AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

CƏFƏROV MİRNAZİM MİRSALMAN OĞLU

CƏFƏROV MİRNAZİM MİRSALMAN OĞLU

Tarixçi

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, “Beynəlxalq münasibətlər və diaspora tarixi” şöbəsində aparıcı elmi işçisi.

Mirnazim Mirsalman oğlu Cəfərov 21 mart 1958-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.

1965-1976-ci illərdə Bakı şəhərində orta məktəbdə təhsil alıb.

1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş, 1983-ci ildə həmin ali təhsil müəssisəsini iqtisadçı-mühasib ixtisası üzrə bitirib.

1991-1995-ci illərdə rayon partiya komitəsinin göndərişi əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına daxil olmuş və ali təhsil ocağını politoloq ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 

2002-2010-cu illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunda Vətəndaşlarla əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

2008-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun 23.00.04 "Beynəlxalq münasibətlər və qlobal inkişafın siyasi problemləri" ixtisası üzrə dissertanturasına qəbul olunub.

2010-cu ildən 2012-ci ilin sentyabr ayına qədər Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatında IVçağırış 21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi üzrə seçilmiş deputat Aytən Mustafayevanın köməkçisi vəzifəsində çalışıb.

2012-ci ildən 2016-cı ilin dekabrına kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu "Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq" şöbəsinin-elmi işçisi, 2015-ci ildən böyük elmi-işçisi vəzifəsində çalışmış, 2014-cü ildə 5901.01 "Beynəlxalq münasibələr" ixtisası üzrə müdafiə etmişdir.

2016-ci ilin 5 dekabr tarixindən bu günə kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Ümumi Tarix” şöbəsində aparıcı elmi işçisi vəzifəsində çalışır.

2019-cu ildə dosentlik dərəcəsi alıb.

1 monoqrafiya və 31 məqalə müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

Avtoreferatı: 

1. Qloballaşma şəraitində müstəqil Azərbaycanda vicdan azadlığının aktual problemləri. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik akademiyası. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı. Bakı, 2014, 23 s.

Monoqrafiya:

2. Qloballaşma şəraitində müstəqil Azərbaycanda vicdan azadlığının aktual problemləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutu. Bakı: 2017, 134 s.

Məqalələri

3. Din və Dünyaviləşmə. Milli dövlətçilik: özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutunun aspirant və dissertantlarının elmi nəşrləri.Layihənin elmi rəhbəri: R.F.Mustafayev. Bakı: 2008 - s.74-79.

4. Vətəndaş cəmiyyəti : İslam və demokratiya. Milli dövlətçilik: özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutunun aspirant və dissertantlarının elmi nəşrləri.Layihənin elmi rəhbəri: A.İ.Mustafayeva. - Bakı: 2009 - s.39-45.

5. Dini etiqad azadlığı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində. Milli dövlətçilik: özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutunun aspirant və dissertantlarının elmi nəşrləri.Layihənin elmi rəhbəri: A.İ.Mustafayeva. - Bakı: 2010 - s.142-149.

6. Milli qanunvericilikdə dini etiqad azadlığı. Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu. Layihənin elmi rəhbəri: A.İ.Mustafayeva. - Bakı: 2011- s.69-77.

7. Vətəndaş cəmiyyəti : İslam və demokratiya. Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu. Layihənin elmi rəhbəri: A.İ.Mustafayeva. - Bakı: 2011-s.119-127.

8. Qloballaşma şəraitində müstəqil Azərbaycanda vicdan azadlığının aktual problemləri ilə bağlı məruzə. Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu. Layihənin elmi rəhbəri: A.İ.Mustafayeva. - Bakı: 2011- s.152-155.

9. Qloballaşma və vicdan azadlığı problemi. Din və etiqad azadlığı. Hüquqi, siyasi və ictimai aspektlər. Beynəlxalq tərkibli respublika konfransı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi. Layihənin elmi rəhbəri: A.İ.Mustafayeva.- Bakı-2012 - s.37-38.

10. К вопросу свободы вероисповедания в национальном законодательстве независимого Азербайджана. Multikulturalizmin Azərbaycan modeli: Fəlsəfi, sosioloji və hüquqi baxış. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutu. Baş redaktor- İlham Məmmədzadə. - Bakı: 2016 - s.273-281.

11. Milli qanunvericilikdə dini etiqad azadlığı. // Dirçəliş –XXI əsr, № 126-127, - Bakı: 2008 - s. 186-192.

12. Государство и общество в период глобализации. // "Право и Полито-логия" № 1(6) – Тбилиси: 2009- с.57-60.

13. İslamşunaslığın aktual problemləri. // Filologiya məsələləri, №10, - Bakı: 2010 - s.366-374.

14. Qloballaşma şəraitində müstəqil Azərbaycanda vicdan azadlığının aktual problemləri ilə bağlı məruzə. // Gənc alimlərin I respublika innovativ ideya yarmarkası, 18-23 noyabr, - Bakı: 2010 - s. 114-115.

15. Heydər Əliyevin Şərq siyasətində İslam amili (problemlər, mülahizələr və təkliflər). // "Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri" №2 (22), - Bakı: 2010 - s. 182-187.

16. Dini etiqad azadlığı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində. // “Dirçəliş XXI əsr”, № 153-154, - Bakı: 2011 - s. 188-195.

17. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanda İslamşunaslıq elminin banisidir. // Qanun, №1, - Bakı: 2011- s.12-19.

18. Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri. // “Dirçəliş XXI əsr”, № 158-159 - Bakı: 2011- s.233-246.

19. Vətəndaş cəmiyyəti : İslam və demokratiya. // “Dirçəliş XXI əsr” № 162-163     - Bakı: 2011 - s.421-427.

20. Глобализация и актуальные проблемы религиозной жизни независимого Азербайджана. // "Кавказ и Мир" №14, - Тбилиси: 2012, стр.39-43

21. Qloballaşma və dini etiqad azadlığı (məruzə). // Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri №4 (5),- Bakı: 2012 - s.65.

22. К вопросу свободы вероисповедания в национальном законодательстве независимого Азербайджана. // Международ­ные коммуникации, № 22,  -Тбилиси: 2014 г. с.175-181

23. Qloballaşma şəraitində millətlərarası və dinlərarası ünsiyyətdə tolerantlıq və mədəniyyət. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu // Elmi Əsərlər № 1 (24), - Bakı: 2015 - s.149-163.

24. Qloballaşma şəraitində dini etiqad azadlığı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu // Elmi Əsərlər № 1 (26), - Bakı: 2016 - s.224-236.

25. Din və dünyəviləşmə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu // Elmi Əsərlər 69 cıld, I, - Bakı: 2018 - s.113-119.

26. Müasir dövrdə - Azərbaycanda, din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə İnstitutu // Elmi Əsərlər  № 2(31), - Bakı: 2018 - s.203-208.

27. Dünyanın müasir qloballaşma şəraitində multikulturalizm və din məsələləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının // Elmi Xəbərlər jurnalında, capta

28. Taeмнi товариства Середнього Сходу I Ватикан у перiод хрестових походiв. З.С. UA Foreign Affairs, // «Зовнiшнi справи» № 1, - Киiв: 2019 г. стр.42-47.

29. Великий Шелковый путь: Возрождение и перспективное сотрудничест-во Азербайджано-Китайских отношений. http:// caucasianhistory.info/?p=954

30. Транснациональные проекты и энергетическая политика Азербайджана на 2019 год. Синьцзянский Университет - Урумчи, в печати.

31. Роль таємних органiзацiй в експансiї Передньоi Aзiї західними державами в часи пізнього середньовіччя. З.С. UA Foreign Affairs, // «Зовнiшнi справи» № 4-5, - Киiв: 2019 г. стр.33-37.

32.Участие США и Китая в мировых процессах и Азербайджан, как неврал- гический узел современной политике.04.10.2019 htpp://caucasianhistory.info/?p=954.

33.Запад,тайные общества в ходе крестовых походов на Ближный Восток.Akademik Tarih və Düşüncə Dergisi,Cilt 7 numara 1,İlk bahar 2020,ss 733-748.Academic Journal of history ,Türkiyə.

34.Тайные общества против усиления Османской империи:историко-политический аспект.\\Науковий журнал "Политикус "№ 4,-Киев :2020 г стр.26-34.

35.Цели и последствия крестовых походов:История и современность.Таврiйський нацiоналъний унiверситет iменi В.I.Вернадсъкого Украiна,мiсто Киiв,2021,№

 

Paylaş: