AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

BALAYEV ALI MƏHƏMMƏD OĞLU

BALAYEV ALI MƏHƏMMƏD OĞLU

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi, dosent.

Balayev Alı Məhəmməd oğlu 1966-cı il, aprel ayının 24-də Bakı şəhərində anadan olub. 

1990-cı ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Tarix əlavə Sovet Hüququ fakültəsini bitirmişdir. 

2003-cü ildə Vətən tarixi ixtisası üzrə «Azərbaycanda ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət (1985-1995-ci illərdə)»  mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycan Respublikasının tarixi”şöbəsinin  aparıcı elmi işçisidir. 49 elmi məqalənin, 2 proqramın və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.  2011-ci ildə  dosent adı verilmişdir.

2008-сi ildən Vətən tarixi ixtisası üzrə “Azərbaycan Respublikası ictimai-siyasi həyatı (1995-2006)” adlı tarix elmlər doktoru dissertasiyası üzərində işləyir. 

Monoqrafiyaları:

 1. Azərbaycanda ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət (1985-1995). Namizədlik dis. Avtoref. – Bakı, 2003. – 23 s.

Məqalələri:

 1. Azərbaycanda ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət  (1985-1995). - Bakı: Nurlan. 2005. -190s.
 2. Azərbaycan 80-ci illərdə ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət //Xəbərlər ADPU.Humanitar elmlər ser. – 1996. - №1. - s. 61-63.
 3. Azərbaycan diasporu və mənəvi birlik problemi //Elmi əsərlər bülleteni. Təfəkkür Universiteti. - 1996. -№1. - s. 216-222.
 4. Qarabağ problemi: millətçilik, şovinizm və torpaq iddiaları (1988-1995) //Xəbərlər.Humanitar elmlər seriyası. (ADPU). -1997.  - s. 78-84.
 5. XX əsrin 90-cı illərində SSRİ-də iqtisadi-siyasi böhranı daha da dərinləşdirən amillər, müttəfiq respublikaların müstəqilliklərinin reallaşması // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət. – 1997. - №15. - s.32-34.
 6. Azərbaycanlılara qarşı aparılan ermənipərəst siyasət //Deportasiya. - Bakı, 1998. -  s. 207-211. - /Balayev Məhəmmədlə).
 7. «Yenidənqurma» şəraitində Azərbaycanda qeyri-formal təşkilatların yaranması və fəaliyyəti məsələsinə dair (1985-1990) // Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. – 1999. - №20.  - s. 101-105.
 8. Müstəqil Azərbaycanın xarici dövlətlərlə siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrinin yaranması //Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu. – 2001. - №1-2 (13-14). - s. 197-204.
 9. 2001-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri //AXC-nin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Kofnransının Materialları. – Bakı:  Ağrıdağ, 2002. – səh. 76-78.
 10. Terror //Aydın. – 2002. - №2. – s. 35-42.
 11. Dünya dinləri fənni üzrə proqram. Bakı, 2003, 16 s.
 12. Azərbaycanda antikommunist əhval-ruhiyyənin güclənməsi //AXC-ni 86-cı ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. – Bakı- Nurlan, 2004. – s. 146-154.
 13. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün respublikamızda siyasi proseslərə təsiri //Tarix İnstitutu. Əsərlər. – 2004. - №1.- səh. 354-377.
 14. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri //Renesans. – 2006. - №3-4. – s. 61-63.
 15. Çağdaş dövrdə  Azərbaycan Respublikasının sosial- iqtisadi durumuna dair //Xəbərlər. (ADPU). – 2006. - №4. – səh. 391-397
 16. Azərbaycanda XX əsrin 80-ci illərində istimai iqtisadi və siyasi vəziyyət //Azərbaycan Beynalxalq Universitetin elmi konfransının  Materialları (10-11 may 2006). – Bakı: ABU, 2006. – s. 9-10.
 17. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əlaqələri (1991-1992-ci illər) //Renessans. – 2008. - №6(6). – s. 33-39.
 18. Konfliktologiya fənni üzrə proqram. Bakı, 2008, 19 s.
 19. Azərbaycan XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında //Renessans. – 2008. - №7(7). – s. 48-50.
 20. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin formalaşması tarixindən. xəbərlər. (Pedaqoji psixoloji elmlər siyahısı). ABU. № 1. Bakı- 2008. s. 168-171.
 21. H.Ə.Əliyev və XX əsrin 90-cı illərinin birinci yarısında Azərbaycan Respublikasının siyasi və sosial iqtisadi böhranına qurtuluş yolları. Pedaqoji Universitet xəbərləri Humanitar elmlər siyahısı (ADPU). – 2008 № 5 s. 133-139.
 22. XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri(Humanitar elmlər seriyası).ADPU.2009,№1, s.47-53.
 23. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərinə ümumi bir baxış (1996-1998-ci illər). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı-2009, № 3. s.260-265.
 24.  Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişaf amilləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri(Humanitar elmlər seriyası). ADPU, 2009, №6, s.78-82.
 25. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması sahəsində görülən tədbirlər (1994-2002-ci illər). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2009, №4, s.107-112.
 26. Dağlıq qarabağ münaqişəsinin nizamlanması uğrunda Azərbaycan Respublikasının diplomatik səyləri (2003-2006). Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası. Bakı. №2, 2010, s.62-66.
 27. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində növbəti mərhələ (2003-2006-cı illər). Dirçəliş, XXI əsr, №143-144/2010, səh. 292-297.
 28. Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları üzrə müvəkkil (Ombudsman) təsisatının təşəkkül tapması. AMEA «Məruzələr», tom 66-cı cild, №3, 2010, Bakı, «Elm» nəşriyyatı, səh.139-145.
 29. Azərbaycanda hüquqi islahatlar və demokratik cəmiyyət quruculuğu (XX əsrin 90-cı illəri). Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası. Bakı. №3, 2011, s.162-168.
 30.  Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti tarixindən (XX əsrin sonları). AMEA Tarix institutu, Elmi Əsərlər, 38-ci cild, Bakı, 2011, s. 446-451.
 31. Insan hüquqları sahəsində Azərbaycan qanunvericiliyi və beynəlxalq standartlar. Dirçəliş, XXI əsr, №160-161/2011, s. 263-270.
 32.  Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafında dövlət proqramının roluna dair. Azərbaycan və Arxelogiyası və Etnoqrafiyası, №1, 2012, səh.159-164.
 33. Neft  Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında başlıca faktor kimi (1992-1999). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Akademik Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illik yubileyinə həsr olunur. Xüsusi buraxılış. Bakı, 2012, №2, s. 123-127.
 34. Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikası arasındakı münasibətlərin inkişafına dair (1992-2005-ci illər). Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili. Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 7-8 may, 2013, səh.34-37.
 35. Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri (1995-2000-ci illər): əməkdaşlıqdan strateji tərəfdaşlığa doğru. GEO strategiya. №01(31) yanvar-fevral, 2016, səh. 32-35.
 36. Azərbaycan-Moldova əlaqələri: yüksək səviyyəli dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinə doğru.  GEO strategiya. №02(38) mart-aprel, 2017, səh. 42-45.
 37. Azərbaycanda demokratik parlament institutuna seçkilər (1995-2006-cı illər). Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. Akademic Sournal of History And İdea, cilt 6, say 12, Yıl 2019./Sune, səh.1151-1163.
 38. Деятельность руководства Азербайджанской Республики по урегулированию Карабахского конфликта (1993-2000 гг.). Современные гуманитарные исследования, № 6(31), 2009г. с. 26-30.
 39. Терроризм в политике //Стратегический анализ. - Баку, 2002. - с. 97-102 (rus dilində).
 40. Развитие сотрудничество Азербайджанской Республики с международными организациями в области прав человека. Кавказ и Мир. Международный научный журнал. №7. Тбилиси. 2010, с. 48-53.
 41.  Достойный сын всех свободолюбивых народов. Дагестан в истории Кавказа и России. Материалы международной научно-практической конференции. г.Махачкала, 25 ноября 2011 г. Махачкала, 2012. с.83-86.
 42.  Взаимоотношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией на современном этапе. Роль России в исторических судьбах народов Кавказа. Материалы международной научной конференции 26-27 февраля 2013 г. г. Махачкала, с. 46-49.
 43.  Respublikada nəqliyyat və rabitənin inkişafı. Heydər Əliyev iki cilddə. 1-ci cild. Bakı, 2013, s.156-170, 498 səh.
 44. об истории Карабахского конфликта (1993-2000 г.г.) Международная научно-практическая конференция. Посвященной памяти В.П.Дзагуровой. Выпуск ХII, . Махачкала, 2014, стр.21-24.
 45. миграционные процессы xix-xx столетий как фактор замедления этнической консолидации азербайджанского народа
 46. Создание и развитие правового государства в Азербайджане. «Государство и Право Народов Кафказа: Становление, Развитие, Современное Состояние» 14-15 декабря 2018 г.
 47.   Выборы в президентский институт в Азербайджане (1995–2006 годы) // "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2019. Випуск 142 (№ 3) Ч. 1. Історичні науки - 2019, s.  13-16
 48. Выборы в президентский институт в Азербайджане (1995–2006 годы) // "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2019. Випуск 142 (№ 3) Ч. 1. Історичні науки - 2019, s. 13-16
 49. Балаев A.М. Становление и развитие правового государства В азербайджане // Государство и право народов Кавказа: становление, азвитие, современное состояние. Материалы Международной научно-практической конференции 14-15 декабря 2018 г. Махачкала 2019, с.34-38.
Paylaş: