AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

VAHABOVA ESMİRA RƏHİM QIZI

VAHABOVA ESMİRA RƏHİM QIZI

Tarixçi

AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın mədəniyyəti tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, t.ü.f.d, dosent.

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Esmira Rəhim qızı Vahabova 1954-cı il derabrın 7-də Bakı şəhərində anadan olub.

S.M. Kirov adına Bakı Dövlət Universitetində ali təhsilini alıb (1975-1981).

2000-ci ildə Vətən tarixi ixtisası üzrə «Azərbaycanda xalq təhsili məsələləri («Kaspi» qəzeti materialları əsasında 1893-1917 illərdə)» adlı mövzuda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, tarix üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

2005-2013-cü illərdə Bakı Slavyan Universiteti «Diplomatiya və xarici siyasət» kafedrasının «Beynəlxalq münasibətlər» fakültəsində baş müəllim vəzifəsində yarımştat işləmişdir.

2014-cü ildən etibarən Rostov-Donda nəşr olunan “Beynəlxalq Elmi Əməkdaşlıq, Təhsil və Mədəniyyət” elmi jurnalın redaksiya heyətinin üzvüdür.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 4 aprel 2018-ci il tarixli (protokol № 10-K) qərarı ilə Vətən tarixi ixtisası üzrə dosent elmi adı verilmişdir.

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Esmira Rəhim qızı Vahabova hal-hazırda AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun «Azərbaycan mədəniyyəti tarixi» şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir.

Esmira Rəhim qızı Vahabovanın elmi axtarışlarının əsas istiqamətini Şimali Azərbaycanın XIX əsrin ikinci yarisi və XX əvvəllərinin mədəniyyət tarixinin müxtəlif məsələlərinin araşdırılması təşkil edir.

E.R.Vahabova 3 monoqrafiya, 1 tədris proqramı, 100 elmi məqalənin müəllifidir, beynəlxalq və respublika səviyyəli konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edir.

ƏSƏRLƏRİ

 1. Вопросы национального (азербайджанского) языка на страницах газеты «Каспий». // Проблемы искусства и культуры. Тезисы УI-й конференции молодых ученых, посвященной 90-летию со дня рожд. акад. М.А. Усейнова. Институт архитектуры и искусства АН Азерб. Баку. 1995, с. 44.
 2. Из истории летних ученических колоний во 2 пол. 19 в. (по материалам газеты «Каспий»). // Проблемы искусства и культуры. Тезисы УП конференции молодых ученых, посвященной 80-летию со дня рожд. А.В. Саламзаде. Институт архитектуры и искусства АН Азерб. Баку. 1996, с. 63
 3. Из истории летних ученических колоний во 2 пол. 19 –начале 20 вв. Исследования по истории Азербайджана. Сб. статей Института истории АН Азерб. ИОПИИ – депонировано в Ежеквартальном библиограф. Указат. «Депонированные научные работы». Баку. 1996, № 2, с. 35-41
 4. Вопросы открытия Бакинского женского училища Г.З. Тагиевым (по материалам газеты «Каспий»). // Там же, с. 42-53.
 5. Бакинское коммерческое училище (по материалам газеты «Каспий») // Там же, 1998, № 1, с. 3-12.
 6. К вопросу об учреждении духовной семинарии (по материалам газеты «Каспий»). // Проблемы искусства и культуры. Материалы 11-й конференции. Ин-т архитектуры и искусства АН Азерб. Баку. 1998, с. 19-20.
 7. К вопросу о деятельности учителей-азербайджанцев в конце 19-нач. 20 вв. (по материалам газеты «Каспий»). // Проблемы искусства и культуры. Материалы Х конференции молодых ученых. Институт архитектуры и искусства АН Азерб. Баку, 1999, с. 174-176.
 8. О роли и значении всеобщего обучения в культурном подъеме азербайджанского народа (по материалам газеты «Каспий»). // Проблемы искусства и культуры. Материалы Х1 конференции молодых ученых. Институт архитектуры искусства АН Азерб. Баку. 2000, с. 85-89.
 9. Вопросы народного образования в Азербайджане на страницах газеты «Каспий» (1893-1917гг.) - Автореф. дисс... канд. ист.н. Баку, 2000, 1 п. л.
 10. Становление и развитие азербайджанской печати во 2 пол. 19-нач. 20вв. // К 125-летию азербайджанской печати. Баку. Элм. № 33-34, 11.Х.2000 г.
 11. К 100-летию образования Бакинского коммерческого училища. Баку, Элм, № 31-32, 6.11.2001г.
 12. К 115-й годовщине со дня образования Бакинского технического училища. Баку, Элм. 2003г.
 13. Развитие музыкального образования в Азербайджане в конце 19-нач.20 вв. // Азербайджан и азербайджанцы. № 1-6. 2005, с.140-143 (на англ.яз.)
 14. Бакинское мореходное училище. Баку. Элм. № 33-34,  20.11.2006г.
 15. Из истории передачи Дворца Ширваншахов в городское самоуправление //Азербайджан и азербайджанцы. 2008,  № 5-8, с. 119-123.
 16. Роль государственных структур и издательского дела Российской империи в формировании библиотечной сети Северного Азербайджана (II пол. XIX в.) / АЕМА Mərkəzi kitabxana. Elmi əsərlər. - Bakı, 2008. № 9
 17. Туркменчайский мир и его последствия. // Dirçəliş XXI əsr. – Bakı, 2008-2009, №130/131, s.106-116
 18. К вопросу о зарождении музейного дела в Северном Азербайджане в конце XIX – нач. XX вв. // AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, cild 28, 2009, 0,7 с.v.
 19. Губинская школа садоводства и сельскохозяйственные курсы (конец XIX – начало XIX вв.). // Азербайджанское Историческое Общество. История и реальность. 2010, 2 том, с.54-58.
 20. К вопросу об исторических аспектах развития азербайджанского тюркс­кого языка (вторая половина XIX – начало XX вв.). // Актуальные проб­ле­мы  азер­­­­бай­­­джановедения. Материалы Второй Международной научной кон­ференции, посвященной 88-й годовщине со дня рождения общена­цио­нального лидера Гейдара Алиева. II часть. Баку-Гянджа. 4-7 мая 2011 г., с.613-622.
 21. К истории женского образования в Азербайджане в конце XIX – начале XX вв. // Тезисы Международного научного симпозиума, посвящён­ного 110-летию создания первой на мусульманском Востоке светской женской школы. Баку, 6-7 октября 2011 г., s.27-28.
 22. О строительстве зданий учебных заведений в городах Северного Азер­байджана в XIX – XX вв. // Азербайджанское историческое об­щество. История и реальность.  2011, №1, s.17-30.
 23. Бакинское мореходное училище – 130 лет. / Седьмая научная и научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 130-летию мореходного образования в Азербайд­жане и 15-летию Азербайджанской Государственной Морской Академии. Баку, 15-16 ноября 2011 г., s.38-50.
 24. К распространению сельскохозяйственных знаний в Елисаветпольской губернии (конец XIX – нач. XX вв.) // Вестник Бакинского университета. Серия гуманитарных наук. №2, 2011, c.136-144.
 25. Историография изучения коврового искусства Северного Азербайджана (вторая половина ХIХ – нач. ХХ вв.). // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. – Bakı, 2011, №2,       s.208-213.
 26. Акты Кавказской Археографической Комиссии как источник для изучения истории Кавказа (на примере Северного Азербайджана). // Труды Института истории НАН Азербайджана. Азербайджанская Наци­о­нальная Академия Наук. Министерство образования Азербайд­жанс­кой Республики. – Материалы международной научной конференции «Азербайджанская Республика – исторический преемник Азербайд­жанской Демократической Республики». Спецвыпуск, 2011/38, s.108-116.
 27. Положение азербайджанского духовенства и вопрос учреждения мусуль­манс­кой духовной семинарии. // Azərbayan Şərqşünaslığı №1(7), ­2012, s.48-54.
 28. Распространение гигиенических знаний в Северном Азербайджане (конец XIX – нач. XX вв.). // «Азербайджан и азербайджанцы». №1-2, Баку, 2012, s.208-215.
 29. Учебная программа по подготовке магистров по курсу «Международ­ные договоры». // Бакинский Славянский университет. 2012, 17 s.      
 30. Из истории циркового искусства и строительства цирковых зданий в Северном Азербайджане во II половине XIX – начале ХХ вв.// Докла­ды. Национальная Академия наук Азербайджана. Том LXVIII. №4. – Баку. 2012, с.119-126.   
 31. Краткая история Дербентской школы садоводства (конец XIX – начало XX вв.). // Дагестан в истории Кавказа и России. Материалы между­народной научно-практической конференции (г.Махачкала, 25 ноября 2011 г.) – Махачкала, 2012, с.87-90.
 32. К истории развития ювелирного искусства в Северном Азербайджане (середина XIX – начало ХХ вв.). // IV. Uluslararası Türk el dokumaları (tekstil) və gelenekli sanatlar kongresi /sanat etkinlikleri. – MEA Milli Azərbaycan tarixi müzesi və Selçuk Üniversitesi Türk el sanatları araştırma ve uygulama merkezi. 02.05.10.2012. – Bakı, (azərb.dil.), s.245-251.     
 33. Многосторонняя европейская политика в области образования // 2-я меж­ду­народная научная конференция «Инновация, качество образования и развития». Баку, 7-9 июня 2012 г. // Бакинский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 
 34. Азербайджан и Россия: от колониальной политики к сотрудничеству. // Современная научная мысль. – М.,  2013, №1, c.22-33. 
 35. Из истории прогрессивной азербайджанской печати Баку в начале ХХ века. // СПб. Клио, 2013, №6 (июнь) рубрика «Источниковедение», c.13-16.   
 36. Русско-азербайджанские школы Северного Азербайджана (II пол. XIX –нач. XX вв.). // Мозырский педагогический университет. 7-ая между­народ­ная научная конференция «Текст.Язык.Человек!»: сборник научных трудов: В 2 ч. Ч.2 / УО МГПУ им.И.П.Шамякина; редкол.: С.Б.Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2013, с.201-204.  
 37. Влияние революционных событий России на развитие азербайджанской партийной печати в начале ХХ века. // Материалы Международной научной конференции «Роль России в исторических судьбах народов Кавказа». 26-27 февраля 2013 г. Махачкала, 2013, с.57-65.
 38. Об издании газеты «Ведомости Бакинского градоначальства» // Первые всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедо­вича. Сб.ст. – Махачкала, 2013, с.29-31.      
 39. Из истории организации детских садов в Северном Азербайджане в начале ХХ века. // I Международная научно-практическая конференция. На­ционально-культурные традиции воспитания в условиях модернизации образования. 28-30 декабря 2013. – Махачкала, 2013, с.39-43.       
 40. Влияние колониальной политики царской России на культуру Северного Азербайджана (II половина XIX – начало XX вв.). // Труды Института истории НАН Азербайджана. Азербайджанское историческое общество. Материалы международной научной конференции «кавказские войны и их последствия в начале XIX века». Специальный выпуск. 44-45-46-47/2 013, c.364-378.  
 41. Sviluppo delle arti figurative nell, Аzerbaigian settentrionale  (seconda meta del XIX – inizio XX secolo). // IRS Patrimonio. 2(7). Estate 2013. Digest, s.4-13       .
 42. О введении предмета рисование в учебные заведения Северного Азер­байджана (II половина XIX – начало XX вв.). // Вестник Санкт-Петер­бург­ского университета. «Искусствоведение». Серия 15, вып.2, 2015, с.164-177.
 43. Kuzey Аzerbaycanda güzel sanatların gelişimi (XIX yüzyılın ikinci – XX. Yüzyılın başları). // İRS Miras. 2(10) yaz 2014. Derleme, s.4-13.
 44. Азербайджанская печать накануне и в годы первой мировой войны. // Вопросы истории. 2014. №12, c.149-156.
 45. Истоки азербайджанской прозы // Литературный Азербайджан. 2014, № 8, c.92-96.
 46. Из истории строительства культовых сооружений на территории Cеверного Aзербайджана в период российской колонизации (II пол. XIX – нач. XX вв.). // Международное научное сотрудничество, образование и культура.  Научный журнал. – Ростов-на-Дону. 2014, №1(2), c.31-41.
 47. Азербайджанское кино в годы первой мировой войны // Международное научное сотрудничество, образование и культура. Научный журнал. – Ростов-на-Дону. 2014, №2(3), с.33-43.
 48. Сатирическая печать как отражение общественно-политической жизни Северного Азербайджана в начале XX века // Международное научное сотрудничество, образование и культура.  Научный журнал. – Ростов-на-Дону, 2014, №3(4), с.51-66.
 49. Сравнительный анализ подготовки учителей в Азербайджане в конце XIX – начале XXI вв. // Международное научное сотрудничество, образо­вание и культура. Научный журнал. –  Ростов-на-Дону, 2014, №4 (5), с.29-38.
 50. Из истории издательской деятельности БОИРТО и Cовета съезда бакинс­ких нефтепромышленников (конец XIX – нач. XX вв.).//  Əsrin müqaviləsi elmi konfrans 22-23 sentyabr 2014-cü il. – Gəncə, 201, с.80-87.
 51. Вопрос об устройcтве рабочих поселков на Бакинских нефтяных промыс­лах (конец XIX начало XX вв.). // Əsrin müqaviləsi elmi konfrans 22-23 sentyabr 2014-cü il. – Gəncə, 201, с.88-98. 
 52. Из истории садово-парковой культуры Баку. Архитектура. Строительство. Дизайн // Международная Ассоциация Союза архитекторов. – М., 2014, №2(75), с.54-63.
 53. К вопросу о богословской подготовке мусульман Северного Азер­бай­джана за пределами Российской империи (вторая половина XIX – начало XX вв.). // Ученые записки.  – Гянджа, 2014, №1, с.197-204. 
 54. Краткая история азербайджанской тюркской печати накануне и в годы первой Мировой войны. // Культурное измерение войны. Первая мировая война в образах, в памяти и в истории (к 70-летию факультета истории, философии и искусств): Материалы Международной научной конфе­ренции (Ставрополь 23-26 октября 2014 г.). – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015, с.67-73.       
 55. Библиотеки Совета съезда бакинских нефтепромышленников (вторая половина XIX – начало XX вв.). // Гасырлар авазы – Эхо веков. Казань. № ½, 2015, c.277-282.
 56. Азербайджанский оперный театр. Начало ХХ века. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15 «Искусствоведение». Вып.№2. 2015, c.5-18.
 57. Из истории развития кинематографа в Северном Азербайджане и его просветительский характер (вторая половина XIX – начало XX вв.). // СПб., КЛИО, 2015, №12, c.118-129.
 58. К вопросу о деятельности Азербайджанского культурно-просвети­тель­ного общества «Ниджат» в начале XX века. // Qafqaz tarixinin aktual məsələləri beynəlxalq konfrans.15-16 oktyabr 2015-ci il. II hissə. – Gəncə. 2015, c.295-300.
 59. Из истории развития азербайджанской детской  литературы (II пол. XIX – начало XX вв.). // Bakı Avrasiya Universiteti. Sivilizasiya. Elmi-nəzəri jurnal.  №4, 2015, s.72-81.
 60. Ханский дворец – дворец Сардара в Иревани. // ИРС,  №1(73), 2015, с. 42-47.
 61. Фольклор – наследие культуры азербайджанского народа (вторая поло­ви­на XIX – началa XX вв.). // Баку. Университет «Кавказ». Вып.3, №1. 2015, с.80-89.
 62. Из истории зарождения первых музеев в Северном Азербайджане. // Санкт-Петербург. Жур. Вопросы музеологии. №1(11), 2015, с.35-48.
 63. Строительство учреждений здравоохранения как важная сфера социаль­ной жизни азербайджанского общества (XIX – начало XX вв.). // Тех­нологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Материалы Международной научно-практической конференции (17-18 апреля 2015 г. Махачкала). – Махачкала, 2015, с.224-230.
 64. Школы Совета съезда бакинских нефтепромышленников. // Гасырлар авазы – Эхо веков. Научно-документальный журнал. Казань, 2016, №½ (82/83), с.252-260.    
 65. К 135-летию со дня рождения Азербайджанского Просветителя Абдуллы Мустафа оглы Шаига. // Аkademik tarih ve düşünce dergisi – Академи­ческая история и мысль. Тürkiye. Cilt: 3 / Sayı: 9 /Ağustos / 2016, s.49-58.
 66. Рецензия на монографию доктора наук, зав. Отделом «История азер­байджано-российских отношений» Института Истории им.А.А.Баки­ха­нова НАН Азербайджана С.И.Алиевой «Взаимоотношения Азербайд­жана и народов Северного Кавказа (XIX – начало XX вв.)». // Вопросы истории. – М., 2016, №9, с.174-177.
 67. Освещение постройки Баку-Шолларского водопровода на страницах пе­риодической печати города Баку. // Материалы межд. научно-практич. конференции. Ч.1, 15-16 марта 2017 г. посвящается 100-летию «Комплек­са гидротехнических сооружений Шоллар-Баку». Баку, 2017, с.52-68.
 68. Зарождение театра в Северном Азербайджане в конце XIX – начале XX вв. // Вопросы истории, 2017, №1, c.160-168.
 69. Ханские дворцы на территории Северного Азербайджана и их  место в архитектурном облике городов (вторая половина XIX – нач. XX вв.) // Кавказ и мир. Тбилиси, 2017.
 70. Из истории взаимоотношений Северного Азербайджана и России в области культуры XIX – нач. XX вв. // Гуманитарные и юридические исследования. Ставрополь: Изд-во СКФУ,  2017, c.13-18.
 71. Учреждения бытового обслуживания: доходные дома, гостиницы, бани в городах Северного Азербайджана (II пол. XIX – нач. XX вв.) // Кавказ в отражении мировой истории: сборник научных статей к 75-летию про­фессора А.А.Кудрявцева. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017, (181 с.), c.81-84.
 72. К вопросу о развитии издательского дела и открытии типографий в го­родах Северного Азербайджана (II пол. XIX – нач. XX вв.) // АМЕА Хəbərlər, 2017.
 73. Ахмед бек  Агаев и его газета «Тарагги» // Всероссийская научная кон­фе­ренция с международным участием «Актуальные проблемы гума­нитарного знания в XXI веке: состояние и перспективы развития». К 90-летию академика Г.Г.Гамзатова». Махачкала, 5-6 мая  
 74. Об открытии публичной библиотеки в Баку и присвоении ей имени Л.Н.Толстого // Махачкала, 2016  
 75. Некоторые вопросы развития коврового искусства в регионах Северного Азербайджана (II пол. XIX – нач. XX вв.) // Азерхалча, 2017.
 76. К вопросу о состоянии здравоохранения в азербайджанском городе Иревань в XIX – начале XX вв. // АМЕА Tarix Muzey.
 77. История открытия и деятельности Бакинской офицерской школы морской авиации // Ставрополь, 2019  
 78. К вопросу об участии азербайджанских женщин на театральной сцене (вторая половина XIX – начало XX вв.) // AMEA Mərüzələr (в печати).
 79. Открытие и деятельность  библиотек в городах Северного Азербайджана  в конце XIX – начале XX вв. // Transcaucasus. M., 2017,  Декабрь  
 80. Культурное сотрудничество и гуманитарные связи между Азербайд­жа­ном и Россией: конец ХХ – начало XXI вв. // Гянджа.
 81. Бакинское Мореходное училище конец XIX – начало XX вв.). Краткий исторический очерк  // Баку: АГМА, 2014.
 82. Из истории развития народного образования в Северном Азербайджане (II половина XIX в. – 1917 г.) // Баку: Сада, 2015.
 83. Монография - Культурные процессы в Азербайджане (II половина XIX в. – XX вв.). Баку: AVRORA, 2018, 646с.
 84. Член редакционного совета ж.Международное Научное Сотрудни­чество, Образование и культура  (с 2014г.). Ростов-на-Дону.
 85. Кoвровое искусство Северного Азербайджана: разновидности и своеобразие (вторая поло­вина XIX-XX)»  // Azərbaycan xalçaları. Tом 8, №25, 2018, c.56-65.            
 86. Рецензия на монографию доктора философии по истории А.Назарли «Народное образование в Азербайджанской Республике (1918-1920 гг.)», вышедшую в 2008 году в Баку в издательстве «Нурлан» объемом 224 с. // Центр истории Кавказа: http://caucasianhistory.info/?p=767. 18 апреля 2018 года.
 87. Культурное сотрудничество и гуманитарные связи между Азербайд­жаном и Россией: конец ХХ – начало XХI вв. »  // Гянджа, 2018.
 88. Военная  школа прапорщиков в период Азербайджанской Демокра­тичес­кой Республики (проект, цели и задачи)» // Научная конференция «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: tarixi ir və müasirlik». Баку, 2018.
 89. Открытие и деятельность библиотек в городах Северного Азербайджана в конце XIX – начале XX вв. Москва: Транс Кавказ, 2017.
 90. Рецензия на книгу А.Э.Назарли «Народное образование в Азербайджанской Республике (1918-1920гг.)» // Гуманитарные и юридические исследования. Научно-теоретический журнал. Выпуск № 2, 2018. Ставрополь: Изд-во СКФУ, с.220-222 (-239с.)
 91. История открытия и деятельности Бакинской офицерской школы морской авиации // Гуманитарные и юридические исследования. Научно-теоретический журнал. Выпуск № 1, 2019, Ставрополь: Изд-во СКФУ,  с.42-54 (- 264с.)
 92. Открытие музыкальной школы в Баку и её деятельности конец XIX-XX вв. Azərbaycanda ali təhsilin beynəlmilləşderilməsi və raqabətliliyinin yüksəl­dilməsi istiqamətləri mövzusunda. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın mate­rialları. Bakı, 2-3 may, 2019-cu il.
 93. К 100-летнему юбилею открытия школы прапорщиков в Гяндже // Баку. Международная конференция, посвященная 100-летию образования АДР и 25-летию образования Азербайджанского исторического общества  - «Первая Демократическая Республика на Востоке и ее место в азербайджанской истории».
 94. Ахмед бек Агаев – один из идеологов модернизации мусульманского Востока // Международный симпозиум, посвящённый 150-летию выдающегося азербайджанского мыслителя, общественного и государственного деятеля Ахмед бека Агаоглу (1869-1939). Национальный музей истории Азербайджана НАНА. 2-3 октября 2019 г.
 95. К вопросу о воспитательном значении театра (конец XIX-начало XX вв.) // Хеберлер. Азербайджанский Педагогический Университет. 2019 (в печати)
 96. К 120-ЛЕТИЮ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ  БАКИНСКОГО  ЯХТ-КЛУБА (конец XIX - начало XX вв.) // Национальный Музей истории  Азербайджана (в печати)
Paylaş: