AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

HÜSEYNOVA NAİLƏ ŞAFADDİN QIZI

HÜSEYNOVA NAİLƏ ŞAFADDİN QIZI

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, “Ümumi tarix” şöbəsində aparıcı elmi işçi.

Nailə Şafaddin qızı Hüseynova 2 may 1967-ci ildə Ermənistan Respublikasının Amasiya  rayonu Oxçuoğlu kəndində anadan olub.

1974- 1984-cü illərdə Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 188 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

1991- ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin axşam şöbəsinə daxil olmuş, 1997-ci ildə həmin ali təhsil müəssisəni  tarixçi və tarix müəllimi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1994-1999- cu illərdə Sabunçu rayonu 188 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi işləyib.

1998- 2003- cü illərdə AMEA A. A. Tarix İnstitutunun Vətən tarixi ixtisası üzrə  əyani  Aspirantura şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2003 - cü ildən kiçik elmi işçi vəzifəsinə təyin edilib.

24 fevral 2010-cu ildə “Şamaxı xanlığı və onun qonşu dövlətlərlə əlaqələri” mövzusunda tarix elmləri namizədi adını almaq üçün yazdığı dissertasiyasını uğurla müdafiə edib.

”XIX əsrin II yarısı - XX əsrin I rübündə beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycan netfi” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

AMEA Tarix İnstitutunun həyata keçirdiyi “Azərbaycan tarixi ilk mənbələrdə” layihəsinin fəal iştirakçısı olub. 2009-cu ildən başlayaraq   müxtəlif kiçik elmi qrupların tərkibində Moskva, Berlin və İstanbul şəhərinin müxtəlif arxivlərindən Azərbaycan tarixi ilə bağlı qiymətli sənədlərin Tarix İnstitutuna gətirilməsində və onların tərtibində fəal iştirak edib.

2014- cü il 18 iyul tarixindən bu günə kimi  aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.

   2018 - ci ildə dosentlik dərəcəsi alıb.

   1 monoqrafiya və 30-dan  çox elmi məqalə müəllifidir.

Ailəlidir.

Avtoreferatı: 

 1. Şamaxı xanlığı və onun qonşu dövlətlərlə əlaqələri. Bakı: 2010. 24 s.

Monoqrafiya:

 1. Şamaxı xanlığı. Təhsil nəşriyyatı. Bakı, 2009, 399 s.

Məqalələri

 1. Şamaxı xanı Mustafa xanın İran və Rusiyaya qarşı yeritdiyi siyasət. //Şərqin aktual problemləri:Tarix və müasirlik//.( AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu).B.2001. s 37-38.
 2. Şamaxı xanlığının mahalları. //Şərqin aktual problemləri:Tarix və müasirlik//.( AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu).2003.s.85-87.
 3. Şamaxı xanlığının inzibati-idarə quruluşuna dair. //AMEA-nın xəbərləri.( Tarix, Fəlsəfə və Hüquq seriyası), // №4,s 253-261
 4. ”Şamaxı xanlığı və onun qonşu dövlətlərlə münasibətləri”mövzusunun mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq məsələlərinə dair. //Tarix və onun problemləri.2005, №4.s 256-263.
 5. Şamaxı xanlığının Türkiyə ilə münasibətləri//Şah İsmayıl Xətai:III Elmi praktik konfransının materialları. –Bakı:2006.-s.114-116
 6. XIX əsrin əvvəllərində Şamaxı xanlığının Rusiya təcavüzünə qarşı mübarizə tarixindən. //AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri. 2007,№21,s.76-87
 7. Şamaxı xanlığının Quba xanlığı ilə münasibətlərinı dair. // AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri. 2008,№22.s 120-128.
 8. Şamaxı xanlığının Quba xanlığı ilə münasibətlərinı dair. // AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri. 2008,№22.s 120-128.
 9.  Şamaxı xanlığının Şəki xanlığı ilə münasibətlərinə dair. // AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri. № 27, 2009.
 10. Xanlıqlar dövründə Şamaxı şəhərinin iqtisadi və siyasi vəziyyətinə dair. // AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri. № 28, 2009.
 11. Qarabağ xanlığının Şamaxı xanlığı ilə əlaqələri. // Qarabağ. Dünən, bu gün və sabah. 8-ci elmi- əməli konfransın materialları ( Qarabağ General-qubernatorlugunun 90 illiyinə həsr olunur). Bakı. 2009.
 12. Şamaxı xanlığının Dağıstan hakimləri ilə əlaqələri.// AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri. № 33, 2010.
 13. Qarabağ xanlığının Şamaxı xanlığı ilə əlaqələri//Olaylar.-2011.- 10-12 sentyabr
 14. Xanlıqlar dövründə Şamaxı şəhərində ticarət və vergilər. // Antik və Orta əsr Azərbaycan şəhərləri: Arxeoloji irsi, tarixi və memarlıgı. Beynəlxlaq elmi konfransın materialları. 27-28 oktyabr, 2010. Azərbaycan, Şəmkir- Gədəbəy. Bakı. 2012.
 15. Birinci Dünya müharibəsi illərində Böyük Britaniyanın xarici siyasətində Bakı nefti.// AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər.” Birinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan”mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış 48,49,50- ci cild.s.128-131
 16. “Birinci dünya müharibəsi və erməni saxtakarlıgı: Şərqi Anadolunun türk- müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımının Vardqes Mikaelyanın “ Türkiyədə erməni məsələsi və erməni genosidi ( 1913-1919)” adlı kitabında təhrifi. (Alman mənbələri üzrə). //AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri.
 17. . Cenevrə konfransı və Azərbaycan:neftlə bağlı məsələ gündəlikdə var idimi?( bir əsərin izi ilə).// Qafqaz  tarixinin aktual məsələləri.Beynəlxalq konfrans. Gəncə. 15-16 oktyabr 2015.s. 286-288.
 18. Ermənilərin Azərbaycanda soyqırımı törətməkdə məqsədlərinin tarixi kökləri nədən xəbər verir ?// Quba konfransı, 52,53,54,55/ 2015 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920 ci illər)II beynəlxalq elmi konfransın materialları.s.243-248.
 19. Sovet Rusiyasının neft siyasəti və azərbaycanlılara qarşı soyqırımı cinayətləri. //AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları(1914-1920 ci illər)III beynəlxalq elmi konfransın materialları. .№52,53,54,55, Bakı. 2015.s. 243-248.
 20. XX əsrin I rübündə Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı və erməni –Azərbaycan qarşıdurmasının havadarları. // Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları(1914-1920 ci illər): V beynəlxalq elmi konfransın materialları. Elmi əsərlər.//AMEA Tarix İnstitutu.- Bakı.-2015. S. 236-240.
 21. XIX əsrin II yarısı – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan neft sənayesinin vəziyyəti və xarici neft şirkətlərinin fəaliyyəti. // Tarix və onun problemləri  , Bakı, 2018,3 – cü nömrə. Səh. 32-39
 22. Alman –türk alyansının Bakı  neftinə sahib olmasını şərtləndirən amillər və ziddiyyətlər. //Tarix və onun problemləri  , Bakı, 2018,2 – ci nömrə. Səh 163- 169.
 23. Tarixin dərsləri: neft və neft uğrunda  mübarizə tarixindən. //Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları. 2018,№1,səh 202-208.
 24. Azərbaycanda ictimai – siyasi fikrin formalaşmasında neft amili. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi”.( Çapdadır)
 25. XIX Yuzyıl Başlarında Şamaxı Hanlığı və Rusiya. //Türk Dünyası Tarihi.2005.s. 51-56.
 26. О политических связах Шемахинского ханства с правителями Дагестана. // Научное обозрение.Сборник статей Ассосиации молодых ученых Дагестана.Выпуск 40 .Махачкала, 2008, с 8-10.
 27. Наша независимость и наша история: О Борчалинском султанстве.”//AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri.34-35 cildlər.Bakı.2010
 28. Экономическая ситуация в Шамахинском ханстве и торговые отношения с Россией. // Кавказ и мир. № 9, 2010.
 29. К вопросу источниковедения и историография по истории Северо- Заподного Азербайджана века.( Джаро- Балакенские джамаатства). //Кавказ и мир.Тбилиси.2014.ст.182-185.
 30. . Итоги первой мировой войны и вопрос Азербайджанской нефти на Женевской конференции. //Великая война 1914-1918 гг. Сборник статей.Махачкала 2016.с.117-122.
 31. Состояние нефтяной промышленности Азербайджана и международные отношения. UAForeign Affairs // Зовнiшнi справи(çapdadır).
Paylaş: