AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏLİYEVA İRADƏ XALİD QIZI

ƏLİYEVA İRADƏ XALİD QIZI

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun "Qafqaz" şöbəsinin  aparıcı elmi işçisi.

İradə Xalid qızı Əliyeva 1971-cu il, aprel ayının 12-də Şəki şəhərində anadan olub. 

1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir. 

2014-cü ildə Ümumi tarix ixtisası üzrə "Tiflis Quberniyası Azərbaycanlılarının siyasi və sosial – iqtisadi  vəziyyəti (1846-1917-ci illər)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun "Qafqaz" şöbəsinin  aparıcı elmi işçisidir. 20-yə yaxın elmi məqalənin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir, 1 monoqrafiyaya görə həmmüəllifdir. 

Monoqrafiyaları: 

1. "Tiflis Quberniyası Azərbaycanlılarının siyasi və social – iqtisadi  vəziyyəti (1846-1917-ci illər)" Mono­qrafiya  Bakı, Təhsil, 2009  223 s.

2. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (XVIII əsr - XXI əsrin əvvəlləri). Kollektiv Monoqrafiya 3 fəsil.  Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013  s.90-98, 137-163, 193-202  həmmüəllif

 Məqalələri: 

Türk dilində:

1. Tiflis Eyalətinin Azərbaycanlıları (1846 XX Yüzyıl Başları Yeni Türkiye Stratejik araşdırma Mərkəzi,  2015., say 78, Özəl sayısı VIII, s.109

Rus dilində:

2. Проблемы социально-экономического развития и занятости Азербайджанского населения Тифлисской губернии во второй половине XIX века Jurnal “Азербайджан и азербай­джан­цы”. 2007, №5-12, s.120-130 

3. Социально-политическая и культурная жизнь азербайджанцев Тифлисской губернии в начале ХХ века  Jurnal. Tarix və onun problemləri. 2007, №3 . s.88-98

4. Азербайджанцы Борчалы до утверждения  Российской власти в регионе и в процессе возникновения Тифлисской губернии    Jurnal. Dirçəliş XXI əsr,  126-127/2008   s.391-401 

5. Социально – экономическое положение азербайджанцев Тифлисской губернии до реформ 1861 года.  Jurnal. Polityka wewnetrzna I miedzy – narodowa. Badania wschodnie. Wrocław: 2009.   

6. Некоторые проблемы сохранения исторической памяти азербайджанцев Тифлисской губернии.  AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, 2010, №32. s.77-84     

7. Азербайджанцы Борчалы в исторических  процессах 1917-1920-х гг. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi Əsərlər. "Azərbaycan Respublikası  Xalq Cumhuriyyətinin tarixi varisidir" beynəlxalq elmi konfransın materialları  Xüsusi buraxılış.  2011, № 38 . s. 235-245

8. Социально - экономическое и политическое положение азербайджанцев Тифлисской губернии в 1914-1918 гг.  Jurnal .Tarix və gərçəklik   1/2012  s. 100-110

9. Армянский экстремизм по отношению к азербайджанцам Борчалы в  годы Первой мировой войны // Elmi Əsərlər/ AMEA Tarix İnstitutu. “Birinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan “ mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları.  Xüsusi buraxılış.  Bakı – 2014. Cild 48, 49, 50. S. 404 – 411.

10. Правовые изменения социального и административного управления  азербайджанцев Тифлисской губернии. Политико-правовые компоненты Кавказской Цивилизации.  Материалы V Международной  научно-практической конференции Нальчик, 20-23 мая 2015 г.       Нальчик - Ростов-на-Дону 2015,  s. 128-143

11. Изучение азербайджанцев Тифлисской губернии в азербайджанской и зарубежной историографии.   Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность. // Материалы Международной научной конференции, посвященной 25-летию образования Республики Ингушетия  Магас 2017. s. 30-39

12. Изучение истории положения Азербайджанцев Борчалы по архивам Азербайджана, Грузии и России. Материалы международной научно – практической конференции. Роль и значение архивов и архивных документов в сохранении исторической памяти народов России и Кавказа. 24-27 сентябрь. Магас. 2018.

13. Политико – правовой статус и положение азербайджанцев в период становления первой Грузинской республики. //Elmi əsərlər/ AMEA Tarix İnstitutu, Bakı – 2018, Cild 77. S. 70 – 81.

14. Геноцид азербайджанцев Борчалы//  XX əsrdə Türk – Müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları. V Beynəlxalq Elmi Konfransın materiallları 25 – 29 aprel 2018  - ci il Qusar şəhəri. Elmi əsərlər. Xüsusi buraxılış. Cild 70,71,72.

15. Национальные и территориальные проблемы истории  азербайджанцев Грузии в 1918-1920 годы. // Научные Известия. Нальчик. 2019.

16. Положение азербайджанцев Грузии: вызовы современности// Tarıx İnstitutunun Elmi Əsərlər, 2019.

Paylaş: