AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

NƏZƏRLİ ƏZİZƏ ƏNVƏR QIZI

NƏZƏRLİ ƏZİZƏ ƏNVƏR QIZI

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, aparıcı elmi işçi.

Əzizə Ənvər qızı Nəzərli 1959-cu il, iyul ayının 1-də Bakı şəhərində anadan olub. 

1981-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir. 

1994-cü ildə Vətən tarixi ixtisası üzrə "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində xalq təhsili (1918-1920-ci illər)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun "Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi" şöbəsinin  aparıcı elmi işçisidir. 50-dən çox elmi məqalənin və 4 monoqrafiyanın müəllifidir. 

2016-cı ildən Vətən tarixi ixtisası üzrə "XI Qırmızı Ordunun əməlləri Şimali Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərəfindən işğalı siyasətinin tərkib hissəsi kimi (1920-1921-ci illər)" adlı tarix üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası üzərində işləyir.  

Monoqrafiyaları: 

 • Народное образование в Азербайджанской Республике (1918-1920 гг.). Namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı, 1994, 25 s.
 • Народное образование в Азербайджанской Республике (1918-1920 гг.). Баку: Нурлан, 2008, 224 с.
 • XI Красная армия в Северном Азербайджане: оккупация, расправы, бесчинства. Баку: изд-во «Elm və Təhsil», 2014, 392 с.
 • Кадровая политика Азербайджанской ССР в культурно-просветительной сфере (1920-1953 гг.). Москва: НИИ ИЭП, 2018, 330 с.
 • Армянский след в бесчинствах XI Красной Армии в Северном Азербайджане (1920-1921 гг.). Баку: Издательство «AVROPA», 2018, 116 с.

Məqalələri: 

Azərbaycan dilində:

 • Milli müəllim kadrlarının hazırlanması (1918-1920-ci illər) «Azərbaycan müəllimi» qəzeti, 24 may 1991-ci il, № 38 (7077), s. 2.
 • Maarifimizin fədailəri. «İnşaatçı» qəzeti, 25 may 1991-ci il, №19 (14728), s. 4.
 • Günəş şərqdən doğur.«Azərbaycan» qəzeti, 4-11 iyun 1992-ci il, №27 (142), s.3.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və maarif nuru. AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. 2008, 25-ci cild. s. 100-107
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və maarif ziyası. «Azərbaycan müəllimi» qəzeti, 2011, 27 may, səh. 11.

Türk dilində:

 • Cumhuriyet döneminde Azerbaycanda milli eğitim uzmanlarının hazırlanması (1918-1920-ci il). Bağımsız Azerbaycan (1918-1920-ci il). İstanbul, 2010, İQ Kültür Sanat yayınçılık, s. 350-354
 • Azerbaycan Cumhuriyeti ve eğitimde aydınlanma (1918-1920). Bizim Külliye. – Ankara. – 2018, 77 sayı, s. 62-66

Rus dilində:

 • Состояние народного образования в период существования Азербайджанской Демократической Республики (на примере Гянджинского уезда) ÜİLKGİ-nin 70 illiyinə həsr olunmuş elmi kofnransın materialları. «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 1989, s. 85-89.
 • Деятельность правительства Азербайджанской Республики в области среднего образования (1918-1920 гг.). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 1990, № 4, s. 25-34.
 • Деятельность правительства Азербайджанской Демократической Республики в области среднего образования (1918-1920 гг.). Азярбайъан дювлят гурулушунун бярпа олунмасы эцнцня щяср олунмуш елми конфрансын ясярляри. «Елм» няшриййаты, Бакы, 1991, с. 125-130
 • Союз тюркских учителей. «Baku» qəzeti, (rus dililndə), 27 may 1991-ci i, № 99, (8468), s. 3.
 • Союз тюркских учителей – первая профессиональная организация педагогов Азербайджана (1918-1920 гг.). Azərbaycan tarixi məsələlərinə həsr olunmuş elmi konfransın məruzələri. Azərbaycan tarixinin problemləri. Bakı, 1992, s. 123-128.
 • Создание новых учебников на азербайджанском языке в период АДР (1918-1920 гг.). Müstəqil Azərbaycan Respublikasına həsr edilmiş Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının İkinci Respublika elmi konfransının məruzələri. Bakı, 1992, s. 281-283.
 • Проекты создания высших учебных заведений в АДР. Azərbaycan tarixinin problemləri. Məqalələr toplusu, Bakı, 1993, s. 136-138.
 • Студенческая жизнь в БГУ в 1919/1920 учебном году. Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının Üçüncü Respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi. «Azərbaycan» nəşriyyatı», Bakı,. 1995, s. 147-149.
 • Сотрудничество Азербайджана с зарубежными странами в области народного образования (1918-1920 гг.). Azərbaycan beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrdə İkinci Bakı Beynəlxalq simpoziumunun məruzələri. «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 1997, s. 201-204.
 • Из истории борьбы азербайджанской интеллигенции за обучение на родном языке. Azərbaycan Xalq Cümhüriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. «Ağrıdağ» nəşriyyatı, Bakı, 2001, s. 38-42.
 • Бакинская Коммуна» и народное образование. Azərbaycan Xalq Cümhüriyyətinin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. «Ağrıdağ» nəşriyyatı, Bakı, 2002, s. 31-36.
 • Историография проблемы народного образования в Азербайджане в 1918-1920 гг. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 85-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları. «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 2003, s. 149-155.
 • Историография проблемы народного образования в Азербайджане в 1918-1920 гг. Azərbaycanşünaslar müstəqil birliyinin 10 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-nəzəri yubiley konfransı. (Bakı, 24-25 yanvar 2002), Məruzələr məcmuəsi, Bakı, 2004, s. 65-68.
 • Социально–экономическое положение учителей начальных школ Северного Азербайджана в период ОЗАКОМА (март-ноябрь 1917 г.). AMEA. Xəbərlər. Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası. «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 2005, №5-6, s. 254-274.
 • ОЗАКОМ и положение учащихся начальных школ Северного Азербайджана (3 марта- 15 ноября 1917 г.). AMEA. Xəbərlər. Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası. «Elm», Bakı, 2006, №7, s. 22-42.
 • Начало демократизации в области народного образования в Северном Азербайджане после Февральской революции (февраль-октябрь 1917 г). AMEA. Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Bakı, 2007, 21-ci cild, s. 106-121.
 • Оккупация Северного Азербайджана XI Красной Армией и её негативные последствия на состоянии материально-технической базы учебных заведений (1920-1921 гг). АМЕА Xəbərlər. Tarix, fəlsəfə, hüquq. Seriyası. «Elm» nəşriyyatı. Bakı, 2010, №12. s. 225-241.
 • Бесчинства XI Красной Армии в Гарабахе. QAT (Qarabağ Azadlıq Təş­kilatı). “Qarabağ dünən, bugün və sabah” 12-ci elmi-əməli konfransının materialları toplusu. – Bakı, 2013, – s.79-87.
 • Политика азербайджанского правительства в области народного об­разования (1918-1920 гг.).  Аzərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransının materialları. 22 may 2013-cü il “Elm və təhsil”. – Bakı, 2014, – s.227-240.
 • Бесчинства XI Красной Армии в Лянкяранском уезде. // Tarix və onun problemləri. – Bakı, 2014, №2,  – s.112-119.
 • Проблемы интеллигентов просветителей Азербайджана в период со­ветской оккупации (1920-1921 гг.). // Pedaqoji Universitet Xəbərləri. 2014, №2, – s.228-232.
 • Превращение азербайджанской культуры  в идеологическое оружие со­ветского оккупационного режима в 1920 г. Milli Azərbaycan Tarixi mu­zeyi, 2014, – s.188-195.
 • Массовые беззакония XI Красной Армии в Нухинском и Закатальском уездах. // Кавказ и Мир. Международный научный журнал, №17. Тбилиси, 2014, сс. 201-206.
 • Преступления и бесчинства XI Красной Армии в Шамахинском уезде. // Научное издание. Сборник научных работ «Гилея: научный вестник». Выпуск 82(3). Киев, 2014, с. 91-94.
 • Облик Баку и разрушенный быт населения в период апрельской оккупации 1920 г. Ermənilərin soyqırım siyasəti bəşəriyyətə qarşı cina­yətdir beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt Dövlət Univer-siteti 21-22 aprel 2015. Sumqayıt, 2015, s.164-166.
 • Шамхорский уезд и преступные действия военных в период апрель­ской оккупации 1920 г. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümu­mmilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları. II hissə. 5-7 may 2015-ci il. Bakı, Azərbaycan, s.315-319.
 • Положение в Гянджинском уезде в результате преступных действий и бесчинств XI Красной Армии // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2015, №2, s.66-72.
 • Губинский уезд и преступные действия XI Красной Армии в период апрельской оккупации 1920 года. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dəniz nəqliyyatında innovativ texnologiyalar” X Beynəlxalq elmi-texniki konfrans. Bakı, 6-7 may 2015-ci il, s.198-203.
 • Просвещение воинов XI Красной Армии в период апрельской окку­пации Северного Азербайджана (1920-1921 гг.). // Pedaqoji Uni­ver­sitet Xəbərləri, №3. Təbiət, humanitar və pedaqoji-psixoloji elmlər bölməsi, Bakı, ADPU, 2015, s.127-129.
 • Голод и обнищание населения Азербайджана, как итог оккупационных действий XI Красной Армии (начало 20-х годов ХХ века). // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2016, №2, s.41-51.
 • Роль армян в бесчинствах  XI Красной Армии в период советской оккупации Азербайджана (1920-1921). // Elmi əsərlər “XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları”, IV Beynəlxalq elmi konfransın  materialları. 22-27 aprel 2017-ci il Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri, Xüsusi buraxılış. 64, 65, 66/2017, s.187-192.
 • К проблеме конфликтности отношений местной власти с военными и продработниками в 1920-1921 гг. (на примере Джавадского уезда Азербайджана). Современная научная мысль. Научный журнал НИИ истории, экономики и права. Москва, 2017, №3, с.35-40.
 • Историография проблемы бесчинств XI Красной Армии в Северном Азербайджане в период оккупации 1920-1921 гг. // «Вопросы исто­рии». Москва, 2017, №11, с.165-168.
 • Бакинский Государственный Университет – детище Азербайджанской Демократической Республики. Азербайджанская Республика-100. История, политика, культура: сборник статей / сост.Ш.Н.Камалова. СПб.: Нестор – История, 2018, с.307-321.
 • Роль российских учёных в организации Бакинского Государственного Университета. // Современная научная мысль. Москва: НИИ ИЭП, 2018, №3, с.77-85.
 • К столетию Азербайджанской Демократической Республики. Жертвы и проводники советской оккупации (1920 г.) Азербайджана в годы массового террора тридцатых. «Империи, монархии, республики, кон­федерации как формы осуществления власти на Кавказе». Материалы VIII Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону: Издательство ООО «Альтаир», 2018. – 560 с. (с.238-248).
 • Подготовка национальных кадров учителей в Азербайджанской Рес­публике (1918-1920 гг.). Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı BDU, 21-23 may 2018, s.588-592.
Paylaş: