AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏLİYEV ELDAR SABİR OĞLU

ƏLİYEV ELDAR SABİR OĞLU

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın yeni tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi.

Eldar Sabir oğlu Əliyev 1955-ci il, avqust ayının 3-də Bakı şəhərində anadan olub.

1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filoloqiya fakültəsini bitirmişdir.

1996-cı ildə Vətən tarixi ixtisası üzrə “Rusiya imperiyasının ali məktəblərində Azərbaycanlı tələbələrin ictimai-siyasi və mədəni-maarif həyatı tarixindən (XIX əsrin II yarısı – fevral 1917-ci il)” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və 1997- ci il  yanvarın 13-də tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.

Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın yeni tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir. 30-dan çox elmi məqalənin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

2018-ci ildən Vətən tarixi ixtisası üzrə “Şimali Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatını öyrənilməsi üçün Rusiya imperiyasının qanunlarının tam külliyyatı (PSZRİ) mənbə kimi” adlı mövzu üzərində işləyir.

Monoqrafiya:

 • Из истории общественно-политической и культурно-просветительской жизни азербайджанских студентов в вузах Российской империи (II половина ХIХ в. – февраль 1917 г.).- Баку:  ИПО ТУРХАН, 2016.- 188c.

Məqalələri:

Azərbaycan dilində:

 • H.N.Həsənovlə.  Firudin bəy Köçərli: dövri, həyatı və fəaliyyəti // AMEA-nın Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası  Xüsusi buraxılış.- 2013.- № 1, s. 37-44

Rus dilində:

 • Обретение  истин. // Возрождение. ХХI век. Баку, 2000, № 1, (24).- с. 94-101
 • Педагог по призванию, журналист по признанию. // «Наш век», 10 марта, 2001 
 • Немцы в Азербайджане. // «Наш век», 18 октября, 2001
 • Продолжающаяся армянская агрессия против Азербайджана как результат политики противоборства некоторых стран за влияние в Кавказском регионе в ХIХ – начале ХХ вв. // “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” ( I Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu.- Bakı, 2002.- s.47,48
 • К вопросу о деятельности училищного  отделения Бакинской городской управы по поддержке азербайджанских студентов в конце ХIХ – начале ХХ вв. // «Азербайджан и азербайджанцы»  № 5 –12, 2007.- c. 131-137
 • Формирование личного состава училищного отделения Бакинской городской думы (II половина ХIХ в. – начало ХХ в.). http://clio-caucasus.hu-berlin.de/clio-caucasus-ru/wissenschaftliche arbeiten/beitraege/aliiev_formirovaniie-lichnogo-sostava-i-dieiatielnost-u  2014.- 12 c.
 • К вопросу об открытии первого вуза на Кавказе в деятельности Бакинской городской думы. // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Материалы Международной научно-практической конференции(17-18 апреля 2015 г. г.Махачкала) Изд. ДГУ, 2015.- c. 158-161
 • К вопросу о формировании деятельности училищного отделения Бакинской городской управы в конце ХIХ – начале ХХ в. // Актуальные проблемы гуманитарного знания в ХХI веке: состояние и перспективы развития. К 90-летию академика Г.Г.Гамзатова: материалы Международной научной конференции (Махачкала, 5-6 мая 2016 г.).- Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН; АЛЕФ, 2016.- c. 630-637
 • Из истории развития транспорта  города Иреван в конце ХIХ -  начале ХХ вв. // Кавказоведение: история и современность, материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию И.А.Дахкильгова.- Магас: ИнГУ, 2017.- c.135-143
 • Борчалы: Состояние в области просвещения  (П половина ХIХ в.- начало ХХв.).http://clio-caucasus.hu-berlin.de/clio-caucasus-ru/wissenschaftliche arbeiten/beitraege/алиев_борчалы-состояние-в-области-просвещения.pdf  2018.- 14 c.
 • К вопросу о положении в области образования в Северном Азербайджане в конце ХIХ – начале ХХ вв. // Конференция  XVI Дзагуровские чтения «Актуальные вопросы Всеобщей истории от античности до современности (г. Махачкала 20 апреля 2018).- Махачкала: ДГУ,    2018.- c. 56-60
 • Иреван: состояние в области просвещения в ХIХ – начале ХХ вв. http://clio-caucasus.hu-berlin.de/clio-caucasus-ru/wissenschaftliche-arbeiten/beitraege/ алиев иреван-состояние-в-области-просвещения.pdf   2018.- 20 c.
 • А.С.Грибоедов: несколько штрихов к портрету. http://clio-caucasus.hu-berlin.de/clio-caucasus-ru/wissenschaftliche-arbeiten/beitraege/алиев а.с.грибоедов-несколько-штрихов-к-портрету.pdf  2018.- 6 c.
 • Алиев Э.С. доктор философии по истории, в.н.с. Института истории   Национальной  Академии Наук  Азербайджана. К вопросу о решении проблемы образования в северном Азербайджане в деятельности Бакинской городской думы в конце ХIХ – начале ХХ вв.

Paylaş: