AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

RÜSTƏMOV RƏŞAD HƏSƏN OĞLU

RÜSTƏMOV RƏŞAD HƏSƏN OĞLU

Tarixçi

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun dosenti, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi” şöbısinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

Rəşad Həsən oğlü Rüstəmov 1969-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1986-1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (hazırda Bakı Dövlət Universiteti) tarix fakültəsini bitirmişdir. 1994-cü ildə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutun “Azərbaycan Cümhuriyyətinin tarixi” şöbəsinə baş laborant vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 1995-cü həmin şöbədə kiçik elmi işçi, 2005-ci ildə elmi işçi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

2012-ci ildə Rəşad Rüstəmov “Azərbaycan Cənubi Qafqaz dövlətçiliyi sistemində” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2014-cü ildə o, “Azərbaycan Cümhuriyyətinin tarixi” şöbəsinə böyük elmi işçi, 2018-ci ildə isə aparıcı elmi işçi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

2019- cu ildə Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent adına layiq görülmüşdür. 27 elmi  məqalə müəllifidir.

A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə Rəşad Rüstəmovun həmmüəllif olduğu “Геноцид Азербайджанского народа 1918 года. Организаторы и палачи»  monoqrafiyası 2013-cü ildə çap edilmişdir.

A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə Rəşad Rüstəmovun həmmüəllif olduğu “Azərbaycan Xalq Cünhuriyyətinin liderlərinin Tiflis dövründə dövlətçilik fəaliyyəti” (fevral 1917- may 1918)" adlı monoqrafiya 2018-ci ildə çap edilmişdir.

ƏSƏRLƏRİ

1. Gəncə Müsəlman Milli Şurasının Azərbaycan milli hərəkatında rolu //Gəncə Universiteti tərəfindən keçirilən elimi konfransın materialları. Gəncə. 2003. 157-165 s.

2. Azərbaycanlıların soyqırımı //«Azərbaycaan və azərbaycanlılar Bakı. 2000. 97-103 s.

3. Milli Şura - Azərbaycan millətinin milli təmərküzləşmə orqanı kimi // Nəsrəddin Tusi adına və Təhsil nazirliyi tərəfindən birgə təşkil edilmiş gənc alimlərin konfransın materialları, Bakı. 1998 25-28 s.

4. Bakı məsələsi Zaqafqaziya Seymində // Nəsrəddin Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialının və Azərbaycan Tarixi qurumunun birgə elmi konfransının материаллары, Şamaxı, 1997, 70 – 72 s.

5. Деятельность азербайджанских депутатов Закавказского Сейма на Трабзонской мирной конференции // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyaətinin 80 illiyinə həsr edilmiş məqalələr toplusu Bakı. 2004. 29-42 s.

6. М.Э.Расулзаде и Закавказский Мусульманский Национальный Совет // M.Ə. Rəsulzasənin 120 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları Бакы. 2004. 255-272 s.

7. Местные органы власти на территории Губинского уезда //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnsitutunun Elmi Əsərləri, 22-ъи ъилд. 22 – ci cild. Bakı. 2006. 160 -168 s.

8. Роль Мусульманского национального совета в восстановлении государственности Азербайджана//Azərbaycan Mili Elmlər Akaadimiyasıı Tarix İnstututu, Elmi Əsərlər 26 – cı cild 2008. 106 -120 s.

9. Azərbaycan milli hərbi qüvvələrinin yaradılması. Məqalə, Azərbaycan tarix qurumu, Tarix və gercəklik, Бакы. 2009. с.111 -118.

10. Политическая борьба в Шемахинском уезде (февраль 1917 года - март 1918 года . Аzərbaqcan AMEA Tarix İnstitutu elmi əsərləri/ 28 – ci cild. 2009 – cu il.

11. Палач азербайджанского народа дашнак и «Советский партизан» Татовес Амирян (Амиров) Sənədlər toplusu. I cild (“26 Bakı komissarları”nın əsl tarixi”). Bakı, Çaşıoğlu, 2009. с.47 – 52

12. Амазасп Срванцтян – один из наиболее злостных вершителей геноцида азербайджанского народа Sənədlər toplusu. I cild (“26 Bakı komissarları”nın əsl tarixi”). Bakı, Çaşıoğlu, 2009. с.62 -66

13.Незаслуженно «награжденный» Мешади Азизбеков Sənədlər toplusu. I cild (“26 Bakı komissarları”nın əsl tarixi”). Bakı, Çaşıoğlu, 2009. с.89 – 90

14. Совместная борьба национальных сил Азербайджана и Северного Кавказа с большевизмом. Международный научный журнал «Кавказ и Мир» №10. Тбилиси. Международный университет «Иберия». 2011. с. 38 – 41.

15. «Политические страницы истории Азербайджана и Дагестана». «Россия и Кавказ. История и Современность». Dağıstan Elmi Mərkəzinin Etno – Siyası Təhqiqatlar Bölgə Mərkəzinin və Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnsitutunun təşkil etdiyi beynəlxalq elmi konfransın materialları. Maxaç – Qala. 2009. 593 – 598 s.

16. “ Zaqafqaziya Seymində Azərbaycan fraksiyasının fəaliyyəti” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun əsərləri. 2011 il, 38 – ci cild.

17. “Zaqafqaziya Seymində Azərbaycan fraksiyasının Cənubi Qafqazın xarici siyasətinin formalaşmasında rolu”. Azərbaycan Pedoqoli Universitetinin əsərləri. 2013 – ci il.

18. “Azərbaycan xalqına qarşı Bakıda mart soyqırımı”. Konfrans materialları. 2011 – ci il. İstehsaldadır.

19.“Dördlər İttifaqının Azərbaycan siyasəti (1917-ci ilin oktyabrı – 1918-ci ilin mayı)”. // “AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri”, 48, 49, 50-ci cild, Bakı, 2014, s.177-186

20. Участие Азербайджана в Первой Мировой войне // Birinci Dünya müharibəsinin 100 illiyi ilə əlaqədar ARPİİSSA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən beynəlxalq elmi konfransın materialları.

21. “1918- ci il mart soyqırımının Zaqafqaziya seyminin Azərbaycan fraksiyasının mövqeyinə təsiri”, AMEA Tarix İnstitutu, Elmi Əsərlər. 2015, 56, 57, 58-ci cildlər. s.412-419

Paylaş: