AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MUSAYEV RAMİZ BABUŞ OĞLU

MUSAYEV RAMİZ BABUŞ OĞLU

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycan Respublikasının tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçi, dosent.

Musayev Ramiz Babuş oğlu 1948-ci il oktyabrın 21-də Bakı şəhərində anadan olub. 1972-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir. 1973-cü ilin may ayından Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutun işçisi olub.2021-ci il Apelin 28-i vəfat edib

1988-ci ildə Vətən tarixi ixtisası üzrə «Azərbaycan SSR-in yerli sovetləri Sovet cəmiyyəti inkişafının müasir mərhələsində (1971-ci-1980-ci illər, Bakı şəhərinin Sovetləri nümunəsində)»  mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2018-ci ildə  dosent adı verilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycan Respublikasının tarixi” şöbəsinin  aparıcı elmi işçisidir. 24-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. 

Məqalələri:

Azərbaycan dilində:

 1. «Azərbaycan tarixi» fənnindən metodik vəsait (Texniki ali məktəblər üçün). Ən qədim dövrdən bu günə kimi. Bakı, 2018, s. 167. (Müştərək)
 2. Mühəndis –texniki kadrların hazırlığı məsələlərinə dair (Azərbaycan tarixinin problemləri: məqalələr məcmuəsi). Depozitə qoyulmuş elmi işlər. Rüblük biblioqrafik göstərici №1(9). Bakı, 1995, s.127-128. (Müştərək – İ.S.Musayeva)
 3. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin bəzi məsələlərinə dair(1991-1994-cü illər).Depozitə qoyulmuş elmi işlər. Rüblük biblioqrafik göstərici. №2(10). Bakı, 1995, s.182-186. (Müştərək – İ.S.Musayeva)
 4. Yay Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıların iştirakı. Ümummilli lider Y.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Milli-mənəvi dəyərlər: ənənə və müasirlik” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2018, s.241-245.
 5. Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı (1993-2003). Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir (Respublika elmi konfransı), Bakı,2018, s. 8-27.
 6. Azərbaycan tarixi: metodik vəsait. Ən qədim dövrdən bu günə kimi. Metodik vəsait. AMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi. Bakı, 2018,s. 167. (Müştərək)

Rus dilində:

 1. Азербайджанская ССР от XXIV к XXV съезду КПСС. Хроника важнейших событий. Баку, 1976 г., 8 п.л. (в соавторстве).
 2. Азербайджанская ССР от XXV к  XXVI съезду КПСС. Хроника важнейших событий. Баку, 1980г., 11 п.л. (в соавторстве).
 3. «Формирование и состав местных Советов г. Баку в условиях развитого социализма (1971-1980 гг.)». - Тезисы научной конференции молодых ученых Института истории Азерб. ССР и исторического факультета АГУ им. С.М.Кирова, посвященной 65-летию образования ВЛКСМ. Баку, 1983, с. 16
 4. «Деятельность местных Советов г. Баку в области улучшения жилищного строительства и бытового обслуживания населения в условиях развитого социализма (1971-1980 гг.)». – VIII республиканская научная конференция аспирантов ВУЗов Азербайджана. Тезисы докладов, том I. Баку, 1985, с. 89.
 5. «Организационно-массовая работа местных Советов г. Баку в условиях развитого социализма (1971-1980 годы)». – Известия АН Азербайджанской ССР. Серия истории, философии и права, 1985, №3, с. 21-27.
 6. «Деятельность местных Советов г. Баку в области экономики и социально-культурного строительства (70-е годы)». - Известия АН Азербайджанской ССР. Серия истории, философии и права, 1986, №1, с. 20-25.
 7. «Деятельность местных Советов г. Баку в социально-культурном строительстве». – Материалы II научной конференции молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР, посвященной 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, ч.I. Баку, 1987, с.22-26.
 8. О деятельности постоянных комиссий местных Советов г.Баку. Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabın 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı “Elm” nəşriyyatı, 1988,  s.44-45.    
 9. Деятельность высшего законодательного органа Азербайджанской Республики 1988-1994 гг. часть I (проблемы современной истории Азербайджанской Республики. Сб.статей). Depozitə qoyulmuş elmi işlər.Rüblük biblioqrafik  göstərici. №2 (10). Bakı, 1995, s.154-165.      
 10. Объявление государственной независимости Азербайджанской Республики. Проблемы истории Азербайджана: Сб.статей (АН Аз.Респ. Ин-т истории). Деп. В ИОПИИАНА 1.03.95, №25. Ежеквартальный библиографический указатель «Депонирование научных работ».  1995, № 1, s.164-165.
 11. Азербайджан: июнь 1993 г. (Исследования по истории Азербайджана). Ежеквартальный библиографический указатель «Депонирование научных работ». Баку 1998, №1(20), s.205-207.
 12. Деятельность высшего законодательного органа Азербайджанской Республики 1988-1994 гг. часть II (Исследования по истории Азербайджана. Сб.статей  Институт истории АН Азер. Республики. Ежеквартальный библиографический указатель «Депонирование научных работ», Баку 1996, №2, s.223-235
 13. Вклад тружеников тыла Азербайджана в победу над гитлеровским фашизмом. Azərbaycan 1941-1945-ci illərdə müharibəsində məqalələr toplusu. Bakı, Elm, 2008, s.5-23. (Müştərək – N.Qədirova)
 14. Новый этап развития экономики суверенного Азербайджана(по материалам промышленности 1991-2005 гг.). Журнал «Азербайджан и азербайджанцы» 2010, №1-2, s. 202-210 (в соавторстве – И.С.Мусаева)
 15. Экономика Азербайджанской Республики после восстановления  государственной Независимости (1991-2005). “Tarix və gerçəklik” jurnalı, 2012, №2, s.129-138.
 16. Социально-экономическое положение в Азербайджане (конец 80-х – начало 90-х годов ХХ века ). “Tarix və gerçəklik jurnalı, 2013, s.97-104.
 17. Туризм в Азербайджанской Республике. Роль памятников архитектуры и искусства в развитии туризма. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycanda turizmin inkişaf istiqamətləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları .05-06 may 2016 il. Bakı, 2016, s.316-317. (Müştərək – N.Axundova)
 18. Азербайджан – Германия: культурные связи художественной интеллигенции (конец XX-начало XXIвв.). Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş ...05-06 may 2016 il. Bakı, 2016, s.162-165. (Müştərək – N.Axundova)
Paylaş: