AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

QARAYEV ELÇİN TEYMUR OĞLU

QARAYEV ELÇİN TEYMUR OĞLU

Tarixçi

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu “Azərbaycanın yeni tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Elçin Teymur oğlu Qarayev 1966-cı il mayın 1-də Ucar rayonunun Küçəkənd kəndində anadan olmuşdur.

1983-cı ildə Küçəkənd kənd orta məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 1984-1986-cü illərdə hərbi xidmətdə olub.

1989-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olunmuş və həmin Universiteti 1994-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1994-1997-cü illərdə Azərbaycan MEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əyani aspirantı olmuşdur. 1998-cı ilin yanvarından Azərbaycan MEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın qonşu xalqlarla əlaqələri və xanlıqlar dövrü tarixi” şöbəsində kiçik elmi işçi vəzifəsində işə başlamışdır. 2003-cü ildə “Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində” adlı mövzusunda  namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və tarix üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. O, hal-hazırda Azərbaycan MEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın yeni tarixi” şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Bakı Qızlar Universitetində dosent kimi pedaqoji fəaliyyət göstərir. 4 monoqrafiya və onlarla elmi məqalənin müəllifidir. Ailəlidir və bir övladı var.

Müəllifin kitabları:

 1.  Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində. “ADPU” nəşriyyatı, Bakı,2005, 160 səh.
 2.  F.İ.Soymonovun “Xəzər dənizinin və orada həyata keçirilən Rusiya işğallarının, imperator Böyük Pyotrun tarixinin bir hissəsi kimi təsviri” adlı səyahətnaməsi Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi. “ADPU” nəşriyyatı, Bakı,2006, 141 səh.
 3.  “İrəvan xanlığı (1747-1828)” monoqrafiya. “Avropa” nəşriyyatı, Bakı, 2010, 343 səh.
 4. “Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən (XVII yüzilliyin sonu-XIX yüzilliyin ortalarında)”. “Mütərcim” nəşriyyatı, Bakı, 2016, 544 səh.

Məqalələri

 1. Səyyah İ.Q.Lerx və onun səyahətnaməsi. Azərbaycan EA aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, 1997, s.136-137.
 2. Holland səyyahı Korneli de Bruin. Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət (12-ci buraxılış), Bakı, 1997, s.12-13.
 3. Rus səyyahı F.İ.Soymonovun səyahətnaməsində Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinə dair. Azərbaycan tarixi, arxeologiyası və etnoqrafiyası problemlərinə dair. Bakı, 1997, s. 90-98.
 4. Səyyah Şinezenin səyahətnaməsi XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın siyasi vəziyyətinə dair. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2000, №2, s.46-48.
 5. M.Biberşteynin səyahətnaməsində XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyətinə dair. Tarix və onun problemləri, Bakı,2001, №1, s.41-43.
 6. XVIII əsrin axırıarında rus qoşunlarının Dərbənd şəhərini işğal etməsi (V.İ.Bakuninanın “1796-cı il İran yürüşü” əsəri üzrə. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2001, №3-4, s.34-36.
 7. Districts of Irevani Khanate. Azerbaijan and Azerbaijanis, №5-12, 2006 г. s.84-88
 8. “Sovet tarixşünaslığında İrəvan xanlığı tarixinin mübahisəli məsələlərinə dair”. Tarix və onun problemləri, №3, Bakı, 2009, səh. 411-419.
 9. «Из истории отношений Иреванского ханства с Картли-Кахетинским царством». Азербайджан и Азербайджанцы, №1-2, Баку, 2010, стр. 85-99.
 10. “XVIII yüzilliyin 60-90-cı illərində İrəvan xanlığının Osmanlı İmperiyası ilə siyasi münasibətləri”. “Dirçəliş-XX əsr”, №3-4, Bakı 2012, səh.407-418.
 11. “İrəvan hakimi Hüseynqulu xanın həyatı və fəaliyyəti haqqında”. “Dirçəliş-XX əsr”, №9-10, Bakı 2012, səh.407-414.
 12. “Gülüstan sülh müqaviləsindən sonra sərhəd xəttinin müəyyən olunmasında Rusiya ilə Qacar dövləti arasında baş verən mübahisədə İrəvan xanlığının yeri və rolu”. “Geo-Strategiya”, №05, Bakı, 2013, səh.26-31.
 13.  “İrəvan xanlığı Ağa Məhəmməd şah Qacarın yürüşləri dövründə”. “Hərbi bilik”  jurnalı, 2013-cü il, №6, səh.91-102 
 14. İrəvan bölgəsinin memarlıq abidələrindən (XVII əsrin sonu-XIX əsrin birinci yarısında). Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı, 2013, səh.79-85.
 15.  Birinci İrəvan döyüşü. Geo-strategiya jurnalı, 2014, səh. 45-52
 16.  “XVIII yüzilliyin axırlarında İrəvan xanlığının siyasi vəziyyəti”. Hərbi bilik,  2014-cü il, №1, səh.45-52.
 17.  Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin idarəçilik sistemi, “Sivilizasiya” jurnalı, 2014, №5, səh. 131-144.
 18. Поход Османских войск в Иреванскую провинцию в 1724 г. XII-е Дзагуровские чтения. Материалы международной научно-практической конфренции, Махачкала-2014, стр.128-131.
 19.  İrəvan bölgəsinin ərazisi, sərhədləri (XVII əsrin sonu-XIX əsrin ortalarında). Pedaqoyi Universitet Xəbərləri (tarix elmlər üzrə), 2014, №2, səh.124-130.
 20. İrəvan bölgəsinin kənd təsərrüfatı (XVII əsrin sonu-XIX əsrin birinci yarısında). Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı, 2014, №2, səh. 204-211
 21. İşğaldan sonra çarizmin İrəvan bölgəsində yeritdiyi vergi siyasətinə dair (1827-1851). Gəncə Dövlət Universitetinin Eimi Xəbərləri, Gəncə, 2014, №3, səh.237-242.
 22. IX əsrin əvvəllərində İrəvan xanlığının xarici siyasəti”. Hərbi bilik jurnalı, 2015, №5 (137), səh.99-110
 23.  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti: Qafqaz tarixinin aktual məsələləri beynəlxalq konfrans, 15-16 oktyabr 2015-ci il, II hissə,  “Rusiyanın İrəvan xanlığına yürüşü üçün bəhanəsi”, səh.169-172.
 24.  Rusiyanın İrəvan xanlığına yürüşü üçün bəhanəsi. “Tarix və onun problemləri”, Bakı, 2015-ci il, №1, səh.98-102.
 25.  İkinci İrəvan yürüşündən sonra baş verən hadisələr və Gülüstan müqaviləsi. “Tarix və onun problemləri”, Bakı, 2015-ci il, №2, səh.71-78.
 26. 1827-1850-ci illərin əvvəllərində Rusiyanın İrəvan bölgəsində müstəmləkəçilik siyasəti və kəndli hərəkatları. Pedaqoyi Universitet Xəbərləri (tarix elmlər üzrə), 2015, №2, səh.103-107.
 27.  İrəvan bölgəsində ticarət. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Xəbərlər (ictimai elmlər seriyası), Bakı, 2016, №1, səh.134-140.
 28. “XVIII-XIX əsrin əvvəllərində İrəvan bölgəsi əhalisinin say və etnik tərkibi”. “Hərbi bilik” jurnalı, 2016, №1, səh.105-111.
 29.   “İrəvan xanlığında vergi və mükəlləfiyyət”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Xəbərlər (ictimai elmlər seriyası), Bakı, 2016, №2,2016, səh.134-142
 30.   Второй Эриванский поход российских войск 1808 г. Вопросы Истории, 2016, №7, стр.148-153.
 31.  Поход российских войск в Иреванское ханство под руководством генерал-адъютанта K.X. Бенкендорфа. Третьи Всероссийские (с международным участием) историко-этнографическое чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Сборник статей, часть 1, Махачкала 2016, стр. 141-149
 32.  “İrəvan bölgəsində sənətkarlıq haqqında (XVIII yüzilliyin ikinci yarısı-XIX yüzilliyin birinci qərinəsində)”. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı, 2016, səh.247-251.
 33.  О личности и деятельности Гасан-Хана Каджара. «Образование, наука и культура Кавказа: Традиции и современность. Материалы Международной научной конференции, посвященной 25-летию образования Республики Ингушетия. Магас: 2017, с.90-94.
 34.  İrəvan quberniyasında bağçılıq və bostançılıq (XIX yüzilliyin ikinci yarısı-XX yüzilliyin əvvəllərində). Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, №2, Bakı: 2016, səh.195-199.
 35.  XIX yüzilliyin 40-cı illərin ortaları-60-cı illərdə İrəvan quberniyasında həyata keçirilən iqtisadi islahatlar və onların nəticəsi. BDU-nun xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, №4, Bakı: 2017, səh.18-25.
 36. İrəvan quberniyasında süni-suvarma və sudan istifadə  tarixindən (XIX yüzilliyin ortaları-XX yüzilliyin əvvəllərində). AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Xəbərləri, №1 (6), Bakı: 2018, səh.95-102
 37. О личности и деятельности Гасан-Хана Каджара // Гiлея, випуск 131.  ‒Киiв: ‒2018. ‒(№4). ‒c.137-141.
 38. Занятие крепости Эривань Османскими войсками в 1724 г. // Науковий вıсник. ‒Одеса: ‒2018. ‒№4 (256). ‒с.199-208.
 39. “Erməni vilayəti”: ərazisi, sərhədləri, inzibati-ərazi bölgüsü // - Bakı: Dövlət
  və din jurnalı, -2021. №01 (68)
 40. Из истории сопротивления крестьян и землевладельцев в Иреванской
  губернии после реформы 1912 г. // Из истории сопротивления крестьян
  и землевладельцев в Иреванской губернии после реформы 1912 г. //
  Материалы международной научно-практической конференции
  посвященной 100-летию образования ДАССР, 90-летию открытия ДГУ
  и 60-летию освоения космоса. Сборник статей. ‒ Кизляр: 2021. ‒с. 114-
  119
Paylaş: