AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

EYVAZOVA NİGAR VAQİF QIZI

EYVAZOVA NİGAR VAQİF QIZI

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitututun “AZƏRBAYCANIN TARİXİ COĞRAFİYASI VƏ DEMOQRAFİYASI " şöbəsinin aparıcı elmi işçisi.

Nigar Vaqif qızı Eyvazova 27  sentyabr 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1978-1988-ci illərdə 167 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb. 1988-ci  ildə Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji Universitetində tarix  fakültəsinə daxil olmuş, 1992 -ci ildə həmin ali təhsil müəssisəsini bitirib. N.V.Eyvazova 1997-ci ildən bu qünə kimi Tarix İnstitutunda işləyir. 2017-ci ildə “XIX-XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda miqrasiya prosesləri” adlı tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Ailəlidir, iki övladı var.

Məqalələri:

 1. «Об эволюции демографической ситуации в Северо-Восточном Азербайджане в ХIX - начале ХХ вв.». // «Tarix və onun problemləri», №3, 2011, с.45-51.
 2. «О влиянии переселения армян на этнический состав населения Иревана в XIX - начале XX вв.». // Международный научный журнал «Кавказ и Мир», №11, 2011, с.189-192.
 3. «Об особенностях миграционных процессов в Северном Азербайджане в начале XX века». // Azərbaycan Respublıkası: uğurlar və perspektivlər. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Baki, 2012, s.56-59
 4. «О некоторых миграционных процессах в Бакинской губернии в середине XIX столетия». // Роль России в исторических судьбах народов Кавказа. Материалы Международной Научной Конференции. Махачкала, 2013, с.292.
 5. «О причинах активных миграционных процессов в Северном Азербайджане в I трети XIX века». // «Geostrategiya», №3, 2014, c.58-61.
 6. «Место и роль Северного Азербайджана в миграционных процессах Российской империи в конце XIX века». // Первые Всероссийские (с международным участием) иcторико-этнографические  чтения, посвященные  памяти  проф. Магомеда Расула Магомедовича, Махачкала, 2014, с.143.
 7. «О влиянии миграционных процессов на демографическую ситуацию в Северном Азербайджане накануне и в годы Первой мировой войны». // «Birinci dünya müharibəsi və Azərbaycan». Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2014, c.301-303.
 8. «Миграция немцев в Северный Азербайджан: причины, мотивы и первые шаги на пути их адаптации к местным условиям» . // «Tarix və onun problemləri», №2, 2015, c.85-92.
 9.  «О внутренних и внешних аспектах русской миграции в Северный Азербайджан (вторая половина XIX-начало XX века» // «Современная научная мысль». Научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права. - Москва: НИИ ИЭП, 2016, - №2, с. 27-32.
 10. Миграционные процессы в Закатальском округе Северного Азербайджана в конце XIX века // GEO - strategiya (Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal), №2 (32), mart-aprel, 2016, c.47-49
 11. Из истории переселения АРМЯН НА ТЕРРИТОРИЮ СЕВЕРНОГО АЗЕРБАДЖАНА В XIX в. //II Beynəlxalq elmi konfrans.-s.326-332.
 12. Azərbaycanda və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımı alman arxiv sənədlərində” / AMEA Tarix İnstitutu “Elmi Əsərlər” “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)” mövzusunda III beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi Buraxılış.  N:56,57,58 // Bakı, 2016, s.540-546.(həmmüəllif)
 13. Демографическая ситуация в Дербентском регионе Северо-Восточного Азербайджана в XIX-начале XX вв.//Кавказоведение: история и современность: Материалы Международной научной конференции-2017-с.642-651.
 14. Миграционные процессы в Елисаветпольской губернии к концу XIX века. // GEO - strategiya (Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal), №4,  2017, c.26-29
 15. Этнодемографические  предпосылки  геноцида азербайджанского  народа весной  1918 года.//XX əsrdə Türk-Müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları// IV Beynəlxalq elmi konfrans-2017//.
 16. Azərbaycan Xalq  Cümhuriyyətinin  tarixinə  dair  yeni arxiv sənədləri  //V Beynəlxalq  elmi  konfrans-2018.
Paylaş: