AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MƏLİKOV RAUF SEYFULLA OĞLU

MƏLİKOV RAUF SEYFULLA OĞLU

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi.

1953-ci il avqustun 5-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Milliyyətcə azərbaycanlıdır. 1970-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) tarix fakültəsinə daxil olmuş və 1975-ci ildə oranı bitirmişdir. 1975–1977-ci illərdə SSRİ Dəmir Yolları Nazirliyinin Biləcəri stansiyasındakı 2 saylı məktəbində tarix müəllimi işləmişdir. 1977 ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu “Azərbaycanın qədim tarixi” şöbəsində çalışır. 1979–1981-ci illərdə SSRİ Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunda (Moskva şəhəri) təkmilləşdirmə kursunu keçmiş, Avesta və qədim fars dillərini öyrənmişdir. 2000-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək “tarix elmləri namizədi” elmi dərəcəsini almışdır. 60-dan çox elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiyanın müəllifidir. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

ƏSƏRLƏRİ

MONOQRAFİYALAR:

 1. Меликов Рауф. Этническая картина Азербайджана в период ахеменидского владычества (VI–IV вв. до н.э.). Ред. акад. И.Алиев. – Баку: издательство «Нурлан», 2003. – 198 с.
 2. Меликов Рауф. Древнеперсидские надписи. Транслитерация, перевод, глоссарий. – Баку: Издательский Дом “Şərq-Qərb”, 2013. – 448 с.
 3. Меликов Р. Основные этапы политической истории Азербайджана / В кн.: Азербайджанцы (коллективная монография). – Отв. редакторы: А. Мамедли, Л.Т.Соловьёва.– Москва: издательство «Наука», 2017. – с. 94–121.

MƏQALƏLƏR:

Azərbaycan dilində:

 1. Ayniana-Yunan şəhəri haqqında (yazılı mənbələr və son arxeoloji tədqiqatlar əsasında) // “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”. – Bakı, 2010. – № 1. – s. 113–127. – /T.Əliyevlə birlikdə/
 2. Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi qədim dövrdə və erkən orta əsrlərdə // Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ (27-28 iyul 2012-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları). – Naxçıvan, “Əcəmi” NPB, 2013 – s. 55–60.
 3. Qədim Fars mənbələri // Azərbaycanın qədim tarixinə dair yazılı mənbələr. Müntəxəbat (Tərtibçilər: R.S.Məlikov, A.N.Əlimirzəyev). – Bakı, “Turxan”, 2014. – s. 85–103.
 4. Avesta // Azərbaycanın qədim tarixinə dair yazılı mənbələr. Müntəxəbat (Tərtibçilər: R.S.Məlikov, A.N.Əlimirzəyev). – Bakı, “Turxan”, 2014. – s. 104–122.
 5. Arami mənbələri // Azərbaycanın qədim tarixinə dair yazılı mənbələr. Müntəxəbat (Tərtibçilər: R.S.Məlikov, A.N.Əlimirzəyev). – Bakı, “Turxan”, 2014. – s. 122–128.

Rus dilində:

 1. Каспии – воины и кораблестроители (на основе арамейских источников) //АН Азербайджанской ССР. Доклады. – Том XLIV, 1988. – № 5. – с .74–77.
 2. К проблеме происхождения и локализации племени утиев // “Qafqaz Albaniyasının Etnomədəni irsi” beynəlxalq konfransı məruzələri. Bakı, 21–24 may 2001. – Bakı: “Qafqaz Albaniyası Tədqiqatlar Mərkəzi”, 2001. – с. 34–37.
 3. Племя каспиев по античным и древневосточным источникам. // Журнал «Проблемы истории, филологии, культуры». – Вып. XIII, Москва-Магнитогорск, 2003. – с. 217–229.
 4. Об Авесте и истории её изучения // Труды научной конференции, посвящённой 80-летию академика Играра Алиева. 12 марта 2004. – Баку: издательство «Элм», 2004. – с. 52–67.
 5.  Зороастризм и Азербайджан (явление и проблемы) // “Zərdüştiliyə dair tədqiqatlar” (məqalələr toplusu). – AMEA-nın Fəlsəfə və Siyai-Hüquq Tədqiqatlar İnstitutu, “Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi Dövlət tarixi-memarlıq qoruq muzeyi, Bakı, 2004. – с. 107–134.
 6. Авестийский миф о Йиме // “Tarix və onun problemləri”. – Bakı, 2008. – № 4. – с. 40–49.
 7. Участие античной Албании в международной торговле // Материалы Международной конференции «Дорога Страбона» как часть Великого Шёлкового пути (Баку, 28–29 ноября 2008 г.). – Самарканд–Ташкент, 2009. – с. 67–79.
 8. Об албанском городе Айниана = Йунан (по материалам письменных источников и новейших археологических исследований) // «Проблемы истории, филологии, культуры» – Москва-Магнитогорск-Новосибирск, 2011. – № 4 (34). – с. 309–321. – /совместно с Т.Р.Алиевым/
 9. Древнейшие миграции и этнонимы армян // Труды Института истории НАН Азербайджана, 2011, том 36-37. – с. 20–29.
 10.  Скифские этнонимы и антропонимы в древневосточных клинописных текстах // «Вопросы эпиграфики». – Москва, 2016. – Вып. IX. – с. 74–94.
 11.  Мидийский язык и некоторые древнемидийские этимологии // «Проблемы истории, филологии, культуры» – Москва-Магнитогорск-Новосибирск, 2018. – № 4 – с. 29–41.
 12.  Изучение Авесты и зороастризма в Азербайджане // Материалы международной научной конференции. Баку, 29–30 октября 2018. – Баку: Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт Истории Науки, 2019. – с. 270–280.

İngilis dilində:

 1. Concerning origin and localization of Uti tribe // “History of the Caucasus”. The scientific-public almanac (this issue is dedicated to International scientific conference: “Ethnic and cultural heritage of Caucasian Albania” (Baku, 21-24 of May, 2001). – August 2001. – №1. – p. 107–118.
 2. On localization and ethnic attribution of the Kaspioi tribe // International Symposium “Folklore and Linguo-Culturology of the Caucasian Peoples”. Materials – Tbilisi, 2012. – p. 335–336.
Paylaş: