AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MUSTAFAYEVA SEVİNC MÜSLÜM QIZI

MUSTAFAYEVA SEVİNC MÜSLÜM QIZI

Tarixçi

A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “ Yeni tarix və Azərbaycan xalqına qarşı soyqrmları tarixi ” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, t.ü.f.d., dosent.

1958-ci ildə Quba rayonunda anadan olmuşdur. 1965-1975-ci illərdə Qaradağ rayonunun 106 saylı orta məktəbində təhsil almış, 1975-1980-cı illərdə Daşkənd Dövlət Universitetinin tarix fakultəsini bitirmişdir. 1980-ci ildə təhsilini başa vurduqdan sonra Respublikaya qayıdaraq təyinatla Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutuna işə göndərilmişdir. 1980-ci ilin avqust ayından etibarən baş laborant vəzifəsində işə başlayan S.M. Mustafayeva vəzifəsində pillə-pillə qalxaraq 2005-ci ildən bu günədək İnstitutda aparici elmi işçi vəzifəsində çalışir. O, 1993-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini, 2019-cu ilin iyul ayında isə dosent elmi adını almışdır. S.M. Mustafayeva 40-dan çox elmi əsərin müəllifidir. Ailəlidir, iki övladı var.

Elmi əsərləri

1. К вопросу о роли бакинских большевиков в создании социал-демократических организаций Туркестана. Материалы научной конференции. Баку, 1988.

2. О связях рабочего класса Азербайджана с социал-демократическими организациями Закаспийской области в годы первой русской революции.- Материалы научной конференции. Баку, 1989.

3. Об участии революционеров Азербайджана в забастовочном движении 1913-1914 годов на о. Челекен. -Труды научной конференции, посвященной дню Азербайджанской Гоударственности. Баку, 1991.

4. К вопросу о революционных взаимосвязях рабочих Азербайджана и Туркестана в годы столыпинской реакции (1907-1910гг.). Доклады первой научной конференции молодых исследователей проблем истории Азербайджана, ч.II. Баку,1991.

5. Из истории революционных взаимосвязей рабочих Азербайджана и Туркестана в годы первой русской революции.  Известия АН Азербайджана. Серия истории, философии и права. 1991, № 1.

6. Из истории взаимосвязей народов Азербайджана и Туркестана в борьбе против гнета Российской империи (90-е гг. XIX в.- 1917 г.). Диссертация на соиск. уч.ст.канд ист наук. Баку, 1992.

7. Из истории взаимосвязей народов Азербайджана и Туркестана в борьбе против гнета Российской империи (90-е гг. XIX в.- 1917 г.). Автореферат диссертации на соиск. уч.ст.канд ист наук. Баку, 1993.

8. XX əsrin əvvəllərində  Türküstanda mütərəqqi ideyalarin yayılmasında azərbaycanlıların roluna dair. Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı,1994.

9.7 çildli “Azərbaycan tarixi”nin IV cildinin redaksiya heyəti üzvlərindən və həmmüəlliflərindən biri. Bakı,2000.

10. О некоторых массовых источниках по вопросам демографии.AXC-nin 83–cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2001.

11. 7 cildli “Azərbaycan tarixi”nin V cildinin redaksiya heyəti üzvlərindən və həmmüəlliflərindən biri. Bakı,2001.

 12. Из истории взаимосвязей народов Азербайджана и Туркестана в борьбе против гнета Российской империи (90-е гг. XIX в.- 1917 г.). Bakı, 2009. 6 ç.v.– monoqrafiya.                       

13. 3 cildli “Azərbaycan tarixi”.// XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycan mədəniyyəti. - İstehsaldadır

14.К вопросу об азербайджано-туркестанских взаимосвязях в конце XIX-начале XX веков.- АМЕА Tarix  institutu. Elmi əsərlər. 38-ci cild. Bakı, 2011. 

15. Об определении сословных прав местных феодалов в Азербайджане в 40-70-х годах XIX века.- “İslam sivilizasiyası və müasir dünya” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Mahaçqala, 2012.

16. XIX əsrin ortalarında Yelizavetpol quberniyasında ali müsəlman zümrəsinin silki hüquqlarının müəyyən edilməsinə dair.- “Azərbaycan Respublikası: uğurlar və perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı,2012.

17. О создании комитетов по бекским и агаларским делам в начале  40-х годов  XIX века. “Dağıstan Qafqaz və Rusiya tarixində”   mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Mahaçqala, 2012.

18. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərinin ictimai-siyasi həyatına dair. Tarix və gerçəklik. Bakı, 2012. II c.

19. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində. XIX–XX əsrlər. Rusiya Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri. I c. Redaksiya heyəti üzvü. Bakı, 2012.

20.Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində. XIX–XX əsrlər. Rusiya Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri. II c. Redaksiya heyəti üzvü. Bakı, 2012.

21.Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində. XIX–XX əsrlər. Rusiya Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri. III c. Redaksiya heyəti üzvü. Bakı, 2012.

22. XIX–XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərində rabitə vasitələrinin yaradılması tarixindən. ” XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri”  ” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri. 44,45,46,47-ci cildlər. Bakı, 6-7 dekabr, 2013.

23. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində. XIX–XX əsrlər. Rusiya Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri. V c. Tərtibçi və redaksiya heyəti üzvü. – Istehsalatdadır.

24. Краткий экскурс в историю азербайджано-узбекских взаимосвязей. ”Elmin müasir nailiyyətlər” mövzusunda  VI beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı,  27-28 fevral, 2014.

 25. XIX əsrin sonu–XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərinin mətbuatı tarixindən. İ.Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.- İstehsalatdadır.

26. Azərbaycan şəhəri İrəvan XIX–XX əsrin əvvəllərində.// İrəvan şəhərinin ictimai-siyasi həyatı; İrəvan şəhərinin mətbuatı; İrəvan şəhərində rabitə vasitələrinin yaradılması.- İstehsalatdadır.

27. О роли социал-демократических сил Азербайджана в организации массовых выступлений вТуркестанском крае в 1905 году. ” XII Дзагуровские чтения «От античности к возрождению». Материалы международной научной конференции. Mahaçqala, 2014.

 28.Birinci Dünya müharibəsi illərində çarizmin Şimali Azərbaycanda antitürk siyasəti. «Birinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan” mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri. 48,49,50-ci cildlər. Bakı, 2014.

29. XIX əsr Azərbaycan elminin inkişafında A.A.Bakıxanov mərhələsi. Tarix və gerçəklik. Azərbaycan tarix qurumu. Bakı, 2015.

30. XIX əsrin 30-40-cı illərində çar hakim dairələrinin yerli imtiyazlı zümrələrə münasibəti. Tarix və gerçəklik. Azərbaycan tarix qurumu. Bakı, 2016.    

31. Böyük Vətənpərvər, millət təəssübkeşi və maarif carçısının irsinə dair qiymətli araşdırma. Kaspi, 24-28 sentyabr, 2015, №149.

32.Azərbaycan tarixi. 3 cilddə. II c. Azərbaycan mədəniyyəti XIX əsrin birinci yarısında: “Təhsil”. İstehsalatdadır.

33.Azərbaycan tarixi. 3 cilddə. II c. Azərbaycan mədəniyyəti XIX əsrin birinci yarısında: “Elm”. İstehsalatdadır.

34.Azərbaycan tarixi. 3 cilddə. II c. Azərbaycan mədəniyyəti XIX əsrin birinci yarısında:“Ədəbiyyat”. İstehsalatdadır.

35.Azərbaycan tarixi. 3 cilddə. II c. Azərbaycan mədəniyyəti XIX əsrin birinci yarısinda: “Mətbuat”. İstehsalatdadır.

36.Azərbaycan tarixi. 3 cilddə. II c. Azərbaycan mədəniyyəti XIX əsrin birinci yarısinda: “İncəsənət”. İstehsalatdadır.

37.Azərbaycan tarixi. 3 cilddə. II c. Şimali Azərbaycanda çar Rusiyasının hərbi-müstəmləkə rejimi (XIX əsrin 30-40-cı illəri): “Yerli imtiyazlı silklərə münasibət”. İstehsalatdadır.

38. XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərinin mətbuatı tarixindən. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı, 2018, № 1.

39. Şollar-Bakı su kəmərinin çəkilişi. Şollar-Bakı-100 AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. Bakı, 2017. 62-ci cild.

40.Şollar-Bakı su kəmərinin çəkilişinə dair. «Şollar-Bakı su qurğuları kompleksi”nin 100 illiyinə həsr olunmuş “Su ehtiyatları, hidrotexniki qurğular və ətraf mühit” mövzusunda Bakı beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2017.

41. О деятельности азербайджанцев в Туркестане в годы Первой мировой войны.

Tarix və gerçəklik. Azərbaycan tarix qurumu. Bakı, 2017.

42. О создании и деятельности Бакинской бекской комиссии. Дагестанский Государственный Университет.V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция посвященная памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Махачкала, 2018.

43. Э.Вагабова. Культурные процессы в Азербайджане (вторая половина XIX-начало XX вв.). Баку. Издательство «Аврора». Баку, 2018.Редактор                            

44. Краткий экскурс в историю азербайджано-узбекских взаимосвязей. XVI  Дзагуровские чтения «Актуальные вопросы всеобщей истории от античности до современности» посвященные 100-летию начала гражданской войны в России. Материалы международной научно-методической конференции. Махачкала, 20 апреля  2018.

Paylaş: