AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

TAHİROVA AFAQ ƏNVƏR QIZI

TAHİROVA AFAQ ƏNVƏR QIZI

Tarixçi

“Azərbaycanın Sovet dövrü tarixi” şöbəsinin  aparıcı elmi işçisi, t.e.f.d., dosent.

Afaq  Ənvər qızı Tahirova  2 may 1948-ci  ildə  Azərbaycan  Respublikasının Şəki şəhərində  qulluqçu ailəsində  anadan olmuşdu.

1969-1974-ci illərdə  Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix  fakültəsində   təhsil almışdı. 1978-ci ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının  A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın Sovet  dövrü tarixi” şöbəsində  laborant, 1979- cu ildən - baş laborant, 1990-cı  ildən -kiçik elmi  işçi, 2005-ci ildən - elmi işçi, 2007-ci ildən -böyük elmi işçi vəzifələrində işləmiş, 2015-ci  ildən isə bu günə kimi aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır. 2019-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  qərarı ilə dosent elmi adını almışdı.

7 aprel  2004-ci  ildə  AMEA Tarix  İnstitutunda “Şəki şəhərinin tarixi (1920-iyun 1941-ci illər)” mövzusunda  namizədlik  dissertasaiyasını müdafiə etmişdir.  2014-ci ildə “Şəki şəhərinin tarixi (1920-iyun 1941-ci  illər)” adlı monoqrafiyam nəşr olunmuşdu. AMEA Tarix İnstitutunda  işlədiyim müddət ərzində  19 məqaləsi çap olunub.  Respublika və beynəlxalq  miqyaslı  elmi  konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdi. Evlidir. İki övladı var.

ƏSƏRLƏRİ

 1. Развитие шелковой промышленности в г.Шеки (1920-1932 гг.).  Материалы научной конференции, посвященной 70-летию ВЛКСМ, Баку, «Елм», 1989, с.89-91.
 2. Электрификация г.Шеки (1920-июнь 1941 гг.). Труды научной конференции, посвящённой дню восстановления  Азербайджанской государственности 28 мая 1990 г., Баку, «Элм», 1991, с.137-140. 
 3. Народное образование в г.Шеки (1920-1927 гг.).  Доклады научной конференции, посвящённой проблемам истории Азербайджана, Баку, 1992, с.145-151.
 4. Здравоохранение в г.Шеки (1920 – июнь 1941 гг.). Институт истории НАН. Баку, 1996, 4 с. Библиография 26 названий, рус.: Депонированная рукопись УДК9 (479-74) «1920-1941», 4 с.
 5. Благоустройство г.Шеки в 20-30-е годы.  Материалы республиканской научной конференции, посвящённой 83-й годовщине АДР. Баку, «Агрыдаг», 2001,  с.99-105.
 6. К вопросу о демографических изменениях города Шеки в 20-30-е годы ХХ века. Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi əsərlər. Humanitar Elmlər.  2011, №3, с.17-18.
 7. Установление советской власти в г.Шеки. Актуальные проблемы изу­че­ния гуманитарных наук: Межвузовский сборник научных статей. / Ба­кинский славянский университет. Баку, 2014, №1, с.392-397.
 8. История города Шеки (1920 – июнь 1941 гг.). Баку, Изд-во: «Elm və təh­sil», 2014, 208 с.
 9. Деятельность шекинского шелкового комбината в годы войны (1941-1945 гг.). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu. Elmi əsəslər. 2018, cild 69, с.201-208.
 10. Развитие здравоохранения в городе Шеки 50-90-е годы ХХ в. Вестник Бакинского университета. Серия гуманитарных наук, №1, 2018, с.134-141.
 11. Лечебно-профилактические учреждения города Шеки в 1940-1960-ые гг. Tarix və onun problemləri, 2018, №1, s.112-118.
 12. Культурно-просветительные учреждения города Шеки (1946-1991 гг.). Azərbaycan memarlıq və inşaat universiteti. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Milli-mənəvi dəyərlər: ənənə və müasirlik mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları”. Bakı-2018, s.258-264.
 13. Деятельность шекинских партийно-городских организаций в годы войны (1941-1945 гг.). Qərbi Kaspi Universiteti. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmuş “Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir” mövzusunda Respublika Elmi konfransın mate­rialları. 03 may 2018-ci il, c.334-343.
 14. Развитие народного образования в городе Шеки в 1941-1945 г. ”// Ümummilli  Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanda ali təhsilin beynəlmiləlləşdirilməsi və  rəqabətliliyinin yüksəldilməsi  istiqamətləri”  mövzusunda  Beynəlxalq elmi praktiki konfransın materialları. Bakı Biznes Universiteti 2-3 may 2019-cu il. s.317-321.
Paylaş: