AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏLİZADƏ ZAHİDƏ ƏBDÜLKƏRİM QIZI

ƏLİZADƏ ZAHİDƏ ƏBDÜLKƏRİM QIZI

Tarixçi

“Azərbaycanın Sovet dövrü tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, t.e.f.d., dosent.

Zahidə Əbdülkərim qızı Əlizadə 1938-ci il aprelin 1-də Bakı şəhərində anadan olmuşdu. 1979-cu  ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına  Tarix İnstitutunda işləyir. 1988-cı ildə  tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdı. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  qərarı ilə dosent elmi adını almışdı.  “Azərbaycanın Sovet dövrü tarixi” şöbəsinin  aparıcı elmi işcisi vəzifəsində çalışmışdır.2021-ci il mayın 19-u dünyasını dəyişmişdir

2 monoqrafiyanın  müəllifidir: “XX əsrdə Azərbaycan-erməni siyasi münasibətləri”. (Bakı:Elm, 2010); “Azərbaycan SSR-də ali tarix təhsili və tarixçi kadrların hazırlanması” (Bakı: «Şərq-Qərb», 2011).  İşlədiyi müddətdə ölkə daxilində və xaricində nəşr olunan elmi jurnallarda 100 qədər  məqaləsi çap olunmuşdu. Bir çox beynəlxalq və  respublika  səviyyəli konfransların istirakçısı olmuşdu. Bir övladı var.

Azərbaycan dilində:

1.“Azərbaycan  Şərq şünaslıq elminin inkişafı yolları”. Beynəlxalq elmi konfransın  materialları. 27-28 iyun, 2013-cü il. s.696-700

2.“Fevral inqilabında sonra Cənubi Qafqazda siyasi vəziyyət” // Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Elmi-Mədəni Mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuş elmi-praktik konfransın mate­rialları. Bakı, 2014. s.41.

Türk dilində:

3.1918-ci ildə səhəsində Azərbaycan kendlerinde Azərbaycanlı soykırmı. Jurnal. Yeni Türkiye, Eylül-Aralık, 2014, yı. l 20, sayı 62. s.2506-2514

Rus dilində:

4.Армяно-азербайджанские политические отно­шения в ХХ веке. Баку-Элм, 2010, 201 с.

5.«К вопросу о реанимации нагорно-карабахс­кой проблемы в конце 80-х годов ХХ века». Qarabağ dünən, bu gün və sabah”. Bakı, 2011, (10-cu elmi-əməli konfransın materialları). Bakı, 2011. с.245-259

6.Развитие высшего исторического образо­вания и подготовка кадров историков в Азербайджанской ССР. Баку, «Şərq-Qərb», 2011. 104 с.

7.«Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв.». Издателський дом «Кавказ», Баку, 2012  (ответственная за выпуск. Ализаде Захида – д.и.н. по истории). с.460

8.Геноцид азербайджанцев в Арешском и Ну­хинском уездах Гянджинской губернии в 1918 году». Qarabağ dünən, bu gün və sabah”. Bakı, 2011, (10-cu elmi-əməli konfransın materialları). Bakı, 2013. s.180-186

9.“Геноцид азербайджанцев в Арешском и Нухинском уездах Гянджинской губернии в 1918 г.”. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah”,  Bakı, 2013-cü il.с.186-192

10.«Кадровая политика в области высшего и исторического образования в контексте про­цесса модернизации азербайджанского об­щества».Jurnal: 11.Геноцид азербайджанцев в г.Шамаха и Шамахинскому уезду в 1918 году. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah”,  Bakı, 2014-cü il. s.195-203

12.Свидетельские показания жителей г.Баку о жертвах и понесённых убытках во время армянских погромов 31 марта – апрель 1918 год. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah”, Bakı, 2015-ci il, s.216-219

13.Историография «Развития высшего истори­ческого образования и подготовка кадров историков в Азербайджанской ССР (1920-1941 гг.)». Tarix, insan və cəmiyyət. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Pedaqoji kadrların ixtisasartırma və yenidənhazırlanma institutu. Bakı, 2015. ss.69-75

14.“Деятельность азербайджанских историков в тылу в годы  войны  (1941-1945)”//  “Tarix, insan və cəmiyyət»” Jurnalı,  Bakı, 2017, № 2,  s.112.  

15.“Положение азербайджанцев в Армении в 1919 году (“По материалам газеты «Азербайджан»)” // “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” XVI elmi-praktiki konfransın materiallarında çap olunmuşdur (Bakı, 2017, s.275-277).

16. Участие представителей историков Азербайджана на фронтах Второй мировой войны (1941-1945). Jurnal Tarix. insan və cəmiyyət, Ⅶ 2(21), c.77-84

Paylaş: