AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏSƏDOVA RƏNA BƏYLƏR QIZI

ƏSƏDOVA RƏNA BƏYLƏR QIZI

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “AZƏRBAYCANIN TARİXİ COĞRAFİYASI VƏ DEMOQRAFİYASI ” şöbəsinin  aparıcı elmi işçisi, dosent.

Əsədova Rəna Bəylər qızı 1962-cı il, noyabr ayının 13-də Yevlax şəhərində anadan olub. 

1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir. 

2013-cü ildə Vətən tarixi ixtisası üzrə «Birinci dünya müharibəsinin Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri (Bakı sənaye rayonu istisna olmaqla)»  mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “AZƏRBAYCANIN TARİXİ COĞRAFİYASI VƏ DEMOQRAFİYASI ”şöbəsinin  aparıcı elmi işçisidir. 40-dan çox elmi məqalənin, 1 proqramın və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.  2018-ci ildə  dosent adı verilmişdir.

Monoqrafiyaları:

 1. Birinci dünya müharibəsi və Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatı. Monoqrafiya. Bakı, Turxan NPB, 2015, 200 s.
 2. Azərbaycan tarixi (Ən qədim dövrdən bizim günlərədək). Fənnin proqramı. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2016, 56 s.

Məqalələri:

 1. Azərbaycan sənayəsinə Birinci dünya müharibəsinin təsiri.// Bakı, “Tarix və onun problemləri” jurnalı, №3, 2004, s.91-96
 2. Birinci dünya müharibəsi ərəfəsi və dövründə Şimali Azərbaycanda ipəkçiliyin vəziyyəti.// Bakı, “Tarix və onun problemləri” jurnalı, №2, 2005, s.68-76
 3. Şimali Azərbaycanda Birinci dünya müharibəsi dövründə sənətkarlığın vəziyyəti. // Bakı, “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı, №2, 2006, s.215-222
 4. Birinci dünya müharibəsi dövründə Şimali Azərbaycanda nəqliyyat.// Bakı,“Bakı Universitetinin xəbərləri” jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, №1, 2007, s.130-136
 5. Влияние Первой мировой войны на пищевую промышленность в Северном Азербайджане.// Москва, журнал «Вопросы гуманитарных наук», № 4, 2009, с.10-16
 6. Birinci dünya müharibəsi dövründə Şimali Azərbaycanda ipək sənayesinin vəziyyəti.// Bakı,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. C. LXV, №3, 2009, s.172-177
 7. Влияние Первой мировой войны на состояние торговли в Северном Азербайджане.// Тбилиси, «Кавказ и Мир», Международный научный журнал, № 8, 2010, c.167-171
 8. Birinci dünya müharibəsi dövrün-də Şimali Azərbaycanın İranla ticarəti.// Bakı,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, №3, 2011, s.144-151
 9. Birinci dünya müharibəsinin Şimali Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatına təsirinə dair.// Bakı,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri. №39, 2011, s.79-87
 10. Birinci dünya müharibəsinin Qafqazın türk-müsəlman əhalisinin sosial-iqtisadi vəziyyətinə dair.// “Türk dünyası: dünəni və bu günü” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. I c. 23-24 may 2011-ci il, Bakı, “Viktori” nəşr.,2012, s.262-268
 11. Birinci dünya müharibəsi illərində çarizmin Şimali Azərbaycanda iqtisadi siyasətinin tarixindən. // “XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri. Xüsusi buraxılış, 2013, №44,45,46,47, s.388-393
 12. Birinci dünya müharibəsi və Rusiya iqtisadiyyatı.// Bakı, “Geostrategiya” jurnalı, №2, 2014, s.62-67
 13. Положение пищевой промышленности в Северном Азербайджане в период Первой мировой войны.// Ростов-на-Дону, журнал «Международное научное сотрудничество, образование и культура», № 3, 2014, с.42-50
 14. Birinci dünya müharibəsi illərində çarizmin Şimali Azərbaycanda iqtisadi siyasətinin tarixindən. / “Birinci dünya müharibəsi və Azərbaycan” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri. Xüsusi buraxılış, №48, 49,50, 2014, s.304-308
 15. Birinci dünya müharibəsi illərində Şimali Azərbaycanda əhalinin vəziyyəti. / “Qafqaz tarixinin aktual məsələləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. I hissə, Gəncə, 2015, s.191-197
 16. Cостояние торговли в Северном Азербайджане в период Первой мировой войны.// Казан, «Гасырлар авазы – Эхо веков», Международный научный журнал, № ½ , 2015, c.286-290
 17. Birinci dünya müharibəsinin son mərhələsində Şəki-Zaqatala bölgələrində türk-müsəlman əhaliyə qarşı erməni qətliamları / “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920)” mövzusuna həsr olunmuş III beynəlxalq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. 2016, № 56, 57, 58, s.231-235
 18. Birinci dünya müharibəsi dövründə Şəmkir bölgəsinin iqtisadi vəziyyətinə dair // Tarix və onun problemləri, 2016, № 1, s.82-86
 19. Birinci dünya müharibəsi haqqinda həqiqətlər // Bakı,“Bakı Universitetinin xəbərləri” jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, 2016, №2, s.141-148
 20. Gəncə bölgəsində erməni hərbi dəstələrinin törətdiyi azərbaycanlıların soyqırımına qarşısı müqavimət (1914-1918-ci illər) // “XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları” mövzusuna həsr olunmuş IV beynəlxalq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. 2017, № 64, 65, 66, s.183-186
 21. AXC dövründə Qarabağda dinc əhalinin təhlükəsizliyi məsələsi // “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi” mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri. Xüsusi buraxılış, № 74, 75, 76, 2018, s.199-202
 22. Cəbrayıl qəzasında erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlı əhaliyə qarşı qətl və qarətləri (1917-1920-ci illər) // Baкı, «İpək yolu», № 3, 2018, s.98-103
 23. Bakı limanı – Xəzər hövzəsinin ən mühüm nəqliyyat qovşağı kimi  (XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləri) // Bakı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, № 73, 2018, s.163-170
 24. Tarix elmimizin böyük təşkilatçısı.Akademik Yaqub Mahmudovun anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə // Baкı, “İpək yolu”, 2019, № 1, s.90-97
Paylaş: