AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

AYDƏMIROV TELMAN SABİR OĞLU

AYDƏMIROV TELMAN SABİR OĞLU

Tarixçi

“Azərbaycanın Sovet dövrü tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, t.e.f.d., dosent.

Telman Sabir oğlu Aydəmirov 1954-ci ilin fevral  ayının 26-da  Bakı şəhərində anadan olmuşdu. 1972-1977-ci illərdə Bakı  Dövlət  Universitetinin  tarix fakültəsində təhsil almışdı. 1978-1980-ci illərdə  Azərbycan  SSR Maarif  Nazirliyində, Azərbaycan SSR layihə  İnstitutunda  arxivin  və  kitabxananın  müdiri  vəzifəsində çalışmışdı.

1980-ci ildə AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix  İnstitutunun  Arxeologiya  və  Etnoqrafiya  bölməsinin  qədim daş  dövrü şöbəsinə işə qəbul olunmuşdu. 1983-cu ildə  AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun  “Azərbaycanın Sovet dövrü tarixi” şöbəsinə  keçmişəm və hal-hazırda  burada aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.  

1992-ci ildə “Azərbaycan SSR  sənyesi  üçün ixtisaslı fəhlə  kadrların və mühəndis texniki işçilərin  hazırlanması  (1938-1945-ci illər)” mövzusunda  dissertasiya işini  müdafiə edərək tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsini  almışam. Bir çox elmi konfransların  iştirakçısı olmuşam,  müxtəlif  elmi jurnallarda 20-dən çox məqaləsi dərc etdilmişdir. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  qərarı ilə dosent elmi adını almışdı.

6 monoqrafiyanın müəllifidir: “Azərbaycan  sənayesi üçün ixtisaslı mühəndis-texniki və fəhlə milli kadrların hazırlanması  (1938-iyun 1941)” (Bakı, 2000); “Azərbaycanın SSR-nin  neft sənayesi  üçün mühəndis-texniki kadrların hazırlanması  (1938- may 1945)”  (Bakı, 2000); “Kiçik etnosun böyük iddiaları” (Bakı, 2002) (Həmmüəlif); “XIX əsrin ikinci yarısında –XX əsrin əvvəllərində Bakı  neftinin  Azərbaycandan daşınması” (Bakı, 2014); “Azərbaycan SSR  sənayesi  üçün kadr  hazırlığı  (1941-1945)” (Bakı, 2017); “Şimali Azərbaycanın dəmir yolu  nəqliyyatı XIX əsrin sonu-XX əsrin birinci yarısında” adlı monoqrafiyası nəşr olunub” (Bakı, 2019, 240 s.) 20 elmi məqalənin müəllifidir. İki övladı var.

ƏSƏRLƏRİ

1.Азербайджанская техническая интеллигенция в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Материалы научной конференции. Баку, 1989. Издательство «Элм», c.115-116

2.К вопросу о подготовке квалифицированных рабочих кадров и инженерно- технических работников для промышленности Азерб. ССР (1938-1941 гг.). Известия Академии Наук Азербайджана, №3,1990, с.19-27

3.Подготовка квалифицированных рабочих кадров инженерно-технических работников для промышленности Азербайджанской ССР (1938-1945 гг.) Автореферат Баку, 1992. с.26

4.Подготовка национальных кадров квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников для промышленности Азербайджана (1938-июль 1941 гг.). Bakı, Ağrıdaq. 2000,

5.Восстановление морского транспорта Азербайджана / Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Elm, 2002, s.58-63

6.Об «Армянском вопросе» в международной политике во II половине XIX в. Азербайджан и азербайджанцы, №15-16, 2002. s.84-89.

7.«Большие амбиции малого этноса». (совместно с Х.Гасымовым). Bakı, Nurlan, 2003, 64 c.

8.«Из истории железнодорожного транспорта Азербайджана в восстановительный период (1920-1927 гг.)» Azərbaycan və azərbaycanlılar, 2007, № 1-4, s.123-134

9.Из истории водного транспорта в восстановительный период (1920-1927 гг.). Azərbaycan və azərbaycanlılar, №5-12, 2007. s.72-80

10.Из истории вывоза Бакинской нефти из Азербайджана. Azərbaycan və azərbaycanlılar, № 3, 4, 2010. с.54-71

11.Вывоз Бакинской нефти из Азербайджана в конце XIX – начале ХХ вв. Баку, Elm və təsil – 2014. 368 c

12.Подготовка инженерно-технических кадров для нефтяной промышленности Азербайджанской ССР. Баку «Avropa», 2016. с.135

13.Подготовка кадров для промышленности Азербайджанской ССР (1941-1945 гг.). Баку «Avropa», 2017. 198 c.

14.Железнодорожный транспорт Азербайджана в годы войны 1941-1945 гг. Труды Института Истории Азербайджана, 2018, № 73. с.3-17

15.Железнодорожный транспорт Северного Азербайджана в конце XIX-в первой половине ХХ веков. Баку, 2019,240 с.

Paylaş: