AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

HACIYEVA SƏİDƏ MÜZƏFFƏR QIZI

HACIYEVA SƏİDƏ MÜZƏFFƏR QIZI

Tarixçi

AMEA-nın Tarix İnstitutunun “Beynəlxalq  münasibətlər  tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, dosent, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

 1957 ci il aprelin 5-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində doğulmuşdur. 1978-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu bitirmişdir. Həmin ilin oktyabr ayından AMEA-nın Tarix İnsitutunda laborant vəzifəsində işləməyə başlamışdır. 1981-1985-cı illərdə AMEA Tarix İnstitutunun aspiranturasının qiyabi  şöbəsində təhsilini davam etdirmişdir.

1986-cı ildə “Azərbaycan  II Ekaterinanın xarici siyasətində” adlı dissertasiyasını müdafiyə etmişdir  və  tarix elmləri namizədi adına layiq görülmüşdür.  1999-2000-ci  illərdə Azərbaycan Dövlət Xarici Dillər Universtitetində baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2000-ci ildən bu günə kimi AMEA-nın Tarix İnstitutunun “Beynəlxalq  münasibətlər  tarixi” şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləyir, dosentdir.

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatına layıq görülüb.

Əsərləri

 1. Петр 1. АСЭ, 1983, т. VII.
 2. Азербайджан в русско-иранских отношениях 80-е годы ХВЫЫЫ века. Известия АН Азерб. ССР. Элм, 1984, № 2.
 3. Значение Азербайджана в русско-восточной торговли в 80-е годы ХВЫЫЫ века. Тезисы научной конференции молодых ученных Института Истории АН Азерб. ССР и исторического факультета АГУ им. С.М. Кирова, посвященной 65-летию образования ВЛКСМ. Баку, Элм, 1984.
 4. Азербайджан в плане русской дипломатии в 80-е годы ХВЫЫЫ века.\ Известия АН Азерб. ССР. 1986, № 2.
 5. Азербайджан и Россия во второй половине ХВЫЫЫ века.  \ монография депонирована в ИНИОН, № 39300, 1989.е
 6. О ремесленном производстве\ Журнал «Елм вя Щяйат» (на азерб. языке) 1989, № 9.
 7. Азербайджан в русско-турецких отношениях ХVIII века. Спорные вопросы отечественной истории ХI-ХVIII веков.\   Тезисы докладов и сообщений первых чтений, посвященных памяти А.А.Зимина. М., 1990, ч. II.
 8. Происки Турции в Азербайджане в последней четверти ХVIII века./ Тезисы научной конференции молодых ученых АН Азерб. ССР. 1990, с. 190-192.
 9. Ремесло в северных ханствах Азербайджана. Azərbaycan Respublikası Ali Məktəbləri Gənc Tədqiqatçılarının XIV Respublika Elmi Konfransının Tezisləri. Bakı. 1994-cü il, s. 35.
 10. Административное устройство Азербайджанских ханств. / Azərbaycan Respublikası Ali Məktəbləri Gənc Tədqiqatçılarının XIV Respublika Elmi Konfransının Tezisləri. Bakı. 1994-cü il, s. 36.
 11. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli ictimai-siyasi xadimləri./ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Bakı, 1998, s. 64-68.
 12. Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması – Avropaya inteqrasiya yolunda mühüm mərhələdir./ Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin iki yüzilliyin və minilliyin ayrıcında xalqa müraciətinə həsr edilmiş  Elmi-nəzəri konfrans. Bakı, 2001, s. 22.
 13. XVIII əsrin son rübündə Azərbaycan və Rus – İran münasibətləri./ Şərqin aktual problemləri: Tarix və müasirlik. Bakı, 2001, s. 17-18.
 14. İrevan (Revan) Türk Hanlığı və Osmanlı Devleti ile ilişkileri.\ Türkler. Türkiyə, 2001, s. 64-72.
 15. Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə münasibətləri probleminin tədqiqi vəziyyətinə dair.\ Filologiya məsələləri. №2, Bakı, 2002, s. 203.
 16. Азербайджан во внешней  политике правительства/ Екатерины ЫЫ. 6 п.л. 2004 г., 149 c.
 17. İrəvan xanlığı. Rusiyanın işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi/ Бакы, 2009, 574 s.
 18. Роли города-крепости Кизляра в кавказской политике России \ Материалы Международной научно-практической конференции (25-28 сентября, Кизляр 2008, с. 215-217).
 19.  Экономические и стратегические интересы России в Азербайджане в XVIII веке\ Tarix və onun problemləri. Bakı Dövlət Uni­ver­stetinin 90 illik yubi­leyinə həsr olunmuş xususi buraxilış. Bakı, 2009, № 3, s. 32-35. 
 20. Кавказ во внешней политике России в 50-е годы XVIII века  (до 60-х годов)\ Pedagoji Universi­tetin xəbərləri. Bakı, 2009, №2, с. 60-66.
 21. О роли и месте Кизляра в азербайджано-дагестанской и азербайджано-русской торговле во второй половине XVIII века/ Dagıstan dövlət Universiteti, Кизляр 2009, с. 73-74.
 22. Провал планов военных вторжений российских войск на Южный Кавказ в первой половине 80-х годов XVIII века/ Kavkaz i Mir. Beynəlxalq elmi  jurnal Tiflis, 2011. №3, s. 47-50.
 23. О социально-полити­ческой обстановке после завое­вания при­ка­спийс­ких областей в 1724-м году/ Kavkaz i Mir. Beynəlxalq elmi  jurnal Tiflis. 2014, s. 197-200.
 24. О вторичном пребывании посланника Российского государства А.П. Волын­ского в азербайджанском городе Шемахе/ AMEA A.A.Bakıxa­nov adına Tarix İnstitutunun Əsərləri. Bakı, 2016.
 25. Gəncəli Cavad xanın ömür salnaməsinin son səhifələri.\ Tarix və onun problemləri. Bakı, 2016, №2.
 26. II Yekaterina hökümətinin Xəzər ticarətini və gəmiçiliyini almaq siyasəti/ Tarix və onun problemləri. Bakı, 2017, №4.
 27. 1991-2016-cı illərdə Azərbaycanın Postsovet respublikaları ilə əlaqələri/ Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları beynəlxalq jurnalı. Bakı, 2018, № 1.
 28. Некоторые аспекты взаимосвязей Азербайджанской Республики с республикой Белорусь современной период. / Elmi Əsərlər. АМЕА A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 2018.
Paylaş: