AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏLİYEVA EMİLİYA KAMAL QIZI

ƏLİYEVA EMİLİYA KAMAL QIZI

Tarixçi

T.ü.f.d., dosent, “Azərbaycanın yeni tarixi şöbəsi”nin aparıcı elmi işçisi.

1963-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1970-1980-cı illərdə Bakı şəhərində 240 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 1989-cu ildə Bakı Dövlət Universitetində ali təhsilini başa vurub. 1980-ci ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarin İnstitutunda çalışır.

2009-cu ildə “XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda əkinçilik və suvarma sistemi” mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Hal-hazırda Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın yeni tarixi” şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır. 2019-cu ildə dosentlik dərəcəsini almışdır.

Kitablar:

 1. XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda əkinçilik və suvarma sistemi. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı: 2009, 28 s. 
 2. “Xanlıqlar dövründə Şimali Azərbaycanda əkinçilik və suvarma sistemi”. Bakı: Turxan NPB, 2017, 176 s.

Məqalələr:

 1. XVIII əsrin II yarısında Azərbaycanda dənli bitkilər istehsalı. “Elm XXI əsrin astanasında” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 1999, s. 60-61.
 2. Rus müəllifləri XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda əkinçilik haqqında. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı-Ağrıdağ 2002, s. 120-122.
 3. XVIII əsrin ikinci yarısında – XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda su sahibliyi və sudan istifadə. Tarix və onun problemləri. Bakı, 2005, s. 41-45.
 4. XVIII əsrin ikinci yarısında – XIX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan xanlıqlarında bağçılığın vəziyyətinə dair. Tarix və onun problemləri. Bakı, 2008, s. 58-62.
 5. Xanlıqlar dövründə Şimali Azərbaycanda çəltik istehsalı. Pedaqoji Universitet  Xəbərləri. Bakı, № 2, 2008, s. 156-162.
 6. Xanlıqlar dövründə Şimali Azərbaycanda süni suvarma vasitələri. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı, №2, 2008, s. 154-160.
 7. “Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri” və XVIII əsrdə Azərbaycanda əkinçilik məsələləri. Pedaqoji Universitet  Xəbərləri. Bakı, № 1, 2009, s. 78-83.
 8. Продукты сельского хозяйства Азербайджана на рынках России (во второй половине XVIII - начале XIX вв.). Исторические науки, №1(31), 2009, стр. 63-66.
 9. XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan xanlığında əkinçilik”.  Tarix və onun problemləri. 1-2. Bakı 2009, s. 101-106.
 10. Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı vergiləri və onların terminoloji mənası haqqında. Tarix və gerçəklik 1/2010, s. 65-72.
 11. Xanlıqlar dövründə Azərbaycan şəhərlərinin su təchizatı. Azərbaycan tarix qurumu “Türk dünyasının dünəni və bugünü” konfrans tezisləri, 23-24 may, 2011, Bakı, s. 315-317.
 12. Из истории производства марены в Дербендском и Кубинском ханствах. Современные проблемы общественно-гуманитарных наук (теория и практика). Научные труды международной научной практической конференции 23-24 марта 2012 года. Махачкала, 2012, стр. 197-200.
 13. О состоянии земледелия и орошения в Шекинском ханстве. Кавказ и мир – Международный научный журнал, 2013, № 15, стр. 81-84.
 14. Qarabağ xanlığının kənd təsərrüfatına dair. AMEA Tarix İnstitutu Elmi əsərləri, 2013, 44,45, 46, 47-ci cild, s. 394-399.
 15. Naxçıvan xanlığında əkinçiliyin vəziyyəti. AMEA Azərbaycan Arxeologiyası və etnoqrafiyası jurnalı, 2014, №2, s. 197-204.
 16. Şəki xanlığında əkinçilik və suvarmanın vəziyyətinə dair. Tarix və onun problemləri №3, Bakı, 2017, s. 28-33.
 17. О состоянии сельского хозяйства в Азербайджане в конце XVIII в. XVI Дзагуровские чтения. Махачкала, 2018.
 18. Xanlıqlar dövründə Xəzərsahili bölgələrdə əkinçiliyin vəziyyəti. Azərbaycan xalçaları №27, 2018, s. 126-134.
Paylaş: