AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

QAFAR-ZADƏ LAMİYƏ RASİM QIZI

QAFAR-ZADƏ LAMİYƏ RASİM QIZI

Tarixçi

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

 Lamiyə Rasim qızı Qafar-zadə 29 iyul 1987-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olub. 

2004-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində ali təhsil alıb. 2008-ci ildə bakalavr dərəcəsi almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdır. 2008-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində ali təhsilini davam etdirib. 2010-cu ildə magistr dərəcəsi almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdır. 

2011-2014-cü illərdə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əyani doktorantı olub. Azərbaycan tarix elmində ilk dəfə olaraq Azərbaycanın erkən orta əsrlər tarixi məsələlərini kompleks şəkildə ingilisdilli tarixşünaslığın materialları əsasında araşdırmışdır. 28 oktyabr 2015-ci ildə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda AMEA-nın müxbir üzvü N.Ç.Axundovanın elmi rəhbərliyi ilə “Azərbaycanın erkən orta əsrlər tarixi ingilisdilli tarixşünaslıqda” adlı dissertasiya işini müdafiə edib tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. «Вопросы раннесредневековой истории Азербайджана в англоязычной историографии» adlı monoqrafiyanın müəllifidir. 

18 noyabr 2016-cı il tarixində Elmi fəaliyyətdə fərqləndiyinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri Fərmanı, 2 fevral 2017-ci il tarixdə isə 2016-cı ildə elm sahəsində uğurlu fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin «Gənclər Mükafatı» və diplomu ilə təltif olunub. 

2018-ci ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiridir. 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 67-dir. Əsərlərinin 31-i ölkə hüdudlarından kənarda çap olunub.     

Əsərləri

Monoqrafiya:

 1. Вопросы раннесредневековой истории Азербайджана в англоязычной историографии. Баку: ИПО Турхан, 2017 г., 248 c.;

Elmi məqalələr:

 1. Франко-османские отношения в XVI в. / BDU-nun 90 illik yubileyi münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2009-cu il, s. 132-135;
 2. Качества педагога как фактор эффективного преподавания / Материалы международной научно-практической конференции «Современность и актуальные проблемы педагогики», посвященной 90-летию БГУ. Баку, 8-9 июня 2010 г.;
 3. Мохачская катастрофа 1526 г.: распад королевства Венгрии / Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri Cəfər Xəndan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 20-21 may 2010-cu il, s. 526-528;
 4. Османо-португальская конфронтация в бассейне Индийского океана в XVI в. и Сефевиды // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2010-cu il, № 1, s. 46-49;
 5. Проникновение английского торгового капитала в Османскую империю в XVI – начале XVII вв. // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2010, № 2, s. 12-16;
 6. Социально-правовое положение населения Азербайджана в период господства Арабского халифата (по материалам англоязычной научной литературы) // AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, 2011-ci il, 39-cu cild, s. 31-39;
 7. Освещение народно-освободительной борьбы хуррамитов под предводительством Бабека в английской историографии // Tarix və onun problemləri, 2013-cü il, № 3, s. 326-333;
 8. Проблемы этнополитической истории Азербайджана периода господства Арабского халифата в англоязычной научной литературе // Вестник ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2013 г., т. 4, № 4, с. 54-62;
 9. Налоговая политика Арабского халифата в Азербайджане (по материалам англоязычной историографии) // Гилея: научный вестник, 2013 г., выпуск 77, (№ 10), с. 110-113;
 10. Земельная политика Арабского халифата в Азербайджане (на основе материалов англоязычной историографии) // Кавказ и мир. Международный научный журнал. 2013 г., № 16, с. 87-91;
 11. Общественно-правовой статус зиммиев Азербайджана в период халифата в английской историографии / Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Gənc tədqiqatçılarının I Beynəlxalq elmi konfransı”. Bakı, 25-26 aprel 2013-cü il, s. 149-150;
 12. Кавказская Албания в составе Арабского халифата (до 705 г.) (по материалам англоязычной историографии) / “Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfransı materialları”. Bakı, 19-20 dekabr 2013-cü il, I cild, s. 355-357;
 13. Освещение истории Азербайджана периода господства Арабского халифата на основе исследований англоязычных авторов (до 705 г.) // Вестник МГОУ. Серия История и политические науки, 2014 г., № 1, с. 42-47;
 14. Dövlət Bayraq Muzeyinin dövlətçilik tarixininin təbliğində rolu / “Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu” IV Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 19 iyun 2014-cü il, s. 80-85;
 15. Исламизация Азербайджана в период господства Арабского халифата (по материалам англоязычной историографии) / Материалы VII Международной тюркологической конференции «Современная тюркология: язык, литература, история и культура тюркских народов». Елабуга, 7 февраля 2014 г., c. 19-22;
 16. Арабский «шовинизм» и социально-правовое положение азербайджанского народа в период господства Арабского халифата (по материалам англоязычной историографии) // «Нации и этничность в гуманитарных науках» (Материалы Международной научной конференции «Нации и этничность в гуманитарных науках», организованной на базе Института истории СПбГУ 25-27 февраля 2014 г.) / Под ред. А.Х.Даудова, С.Е.Федорова: Алетейя, 2015 г., с. 162-168;
 17. Государство Саджидов в произведениях выдающегося британского востоковеда К.Э.Босворта // Tarix və onun problemləri, 2014-cü il, № 3, s. 309-315;
 18. Религиозный фактор в антисасанидской борьбе азербайджанского населения во II половине V в. (по материалам англоязычной научной литературы) // Pedaqoji Universitet Xəbərləri (tarix elmləri üzrə), 2014-cü il, № 3, s. 165-169;
 19. Бабек Хуррами – национальный герой Азербайджана (по материалам англоязычной научной литературы) / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” V Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, 5-7 may 2014-cü il, s. 353-355;
 20. Особенности переселенческой политики Арабского халифата в Азербайджане (по материалам англоязычной научной литературы) / Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransınln materialları. Bakı, 2014-cü il, s. 308-311;
 21. Сельджукское движение и Азербайджан (по материалам англоязычной историографии) / AMEA-nın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransı. Bakı, 7-8 aprel 2015-ci il, I cild, s. 325-327;
 22. Политико-идеологический портрет Бабека Хуррами в англоязычной историографии / Международная молодежная научная конференция «Вопросы истории, международных отношений и документоведения». Томск, 8-10 апреля 2015 г., вып 11, т. I, с. 364-368;
 23. Об азербайджанском государстве Саджидов в произведениях выдающегося британского востоковеда К.Э.Босворта / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci illiyinə həsr olunmuş “Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı”. Bakı, 17-18 aprel 2015-ci il, II kitab, s. 1447-1449;
 24. Об основных причинах искажения раннесредневековой истории Азербайджана в англоязычной историографии / Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və yeni texnologiyalar” mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı. Bakı, 4-6 may 2015-ci il, s. 477-480;
 25. О религиозном факторе в антисасанидской борьбе азербайджанского населения во II половине V в. (по материалам англоязычной научной литературы) / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” VI Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, 5-7 may 2015-ci il, II hissə, s. 45-47;
 26. Средневековые мусульманские источники как причина искажения движения хуррамитов в англоязычной научной литературе / AMEA-nın 70, Əlyazmalar İnstitutunun 65 illik yubileyinə həsr olunmuş “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” mövzusunda XIV Respublika elmi konfransı. Bakı, 22-24 may 2015-ci il, s. 132-136;
 27. Вторжение русов в Барду в 944 г. и его последствия (по материалам англоязычной историографии) / Международная научно-практическая конференция «XIII Ознобишинские чтения». Инза, 30 июля 2015 г., с. 94-96;
 28. Об игнорировании англоязычными исследователями тюркского компонента в этнополитической истории раннесредневекового Азербайджана / Международная научная конференция «XIХ Востоковедческие чтения А. Крымского», посвященные 120-летию со дня рождения Андрея Петровича Ковалевского. Киев, 16-17 октября 2015 г., с. 42-43;
 29. Об игнорировании англоязычными исследователями тюркского компонента в этнополитической истории раннесредневекового Aзербайджана / Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafi məsələləri mövzusunda beynəlxalq İpək yolu konfransi. Naxçıvan, 16-17 oktyabr 2015-ci il, s. 60-61;
 30. Татарский (азербайджанский) конный полк в годы Первой мировой войны // «Великая война 1914–1918 гг. и Кавказ». Сборник статей, посвященный 85-летию ДГУ (Mеждународная научная  конференция  «Великая война 1914–1918 гг. и Кавказ», посвящённая памяти профессора Р.М. Магомедова. Махачкала, 30 октября 2015 г.) / Гл.ред. М.Гасанов. Махачкала, 2016 г., с. 199-206;
 31. Религиозный аспект византийско-сасанидской геополитической борьбы за Азербайджан (по материалам англоязычной историографии) / Материалы Всероссийской, с международным участием, конференции молодых ученых «Eвропа в средние века и раннее новое время: Oбщество. Власть. Культура». Ижевск, 1-2 октября 2015 г.) 2016 г., c. 191-196;
 32. Oksford Universiteti nəzdində Nizami Gəncəvi adina Azərbaycanşünasliq və Qafqazşünasliq Mərkəzi Azərbaycan tarixinin Qərbdə təbliğində dönüş nöqtəsi kimi / Akademik Elm Həftəliyi – 2015. Beynəlxalq Mültidissiplinar Forum. Bakı, 2-4 noyabr 2015-ci il, s. 217-219;
 33. Национальная принадлежность исследователей как фактор искажений раннесредневековой истории Азербайджана в англоязычной исторической литературе / International conference Comparative literature and culture: starting points of national literature and culture. Conference book. Baku, 27-28 november 2015, p. 56;
 34. Баку: мартовский геноцид азербайджанского народа в 1918 году (по материалам англоязычной историографии) // AMEA Tarix İnstitutu Elmi əsərlər. “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920)” mövzusuna həsr olunmuş III Beynəlxalq elmi konfransın materialları (07-10 aprel 2016-cı il, Şamaxı şəhəri). Xüsusi buraxılış. 2015-ci il, № 56, 57, 58, s. 437-440; 
 35. О роли геостратегической особенности и природных богатств Азербайджана в геополитике великих империй раннего средневековья (по материалам англоязычной историографии) / III Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича (г. Махачкала, 12-13 апреля 2016 г.). Сборник статей, ч. 2, с. 66-70;
 36. Значение религии в византийско-сасанидском геополитическом противостоянии: на примере Азербайджанской Албании (по материалам англоязычной историографии) / Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. II kitab (29-30 aprel 2016-cı il, Bakı), s. 1672-1673;
 37. Азербайджан в геополитическом противостоянии Сасанидской империи с Римской и Византийской империями (по материалам англоязычной историографии) / Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. II hissə. Bakı, 3-5 may 2016-cı il, s. 87-89;
 38. Об этническом происхождении азербайджанской династии Сефевидов (по материалам англоязычной историографии) / Международная научная конференция «Актуальные проблемы гуманитарного знания в XXI веке: состояние и перспективы развития. К 90-летию академика Г.Г. Гамзатова» (г. Махачкала, 5-6 мая 2016 г.);
 39. Об основных причинах искажения этнического происхождения азербайджанской династии Сефевидов в англоязычной историографии // «Генеалогия народов Кавказа. Традиции и современность». Выпуск VIII: Сборник статей (Международная научная конференция «Генеалогия народов Кавказа. Традиции и современность», 29-30 июня 2016 г., Северная Осетия – Алания). Владикавказ. 2016 г., с. 160-169; 
 40. Официальный визит Рамзана Кадырова в Азербайджан в 2012 г.: новый этап чечено-азербайджанских отношений / Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 65-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России А.А.Кадырова «Миротворческие процессы на Кавказе: уроки и перспективы» (4-ые Кадыровские чтения) (г. Грозный, 8 сентября 2016 г.), с. 221-227;
 41. Азербайджанское государство Сефевидов: этнолингвистический портрет (по материалам англоязычной историографии / “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” Beynəlxalq konfransın materiallar toplusu (Bakı, 8-9 sentyabr 2016-cı il), s. 393-396;
 42. Героический эпос «Китаби Деде Горгуд» как исторический памятник  азербайджанского народа / «Джангар» и эпические традиции тюрко-монгольских народов: проблемы сохранения и исследования. Материалы III  Международной научной конференции (г. Элиста, 15-16 сентября 2016 г.), с. 136-140;
 43. Tabriz historic bazaar complex: history of preservation / Mатериалы Конгресса исламской археологии России и стран СНГ (Международный конгресс исламской археологии) (Казань, 26-28 сентября 2016 г.), c. 153-160;
 44. The ethnolinguistic identity of the Azerbaijani Safavid Empire: myths and reality (based on materials of Anglophone historiography) / International Youth Forum “Integration processes of the world science in the 21st century”. Book of abstracts (10-14 october, 2016, Ganja), p. 401-403;
 45. Сельджукское миграционное движение в контексте этнополитической истории Азербайджана (по материалам англоязычной историографии) / «Великие Евразийские миграции» (11-14 октября 2016 г., г. Элиста). Материалы Международной научной конференции. 2016 г., с. 35-39;
 46. Мультикультурализм и этноконфессиональная толерантность как государственная стратегия Азербайджанской Республики / Диалог культур и диалог в поликультурном пространстве: Сборник статей VIII Международной научно-практической конференции, 3-5 ноября 2016 г. / Под. ред. проф. Р.М. Абакаровой. Махачкала: с. 136-141;
 47. Тюркский язык как маркер этнической идентичности азербайджанского государства Сефевидов (по материалам англоязычной историографии) / I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar” mövzusunda Beynəlxalq konfrans. I hissə.  (Bakı, 14-15 noyabr 2016-cı il), s. 396-400;
 48. Этноязыковая ситуация в азербайджанском государстве Сефевидов: миф и реальность (по материалам англоязычной историографии) / Международная научная конференция «Ингушетия в контексте научных проблем и перспектив изучения Кавказа» (к 90-летию Ингушского научно-исследовательского института) (14-16 ноября  2016 г., г. Магас), c. 146-149;
 49. Роль глав Азербайджанской и Чеченской республик в развитии российско-азербайджанских отношений в постсоветский период / Всероссийская научно-практическая конференция «Археология и история Юга России», посвященная 75-летию профессора, доктора исторических наук, академика АН ЧР Мусы Хароновича Багаева. Грозный, 16 ноября 2016 г.;
 50. The Turkic language as a marker of ethnolinguistic identity of the Azerbaijani Safavid Empire (based on materials of Anglophone historiography) / Gənc türkoloqların I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir türkoloji tədqiqatlar: problem və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları (21-22 noyabr 2016 -ci il), s. 39-40;
 51. Oksford Universiteti nəzdində Nizami Gəncəvi adına Azərbaycanşünaslıq və Qafqazşünaslıq Mərkəzinin Azərbaycanın tarixi-mədəni irsinin Qərbdə təbliğində rolu / Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 875 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nizami və dünya mədəniyyəti” mövzusunda Respublika konfransı (24 noyabr 2016-cı il, Bakı), s. 73-76;
 52.  “Тюркский язык как маркер этнической идентичности азербайджанского государства Сефевидов (по материалам англоязычной историографии)” / 2016 Hoca Ahet Yesevi Yılı anısına Uluslararası Türk dünyasi eğitim bilimleri ve sosyal bilimler kongresi bildirileri (1-4 dekabr 2016-cı il, Antalya), III cilt, s. 303-311;
 53. О несостоятельности концепции «персидского» происхождения династии Сефевидов / Материалы международной научной конференции «Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность», посвященной 25-летию образования Республики Ингушетия. Магас, 7 февраля 2017 г., с. 155-160;
 54. Сведения ал-Джурхуми как доказательство несостоятельности концепции начала тюркизации Азербайджана в XI в. / Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçilarin I beynəlxalq elmi konfransi, 5-6 aprel 2017-ci il, s. 1035-1037;
 55. Этногенетическая непрерывность как доказательство несостоятельности концепции «тюркизации» Азербайджана в XI в. (по материалам англоязычной историографии) / «Четвертые всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича». Махачкала, 12 апреля 2017 г.;
 56. Интерпретация образа женщины в эпосе «Китаби Деде Горгуд» как части древнетюркской культуры / Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире: материалы I Международной научной конференции (12-15 апреля 2017 г.). – Казань: Изд-во «Ак Буре», 2017 г., с. 233-234;
 57. Раннесредневековый Азербайджан в геополитических планах великих империй (по материалам англоязычной историографии) / Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu. Bakı, 17-18 aprel 2017-ci il;
 58. Каспийский поход русов на Барду в 944 г.: попытка создать «Каспийскую Русь» (по материалам англоязычной историографии) / Международная научно-практическая конференция «Каспийско-черноморский регион в историческом прошлом и сегодня». Махачкала, 20 апреля 2017 г.;
 59. Мемориальный Музей геноцида как наглядное доказательство целенаправленного истребления азербайджанского народа армянскими националистами // AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. “XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları” mövzusuna həsr olunmuş IV beynəlxalq elmi konfransın materialları (22-27 aprel 2017-ci il, Lənkəran). 64, 65, 66, 2017-ci il, s. 228-232;
 60.  «Саффат ас-Сафа» как доказательство тюркского происхождения династии Сефевидов (по материалам англоязычной историграфии) / Akademik Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş “Ağamusa Axundov və Azərbaycan filologiyası” beynəlxalq elmi konfransın materialları, 24-25 aprel 2017-ci il, Bakı, s. 338-340;
 61. Роль азербайджанской диаспоры в азербайджано-казахстанских взаимоотношениях / “ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ: TÜRKİSTAN FORUMU III“. Türkistan, 26-28 Nisan 2017 yıl;
 62. О «персидском национализме» в азербайджанском государстве Сефевидов (по материалам англоязычной историографии) / Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” VIII Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (4-5 may 2017-ci il). Bakı, s. 441-443;
 63. Вопросы этнолингвистического происхождения азербайджанской династии Сефевидов в англоязычной историографии // Актуальные вопросы антропологии. Cборник научных статей (Материалы международной научно-практической конференции: исторические, социально-экономические и биологические аспекты исследований. Минск, 25-30 июня 2017 г.), 2017 г.;
 64. The failure of Arabization policy in Azerbaijan (based on materials of Anglophone historiography) / XII Конгресс этнологов и антропологов России, 3-6 июля 2017 г., Ижевск (Удмуртская Республика);
 65. The strategic role of the religion in socio-historical development of Azerbaijan in the early middle ages (based on materials of Anglophone historiography) / Islamic Countries Young Scientists Forum, Baku, 2017;
 66. О несостоятельности концепции «иранского» происхождения династии Cефевидов // «Генеалогия народов Кавказа». Сборник научных статей. IХ вып., 2017 г.       
Paylaş: