AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

RƏHİMOVA SEVİNC SABİR QIZI

RƏHİMOVA SEVİNC SABİR QIZI

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun "Qafqaz tarixi" şöbəsinin  aparıcı elmi işçisi.

 Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, aparıcı elmi işçi  Rəhimova Sevinc Sabir qızı  1974-cü il, mart  ayının 8-də Bakı şəhərində anadan olub. 

1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin tarix şərqşünaslıq bölməsini bitirmişdir. İxtisası tarixci-şərqşünasdır.

2012- ildə Vətən tarixi ixtisası üzrə "Dərbənd şəhəri XII-XV əsrlərdə" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun "Qafqaz tarixi" şöbəsinin  aparıcı elmi işçisidir. 16- elmi məqalənin və 1 monoqrafiyanın 2 kollektiv monaqrafiyanın  müəllifidir.

Monoqrafiya: 

1. Dərbənd şəhərinin tarixinindən XII-XV əsrlərdə. AMEA Tarix institutu. Bakı: Turxan NPB 2017.

2. Dərbənd tarixi. kollektiv monaqrafiya - həmmüəllif  

3. Dərbənd son orta əsrlərdə (XII-XVIII). kollektiv monaqrafiya - həmmüəllif                                                       

 Məqalələri: 

Azərbaycan dilində:

 1. Naxcıvan sancağının müfəssəl dəftəri barədə bazi qeydlər .Tarix və onun problemləri.N-2 Bakı 2004 səh 234.
 2.  Dərbəndin XII-XV əsrlər tarixinə dair ilk mənbələr.Elmi əsərlər. Bakı 2007 səh 50.
 3. İrəvan əyalətində Osmanlı imperiyasının aqrar siyasəti xvııı əsrin I rübündə.- Bakı Universitetinin xəbərləri. N-2- 2007.səh.146.
 4. Dərbənd  şəhərinin  son  orta  əsrlər  tarixindən  Elmi əsərlər  AMEA  Tarix İnstitutu- 2007-Cild 22-s 57-61.
 5. XII-XVəsrlər Dərbəndi ticarət mərkəzi kimi. Tarix və onun problemləri N-4 Bakı. 2010 səh 204.
 6. Dərbənd orta əsr müəlliflərinin əsərlərində. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. N-1 Bakı 2011 səh 116.
 7. Orta əsrlərdə Xəzər dənizi ticarətində Dərbənd şəhərinin rolu.Tarix və gercəklik.Bakı 2013 səh-35.
 8. Dədbənd XV əsrdə. Tarix və onun problemləri .N-4 Bakı 2015 səh 74.
 9. Dərbənd şəhərinin əhalisi və mədəni həyatı. Sivilizasiya N -5 Bakı 2016 səh 51.
 10. Dərbəndin təbii-coğrafi movqeyi. Elmi əsərlər N-68 Bakı 2017 səh 26
 11. Azərbaycanın Dərbənd şəhərinin  xıı-xv  əsr  tarixinin tarixşünaslıgına dair  Elmi  əsərləri.  AMEA  Tarix İnstitutu.-2012 –Cild 40- s 157-165 
 12. Yaqut Həməvini mücüm əl buldan əsərində Dərbəndin tarixi- AMEA-Tarix İnstitutu Elmi əsərləri  2019- Cild  79.
 13.  Dərbəndin idarə sistemi XII-XV əsrlərdə Elmi  əsərlər. AMEA  Tarix  İnstitutu. 2018-Cild  77-s 211-218.

Türk dilində:

         14 -Celayirelerin Hakimiyeti Donemində Derbent şehri. Yeni Türkiye- Kafkaslar ozel  sayısı-2015  cild  72  səh 446.

Rus dilində:

 1. Система управления Дербентом в xıı-xv.Гилея-Науковий висник.Выпуск.60-N-5- 2012.
 2.  Из историй культурной жизни Дербенда в XII-XVвв. Кафказ и мир. Международный научный журнал. Тбилиси 2011. N.10.с83-85. 
Paylaş: