta məktəbini bitirib.
 • Evlidir. İki övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib.
 • 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq fakültəsini bitirib.
 • 2013-cü ildə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edərək 5502.03 – “Vətən tarixi” ixtisası üzrə tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alimlik adını alıb.

Əmək fəaliyyəti

 • 1998-ci ildə AMEA-nın Tarix İnstitutunun aspirantı olub. 
 • 2001-ci ildə AMEA-nın Tarix İnstitutunun kiçik elmi işçisi, 2008-2013-cü illərdə böyük elmi işçisi olub. 2015-ci ildən AMEA-nın Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisidir. Hal-hazırda İnstitutun tam ştatlı aparıcı elmi işçidir.
 • 2013-2017-ci illərdə ATMU-nun “İctimai fənlər” kafedrasının əvəzçi müəllimi olub.
 • 2017-ci ildən ADPU-nun “Azərbaycan tarixi” kafedrasının əvəzçi baş müəllimidir. 

Seçilmiş əsərləri

 1. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələr seçmə fənnindən tədris proqramı. Bakı, ADPU, 2018. Həmmüəllif - dosent N.Əhmədova.
 2. XV əsrdə Azərbaycanda olmuş səyyahların “Səyahətnamə”lərində Sirvan şəhərləri / Azərbaycan dünya ədəbiyyatında. Beynəlxalq simpoziumun materialları. 27-29 may 2011-ci il. Xəzər Universiteti. Bakı: 2012, s.574-578
 3. Venesiyalı elçi və səyyahların “Səyahətnamə”lərində Bakı və Şamaxı şəhərləri haqqında məlumatlar (XV əsrin II yarısı - XVI əsrin əvvəlləri) / Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: Arxeoloji irsi, tarix və memarlığı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 27-28 oktyabr 2010-cu il. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, AMEA Tarix İnstitutu, AMEA Arxeologiya İnstitutu,  Azərbaycan, Şəmkir-Gədəbəy: 2012,  s.453-456.
 4. Azərbaycan Ağqoyunlu dövləti beynəlxalq münasibətlər sistemində // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Tarix və ictimai elmlər seriyası. Naxçıvan: Qeyrət, 2013, s.34-38.
 5. Müstəqillik dövründə Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələr tarixinin tədqiqinə dair (XIII-XVII əsrlər) / Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin tarixi varisidir. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. (26-28 may 2011-ci il). Bakı, 2013, s.480-485.
 6. XVI əsrdə Azərbaycan Səfəvilər dövləti ilə Gürcü çarlıqları arasında siyasi münasibətlər / Gənc alimlərin II elmi festivalı respublika elmi konfransının materialları. (05-07 mart 2013), Bakı, 2013-cü il, s.138-141.
 7. Azərbaycan və beynəlxalq münasibətlər sistemi: qarşılıqlı əlaqələr tarixindən (XV-XVII əsrlər) // Strateji təhlil jurnalı, SAM, sayı 3(14), Bakı, 2015, s.41-51.
 8. Ortaçağ səyyahlarının “Səyahətnamələr”ində Şərqi Anadolu və Naxçıvan bölgəsinin tarixi və memarlıq abidələri (XV-XVII əsrlər) / Nahçivan ve Doğu Anadolu abideleri Uluslararası sempozyumu (Dün, bugün, yarın). Bidiri kitabı. Nahçivan. Mayıs 2015, s. 349-362.
 9. I Şah İsmayılın hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti // Geostrategiya, Bakı, may-iyun, 2015, s. 59-64.
 10. XVII əsrdə Azərbaycan Səfəvi imperiyası ilə Böyük Moğol dövləti arasında diplomatik yazışmalara dair // AMEA Naxçıvan bölməsinin “Xəbərlər”i: İctimai və humanitar elmlər seriyası. N 3. 2015, s. 109-120.
 11. XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycan Səfəvi imperiyası ilə Şərq ölkələri arasında diplomatik əlaqələrə dair // Strateji təhlil jurnalı, SAM, sayı 1(12), 2015, s. 179-191.
 12. XIV əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Yaxın və Orta Şərqin tarixində hürufiliyin rolu / “Nəsimi 600” III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 23-24 iyun, 2017, s. 96-100.
 13. Azərbaycan Qaraqoyunlu dövlətinin Misir Məmlük dövləti ilə siyasi münasibətləri / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Ziya Musa oğlu Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” (“Ziya Bünyadov qiraətləri”) mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018, s.25-35.
 14. XIV əsrin sonu  - XV əsrin əvvəllərində Yaxın və Orta Şərq uğrunda mübarizə və Azərbaycan / Azərbaycan–Türkiyə Münasibətləri II Beynəlxalq Elmi Konfransının Materiallar Bakı, (12-14 oktyabr 2017-ci il). Bildiri Kitabı, Türkiyə Kastamonu, 2018, s.139-145.
 15. Azərbaycan Səfəvi dövləti ilə Misir Məmlük dövləti arasında siyasi münasibətlərdə Osmanlı amili / Osmanlı araştırmaları – 2. Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihî Devirleri ve Münasebetleri. Makaleler Toplusu. Konya, 2018, s.193-209.
 16. Azərbaycan Dövlətçilik Tarixinin Inkişaf Mərhələləri: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə Gedən Yol / IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu. 27-30 Haziran 2018/ Bakü-Azerbaycan, s. 22-35.
 17. XVI. yüzyılın başlarında Safevi devletiyle Memlük devleti arasında siyasi ilişkilere genel bir bakış // Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 3.sayı 2. Uşak Universitesi, Uşak:  2011, s.124-135.
 18. Şah İsmail’in zamanında Azerbaycan Safevi devletiyle Mısır Memluk devleti arasında siyasi ilişkiler // “Safevîler ve Şah İsmail”, Editör Ahmet Taşğın, Ali Yaman, Namiq Musalı. Istanbul: Önsöz Yayıncılık, 2014, s. 211-230.
 19. Ortaçağ seyyahlarının eserlerinde Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya şehirleri (XV-XVII. yüzyıllar) / Geçmişten Günümüze Şehir ve Çoçuk Sempozyum Bildirileri Kitabı. Samsun, Türkiye, 2016, s. 253-263.
 20. XVI. yüzyilda Azerbaycan Safevi devletinden Osmanli imparatorluğuna gönderilen elçiler / I Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, 12-14 mayıs, 2016. Bildiri Kitabı, Kastamonu, Türkiye, s. 701-713.
 21. Orta çağlar döneminde Hazar denizi ve çevresinin tasviri (“Hudud el-Alem” eseri esasında) / İpek yolu turizm ve ticaretinin Avrasya ülkelerinin kalkinmasindaki yeri. II. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. 3-5 Haziran, 2016. Bildiri kitabı, Almatı, Kazakistan, s. 52-56.
 22. XVI-XVII Yüzyıllarda Osmanlı imparatorluğuna gönderilen Azeri elçiler. (Azeri ambassadors sent to the ottoman empire in the XVI-XVII centuries) / XVII. Türk Tarih Kongresi, IV cilt, III kısım, Ankara, 2018, s. 1233-1257.
 23. Ortaçağ seyyahlarinin “Seyahatname”lerinde Kibris ve çevresi (X.- XVII. yüzyillar) / Tarihte Kıbrıs. Cilt 1. Makaleler toplsu. İstanbul, 2017, s.117-122.
 24. XVI. Yüzyılda Azerbaycan Safevi Devleti’nden Osmanlı ve Şeybani Devletine Gönderilen Elçiler / I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan münasebetleri sempozyumu (8-10 kasım 2018), Bildiriler kitabı, Kastamonu, 2018, s.377-392.
 25. Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatnameleri”nde İğdır ve Çevresi (X.–XVII. Yüzyıllar) / Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu (5-7 kasım, 2015), Ankara, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2018, s.353-369.
 26. О политических и дипломатических отношениях между азербайджанским государством Сефевидов и государством Великих Моголов в период правления Шаха Тахмасиба I // Азербайджан и азербайджанцы. Баку: Nurlan, 2008, № 5-8, c.155-163.
 27. Место и роль азербайджанского государства Сефевидов в системе этно-культурных связей и международных отношений XVI столетия / Современные процессы в российской социологии, экономике, исторической науке. Сборник научных статей научно-практической конференции с международным участием. 8-9 декабря 2009. Кизляр, Республика Дагестан, c.36-44 (həmmüəllif X.S.Qasımov).
 28. Кавказская политика азербайджанского государства Ширваншахов в XV веке // Азербайджан и азербайджанцы, Баку: Elm və Təhsil, 2011, №1-2, с. 32-35. 
 29. Основные направления внешней политики азербайджанского государства Ширваншахов в XV веке // Вестник Казахского Националь¬ного Университета имени Аль-Фараби. Серия «Международные отношения и международное право» №1-2. Алматы: 2011, с.168-170.
 30. Transport Roads in Middle East Before the Ottoman Empire (On the basis of “Kitab-al-Masalik vel-Memalik” by Ibn Hordadbeh) / Uluslararası Osmanlı öncesi ve Osmanlı tarihi araştırmaları (CİEPO) 6. Ara dönem sempozyum bildirileri. 14-16 nisan 2011. Uşak Üniversitesi,  Türkiyə, Uşak: 2011, s.103-108.
 31. I Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Səfəvilər dövləti ilə Böyük Moğol dövləti arasında diplomatik və siyasi münasibətlər. //Azərbaycan və Azərbaycanlılar jurnalı. 98(5-8). Bakı, 2008. s.155-163 (rus dilində).
 32. Şah İsmail’in zamanında Azerbaycan Safevi devletiyle Mısır Memluk devleti arasında siyasi ilişkiler. // Uluslararası Safeviler ve Şah İsmail Sempozyumu. 8 kasım 2009. Bildiri kitabı. Türkiye, İstanbul, 2009.
 33. XV əsrdə Şirvanşahlar dövlətinin qonşu dövlətlərlə siyasi əlaqələri. // AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. 29-cu cild. Bakı, 2009, s.85-90
 34. XVI əsrdə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin etno-mədəni əlaqələr və beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolu. //Современные процессы в российскойсоциологии,экономике, исторической науке. Сборник научных статей научно-практической конференции с международным участием. 8-9 декабря 2009 года. Кизляр, Республика Дагестан.с.36-44. Həmmüəllif. T.ü.e.d. Xeyirbəy Qasımov. (Rus dilində).
 35. Azərbaycan Ağqoyunlu dövləti beynəlxalq münasibətlər sistemində. //NDU-nun Elmi əsərləri. Tarix və ictimai elmlər seriyası.  Naxçıvan, 2010, №1(29). s. 34-38
 36. XVI. yüzyılın başlarında Safevi devletiyle Memlük devleti arasında siyasi ilişkilere genel bir bakış. //Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 3.sayı 2. Türkiyə, Uşak Universitesi, Uşak,  2011. s.124-135
 37. Azərbaycan və beynəlxalq münasibətlər sistemi: qarşılıqlı əlaqələr tarixindən (XV-XVII əsrlər). //Strateji təhlil jurnalı, SAM, sayı 3(14), Bakı, 2015, s.41-51
 38. XVII əsrdə Azərbaycan Səfəvi imperiyası ilə Böyük Moğol dövləti arasında diplomatik yazışmalara dair // AMEA Naxçıvan bölməsinin “Xəbərlər”i: İctimai və humanitar elmlər seriyası. N 3. Тфчбжмфт, 2015. s.109-120
 39. XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycan Səfəvi imperiyası ilə Şərq ölkələri arasında diplomatik əlaqələrə dair //Strateji təhlil jurnalı, SAM, sayı 1(12), Bakı, 2015, 179-191
 40. Şah I İsmayılın hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinin əsas istiqamətləri. //Geostrategiya. № 03 (27), may-iyun, Bakı,  2015. s. 59-64
Paylaş: