AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

QURBANLI ƏSƏD CANƏLİ OĞLU

QURBANLI ƏSƏD CANƏLİ OĞLU

Tarixçi

Tarix İnstitutunun “Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımları tarixi” şöbəsində aparıcı elmi işçi, dosent, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

Qurbanlı Əsəd Canəli oğlu 1968-ci ilin 10 iyulunda Ermənistan SSR-də,Meğri rayonun Nüvədi kəndində doğulmuşdur. 1975-1985-ci illərdə Nüvədi kənd orta məktəbində təhsil alıb.1990-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuş, 1996-cü ildə həmin ali təhsil müəssisəsini axşam şöbəsini tarixçi - tarix müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir.

Əsəd Canəli oğlu Qurbanlı 1999-2001-ci illərdə AEA-nın Milli Münasibətlər İnstitutunun “Azərbaycanlıların deportasiyası” şöbəsində elmi işçi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2003-cü ildən isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanlıların deportasiyası və soyqırımı tarixi” şöbəsinə əvvəlcə baş labarant, sonra isə kiçik elmi işçi vəzifəsinə qəbul edilmişdir. O, 2007-ci ildə elmi işçi, növbəti attestasiyanın nəticələrinə əsasən 2014-cü ilin 15 sentyabr tarixində böyük elmi işçi vəzifəsinə keçirilmişdir. Hal hazırda  İnstitutun “Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımları  tarixi” şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.

Qurbanlı Əsəd Canəli oğlu 2012- ci ilin may ayının 12-də “Ermənistan SSR-də azərbaycanlılar əleyhinə siyasət”(1845-1990) mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş və 2013-cü il fevralın 26-da tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini, 2019-cu ildə isə dosent elmi adını almışdır.

Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda tarix üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsini almaq üçün “ Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları, etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti (1945-1994)” adlı doktorluq mövzusu üzərində çalışır, 2 monoqrafiya, 1 kitab və 23 məqalə müəllifidir.

Ailəlidir,iki övladı var.                                                          

                                                                Monoqrafiya

1.Azərbaycan türklərininErmənistandandeportasiyası(1947-1953) Bakı.,  2004, 115 s

2.Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən deportasiyası tarixindən (1947-1953-cü illər) Bakı: Turxan, 2018, 169 s.

                                                                 Kitab

3.The deportation of Azerbaiyani Turks from the Armenian SSR (the years1947-1953) Elm və təhsil, Bakı.,2018, 80 s

Məqalələr

1..II dünya müharibəsi illərində azərbaycan oğullarının istiqlal mücadiləsi. gənc tədqiqatçıların əsərləri. BDU,1996, s.89-92          

2.1948-1953-cü illər deportasiyası və onun xüsusiyyətləri. Tarix və onun problemləri. B.2000, sayı  2. s.97-99           

3.Sovet deportasiya siyasəti və Azərbaycanlıların deportasiyası probleminin tədqiqi məsələsinə dair.Tarix və onun problemləri. B. 2000, sayı 2      s.85-88          

4.Dövlət səviyyəsində həyata keçirilmiş deportasiya. Sosial-siyasi  toplu. B.,Təbib,sayı 5, s.152-156.       

5.Deportasiyaya etiraz. Konfrans materialları. B, 2003, s.86-89    

6. Ermənilərin siyası şəraitdən yararlanma cəhdləri. Konfrans materiallarıB. 2003 s.47-53

7.XX əsrin 50-80-ci illərində Ermənistan SSR-də Azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti. Konfrans  materialları . B. 2004, s.133-136       

8.Azərbaycanda milli azadlıq hərakatının əsas istiqamələri və xüsusiyyətləri haqqında (1987-1990) Elm qəz.30 iyun 2001, sayı 17-18            

9.Azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından deportasiyası.(1988-1991)Pedaqoji Universitet Xəbərləri. 2009. sayı 5, s.135-141.      

10.Deportasiyanı doğuran şərait və səbəblər.Dirçəliş XXI əsr. 2004-2005,sayı 82-83, s.135-141       

11.Sovet-Türkiyə münasibətlərində «erməni məsələsi» və onun azərbaycanlıların deportasiyasına təsiri.(1945-1947-ci illər). Dirçəliş XXI əsr 2009, sayı 135-136, s.385-391       

12.Deportasiya azerbaydjançev iz Armyanskoy SSR(1947-1953q.) M.№6, str. 64-68       

13.Vzoimootneşenie mejdu SSSRİ Turçiya. Pereseleniya azerbaydjançev.(1944-1947) Obidinenie.Nauçnıy Jurnal 2004, M..№11, str. 48 

14.Ermenilerin siyasi ortamdan yararlanma çabaları.Türkiyə,Turan Stratejik Araşdırma Merkezi.2009, s.150           

15.Sovet-Türkiye münasibetleri: Ermenilerin Siyas Ortamdan yararlanma çabaları. Erzurum Atatürk Universiteti.Türkiyyat Araşdırma Enstitüsi. 2009.Taed 41                    

16.Azərbaycanlıların deportasiyası və onun nəticələri. BDU-nun 80 iliyi ilə bağlı Konfrans Materialları. BDU,1999. s.39    

17.Problemin tədqiqinə yeni baxış.    Gənc Aspirant və tədqiqatçıların VIII Respublika Elmi Konfransının Materialları.ADU-İ. 2005 s.85         

18.Azərbaycanlıların deportasiyasına dair(Arxiv Materialları əsasında). Dirçəliş XXI əsr.B. 2013.s.196-204           

19.Ermenilerin Erivan, Zengezur bölgelerinde Azərbaycan türklerine yürütdikleri etnik temizlik ve ssoykırım politikası.(1918-1920). Yeni Türkiye 77.Kavkazlar özel sayısı VIII s.173             

20.Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən deportasiyası ərəfəsində dinləmələr və köçürülməyə qarşı etiraz formaları (1948-1953-cü illər) XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları mövzusuna həsr olunmuş IV Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. 22-27 aprel 2017-ci il Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri. s. 150-154

21.Azərbaycanlıların deportasiyası: “könüllü” köçürülmə və ya tarixi həqiqətlər (1947-1953) Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri.(humanitar elmlər seriyası) BDU, №3,2017 

22.Ermənistan SSR-də azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti (1988-19991-ci illər) Bakı Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) BDU,  №3, 2018 s. 104-109     

23. Azərbaycanlıların tarixi–etnik torpaqlarından-Ermənistan SSR-dən deportasiyasının bəzi qaranlıq məsələləri barədə (1947-1953-cü illər)” “Qarabağ. Dünən, bu gün və sabah. 18-ci elmi-əməli konfransının materialları”. Bakı: 2019, s.74-83    

Paylaş: